Preskočiť na hlavný obsah

Profil používateľa

Služba sprístupňuje zobrazenie jednotlivých položiek profilu používateľa a umožňuje spravovať - upravovať  tieto položky.  Služba poskytuje tiež prístup k zmene hesla a nastaveniu mailových notifikácií používateľa zo strany portálu FS.

Služba poskytuje nasledovné funkcie:

Základné údaje

Funkcia prihlásenému používateľovi zobrazí jeho základné informácie: titul, meno a priezvisko, typ identifikátora (rodné číslo, číslo dokladu totožnosti/pasu) a adresu.

Základné údaje (meno a priezvisko) je možné aktualizovať  na základe údajov uvedených v podpisovom certifikáte KEP (kvalifikovaný elektronický podpis). Pri odoslaní požiadavky na zmenu údajov je nutné, aby používateľ podpísal túto zmenu svojím certifikátom, čím príde k aktualizácii údajov.

O výsledku (úspešnej alebo neúspešnej zmene) aktualizácie údajov je používateľ informovaný oznamom.

Poznámka

Funkcia sa používa v prípade, že u používateľa nastal prípad zmeny mena alebo priezviska napr. z dôvodu sobáša.

Kontaktné údaje

Funkcia prihlásenému používateľovi zobrazí jeho kontaktné informácie: e-mail (povinný údaj) a telefónne číslo (nepovinný údaj) a v prípade potreby ich umožní aktualizovať.

Tieto kontaktné informácie uľahčia Vašu komunikáciu s Finančnou správou SR. Na uvedenú e-mailovú adresu je pri registrácii  zasielaný e-mail s aktivačným linkom. Bez aktivácie nie je možné  ukončiť proces registrácie. Na e-mailovú adresu  sú taktiež zasielané notifikačné správy, ktoré má používateľ možnosť nastaviť vo svojom profile.

Kontaktné údaje je potrebné udržiavať v aktuálnom stave. Používateľ po prihlásení zadá do formulára nové kontaktné údaje a potvrdí voľbu „Uložiť zmenu údajov“. Následne je zobrazená správa o výsledku zmeny údajov.

Zmena hesla

Táto funkcia umožní prihlásenému používateľovi zmenu hesla. Pri zmene hesla musí používateľ zadať správne pôvodné heslo, nové heslo a opätovne nové heslo pre overenie správnosti jeho zadania. Zmenu potvrdí voľbou „Uložiť zmenu hesla“. Po kontrole súladu pôvodného hesla a nového hesla pre overenie sú zmenené údaje uložené.

Poznámka

Zmenu hesla je možno urobiť iba v prípade, že poznáte pôvodné heslo. V prípade zabudnutia hesla je potrebné použiť funkciu Zabudnuté heslo/Generovanie hesla, ktorá je súčasťou služby „Prihlásenie používateľa na portál“. 

Osobný identifikačný kód

Funkcia prihlásenému používateľovi zobrazí hodnotu jeho osobného identifikačného kódu (OIK) a v prípade potreby mu umožní jeho zmenu. Prihlásený používateľ zadá nový OIK v rozsahu maximálne 20 znakov a potvrdí voľbu „Uložiť zmenu OIK“. Zmenené údaje sú uložené.

Nastavenie notifikácií

Notifikácia je proces, kedy je na štandardnú e-mailovú adresu používateľa, ktorú má uvedenú v profile, doručený e-mail, obsahujúci informáciu, že používateľovi prišla správa do schránky správ v OIZ.

Prihlásený používateľ si môže nastaviť/zrušiť zasielanie notifikačných e-mailov pre tieto typy upozornenia (odmietnutie podania, neprijatie podania, chyba pri odosielaní, prijatie zásielky, neúspešný prenos nadrozmerného podania, potvrdenie prenosu nadrozmerného podania).

Poznámka

Pre používateľov oprávnených konať za daňové subjekty registrované na spotrebné dane SPD je od 1.11.2015 k dispozícii aj možnosť nastaviť nasledovné notifikácie (doručovanie úradného dokumentu, doručovanie potvrdenia o stave účtu, oznámenie o vzniku nedoplatku a oznámenie o vzniku preplatku). 

Notifikácia „Prijatie zásielky“ je dokument, ktorý vytvára iný systém FS a ktorý vstupuje do elektronickej podateľne z interného prostredia FS a je určená pre konkrétny subjekt/používateľa. Aktuálne majú túto vlastnosť iba protokol z KV DPH a zásielky z ISKZ.

Nejedná sa teda o stav podania („zásielky“), ktoré uskutočnil používateľ v OIZ – Formuláre, ale o správy o stave spracovania podania v elektronickej podateľni, generované internými systémami FS.

Napr., v prípade chyby v KV DPH, kontrolný systém KV DPH vygeneruje „Notifikačný protokol KVDPH" (ide o chybový protokol generovaný IS KVDPH). Ak má používateľ aktivovanú notifikáciu „Prijatie zásielky“, tak o tom dostane e-mail na e-mailovú adresu uvedenú v Profile používateľa/Kontaktné údaje.

Certifikáty

Funkcia zabezpečuje zobrazenie prehľadu certifikátov prihláseného používateľa, ktoré používal v elektronickej komunikácii s finančnou správou s uvedením dátumu platnosti certifikátu od a platnosti do.

V prípade, že prihlásený používateľ vlastní certifikát, ktorý sa v zozname nenachádza používateľ si ho môže pridať do profilu cez tlačidlo „Vlož certifikát“. Pre vloženie podpisového certifikátu je potrebné realizovať podpísanie a odoslanie dokumentu.

História prihlásení

Funkcia história prihlásení zobrazí údaje o úspešných, ale aj neúspešných pokusoch o prihlásenie a odhlásení pre účty typu identifikátor a heslo, eID (občiansky preukaz s elektronickým čipom).

Prihlásenému používateľovi sa zobrazí posledných 10 záznamov pokusov o prihlásenie, resp. odhlásení.