Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W8

Stanovisko k medializovaným informáciám o zaisťovaní majetku

BRATISLAVA, 17.12.2018: Finančná správa zverejňuje stanovisko k medializovaným informáciám o zaisťovaní majetku zo strany finančnej správy, o ktorých informoval minister spravodlivosti SR Gábor Gál, v súvislosti s daňovým subjektom L. Bašternákom.

Finančná správa môže vymáhať iba daňové nedoplatky, peňažné plnenia uložené rozhodnutím, exekučné náklady a hotové výdavky. Záložné právo môže správca dane zriadiť len na zabezpečenie daňového nedoplatku, pohľadávky alebo pohľadávky, ktorá vznikne v budúcnosti. Musí však dbať na zásadu primeranosti - t.j. len do výšky daňového nedoplatku. Správca dane teda nemôže blokovať majetok, ktorého hodnota je vyššia ako vymáhaný daňový nedoplatok.

Čo sa týka spomínaných informácií o náhrade škody, to v rámci trestného konania zabezpečujú iné štátne orgány, nie finančná správa. Tie napríklad cez predbežné opatrenie, ak bola spôsobená alebo hrozí nejaká škoda protiprávnym konaním subjektu, môžu zablokovať majetok. Správca dane, teda finančná správa, môže vymáhať len daňové nedoplatky, nie náhradu škody ako takú.

V oblasti vymáhania daňových nedoplatkov máme zákonom jasne vymedzené kompetencie a tie plne využívame. Využili sme ich aj v prípadoch spojených s osobou L. Bašternáka. Vymáhanie nedoplatkov má rôzne formy a vždy je potrebné využiť správnu formu vzhľadom na výšku nedoplatku a faktický stav prípadu. Navyše, môžeme postihnúť len majetok, ktorý patrí výlučne dlžníkovi. Ak ide teda napríklad o nedoplatok právnickej osoby, môžeme postihovať len majetok, ktorý vlastní konkrétna právnická osoba.

Finančná správa v súvislosti so spomínanou osobou eviduje viaceré prípady v rôznych štádiách konania. Vzhľadom na ustanovenia daňového poriadku o daňovom tajomstve môžeme informovať, že napríklad v súvislosti s fyzickou osobou L. Bašternákom momentálne prebieha daňové exekučné konanie. Výšku nedoplatku fyzickej osoby L. Bašternáka, ale aj spoločností spojených s touto osobou, si môže ktokoľvek overiť na portáli finančnej správy v Zozname daňových dlžníkov. Nedoplatky v každom prípade vymáhame. Druh exekučného konania, resp. kroky finančnej správy, zodpovedajú výške daňového nedoplatku. Finančná správa spravila a naďalej robí všetko v rámci svojich zákonných možností na zabezpečenie dlžnej sumy.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 200 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(17. 12. 2018)

Archív noviniek