Preskočiť na hlavný obsah

Registrácia, evidencia a zápis v súvislosti so spotrebnou daňou z alkoholických nápojov

Daňový subjekt podáva na miestne príslušnom colnom úrade žiadosť o registráciu, žiadosť o zaradenie do evidencie alebo žiadosť o vydanie povolenia/oprávnenia, spolu s prílohami, v nadväznosti na podnikateľskú aktivitu, ktorú chce daňový subjekt vykonávať v súvislosti so spotrebnou daňou z alkoholických nápojov.

Informácie v tomto článku Vám poskytujeme v nasledujúcej štruktúre:

Registračné tlačivo

Registračné tlačivo, t. j. „Žiadosť o registráciu, vydanie povolenia na spotrebnú daň, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie a povolenia na spotrebnú daň“, ktoré je určené na registráciu prevádzkovateľa daňového skladu, prevádzkovateľa daňového skladu na výrobu výživových doplnkov, prevádzkovateľa daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, prevádzkovateľa tranzitného daňového skladu, prevádzkovateľa daňového skladu pre zahraničných zástupcov, oprávneného príjemcu opakovaného, registrovaného odosielateľa, schváleného odosielateľa, schváleného príjemcu alebo prevádzkovateľa liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia je k dispozícii ako schválený vzor [.pdf; 136 kB; nové okno] aj ako elektronický formulár [.html; nové okno].

Som už registrovaný?

Informáciu o tom, či ste registrovaný colným úradom na spotrebnú daň nájdete vo výstupe verejnej služby Zoznam daňových subjektov registrovaných pre spotrebné dane.

Typy daňových subjektov

V tejto časti sa dozviete základné opisy jednotlivých typov daňových subjektov a nájdete v nej aj zákonné ustanovenia, podľa ktorých prebieha registrácia osôb, respektíve zaradenie osôb do evidencie správcu dane, ktorým je colný úrad.

Prevádzkovateľ daňového skladu (vrátane denaturácie liehu)

Daňovým skladom môže byť len podnik na výrobu alkoholického nápoja, daňový sklad, ktorým je malý samostatný liehovar, sklad alkoholického nápoja alebo daňový sklad na výrobu výživových doplnkov nachádzajúci sa na daňovom území. Daňovým skladom je aj podnik na výrobu alkoholického nápoja alebo sklad alkoholického nápoja nachádzajúci sa na území iného členského štátu, ktorého prevádzkovanie je povolené podľa právnych predpisov príslušného členského štátu.

V daňovom sklade môže byť alkoholický nápoj len v pozastavení dane.

Daňovým skladom nie je liehovarnícky závod na pestovateľské pálenie ovocia (pestovateľská pálenica).

Prevádzkovateľom daňového skladu sa rozumie osoba, ktorá v rámci podnikania alkoholický nápoj na základe povolenia na prevádzkovanie daňového skladu v pozastavení dane vyrába, spracúva, skladuje, prijíma alebo odosiela.

Osoba, ktorá chce prevádzkovať daňový sklad, musí požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu v súlade s § 15 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno]

Žiadosť o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, prílohy k žiadosti a podmienky rieši najmä § 15 ods. 1, 2, 4 a 5 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] a § 67 zákona č. 563/2009 Z. z.

Osobitné podmienky na prevádzkovanie daňového skladu na lieh upravujú § 42 až 46 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno].

Osobitné podmienky na prevádzkovanie daňového skladu na víno a medziprodukt upravujú § 61 a 62 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno].

Osobitné podmienky na prevádzkovanie daňového skladu na pivo upravujú § 67 a 68 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno].

Ak chce osoba v sklade liehu podľa § 46 ods. 1 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] denaturovať lieh, musí v žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu uviesť aj obchodný názov a množstvo denaturačného prostriedku, ktorý bude používať, obchodný názov denaturovaného liehu a predpokladané množstvo jeho ročnej výroby a spĺňať aj podmienky podľa § 46 ods. 5 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno].

Denaturácia liehu je upravená v § 47 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno].

Pri zložení zábezpeky na daň postupujete v súlade s § 16 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno].

Odňatie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu upravuje § 15 ods. 9 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno].

Prevádzkovateľ daňového skladu na výrobu výživových doplnkov

Výživovým doplnkom sa na účely zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] rozumie potravina, definovaná v § 2 písm. g) zákona č. 152/1995 Z. z. [nové okno] o potravinách v znení neskorších predpisov, s obsahom alkoholického nápoja.

