Preskočiť na hlavný obsah

Rekreácie

Zamestnávateľ v zmysle Kolektívnej zmluvy poskytne školiace a rehabilitačné strediská finančnej správy najmä na rekreácie colníkov, zamestnancov a ich rodinných príslušníkov, poberateľov výsluhového dôchodku a ich rodinných príslušníkov, poberateľov starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, ktorých zamestnávateľ zamestnával v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu ku dňu odchodu do starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, a ich rodinných príslušníkov, rekreácie pozostalých vdov/vdovcov po colníkovi/colníčke, ktorí sa starajú aspoň o jedno nezaopatrené dieťa vo veku do 16 rokov, pokiaľ vykonáva povinnú školskú dochádzku, a ktorým vznikol nárok na pozostalostné dávky po zomrelom colníkovi/colníčke podľa príslušných ustanovení zákona č. 328/2002 Z. z. [nové okno] a v prípade rehabilitácie colníkov.

Zimné a letné rekreačné pobyty sa poskytujú:

  • v školiacich a rehabilitačných strediskách Finančného riaditeľstva SR na území Slovenskej republiky na Donovaloch a vo Veľkom Mederi,
  • vo Vzdelávacom a doškoľovacom zariadení v Tatranskej Lomnici (ďalej len „VDZ Tatranská Lomnica“), ktoré patrí do riadiacej pôsobnosti Ministerstva financií SRi,
  • výmenné rekreačné pobyty v zariadeniach zahraničných colných, daňových a finančných správ v Českej republike (Miletín, Skočice) a v Maďarskej republike (Héviz). Zahraničné zariadenia sa môžu meniť, podľa ponuky poskytovateľa.

Podmienky poskytnutia rekreačného pobytu sú stanovené v Internom riadiacom akte č. 17/2016 [.pdf; 350 kB; nové okno] „Smernica o postupe a zásadách výberu zamestnancov Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky na rekreačné pobyty“.

Žiadosť o poskytnutie rekreačnej starostlivosti zamestnanec podáva písomne na tlačive „Prihláška na rekreačný pobyt organizovaný Finančným riaditeľstvom SR“ príslušnému organizačnému útvaru na CÚ/DÚ/KÚ FS. Prihlášky potom organizačné útvary na CÚ/DÚ/KÚ FS zasielajú na ÚSZ. Zamestnanci FR SR postupujú prihlášky priamo ÚSZ.

O pridelení rekreačného poukazu rozhoduje výberová komisia. Výberová komisia je zložená z jedného zástupcu CÚ, DÚ, KÚ FS, Finančného riaditeľstva SR, zástupcu podnikového výboru sekcie colnej správy SLOVES a podnikového výboru sekcie územných finančných orgánov SLOVES.

Ponuku letných rekreačných pobytov zverejní ÚSZ najneskôr do 31. marca a zimných do 30. septembra kalendárneho roka v časti "Oznamy".

Kontaktná osoba organizujúca pobyty vo Veľkom Mederi, na Donovaloch a zahraničné pobyty:

Bc. Eva Nedorostová
+421 2 48273457

Kontaktná osoba organizujúca pobyty v Tatranskej Lomnici

Bc. Eva Schmit
+421 48 4393642