Preskočiť na hlavný obsah

Finančné vyrovnanie spotrebnej dane z alkoholických nápojov

Informácie v tomto článku Vám poskytujeme v nasledujúcej štruktúre:

Úhrada spotrebnej dane z alkoholických nápojov

Splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov upravuje § 12 ods. 2 až 4, § 26 ods. 3, § 28 ods. 2, § 29 ods. 4, § 49 ods. 10,§ 49a ods. 8 a § 66 ods. 6 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno].

Spôsob platenia dane a použitie platby upravuje § 55 zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno].

Úhradu dane použitím zloženej zábezpeky na daň upravuje § 26 ods. 4 a § 29 ods. 5 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno].

Tvorbu variabilného symbolu na označovanie platby dane bez rozhodnutia vydaného colným úradom upravuje Príloha č. 2 Vyhlášky MF SR č. 378/2011 Z. z. [nové okno] o spôsobe označovania platby dane v znení vyhlášky neskorších predpisov.

Spotrebná daň z piva (tuzemsko) - platiteľ je povinný zaplatiť daň na číslo účtu: 500048-OUD/8180

Spotrebná daň z vína (tuzemsko) - platiteľ je povinný zaplatiť daň na číslo účtu: 500072-OUD/8180

Spotrebná daň z liehu (tuzemsko) - platiteľ je povinný zaplatiť daň na číslo účtu: 500021-OUD/8180

Praktická rada

Na overenie alebo zistenie Vám prideleného OUD použite službu „Overenie prideleného OÚD“.

Upozornenie

Od 1.2.2014 sa číslo účtu uvádza vo formáte medzinárodného bankového účtu – IBAN.

Keďže IBAN je tvorený z predčísla účtu a základného účtu daňového subjektu (OÚD), musí si ho daňový subjekt vygenerovať sám.

Na prevod účtu do formátu IBAN použite validátor IBAN - GENERÁTOR/VALIDÁTOR [nové okno].

Podrobnejšie informácie k tvorbe účtu najdete v časti Platenie daní. Možnosť uhradiť daň bezhotovostným bankovým prevodom sa nachádza v časti Úhrada dane a preddavkov na daň bezhotovostným prevodom.

Zloženie, doplnenie a zvýšenie zábezpeky na daň

Zábezpeku na daň je potrebné zaplatiť na príslušný depozitný účet FR SR:

Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD CÚ Banská Bystrica 500101-OUD/8180
Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD CÚ Bratislava 500128-OUD/8180
Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD CÚ Košice 500144-OUD/8180
Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD CÚ Michalovce 500136-OUD/8180
Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD CÚ Nitra 500179-OUD/8180
Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD CÚ Prešov 500187-OUD/8180
Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD CÚ Trenčín 500195-OUD/8180
Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD CÚ Trnava 500152-OUD/8180
Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD CÚ Žilina 500160-OUD/8180

Praktická rada

Na overenie alebo zistenie Vám prideleného OUD použite službu „Overenie prideleného OÚD“.

Upozornenie

Od 1.2.2014 sa číslo účtu uvádza vo formáte medzinárodného bankového účtu – IBAN.

Keďže IBAN je tvorený z predčísla účtu a základného účtu daňového subjektu (OÚD), musí si ho daňový subjekt vygenerovať sám.

Na prevod účtu do formátu IBAN použite validátor IBAN - GENERÁTOR/VALIDÁTOR [nové okno].

Podrobnejšie informácie k tvorbe účtu najdete v časti Platenie daní.

Vrátenie spotrebnej dane z alkoholických nápojov

Vrátenie spotrebnej dane z alkoholických nápojov sa uplatní v:

  • daňovom priznaní a dodatočnom daňovom priznaní k spotrebnej dani z alkoholického nápoja, ktorým je lieh,
  • daňovom priznaní a dodatočnom daňovom priznaní k spotrebnej dani z alkoholického nápoja, ktorým je víno a medziprodukt,
  • daňovom priznaní a dodatočnom daňovom priznaní k spotrebnej dani z alkoholického nápoja, ktorým je pivo,

ktorého vzor upravuje Vyhláška MF SR č. 118/2012 Z. z.

Vrátenie spotrebnej dane z alkoholických nápojov upravuje § 13 zákona č. 530/2011 Z. z.

Colný úrad vráti daň do 30 dní odo dňa podania daňového priznania alebo dodatočného daňového priznania, ak sú splnené všetky podmienky na vrátenie dane.

Ak colný úrad v tejto lehote začne daňovú kontrolu na zistenie oprávnenosti vrátenia dane a daň zistená daňovou kontrolou sa neodlišuje od dane uvedenej v daňovom priznaní alebo dodatočnom daňovom priznaní, daň vráti do 15 dní od ukončenia daňovej kontroly. Ak colný úradzistí, že daň zistená daňovou kontrolou sa odlišuje od dane uvedenej v daňovom priznaní alebo dodatočnom daňovom priznaní, postupuje podľa § 68 zákona č. 563/2009 Z. z. a daň vráti do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, a to vo výške dane uvedenej v právoplatnom rozhodnutí.

Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý vyrobil medziprodukt s použitím zdaneného liehu alebo vína, a takýto medziprodukt dodal mimo daňového územia alebo dodal na účely oslobodené od dane podľa § 31 a 32 alebo § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 a § 65 zákona č. 530/2011 Z. z., postupuje pri vrátení dane z liehu alebo z vína podľa § 13 zákona č. 530/2011 Z. z. Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý vyrobil lieh s použitím zdaneného piva, vína alebo medziproduktu a takýto lieh dodal mimo daňového územia alebo dodal na účely oslobodené od dane podľa § 31 a 32 alebo § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 a § 65 zákona č. 530/2011 Z. z., postupuje pri vrátení dane z liehu podľa § 13 zákona č. 530/2011 Z. z.

Daň z liehu vyrobeného v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia možno vrátiť prevádzkovateľovi liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia, ak zaplatil daň z liehu, ktorý nebol prevzatý pestovateľom a ktorý bol zničený podľa § 55 ods. 2 zákona č. 530/2011 Z. z.
Vrátenie dane uplatní prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom boli splnené všetky podmienky na uplatnenie vrátenia dane; vrátenie dane z tohto liehu sa započíta s daňovou povinnosťou. Ak vrátenie dane prevýši daňovú povinnosť, na vrátenie dane sa uplatní § 13 zákona č. 530/2011 Z. z. primerane.

Žiadosť zahraničného dodávateľa alkoholického nápoja pri zásielkovom obchode a splnomocnenca pre zásielkový obchod o vydanie potvrdenia o zaplatení spotrebnej dane z alkoholického nápoja na účely uplatnenia vrátenia dane sa podáva podľa § 29 ods. 8 zákona č. 530/2011 Z. z.