V daňovom sklade na výrobu výživových doplnkov je možné na základe vydaného povolenia v pozastavení dane prijímať alkoholický nápoj, vyrábať maceráty a extrakty určené na výrobu výživových doplnkov a vyrábať výživové doplnky. Prevádzkovateľ daňového skladu na výrobu výživových doplnkov môže maceráty a extrakty určené na výrobu výživových doplnkov dodať užívateľskému podniku na účely oslobodené od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] alebo použiť na výrobu výživových doplnkov. Prítomnosť zamestnanca colného úradu sa v daňovom sklade na výrobu výživových doplnkov nevyžaduje.

Osoba, ktorá chce v pozastavení dane alkoholický nápoj prijímať a používať na výrobu macerátov a extraktov určených na výrobu výživových doplnkov a na výrobu výživových doplnkov, okrem prevádzkovateľa daňového skladu, ktorému bolo vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu podľa § 15 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno], musí požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu na výrobu výživových doplnkov.

Žiadosť o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu na výrobu výživových doplnkov, prílohy k žiadosti a podmienky upravuje § 15a ods. 2 až 5 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] a § 67 zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno].

Zloženie zábezpeky na daň upravuje § 15a ods. 4 písm. b) zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno].

Žiadosť o odňatie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu na výrobu výživových doplnkov upravuje § 15a ods. 16 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno].

Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar

Prevádzkovateľom daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, je osoba, ktorá v rámci podnikania vyrába lieh a spĺňa tieto podmienky:

 1. ročná výroba liehu nie je väčšia ako 10 hl a.,
 2. nie je majetkovo ani personálne prepojená s inou osobou, ktorá v rámci podnikania lieh vyrába, spracúva, skladuje, prijíma alebo odosiela,
 3. nevyrába lieh na základe licencie,
 4. výrobné a prevádzkové priestory nie sú technologicky prepojené s výrobnými a prevádzkovými priestormi inej osoby, ktorá v rámci podnikania vyrába, spracúva, skladuje, prijíma alebo odosiela lieh,
 5. nie je prevádzkovateľom daňového skladu, ktorému bolo vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu podľa § 15 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno], v ktorom vyrába, spracúva, skladuje, prijíma alebo odosiela lieh, alebo podľa § 15a zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno], a ani nie je prevádzkovateľom liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia podľa § 49 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno].

Ročnou výrobou liehu sa rozumie celkové množstvo liehu, ktoré bolo v danom výrobnom období vyrobené v daňovom sklade, ktorým je malý samostatný liehovar.

Výrobné obdobie trvá od 1. októbra bežného roka do 30. septembra nasledujúceho roka.

Osoba, ktorá chce v pozastavení dane vyrábať lieh v daňovom sklade, ktorým je malý samostatný liehovar, musí požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar.

Žiadosť o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, prílohy k žiadosti a podmienky upravuje § 49b ods. 3 až 5 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] a § 67 zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno].

Zloženie zábezpeky na daň upravuje § 49b ods. 5 písm. b) zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno].

Žiadosť o odňatie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar upravuje § 49b ods. 20 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno].

Prevádzkovateľ daňového skladu – osobitná úprava pre tiché víno a tichý fermentovaný nápoj

Osoba, ktorá je prevádzkovateľom podniku na výrobu vína a medziproduktu, v ktorom sa vyrába, spracováva, skladuje, prijíma alebo odosiela iba tiché víno, alebo osoba, ktorá je prevádzkovateľom skladu vína a medziproduktu, v ktorom sa prijíma, skladuje, odosiela, prípadne spracováva iba tiché víno, musí požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu podľa § 15 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno], len ak chce takéto víno dodávať do iných členských štátov alebo prijímať ho z iných členských štátov v pozastavení dane. Pri podaní žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu sa neuplatní § 16 a § 62 ods. 3 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno].

Uvedené sa použije pre tichý fermentovaný nápoj rovnako.

Osoba, ktorá je prevádzkovateľom podniku na výrobu vína a medziproduktu, v ktorom sa vyrába, spracováva, skladuje, prijíma alebo odosiela iba tiché víno, a v hospodárskych rokoch vyrába priemerne menej ako 1 000 hl tichého vína, nemusí podať žiadosť podľa vyššie uvedeného. Každé prijatie tichého vína z iného členského štátu je takáto osoba povinná oznámiť miestne príslušnému colnému úradu odoslaním kópie sprievodného dokladu vyhotoveného podľa Hlavy III kapitoly II nariadenia Komisie č. 436/2009 z 26. mája 2009 o podrobných pravidlách uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o vinohradnícky register, povinné nahlasovanie a zhromažďovanie informácií na účely monitorovania trhu, sprievodné doklady na prepravu výrobkov a evidenciu, ktorú treba viesť v sektore vinohradníctva a vinárstva (Ú. v. EÚ L 128, 27. 5. 2009) v platnom znení. V oznámení tiež uvedie svoju priemernú ročnú výrobu tichého vína.

