Preskočiť na hlavný obsah

Rekreácie

Zamestnávateľ v zmysle Kolektívnej zmluvy poskytne strediská akadémie finančnej správy na rekreácie:

  • príslušníkov finančnej správy a ich rodinných príslušníkov,
  • zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a ich rodinných príslušníkov,
  • poberateľov výsluhového dôchodku a ich rodinných príslušníkov,
  • poberateľov starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, ktorých zamestnávateľ zamestnával v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu ku dňu odchodu do starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, a ich rodinných príslušníkov,
  • pozostalých vdov/vdovcov po ozbrojenom príslušníkovi finančnej správy, ktorí sa starajú aspoň o jedno nezaopatrené dieťa vo veku do 16 rokov, pokiaľ vykonáva povinnú školskú dochádzku, a ktorým vznikol nárok na pozostalostné dávky po zomrelom ozbrojenom príslušníkovi finančnej správy podľa príslušných ustanovení zákona č. 328/2002 Z. z. [nové okno].

Zimné a letné rekreačné pobyty sa poskytujú:

  • v stredisku akadémie finančnej správy stred Donovaly a v stredisku akadémie finančnej správy západ Veľký Meder,
  • vo Vzdelávacom a doškoľovacom zariadení v Tatranskej Lomnici (ďalej len „VDZ Tatranská Lomnica“), ktoré patrí do riadiacej pôsobnosti Ministerstva financií SR,
  • výmenné rekreačné pobyty v zariadeniach zahraničných colných, daňových a finančných správ v Českej republike (Miletín, Skočice, Jíloviště) a v Maďarskej republike (Héviz). Zahraničné zariadenia sa môžu meniť, podľa ponuky poskytovateľa.

Podmienky poskytnutia rekreačného pobytu sú stanovené v Internom riadiacom akte č. 10/2020 [.pdf; 332 kB; nové okno] „Smernica o postupe a zásadách výberu zamestnancov na rekreačné pobyty“.

Žiadosť o poskytnutie rekreačnej starostlivosti zamestnanec podáva písomne na tlačive „Prihláška na rekreačný pobyt organizovaný Finančným riaditeľstvom SR“ [.docx; 22 kB; nové okno] príslušnému organizačnému útvaru na CÚ/DÚ/KÚ FS/ Úradu VHS. Prihlášky potom organizačné útvary na CÚ/DÚ/KÚ FS/ Úradu VHS zasielajú na ÚSZ. Zamestnanci FR SR postupujú prihlášky priamo ÚSZ.

O pridelení rekreačného poukazu rozhoduje výberová komisia. Výberová komisia je zložená z jedného zástupcu CÚ, DÚ, KÚ FS, Úradu VHS, Finančného riaditeľstva SR, zástupcu podnikového výboru sekcie colnej správy SLOVES, zástupcu podnikového výboru sekcie územných finančných orgánov SLOVES, zástupcu Nezávislej odborovej organizácie zamestnancov FR SR a zástupcu Základnej organizácie odborového zväzu Moderné odbory AIOS Daňová správa.

Ponuku letných rekreačných pobytov zverejní ÚSZ najneskôr do 31. marca a zimných do 30. septembra kalendárneho roka v časti "Oznamy".

Kontaktná osoba organizujúca pobyty vo Veľkom Mederi, na Donovaloch a zahraničné pobyty:

Bc. Eva Nedorostová
+421 2 48273457

Kontaktná osoba organizujúca pobyty v Tatranskej Lomnici

Bc. Eva Schmit
+421 48 4393642