Preskočiť na hlavný obsah

O ročné zúčtovanie dane treba požiadať

BRATISLAVA – 08.02.2024: Zamestnanec, ktorý mal v roku 2023 zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti,  môže najneskôr do 15. februára tohto roka písomne požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. Ak oň nepožiada alebo nepredloží požadované doklady v tomto termíne, má povinnosť podať daňové priznanie typu A v termíne do 2. apríla 2024.

Zamestnancom, ktorí mali v roku 2023 zdaniteľný príjem len zo závislej činnosti plynúci zo zdrojov na území SR, napríklad zo zamestnania alebo z dohody, a nemajú povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (z titulu prenájmu bytu, výhry, príjmov zo zahraničia, príjmov z podnikania a podobne), môže zamestnávateľ vykonať ročné zúčtovanie. Musia však najneskôr v termíne do 15. februára 2024 požiadať o jeho vykonanie na predpísanom tlačive.  

Ak mal zamestnanec viacerých zamestnávateľov, ktorí mu vyplácali v zdaňovacom období zdaniteľné príjmy, môže najneskôr do 15. februára 2024 písomne požiadať o vykonanie ročného zúčtovania ktoréhokoľvek z týchto zamestnávateľov. Zamestnávateľovi, ktorého zamestnanec požiada o vykonanie ročného zúčtovania, predloží k žiadosti okrem potvrdení o zdaniteľných príjmoch od všetkých ostatných zamestnávateľov, aj ďalšie doklady preukazujúce nárok na daňové zvýhodnenie (nezdaniteľné časti, daňový bonus na dieťa, daňový bonus na úroky či daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky). Ak v danom termíne nepredloží žiadosť s požadovanými prílohami, zamestnávateľ nie je povinný ročné zúčtovanie vykonať.

V prípade, že zamestnanec nesplní podmienky pre podanie žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania a jeho celkové zdaniteľné príjmy presiahli v roku 2023 sumu 2 461,41 eur, svoju daňovú povinnosť si vysporiada cez daňové priznanie v termíne do 2. apríla 2024. Ak zamestnanec nepožiadal o vykonanie ročného zúčtovania, zamestnávateľ je povinný za obdobie, za ktoré mu vyplácal zdaniteľnú mzdu (v roku 2023) vystaviť a doručiť Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o daňovom bonuse na vyživované dieťa do 10. marca 2024.

Zamestnanci, ktorí majú záujem poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 2%, prípadne 3% nimi určenému prijímateľovi, môžu prostredníctvom žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania požiadať zamestnávateľa o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% alebo 3% zaplatenej dane fyzickej osoby. Toto potvrdenie je totiž povinnou prílohou vyhlásenia. Termín na vystavenie tohto potvrdenia je stanovený na 15. apríla 2024.

Všetky dôležité informácie k príjmom zo závislej činnosti sú dostupné na portáli finančnej správy.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 150 kB; nové okno]

Informácia: K tlačovej správe prislúcha tiež zvuková nahrávka [.mp3; 7 MB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(08. 02. 2024)

Archív noviniek