Uvedené sa použije pre tichý fermentovaný nápoj rovnako.

Prevádzkovateľ tranzitného daňového skladu

Osoba, ktorá chce uskutočňovať v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel predaj alkoholického nápoja oslobodeného od dane alebo zásobovať paluby lietadiel alkoholickými nápojmi, je povinná požiadať colný úrad o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel (tranzitný daňový sklad).

Na žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu a na povolenie na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu sa použije § 15 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] primerane.

Pri zložení zábezpeky na daň sa postupuje v súlade s § 31 ods. 6 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno].

Prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov

Osoba, ktorá chce uskutočňovať predaj alkoholického nápoja oslobodeného od dane zahraničným zástupcom, musí požiadať colný úrad o registráciu a o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu na predaj alkoholického nápoja oslobodeného od dane zahraničným zástupcom (daňový sklad pre zahraničných zástupcov).

Na žiadosť o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov a na toto povolenie sa použije § 15 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] primerane.

Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorému bolo vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu podľa § 15 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] a ktorý chce predávať alkoholický nápoj oslobodený od dane zahraničným zástupcom, musí požiadať colný úrad o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov v súlade s § 32 ods. 17 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno]

Pri zložení zábezpeky na daň sa postupuje v súlade s § 32 ods. 4, resp. 17 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno].

Zahraničný zástupca

Zahraničným zástupcom je osoba iného štátu, ktorá požíva výsady a imunity podľa medzinárodnej zmluvy.

Zahraničným zástupcom je:

 • diplomatická misia a konzulárny úrad so sídlom na území Slovenskej republiky okrem konzulárneho úradu vedeného honorárnym konzulom (diplomatická misia, konzulárny úrad),
 • medzinárodná organizácia a jej oblastná úradovňa so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá je zriadená podľa medzinárodnej zmluvy (medzinárodná organizácia),
 • diplomatický zástupca misie, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky a nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky (diplomatický zástupca misie),
 • konzulárny úradník, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky a nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, okrem honorárneho konzulárneho úradníka (konzulárny úradník),
 • člen administratívneho personálu a technického personálu misie, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky a nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky (člen administratívneho a technického personálu),
 • konzulárny zamestnanec, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky a nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, okrem zamestnanca konzulárneho úradu vedeného honorárnym konzulom (konzulárny zamestnanec),
 • úradník medzinárodnej organizácie, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky, nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a je trvale pridelený na výkon úradných funkcií v Slovenskej republike (úradník medzinárodnej organizácie).

Zahraničný zástupca, ktorý chce nakupovať alkoholický nápoj oslobodený od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov musí požiadaťColný úrad Bratislavao vydanie povolenia na nákup podľa § 32 ods. 8 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno].

Limity na nákup

Zahraničný zástupca – diplomatická misia, konzulárny úrad a medzinárodná organizácia môže nakúpiť za kalendárny rok alkoholický nápoj, ktorým je

 • lieh kódu kombinovanej nomenklatúry 2208 najviac v množstve 400 litrov liehu,
 • víno najviac v množstve 2 000 litrov vína a medziproduktu; do limitu sa nezapočítava tiché víno,
 • pivo v množstve najviac 2 000 litrov piva.

Zahraničný zástupca - diplomatický zástupca misie, konzulárny úradník, člen administratívneho a technického personálu a konzulárny zamestnanec môže nakúpiť na osobnú spotrebu za kalendárny rok alkoholický nápoj najviac v týchto množstvách:

 • vedúci misie 150 litrov liehu kódu kombinovanej nomenklatúry 2208, 500 litrov piva a 500 litrov vína a medziproduktu; do limitu sa nezapočítava tiché víno,
 • vedúci konzulárneho úradu 150 litrov liehu kódu kombinovanej nomenklatúry 2208, 500 litrov piva a 500 litrov vína a medziproduktu; do limitu sa nezapočítava tiché víno,
 • člen diplomatického personálu 70 litrov liehu kódu kombinovanej nomenklatúry 2208, 200 litrov piva a 500 litrov vína a medziproduktu; do limitu sa nezapočítava tiché víno,
 • člen administratívneho a technického personálu 40 litrov liehu kódu kombinovanej nomenklatúry 2208, 100 litrov piva a 500 litrov vína a medziproduktu; do limitu sa nezapočítava tiché víno.

Zahraničný zástupca - úradník medzinárodnej organizácie môže nakúpiť na osobnú spotrebu za kalendárny rok lieh kódu kombinovanej nomenklatúry 2208 najviac v množstve 40 litrov liehu, 200 litrov piva a 500 litrov vína a medziproduktu. Do limitu sa nezapočítava tiché víno.

