Preskočiť na hlavný obsah

Registrácia používateľa na portáli

Registrácia používateľa portálu FS je proces, na základe ktorého sa fyzická osoba stáva používateľom elektronických služieb finančnej správy. Používateľovi je pridelený identifikátor používateľa (ID), ktorý mu spolu s heslom, zabezpečí vstup do portálu FS a možnosť komunikovať s orgánmi finančnej správy elektronickou cestou. 

Proces registrácie je možné realizovať:

Registrácia vyplňovaním registračného formulára

Proces registrácie používateľa začína na titulnej stránke portálu Finančnej správy SR zvolením voľby "Registrácia". Žiadateľ o prístup na portál FS vyplní elektronický registračný formulár, ktorý obsahuje predovšetkým identifikačné údaje o budúcom autorizovanom používateľovi.

Údaje označené * musia byť povinne vyplnené.

Pre zistenie formátu jednotlivých položiek stačí, ak sa používateľ nastaví kurzorom myši na zobrazenú ikonu "?" , ktorý sa nachádza na konci každej položky formulára. Ak niektorá z položiek nie je správne vyplnená resp. nemá správny formát systém zobrazí na konci políčka ikonu "!" .

Zadaním všetkých povinných údajov v požadovanom formáte a stlačením tlačidla "Registrovať" zobrazeného na konci registračného formulára používateľ ukončí registráciu na stránke finančnej správy.

Po potvrdení registračného formulára systém zaeviduje údaje vyplnené používateľom a na e-mailovú adresu zadanú v registračnom formulári zašle prvý notifikačný e-mail s predmetom „Prijatie registračných údajov“. V e-maile sa nachádza informácia o úspešnom zaevidovaní registračných údajov. Zároveň sú uvedené inštrukcie pre pokračovanie v registračnom procese prostredníctvom aktivácie registrácie. Aktiváciu registrácie je potrebné vykonať do 24 hodín od zaslania registračného formulára, otvorením odkazu, ktorý je uvedený v e-maile v prehliadači internetových stránok. Ak používateľ nestihne aktivovať registráciu do 24 hodín, systém zruší platnosť aktivačného odkazu uvedeného v prvom notifikačnom e-maile. O čom používateľ dostane informačný e-mail s predmetom "Zrušenie registrácie systémom"

Ak používateľ pokračuje v procese registrácie, po otvorení odkazu sa v prehliadači zobrazí stránka s needitovateľným základnými registračnými údajmi (titul, meno, priezvisko), ktoré používateľ zadal a odoslal v registračnom formulári. Tieto údaje by mal vo vlastnom záujme prekontrolovať, aby registračný proces prebehol úspešne.

Používateľ môže aktivovať registráciu:

  • Aktivovať registráciu – pre pokračovanie v registračnom procese s osobnou návštevou daňového/colného úradu.
  • Zrušiť registráciu - registračný proces bude zrušený a používateľ dostane e-mail s predmetom "Zrušenie registrácie žiadateľom".

Podrobnosti o procese registrácie sa nachádzajú v používateľskej príručke Registrácia používateľa Portálu  finančnej správy [.pdf; 1 MB; nové okno].

Registrácia prostredníctvom slovensko.sk

Táto činnosť umožňuje používateľovi, ktorý má nový typ občianskeho preukazu s elektronickým čipom (elektronická identifikačná kartu eID) využiť ho na registráciu za používateľa portálu finančnej správy (PFS).

Pri tomto procese registrácie je používateľ presmerovaný na prihlásenie sa na externom systéme ÚPVS (ústredný portál verejnej správy) pomocou eID karty a tento  systém  zašle späť systému PFS informácie získané z tohto prihlásenia.

Na základe takto získaných údajov (meno, priezvisko, rodné číslo) je volaná služba externého systému RFO (register fyzických osôb) pre overenie ich správnosti a získanie ďalších údajov registrujúceho sa neprihláseného (anonymného) používateľa pre ich použitie v procese registrácie na predvyplnenie registračného formulára.

Ďalšie činnosti: zobrazenie registračného formulára, kontrola úplnosti a správnosti vyplnenia registračného formulára, potvrdenia registračného formulára a práca s notifikačnými emailami a aktiváciou registrácie je rovnaká ako pri procese Registrácia vyplňovaním registračného formulára.

V celom procese "Registrácia prostredníctvom slovensko.sk" sú ošetrené možné chybové stavy súvisiace s externými systémami ÚVPS a RFO a sú ponúkané ďalšie alternatívne postupy.

Registrácia používateľa pre OSS

Zvolený spôsob registrácie použite len v tom prípade, ak chcete vystupovať ako používateľ OSS v mene zdaniteľnej osoby, ktorá chce využívať niektorú z osobitných úprav OSS, pričom na zdaniteľnú osobu sa nevzťahuje povinnosť doručovania písomností elektronickými prostriedkami podľa daňového poriadku, pričom zdaniteľná osoba je povinná písomnosti týkajúce sa osobitnej úpravy doručovať tiež výlučne elektronickými prostriedkami, ale na túto osobu sa nevzťahuje ustanovenie § 13 ods. 5 a 6 daňového poriadku, t. j. písomnosť nemusí byť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP) a nevyžaduje sa povinnosť uzavretia dohody so správcom dane o elektronickom doručovaní a zdaniteľná osoba nedoručuje písomnosť aj v listinnej podobe.

V prípade, že budete konať v mene zdaniteľnej osoby na ktorú sa vzťahuje povinnosť doručovania písomností podľa § 13 ods. 5 a 6 daňového poriadku, t. j. písomnosť musí byť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP) alebo sa vyžaduje povinnosť uzavretia dohody so správcom dane o elektronickom doručovaní ak zdaniteľná osoba nedoručuje písomnosť aj v listinnej podobe, použite spôsob registrácie prostredníctvom slovensko.sk alebo registráciu vyplňovaním registračného formulára.

Registrácia používateľa pre DAC7

Zvolený spôsob registrácie použite len v tom prípade, ak chcete vystupovať ako používateľ DAC7 v mene oznamujúceho prevádzkovateľa platformy DAC7/DPI, na ktorého sa nevzťahuje povinnosť doručovania písomností elektronickými prostriedkami podľa daňového poriadku (t. j. neusadeného prevádzkovateľa platformy).