Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

Registrácia pre daň z pridanej hodnoty

Informácie v tomto článku Vám poskytujeme v nasledujúcej štruktúre:

Povinnosť registrácie

Podrobné informácie:

  • kedy je daňový subjekt povinný registrovať sa pre DPH,
  • kedy sa môže registrovať dobrovoľne,
  • aká je výška obratu,
  • aké sú lehoty na registráciu pre DPH,
  • o registrácii zo zákona,

nájdete na portáli FS v časti Registračná povinnosť pre DPH.

Vyplnenie a podanie registračného tlačiva

Vzor registračného tlačiva „Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia - schválený vzor“ [.pdf; 66 kB; nové okno] je pre verejnosť k dispozícii na portáli finančnej správy v časti „Vzory tlačív“.

Právnická osoba zapísaná v obchodnom registri, alebo fyzická osoba – podnikateľ, registrovaná pre daň z príjmov je povinná podať správcovi dane vyplnenú žiadosť o registráciu pre daň elektronicky prostredníctvom portálu finančnej správy.

Formulár registračného tlačiva vyplníte priamo vo Vašom počítači a pomocou kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP) alebo na základe dohody o elektronickom doručovaní (dohodu so správcom dane môže uzatvoriť len fyzická osoba) podáte elektronicky. Prílohy môžete podať aj inak ako elektronickými prostriedkami, keďže daňový subjekt nemá povinnosť prílohy zasielať elektronicky.

Pred podaním registračného tlačiva elektronicky, je potrebné zaregistrovať sa na portáli finančnej správy.

Ak by daňový subjekt z technických dôvodov, ktoré sú na strane správcu dane, nemohol doručiť podanie do elektronickej podateľne v posledný deň lehoty na vykonanie úkonu, lehota sa považuje za zachovanú, ak je podanie doručené najbližší nasledujúci pracovný deň po odstránení prekážok na strane správcu dane.