Oprávnený príjemca (opakovaný, príležitostný)

Oprávneným príjemcom osoba, ktorá nie je prevádzkovateľom daňového skladu a ktorá v rámci podnikania opakovane alebo príležitostne na základe povolenia prijíma alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane, pričom nesmie alkoholický nápoj v pozastavení dane skladovať ani odosielať.

Osoba, ktorá chce byť oprávneným príjemcom na daňovom území a chce opakovaneprijímať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane, musí požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia prijímať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane.

Osoba, ktorá chce príležitostne prijať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane, musí na každý príležitostný príjem alkoholického nápoja požiadať colný úrad o vydanie povolenia prijať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane.

Žiadosť o registráciu a vydanie povolenia prijímať/prijať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane, prílohy k žiadosti a podmienky upravuje § 19 ods. 2 až 4 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] a § 67 zákona č. 563/2009 Z. z.

Zloženie zábezpeky na daň v súvislosti s prijímaním/prijatím alkoholického nápoja z iného členského štátu v pozastavení dane upravuje § 19 ods. 6 a 8 v spojení s § 16 ods. 1 zákona č. 530/2011 Z. z.[nové okno].

Povinnosť oprávneného príjemcu, ktorý chce prijímať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, zvýšiť zloženú zábezpeku na daň upravuje § 19 ods. 10 zákona č. 530/2011 Z. z.[nové okno].

Povinnosť oprávneného príjemcu, ktorý chce prijímať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, pri použití zloženej zábezpeky na daň colným úradom na úhradu spotrebnej dane upravuje § 19 ods. 11 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno].

Odňatie povolenia prijímať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane upravuje § 19 ods. 16 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno].

Registrovaný odosielateľ

Registrovaným odosielateľom osoba, ktorá nie je prevádzkovateľom daňového skladu a ktorá je oprávnená v rámci podnikania na základe povolenia odosielať alkoholický nápoj v pozastavení dane po prepustení do voľného obehu podľa článku 201 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie v platnom znení.

Osoba, ktorá chce byť registrovaným odosielateľom na daňovom území, musí požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia odosielať alkoholický nápoj v pozastavení dane.

Žiadosť o registráciu a vydanie povolenia odosielať alkoholický nápoj v pozastavení dane, prílohy k žiadosti a podmienky upravuje § 20 ods. 2 až 4 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] a § 67 zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno]

Zloženie zábezpeky na daň upravuje § 20 ods. 6 v spojení s § 19 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno].

Odňatie povolenia upravuje § 20 ods. 6 v spojení s § 19 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno].

Prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia

Osoba, ktorá chce prevádzkovať liehovarnícky závod na pestovateľské pálenie ovocia, musí požiadať colný úrad o registráciu a vydanie osvedčenia o registrácii.

Žiadosť o registráciu a vydanie osvedčenia o registrácii, prílohy k žiadosti a podmienky upravuje § 49 ods. 1 až 3 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno].

Prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia oznamuje skutočnosti podľa § 49 ods. 6 a 7 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno].

Žiadosť o zrušenie registrácie liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia upravuje § 49 ods. 14 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno].

Užívateľský podnik

Užívateľským podnikom na účely zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] je osoba oprávnená používať alkoholický nápoj oslobodený od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno]. Osoba, ktorá chce byť užívateľským podnikom na daňovom území, musí požiadať colný úrad o zaradenie do evidencie užívateľských podnikov podľa § 9 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno]. Užívateľský podnik je oprávnený odoberať alkoholický nápoj oslobodený od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] len na základe poukazu na odber alkoholického nápoja oslobodeného od dane, o vydanie ktorého požiada colný úrad.

Žiadosť o zaradenie do evidencie užívateľských podnikov alebo o vydanie odberného poukazu ako aj prílohy k žiadosti a podmienky rieši § 9 ods. 2 až 5 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno].

Zloženie zábezpeky na daň upravuje § 9 ods. 4 písm. b) zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno].

Žiadosť o odňatie odberného poukazu je upravená v § 9 ods. 13 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno].

Dovozca spotrebiteľského balenia liehu

Dovozcom spotrebiteľského balenia liehu na účely zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] je osoba oprávnená v rámci podnikania dovážať spotrebiteľské balenie liehu z územia tretieho štátu a uvádzať ho do daňového voľného obehu na daňovom území okrem prevádzkovateľa daňového skladu.

