Preskočiť na hlavný obsah

Registrácia pre daň z pridanej hodnoty

Informácie v tomto článku Vám poskytujeme v nasledujúcej štruktúre:

Povinnosť registrácie

Podrobné informácie:

  • kedy je daňový subjekt povinný registrovať sa pre DPH,
  • kedy sa môže registrovať dobrovoľne,
  • aká je výška obratu,
  • aké sú lehoty na registráciu pre DPH,
  • o registrácii zo zákona,

nájdete na portáli FS v časti Registračná povinnosť pre DPH.

Vyplnenie a podanie registračného tlačiva

Vzor registračného tlačiva „Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia - schválený vzor“ [.pdf; 66 kB; nové okno] je pre verejnosť k dispozícii na portáli finančnej správy v časti "Vzory tlačív".
Právnická osoba zapísaná v obchodnom registri, alebo fyzická osoba – podnikateľ, registrovaná pre daň z príjmov je povinná podať správcovi dane vyplnenú žiadosť o registráciu pre daň elektronicky prostredníctvom portálu finančnej správy.
Formulár registračného tlačiva vyplníte priamo vo Vašom počítači a pomocou kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP) alebo na základe dohody o elektronickom doručovaní (dohodu so správcom dane môže uzatvoriť len fyzická osoba) podáte elektronicky. Prílohy môžete podať aj inak ako elektronickými prostriedkami, keďže daňový subjekt nemá povinnosť prílohy zasielať elektronicky.
Pred podaním registračného tlačiva elektronicky, je potrebné zaregistrovať sa na portáli finančnej správy.
Ak by daňový subjekt z technických dôvodov, ktoré sú na strane správcu dane, nemohol doručiť podanie do elektronickej podateľne v posledný deň lehoty na vykonanie úkonu, lehota sa považuje za zachovanú, ak je podanie doručené najbližší nasledujúci pracovný deň po odstránení prekážok na strane správcu dane.

Registrácia OSS (One Stop Shop) a IOSS (Import One Stop Shop)

V prípade, že sa daňový subjekt sa rozhodne pre uplatňovanie osobitnej úpravy dane OSS alebo IOSS, podáva oznámenie – žiadosť o registráciu pre uplatňovanie osobitnej úpravy dane v zmysle § 68a, § 68b a § 68c zákona o DPH v znení účinnom od 1. júla 2021 nasledovne:

  • ak má povinnosť doručovať písomnosti elektronicky v zmysle § 13 ods. 5 a 6 a § 14 zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno] daňového poriadku v z.n.p. (ďalej len „daňový poriadok“), prihlási sa na internetovej stránke finančnej správy (www.financnasprava.sk) do svojej Osobnej internetovej zóny (cez ID a heslo alebo prostredníctvom eID), kde v časti Katalóg formulárov - Správa daní - Daň z pridanej hodnoty vyhľadá, vyplní a podá (odošle) príslušný elektronický formulár (aký formulár má daňový subjekt použiť, je uvedené nižšie v dokumente “Postup podania žiadosti o registráciu do osobitnej úpravy“ [.pdf; 953 kB; nové okno])
  • ak nemá povinnosť doručovať písomnosti elektronicky v zmysle uvedených ustanovení daňového poriadku, postupuje najskôr podľa príručky (návodu) “Registrácia a prihlásenie používateľa OSS“ [.pdf; 967 kB; nové okno], ktorá je zverejnená na internetovej stránke finančnej správy v časti Rýchle odkazy – Príručky a návody, a až po zriadení elektronickej komunikácie pre OSS, pokračuje v podaní žiadosti o registráciu k OSS – príslušného elektronického formulára tak, ako je vyššie uvedené.

Poznámka: daňový subjekt, ktorý nemá povinnosť komunikovať s finančnou správou elektronicky, a je autorizovaným používateľom elektronických služieb finančnej správy, môže dobrovoľne postupovať spôsobom uvedeným v prvej odrážke vyššie – t.j. podať príslušné tlačivo elektronicky.

Upozornenie:

Zdaniteľná osoba, ktorá už je registrovaná pre uplatňovanie osobitnej úpravy dane MOSS podľa § 68a alebo § 68b zákona o DPH v znení účinnom do 30. júna 2021, bude môcť uplatňovať i naďalej osobitnú úpravu dane MOSS, ktorá sa pretransformuje od 1.7.2021 do osobitnej úpravy dane OSS, a tým nemá povinnosť podať žiadosť o registráciu pre uplatňovanie OSS.

Vzory registračných formulárov do jednotlivých osobitných úprav sú zverejnené k nahliadnutiu na internetovej stránke finančnej správy (www.financnasprava.sk) v časti Formuláre (na hornej lište) - Colné a daňové formuláre - Elektronické formuláre - Správa daní - Daň z pridanej hodnoty.