Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 16

Ručenie za daň

BRATISLAVA – 31. 10. 2014: Obávate sa, že Vám daňový úrad doručí rozhodnutie, aby ste uhradili DPH za svojho dodávateľa? Predíďte tejto situácii s preverte si obchodného partnera na portáli finančnej správy.

Na portáli finančnej správy je zverejnený zoznam platiteľov, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie na DPH z úradnej moci. V tomto zozname sú zverejnení platitelia DPH, ak nastane aspoň jedno z nižšie uvedených porušení zákona o DPH:

  • opakovane v kalendárnom roku nesplní povinnosť podať daňové priznanie na DPH alebo kontrolný výkaz,
  • opakovane v kalendárnom roku nezaplatí vlastnú daňovú povinnosť,
  • opakovane nie je zastihnuteľný na adrese,
  • opakovane porušuje povinnosti pri daňovej kontrole.

Odberatelia osôb uvedených v tomto zozname sa stávajú ručiteľmi za daň, ktorú tieto osoby neodviedli do ŠR. Ručiteľovi povinnosť uhradiť nezaplatenú daň uloží daňový úrad rozhodnutím. Ako predísť začatiu konania zo strany správcu dane?

Ak sa odberatelia chcú vyhnúť plateniu dane z pridanej hodnoty za svojich dodávateľov zverejnených v zozname na portáli finančnej správy, môžu zaplatiť daň uvedenú na faktúre za prijaté tovary a služby priamo na OUD svojho dodávateľa.

  • Ak platbu na OUD dodávateľa vykonajú v lehote splatnosti dane, ručenie vôbec nevznikne a nebude dôvod na vydanie rozhodnutia.
  • Ak platbu na OUD dodávateľa vykonajú po lehote splatnosti dane, ale ešte pred vydaním rozhodnutia podľa § 69b zákona o DPH, ručenie zanikne.

V obidvoch prípadoch je potrebné uhradiť celú sumu DPH uvedenú na faktúre a platbu je potrebné správne označiť podľa Vyhlášky MF SR č. 378/2011 Z.z. o spôsobe označovania platby dane.

Pre zánik ručenia je potrebné, aby ručiteľ oznámil daňovému úradu čísla faktúr, z ktorých DPH uhrádza, prípadne akékoľvek iné relevantné informácie, napr. dátum vyhotovenia faktúry, deň vzniku daňovej povinnosti a pod.,  v opačnom prípade by daňový úrad nedisponoval informáciou, či sa odberateľ zbavil svojej zodpovednosti ručiteľa a pristúpil by k uplatneniu postupu podľa § 69b zákona o DPH.

Bližšie informácie môžete nájsť na portáli finančnej správy v časti Metodické usmernenia - Nepriame dane.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 134 kB]

(31. 10. 2014)

Archív noviniek