Žiadosť o zaradenie do evidencie dovozcov spotrebiteľského balenia liehu upravuje § 52 ods. 1 písm. a) zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno]. Žiadateľ, ktorým je dovozca spotrebiteľského balenia liehu musí spĺňať podmienky podľa § 52 ods. 3 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno].

Dovozca spotrebiteľského balenia liehu je povinný pred dovozom spotrebiteľského balenia liehu zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo liehu v spotrebiteľskom balení, ktoré chce uviesť do daňového voľného obehu; na zábezpeku na daň sa § 16 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] použije primerane.

Dovozca spotrebiteľského balenia liehu je povinný dať si potvrdiť colným úradom počet a identifikačné čísla kontrolných známok vyvezených na územie tretieho štátu a kontrolných známok späť dovezených z územia tretieho štátu.

Dovozca spotrebiteľského balenia liehu je povinný oznámiť adresu umiestnenia jeho prevádzkarne, ak nie je totožná so sídlom alebo trvalým pobytom žiadateľa, kde bude skladovať a označovať spotrebiteľské balenie kontrolnou známkou.

Žiadosť o vyradenie z evidencie dovozcov spotrebiteľského balenia liehu upravuje § 52 ods. 7 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno]

Príjemca (odberateľ) liehu podľa § 26 ods. 1 zákona č. 530/2011 Z. z.

Zaradenie do evidencie príjemcov (odberateľov) liehu podľa § 26 ods. 1 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] v znení účinnom do 12. februára 2023 podľa § 52 ods. 5 zákona č. 530/2011 Z. z. v znení účinnom do 12. februára 2023 zaniká k 31. decembru 2023.

Podnik, ktorý prijíma, používa alebo vydáva arómy oslobodené od dane podľa zákona č. 530/2011 Z. z.

Osoba, ktorá chce používať, prijímať alebo vydávať arómy, ktoré obsahujú lieh oslobodený od dane podľa § 40 ods. 1 písm. c) zákona č. 530/2011 Z. z. (arómy oslobodené od dane), musí písomne požiadať colný úrad o zaradenie do evidencie podnikov, ktoré používajú, prijímajú alebo vydávajú arómy oslobodené od dane. Žiadosť o zaradenie do evidencie podnikov, ktoré používajú, prijímajú alebo vydávajú arómy oslobodené od dane upravuje § 41 ods. 1 zákona č. 530/2011 Z. z. Vyradenie z evidencie podnikov, ktoré používajú, prijímajú alebo vydávajú arómy oslobodené od dane upravuje § 41 ods. 4 zákona č. 530/2011 Z. z. 

Držiteľ povolenia na predaj spotrebiteľského balenia liehu

Osoba, ktorá chce v rámci podnikateľskej činnosti na daňovom území predávať v daňovom voľnom obehu lieh uvedený v § 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] v spotrebiteľskom balení liehu alebo predávať v daňovom voľnom obehu lieh uvedený v § 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] zo spotrebiteľského balenia liehu, musí mať povolenie na predaj spotrebiteľského balenia liehu v daňovom voľnom obehu (povolenie na predaj), ak § 54 ods. 9 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] neustanovuje inak.

Výnimku z vyššie uvedenej povinnosti upravuje § 54 ods. 2 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno].

Za predaj spotrebiteľského balenia liehu v rámci podnikateľskej činnosti v daňovom voľnom obehu sa považuje aj ponúkanie spotrebiteľského balenia liehu na predaj, iný výdaj spotrebiteľského balenia liehu alebo iný výdaj zo spotrebiteľského balenia liehu.

Osoba, ktorá chce byť držiteľom povolenia na predaj, musí požiadať colný úrad o vydanie povolenia na predaj.

Žiadosť o vydanie povolenia na predaj, prílohy k žiadosti a podmienky upravuje § 54 ods. 3 až 5 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno].

Žiadosť o odňatie povolenia na predaj je riešená v § 54 ods. 21 písm. a) zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno].

Držiteľ oprávnenia na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu

Osoba, ktorá chce byť držiteľom oprávnenia na distribúciu, musí požiadať colný úrad o vydanie oprávnenia na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu v daňovom voľnom obehu iným prevádzkovateľom obchodných živností podľa zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] (oprávnenie na distribúciu).

Výnimka z povinnosti požiadať colný úrad o vydanie oprávnenia na distribúciu a splnenia podmienok ustanovených v § 54 ods. 11 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] je riešená v § 54 ods. 13 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno].

Žiadosť o vydanie oprávnenia na distribúciu, prílohy k žiadosti a podmienky upravuje § 54 ods. 9 až 11 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno].

Žiadosť o odňatie povolenia na predaj je riešená v § 54 ods. 21 písm. b) zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno].

