Preskočiť na hlavný obsah

Projekt OBK tesne pred štartom

BRATISLAVA – 27.12.2021: Finančná správa už o niekoľko dní bude s daňovými subjektami komunikovať obojsmerne elektronicky (OBK) za všetky druhy daní. Od 1. januára 2022 bude zasielať daňovým subjektom všetky úradné dokumenty do elektronických schránok na Ústrednom portáli verejnej správy (ÚPVS). Opätovne preto upozorňuje svojich klientov, že musia mať tieto schránky aktivované na doručovanie. Inštrukcie k aktivácii schránky ako aj k používaniu portáli nájdu na Slovensko.sk, všetky informácie k OBK sú kompletne zverejnené aj na portáli finančnej správy.

Finančná správa celé mesiace naplno pracuje na zavádzaní obojsmernej elektronickej komunikácie v daňovej oblasti, aby svojim klientom uľahčila komunikáciu s jej úradmi. Od 1. januára 2022 sa tak nebude komunikácia zo strany finančnej správy uskutočňovať cez Portál finančnej správy (PFS), ale dokumenty budú doručované do elektronických schránok zriadených na ÚPVS v súlade so zákonom o e-Governmente. V prípade, že daňový subjekt (alebo aj občan) má schránku na ÚPVS aktivovanú na doručovanie, bude si môcť v schránke prevziať elektronický úradný dokument (EÚD) odoslaný z finančnej správy. Ak ju nemá aktivovanú na doručovanie, prostredníctvom služby ÚPVS nazvanej „Centrálne úradné doručovanie“ bude zabezpečené doručovanie neelektronického rovnopisu EÚD Slovenskou poštou. Inštrukcie k aktivácii schránky nájdu daňové subjekty v dokumente „Návod na aktiváciu elektronickej schránky na doručovanie" [.pdf; 455 kB; nové okno]. Na portáli Slovensko.sk [nové okno] nájdu tiež všetky informácie ako s ním pracovať.

Právnické osoby zapísané v Obchodnom registri majú elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie automaticky zo zákona. V prípade fyzických osôb je potrebné podať „Žiadosť o aktiváciu elektronickej schránky“, ku ktorej sa dostanú po prihlásení sa do elektronickej schránky. V hornej lište je tlačidlo „Aktivovať“ a nachádza sa len u používateľov, ktorých schránka nie je aktivovaná na doručovanie. Po kliknutí na spomínané tlačidlo sa zobrazí formulár, potrebné je ho vyplniť a uviesť dátum od kedy žiada daňovník aktiváciu schránky na doručovanie. Elektronická schránka mu bude následne aktivovaná, najskôr však na tretí deň od podania žiadosti. Daňové subjekty si tiež môžu nastaviť zasielanie notifikácií o novej správe v schránke na ÚPVS , aby nepremeškali úložné lehoty, a to prostredníctvom zasielania oznámenia na email alebo SMS správy.

Finančná správa bude EÚD doručovať do schránky subjektu na PFS iba v špecifických prípadoch, napr. zahraničnej osobe, ktorá nemá zriadenú elektronickú schránku na ÚPVS. Ak daňový subjekt nemá zriadenú schránku na ÚPVS, alebo ju nie je možné identifikovať, potom bude FS postupovať tak, že vytvorí neelektronický rovnopis EÚD a ten bude doručovať prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb alebo svojimi zamestnancami. Súčasťou tohto dokumentu bude aj doložka o autorizácii.

Obojsmerná komunikácia pre daňovú oblasť nadväzuje na už existujúcu obojsmernú elektronickú komunikáciu medzi colnými úradmi a ich klientmi v oblasti správy spotrebných daní. Cieľom finančnej správy je „splatiť“ klientom dlh z minulosti a zefektívniť a zrýchliť vzájomnú komunikáciu. Daňovníci navyše získajú lepší prehľad o svojich povinnostiach a z pohodlia domova si budú môcť pozrieť, čo budú potrebovať, keďže im odpadne povinnosť prevziať si úradný dokument na pošte, resp. prostredníctvom poštového doručovateľa.

Daňové subjekty nájdu všetky dôležité informácie k OBK na špeciálne podstránke „Obojsmerná komunikácia“. Klientom sú k dispozícii v prípade otázok k OBK-OD aj konzultanti call centra finančnej správy na telefónnom čísle: 048/43 17 222.

Dokument:

Informácia:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(27. 12. 2021)

Archív noviniek