Preskočiť na hlavný obsah

História komunikácie

Služba zobrazuje históriu elektronickej komunikácie formou  zoznamu odoslaných alebo prijatých dokumentov zvoleného daňového subjektu v závislosti od oprávnení používateľa na dáta súvisiace so zvoleným daňovým subjektom.

Služba poskytuje oprávnenému používateľovi nasledovnú funkcionalitu:

Odoslané dokumenty

Funkcia zobrazí zoznam podaní, ktoré boli za daňový subjekt podané finančnej správe. Rozsah zoznamu sa zobrazuje v závislosti od oprávnení používateľa.

Ak má prihlásený používateľ právny titul konania „štatutárny orgán“/„osobné konanie“/„zákonný zástupca", systém zobrazí zoznam všetkých podaní za daňový subjekt.

Ak má prihlásený používateľ právny titul konania „poverená osoba“ alebo „splnomocnená osoba“, systém zobrazí len zoznam vlastných podaní tohto používateľa.

V zozname sú zobrazované položky: evidenčné číslo dokumentu, typ dokumentu, dátum podania, stav spracovania.

Používateľ si rozsah zoznamu môže nastaviť výberovými podmienkami a voľbou „Vyhľadať“. Vo výbere môžu byť nastavené položky: dátum od, dátum do, evidenčné číslo, typ podania, agenda. Používateľ si môže zobraziť detail konkrétneho podania kliknutím na ikonu „Detail“. Po zobrazení detailu sa zároveň sprístupnia funkcie  súvisiace so zobrazeným podaním: zobrazenie elektronického dokumentu, zobrazenie potvrdenia, vytvorenie kópie elektronického dokumentu.

Prijaté dokumenty

Funkcia zobrazí zoznam zásielok, ktoré boli  daňovému  subjektu zaslané z finančnej správy správcom dane alebo informačnými systémami finančnej správy. Rozsah zoznamu sa zobrazuje v závislosti od oprávnení používateľa.

Ak má prihlásený používateľ právny titul konania „štatutárny orgán“/„osobné konanie“/„zákonný zástupca“, systém zobrazí zoznam všetkých zásielok za daňový subjekt.

Ak má prihlásený používateľ právny titul konania „poverená osoba“ alebo „splnomocnená osoba“, systém zobrazí len zoznam vlastných zásielok  tohto používateľa.

V zozname sú zobrazované položky: číslo dokumentu, dátum vytvorenia, typ dokumentu, typ daňového podania, identifikátor subjektu.

Používateľ si rozsah zoznamu môže nastaviť výberovými podmienkami a voľbou „Vyhľadať“. Vo výbere môžu byť nastavené položky: dátum od, dátum do, evidenčné číslo dokumentu, typ dokumentu, agenda. Používateľ môže zobraziť detail konkrétneho podania kliknutím na ikonu “Detail“. Po zobrazení detailu sa zároveň sprístupnia funkcie  súvisiace so zobrazeným detailom dokumentu: vytlačenie prijatého dokumentu, zobrazenie prislúchajúceho podania.

Neúspešne odoslané dokumenty

Funkcia zobrazí zoznam podaní, ktoré používateľ v katalógu formulárov podpísal  a odoslal na portáli cez tlačidlo „Podať" (podpísané KEP-om/ZDEP-om) alebo „Podpísať a podať EZ-ou"  ale z nejakých dôvodov neboli odoslané na elektronickú podateľňu finančnej správy (EKR) . V zozname sa zobrazuje: názov dokumentu, podtyp (riadne, opravné, dodatočné), stav (pripravený na odoslanie do EKR), dátum uloženia, dôvod neúspešného odoslania a ikony s odkazom na funkcie súvisiace s dokumentom („Detail“, „Vymazať“). Ikona „Detail“ slúži na zobrazenie detailu elektronického dokumentu a ikona  „Vymazať“ na vymazanie dokumentu z rozpracovaných dokumentov na portáli FS. Detail dokumentu sa zobrazí prostredníctvom Katalógu formulárov, čím umožní pokračovať v práci s formulárom.

Prihlásený používateľ môže zobraziť zúžený zoznam nastavením výberových podmienok dátum uloženia od, dátum uloženia do a stav dokumentu.