Malý samostatný pivovar

Malým samostatným pivovarom je pivovar, ktorý v rámci podnikania vyrába pivo a spĺňa podmienky ustanovené v § 66 ods. 1  zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno].

Osoba, ktorá chce prevádzkovať malý samostatný pivovar, musí požiadať colný úrad o zaradenie do evidencie prevádzkovateľov malých samostatných pivovarov.

Žiadosť o zaradenie do evidencie prevádzkovateľov malých samostatných pivovarov, prílohy k žiadosti a podmienky na splnenie upravuje § 66 ods. 3 až 5 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno]

Žiadosť o vyradenie z evidencie prevádzkovateľov malých samostatných pivovarov upravuje § 66 ods. 13 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno]

 

Odosielateľ alkoholického nápoja do iného členského štátu EÚ v zásielkovom obchode

Ak osoba so sídlom na daňovom území chce v rámci podnikania odoslať alkoholický nápoj uvedený na daňovom území do daňového voľného obehu do iného členského štátu Európskej únie v zásielkovom obchode, je povinná túto skutočnosť oznámiť colnému úradu, pričom postupuje v súlade s § 29 ods. 11 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno].

Zahraničný dodávateľ pri zásielkovom obchode a splnomocnenec pre zásielkový obchod

Osoba, ktorá v rámci podnikania alkoholický nápoj uvedený do daňového voľného obehu v inom členskom štáte Európskej únie, v ktorom má sídlo alebo trvalý pobyt a miesto podnikania, dodáva sama alebo prostredníctvom inej osoby na daňové územie na súkromné účely odberateľovi, ktorý nie je prevádzkovateľom daňového skladu, oprávneným príjemcom alebo schváleným príjemcom podľa zákona č. 530/2011 Z. z., sa v súlade s § 29 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] považuje za zahraničného dodávateľa alkoholického nápoja pri zásielkovom obchode.

Zahraničný dodávateľ alkoholického nápoja pri zásielkovom obchode je povinný colnému úradu oznámiť údaje a zložiť zábezpeku na daň podľa § 29 ods. 3 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno].

Na požiadanie zahraničného dodávateľa alkoholického nápoja pri zásielkovom obchode môže colný úrad povoliť, aby povinnosti vo vzťahu k colnému úradu plnil splnomocnenec pre zásielkový obchod pri splnení podmienok uvedených v§ 29 ods. 6 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno].

Žiadosť o povolenie na zastupovanie splnomocnencom pre zásielkový obchod a prílohy k žiadosti sú uvedené v § 29 ods. 7 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno].

Žiadosť o odňatie povolenia na zastupovanie splnomocnencom pre zásielkový obchod je možné podať podľa § 29 ods. 9 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno].

Ak je predmetom zásielkového obchodu iba tiché víno, použije sa § 29 okrem ods. 3 písm. c) a ods. 4, 5 a 9 zákona č. 530/2011 Z. z. Uvedené sa uplatní aj v prípade ak je predmetom zásielkového obchodu iba tichý fermentovaný nápoj.

Osoba, ktorej bolo vydané potvrdenie o zaevidovaní držby výrobného zariadenia alebo jeho časti

Osoba, ktorá nemá vydané povolenie na výrobu liehu a spracovanie liehu v liehovarníckom závode a jeho uvádzanie na trh podľa zákona č. 467/2002 Z. z. [nové okno] alebo osoba, ktorej vydané povolenie na výrobu liehu a spracovanie liehu v liehovarníckom závode a jeho uvádzanie na trh podľa zákona č. 467/2002 Z. z. zaniklo alebo bolo odňaté a má v držbe výrobné zariadenie alebo jeho časť, okrem osoby, ktorá je výrobcom výrobného zariadenia na výrobu liehu a osoby, ktorá vykonáva opravy výrobného zariadenia na výrobu liehu, je povinná do 15 dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti oznámiť colnému úradu údaje v súlade s § 50 ods. 1 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno].

Schválený odosielateľ

Schváleným odosielateľom na daňovom území je osoba, ktorá má povolenie odosielať alkoholický nápoj uvedený do daňového voľného obehu na daňovom území na územie iného členského štátu na podnikateľské účely.

Schváleným odosielateľom je aj osoba na území iného členského štátu oprávnená podľa právnych predpisov príslušného členského štátu odosielať alkoholický nápoj uvedený do daňového voľného obehu v príslušnom členskom štáte na podnikateľské účely.

Osoba, ktorá chce byť schváleným odosielateľom na daňovom území, je povinná požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia odosielať alkoholický nápoj na podnikateľské účely.

Žiadosť o registráciu a vydanie povolenia odosielať alkoholický nápoj na podnikateľské účely a prílohy k žiadosti upravuje § 26 ods. 2 a 3 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] v spojení s § 67 zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno].

