Preskočiť na hlavný obsah

Ochrana spotrebiteľa a práv duševného vlastníctva

Od 13. decembra 2021 je možné všetky žiadosti o prijatie opatrenia pod colným dohľadom podávať a spravovať elektronicky cez IP Enforcement Portal (ďalej len „IPEP“). Do IPEP sa môžete zaregistrovať a prihlásiť na tomto linku https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ip-enforcement-portal-home-page/ [nové okno].

Viac informácií o prístupe do IPEP a plánovanom zavedení povinného elektronického podávania žiadostí o prijatie opatrenia pod colným dohľadom nájdete v dokumente Povinné používanie eAFA - tlačová správa.

Od 15. septembra 2020 musia mať všetci žiadatelia a zástupcovia, ktorí chcú podať novú žiadosť o prijatie opatrenia pod colným dohľadom, a všetci držitelia rozhodnutí a ich zástupcovia, ktorí chcú zmeniť alebo predĺžiť platnosť svojej existujúcej žiadosti o prijatie opatrenia pod colným dohľadom, číslo EORI.

Ochrana práv duševného vlastníctva

Právne predpisy:

 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013 [nové okno] z 12. júna 2013 o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi a zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003 (ďalej len „nariadenie (EÚ) č. 608/2013“)
 • Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1352/2013 [nové okno] zo 4. decembra 2013, ktorým sa stanovujú formuláre podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013 o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi (ďalej len „nariadenie (EÚ) č. 1352/2013“)
 • Zákon č. 486/2013 Z. z. [.pdf; 102 kB; nové okno] z 29. novembra 2013 o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi (ďalej len „zákon č. 486/2013“)
 • Vyhláška MF SR č. 490/2013 Z. z. [.pdf; 148 kB; nové okno] zo 16.decembra 2013, ktorou sa vykonávajú ustanovenia zákona č. 486/2013 [.pdf; 148 kB; nové okno] o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi.

Postup pri podávaní žiadosti o prijatie opatrenia colnými orgánmi pri tovare pod colným dohľadom a na domácom trhu

Opatrenia pri tovare pod colným dohľadom

Žiadosť sa predkladá:

 • Finančnému riaditeľstvu SR (§ 12 zákona č. 486/2013 [nové okno]),
 • písomne alebo elektronicky; ak sa žiadosť podáva elektronicky, treba ju doplniť písomne najneskôr do troch pracovných dní. Na žiadosti, ktoré neboli takto doplnené v tejto lehote, sa neprihliada (§ 13 ods. 1 zákona č. 486/2013 [nové okno]),
 • prostredníctvom formulára podľa čl. 6 nariadenia (EÚ) č. 608/2013 [nové okno]; žiadosť musí obsahovať informácie, ktoré sa v nej vyžadujú (políčka označené * sú povinné a musia sa vyplniť, označenie + znamená, že aspoň jedno z týchto políčok je potrebné vyplniť). Vzor žiadosti podľa čl. 6 nariadenia (EÚ) č. 608/2013 [nové okno] je uvedený v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 1352/2013 [nové okno],
 • v štátnom jazyku, pričom ak je žiadosť podaná v inom jazyku ako v štátnom jazyku, k žiadosti sa pripojí jej úradne osvedčený preklad do štátneho jazyka (§ 13 ods. 2 zákona č. 486/2013 [nové okno]),
 • v dvoch vyhotoveniach (čl. 2 nariadenia (EÚ) č. 1352/2013 [nové okno]),
 • spolu s dokladmi poskytujúcimi dôkaz, že žiadateľ je oprávnený podať žiadosť (čl. 6 ods. 3 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 608/2013)[nové okno],
 • spolu s dokladom o oprávnení osoby vystupovať ako zástupca, ak žiadateľ podáva žiadosť prostredníctvom zástupcu (čl. 6 ods. 3 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 608/2013 [nové okno]),
 • spolu so zoznamom práv alebo práva duševného vlastníctva, ktoré sa majú presadzovať (čl. 6 ods. 3 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 608/2013 [nové okno]),
 • spolu s informáciami nevyhnutnými na to, aby colné orgány mohli ľahko identifikovať predmetný tovar (čl. 6 ods.3 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 608/2013 [nové okno]).

