Preskočiť na hlavný obsah

FS od 1. marca 2024 v plnom rozsahu využíva elektronický systém PoUS

BRATISLAVA – 29.02.2024: Od 1. marca 2024 finančná správa pristupuje k používaniu Systému pre projekt PoUS – Dôkaz o statuse Únie podľa CKÚ pre dôkazy o statuse tovaru Únie T2L/T2LF, ktoré sa v podmienkach Slovenskej republiky vypĺňajú podľa prílohy B Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2446 [nové okno] z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie a zároveň podľa prílohy B Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2447 [nové okno] z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie.

Systém PoUS je centrálny systém vyvinutý Európskou komisiou, ktorý má za úlohu harmonizovať procesy, ktoré sa týkajú dôkazov o statuse tovaru Únie T2L/T2LF. Prostredníctvom tohto systému bude od 1. marca 2024 zabezpečovaná výmena informácií medzi hospodárskymi subjektami a colnými orgánmi, resp. navzájom medzi colnými orgánmi už len s využitím techník elektronického spracovania údajov.

Vstupnú bránu do systému PoUS pre hospodárske subjekty, resp. pre ich zástupcov predstavuje portál pre obchodníkov (EU CTP). Pre vstup do tohto systému musí byť hospodársky subjekt, resp. jeho zástupca autentifikovaný a overený na portáli pre obchodníkov (EU CTP). Táto autentifikácia je riešená prostredníctvom systému UUM&DS, modul SK IAM, ktorý poskytuje zabezpečený a oprávnený prístup do elektronických systémov EÚ. Po autentifikácii na portáli pre obchodníkov (EU CTP) budú môcť hospodárske subjekty resp. ich zástupcovia elektronicky podávať žiadosti o vystavenie dôkazov o statuse tovaru Únie T2L/T2LF.

Na zabezpečenie autentifikácie pre prihlásenie sa do portálu pre obchodníkov (EU CTP) je nutná registrácia v centrálnom elektronickom priečinku (CEP), ktorý je súčasťou modulu SK IAM. Pri registrácii je vo formulári CEP v časti „Rozsah oprávnenia konať v mene subjektu - Špeciálne“ potrebné vyplniť aplikácie ktorých sa registrácia bude týkať (PoUS). Podrobnejšie informácie k registrácii sú uvedené na portáli CEP v časti Informácie k registrácii - CEP.

Podrobnejšie informácie týkajúce sa projektu PoUS sú k dispozícii na Portáli finančnej správy v časti Systém PoUS (status tovaru).

Dokument:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(29. 02. 2024)

Archív noviniek