Odňatie a zánik povolenia odosielať alkoholický nápoj na podnikateľské účely upravuje § 26 ods. 5 v spojení s § 19 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno].

Schválený príjemca

Schváleným príjemcom na daňovom území je osoba, ktorá má povolenie prijímať alkoholický nápoj uvedený do daňového voľného obehu na území iného členského štátu na podnikateľské účely.

Schváleným príjemcom je aj osoba na území iného členského štátu oprávnená podľa právnych predpisov príslušného členského štátu prijímať alkoholický nápoj uvedený do daňového voľného obehu na území iného členského štátu na podnikateľské účely.

Osoba, ktorá chce byť schváleným príjemcom na daňovom území, musí požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia prijímať alkoholický nápoj na podnikateľské účely.

Žiadosť o registráciu a vydanie povolenia prijímať alkoholický nápoj na podnikateľské účely a prílohy k žiadosti upravuje § 26a ods. 2 a 3 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] v spojení s § 67 zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno].

Ak chce žiadateľ prijímať lieh v spotrebiteľskom balení, musí spĺňať aj podmienky podľa § 52 ods. 3 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno].

Pri zložení zábezpeky na daň sa postupuje v súlade s § 26a ods. 7 a 8 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno].

Povinnosti schváleného príjemcu spotrebiteľského balenia liehu pred každým prijatím tohto alkoholického nápoja upravuje § 26a ods. 8 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno].

Odňatie a zánik povolenia prijímať alkoholický nápoj na podnikateľské účely upravuje § 26a ods. 6 v spojení s § 19 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno].“

Aktualizácia údajov uvedených v žiadosti o registráciu, žiadosti o zaradenie do evidencie alebo žiadosti o vydanie povolenia resp. oprávnenia, a v prílohách k žiadosti

V tejto časti sa dozviete odkazom na zákonné ustanovenia o povinnosti osôb oznamovať zmeny skutočností, ktoré uviedli pri registrácii alebo pri zaradení do evidencie správcu dane, ktorým je colný úrad.

Prevádzkovateľ daňového skladu je povinný colnému úradu oznamovať zmeny skutočností podľa § 15 ods. 7 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] v spojení s § 67 zákona č. 563/2009 Z. z.

Prevádzkovateľ  daňového skladu na výrobu výživových doplnkov je povinný colnému úradu oznamovať zmeny skutočností a údajov podľa § 15a ods. 14 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] v spojení s § 67 zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno]

Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, je povinný colnému úradu oznamovať zmeny skutočností a údajov podľa § 49b ods. 8 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] v spojení s § 67 zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno].

Oprávnený príjemca, ktorý chce prijímať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, je povinný colnému úradu oznamovať zmeny skutočností podľa § 19 ods. 14 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] v spojení s § 67 zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno].

Registrovaný odosielateľ je povinný colnému úradu oznamovať zmeny skutočnosti podľa § 20 ods. 6 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno]. v spojení s § 67 zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno].

Schválený odosielateľ je povinný oznamovať zmenu údajov v súlade s § 26 ods. 5 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] v spojení s § 67 zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno].

Schválený príjemca je povinný oznamovať zmenu údajov v súlade s § 26a ods. 6 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] v spojení s § 67 zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno].

Schválený príjemca spotrebiteľského balenia liehu je povinný oznamovať zmenu údajov v súlade s § 26a ods. 9 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] v spojení s § 67 zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno].“

Prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia je povinný colnému úradu oznamovať zmeny skutočností podľa § 49 ods. 6 zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno] v spojení s § 67 zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno].

Tlačivo na oznámenie zmien týkajúcich sa registrácie alebo identifikačných údajov prevádzkovateľa daňového skladu, oprávneného príjemcu, ktorý prijíma alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, registrovaného odosielateľa a prevádzkovateľa liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia nájdete v katalógu tlačív [.pdf; 131 kB; nové okno].

Užívateľský podnik je povinný colnému úradu oznamovať zmeny skutočností podľa § 9 ods. 10 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno].

Dovozca spotrebiteľského balenia liehu je povinný oznamovať každú zmenu údajov v súlade s § 52 ods. 6 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno].

Držiteľ povolenia na predaj spotrebiteľského balenia liehu v daňovom voľnom obehu podľa zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] je povinný colnému úradu oznamovať zmeny skutočnosti a údajov v súlade s § 54 ods. 7 písm. d) zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno].

Držiteľ oprávnenia na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu v daňovom voľnom obehu iným prevádzkovateľom obchodných živností podľa zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] je povinný colnému úradu oznamovať zmeny skutočnosti a údajov v súlade s § 54 ods. 14 písm. a) zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno].