Žiadateľovi sa neúčtuje poplatok na úhradu administratívnych nákladov spojených so spracovaním žiadosti (čl. 8 nariadenia (EÚ) č. 608/2013 [nové okno]). Finančné riaditeľstvo SR do tridsiatich pracovných dní od doručenia žiadosti oznámi žiadateľovi svoje rozhodnutie o schválení alebo zamietnutí žiadosti (čl. 9 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 608/2013 [nové okno]). Finančné riaditeľstvo SR pri schvaľovaní žiadosti určí lehotu, počas ktorej majú colné orgány SR prijať opatrenie. Táto lehota začína plynúť dňom, ktorým nadobúda účinnosť rozhodnutie o schválení žiadosti a jej trvanie neprekročí jeden rok odo dňa nasledujúceho po dátume prijatia (čl. 11 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 608/2013 [nové okno]). Po uplynutí lehoty, počas ktorej majú colné orgány SR prijať opatrenie, môže Finančné riaditeľstvo SR, ktoré prijalo prvotné rozhodnutie, na žiadosť držiteľa rozhodnutia túto lehotu predĺžiť (čl. 12 nariadenia (EÚ) č. 608/2013 [nové okno]). Vzor žiadosti o predĺženie lehoty opatrenia podľa čl. 12 nariadenia (EÚ) č. 608/2013 [nové okno]je uvedený v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 1352/2013 [nové okno]. Držiteľ rozhodnutia je povinný bezodkladne oznámiť Finančnému riaditeľstvu SR ktorúkoľvek zo skutočností uvedených v čl. 15 nariadenia (EÚ) č. 608/2013 [nové okno].

Opatrenia na domácom trhu

Žiadosť sa predkladá:

 • Finančnému riaditeľstvu SR (§ 3 ods. 2 zákona č. 486/2013 [nové okno]),
 • písomne alebo elektronicky; ak sa táto žiadosť podáva elektronicky, treba ju doplniť písomne najneskôr do troch pracovných dní. Na žiadosť, ktorá nebola doplnená v tejto lehote, sa neprihliada (§ 3 ods. 2 zákona č. 486/2013 [nové okno]),
 • na tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č.1 k vyhláške č. 490/2013 Z. z. [nové okno],
 • v štátnom jazyku (§ 3 ods. 5 zákona č. 486/2013 [nové okno]), pričom ak je žiadosť podaná v inom jazyku ako v štátnom jazyku, k žiadosti sa pripojí jej úradne osvedčený preklad do štátneho jazyka (§ 13 ods. 2 zákona č. 486/2013 [nové okno]),
 • v dvoch vyhotoveniach (§ 3 ods. 2 zákona č. 486/2013 [nové okno]),
 • spolu s dokladom, ktorým sa preukazuje, že žiadateľ je oprávnenou osobou (§ 3 ods. 3 písm. a) zákona č. 486/2013 [nové okno]),
 • spolu s dokladom preukazujúcim oprávnenie konať ako zástupca, ak sa žiadosť podáva prostredníctvom zástupcu (§ 3 ods. 3 písm. b) zákona č. 486/2013 [nové okno]).

Ak žiadosť o prijatie opatrenia na domácom trhu spĺňa všetky náležitosti, Finančné riaditeľstvo SR vyznačí schválenie žiadosti na oboch vyhotoveniach žiadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu. Schválená žiadosť o prijatie opatrenia na domácom trhu sa považuje za vykonateľné rozhodnutie (§ 4 ods. 1 zákona č. 486/2013 [nové okno]). Colné úrady prijímajú opatrenia na domácom trhu počas dvoch rokov odo dňa vydania rozhodnutia. Na základe žiadosti držiteľa rozhodnutia možno túto dobu predĺžiť o ďalšie dva roky, a to aj opakovane (§ 4 ods. 2 zákona č. 486/2013 [nové okno]). Žiadosť o predĺženie doby uplatňovania rozhodnutia sa podáva na tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 2 k vyhláške č. 490/2013 Z. z. [nové okno] Finančné riaditeľstvo vydá rozhodnutie do 30 pracovných dní odo dňa podania žiadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu (§ 4 ods. 7 zákona č. 486/2013 [nové okno]).

Upozornenie

Žiadosť o predĺženie lehoty opatrenia podľa čl. 12 nariadenia (EÚ) č. 608/2013 [nové okno] je potrebné podať skôr ako 30 pracovných dní pred uplynutím lehoty, ktorá sa má predĺžiť. V prípade nedodržania tejto lehoty, Finančné riaditeľstvo SR môže žiadosť o predĺženie lehoty odmietnuť.

Príklad

Dátum skončenia platnosti žiadosti: 10.03.2015 – žiadosť o predĺženie lehoty je potrebné podať najneskôr 27.01.2015.

Ochrana spotrebiteľa

Právny predpis:

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2019/1020 [nové okno] o dohľade nad trhom a súlade výrobkov a o zmene smernice 2004/42/ES a nariadení (ES) č. 765/2008 a (EÚ) č. 305/2011 Slovenská verzia [nové okno] | Anglická verzia [nové okno]