Malý samostatný pivovar je povinný colnému úradu oznámiť skutočnosť v súlade s § 66 ods. 5 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno].

Osoba, ktorej bolo vydané potvrdenie o zaevidovaní držby výrobného zariadenia alebo jeho časti je povinná oznámiť colnému úradu zmenu skutočností v súlade s § 50 ods. 3, 4 a 6 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno].

Splnomocnenec pre zásielkový obchod je povinný colnému úradu oznamovať zmeny skutočností podľa § 29 ods. 10 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno].

Osoba, zaradená do evidencie podnikov, ktoré používajú, prijímajú alebo vydávajú arómy oslobodené od dane je povinná colnému úradu oznamovať zmeny skutočností podľa § 41 ods. 5 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno].

Prevádzkovateľ malého samostatného pivovaru je povinný colnému úradu oznamovať zmeny skutočností podľa § 66 ods. 7 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno]

Pri oznamovaní zmien týkajúcich sa registrácie alebo zaradenia do evidencie alebo identifikačných údajov je potrebné dodržiavať lehoty na oznámenie zmien stanovené jednotlivými ustanoveniami zákona č. 530/2011 Z. z. alebo zákona č. 563/2009 Z. z. Zodpovednosť osoby za porušenie oznamovacích povinností je uvedená v § 154 a 155 zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno].

Zábezpeka na daň

V tejto časti sa dozviete odkazom na zákonné ustanovenia o zábezpeke na daň v súvislosti s registráciou osôb, respektíve zaradením osôb do evidencie správcu dane, ktorým je colný úrad.

Zábezpeku na daň upravuje § 16 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno], u prevádzkovateľa daňového skladu na výrobu výživových doplnkov aj §15a zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno], u prevádzkovateľa daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar aj § 49b zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno], u oprávneného príjemcu a registrovaného odosielateľa aj § 19 a 20 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno], u schváleného príjemcu aj § 26a zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno]

Spôsob zloženia zábezpeky na daň, výšku a úpravu výšky zloženej zábezpeky na daň, vrátenie zloženej zábezpeky na daň u prevádzkovateľa daňového skladu nájdete v § 16 ods. 1 až 7 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno], u prevádzkovateľa daňového skladu na výrobu výživových doplnkov v §15a ods. 4 a 10 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] , u prevádzkovateľa daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar § 49b ods. 5 a 11 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno], u oprávneného príjemcu aj v § 19 ods. 6,8 a 10  zákona č. 530/2011 Z.z. [nové okno] u schváleného príjemcu aj § 26a ods. 8 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno]. Na zábezpeku na daň u registrovaného odosielateľa sa použije § 19 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] primerane.

Upustenie od povinnosti zložiť zábezpeku na daň u prevádzkovateľa daňového skladu, ktorý je podnikom na výrobu alkoholického nápoja a u prevádzkovateľa daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar upravuje § 16 ods. 11 až 17 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno].

Žiadosť o zníženie zloženej zábezpeky na daň u prevádzkovateľa daňového skladu rieši § 16 ods. 9 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno], u prevádzkovateľa daňového skladu na výrobu výživových doplnkov §15a ods. 12 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] u prevádzkovateľa daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar § 49b ods. 13 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] a u oprávneného príjemcu, ktorý prijíma alkoholický nápoj z iného členského štátu opakovane, upravuje § 19 ods. 12 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno].

Povinnosť prevádzkovateľa daňového skladu pri použití zloženej zábezpeky na daň colným úradom na úhradu spotrebnej dane nájdete v § 16 ods. 7 a 17 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno]. Povinnosť prevádzkovateľa daňového skladu na výrobu výživových doplnkov pri použití zloženej zábezpeky na daň colným úradom na úhradu spotrebnej dane nájdete v § 15a ods. 10 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno].Povinnosť prevádzkovateľa daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar pri použití zloženej zábezpeky na daň colným úradom na úhradu spotrebnej dane nájdete v aj § 49b ods. 11 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno]. Povinnosť oprávneného príjemcu pri použití zloženej zábezpeky na daň colným úradom na úhradu spotrebnej dane nájdete v § 19 ods. 11 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno].

Povinnosť osôb zložiť zábezpeku na daň nájdete v časti Typy daňových subjektov.

Zložením zábezpeky na daň sa na účely zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] sa rozumie:

 • vklad peňažných prostriedkov na účet colného úradu, pričom colnému úradu nevzniká povinnosť vyplatiť žiadateľovi úrok,
 • banková záruka poskytnutá bankou v prospech colného úradu; bankovú záruku colný úrad neprijme, ak záručná listina obsahuje výhrady banky.