Preskočiť na hlavný obsah

Kalkulácia a podanie v súvislosti so spotrebnou daňou z elektriny, uhlia a zemného plynu

Informácie v tomto článku Vám poskytujeme v nasledujúcej štruktúre:

Daňové priznanie na spotrebnú daň z elektriny, uhlia a zemného plynu

Daňové priznanie na spotrebnú daň z elektriny, uhlia a zemného plynu sa podáva miestne príslušnému colnému úradu.

Váš miestne príslušný colný úrad môžete zistiť pomocou verejne dostupnej služby "Zistenie miestnej príslušnosti k finančnému orgánu".

Platiteľ dane z elektriny, uhlia a zemného plynu je povinný najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, podať colnému úradu daňové priznanie vyhotovené podľa vzoru ustanoveného všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa osobitného predpisu a v rovnakej lehote zaplatiť daň.

Zdaňovacím obdobím je kalendárny mesiac, ak zákon č. 609/2007 Z. z. [nové okno] neustanovuje inak.

Tvorbu variabilného symbolu na označovanie platby dane bez rozhodnutia vydaného colným úradom upravuje Príloha č. 2 Vyhlášky MF SR č. 378/2011 Z. z. [nové okno] o spôsobe označovania platby dane v znení vyhlášky MF SR č. 443/2013 Z. z. [nové okno].

Vzor daňového priznania

Vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu upravuje Vyhláška MF SR č. 367/2019 Z. z. [nové okno], ktorou sa ustanovujú vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu.

Vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 2/2012 [.pdf; 602 kB; nové okno] sa nachádza oznámenie o uverejnení vzoru daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu, ktorý je prílohou vyhlášky MF SR č. 540/2011 Z. z. [nové okno], ktorou sa ustanovujú vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu spolu s poučením na jeho vypĺňanie.

Vzory daňových priznaní na spotrebnú daň z elektriny, uhlia a zemného plynu od roku 2009 nájdete v časti "Vzory tlačív".

Elektronické formuláre na spotrebnú daň z elektriny, uhlia a zemného plynu od roku 2009 nájdete v časti "Elektronické formuláre".

Poučenia k tlačivám na spotrebnú daň z elektriny, uhlia a zemného plynu od roku 2009 nájdete v časti "Poučenia k tlačivám".

Upozornenie

Vo všetkých prípadoch je potrebné vo "Vyhľadávacích kritériách" zvoliť položku "Zobraziť aj staré verzie". V inom prípade sa zobrazí iba najaktuálnejšie tlačivo.

Výpočet spotrebnej dane z elektriny, uhlia a zemného plynu

Spotrebná daň z elektriny

Platiteľ dane je povinný vypočítať daň sám.

Daň sa zaokrúhľuje na eurocenty do 0,005 eura nadol a od 0,005 eura vrátane nahor.

Platiteľ dane, ktorého daňová povinnosť za zdaňovacie obdobie nepresiahne 5 eur, nie je povinný podať daňové priznanie a zaplatiť daň.

Spotrebná daň z uhlia

Platiteľ dane je povinný vypočítať daň sám; ak daňová povinnosť vznikne podľa § 21 ods. 2 písm. a) zákona č. 609/2007 Z. z., daň vypočíta colný úrad.

Daň sa zaokrúhľuje na eurocenty do 0,005 eura nadol a od 0,005 eura vrátane nahor.

Platiteľ dane, ktorého daňová povinnosť za zdaňovacie obdobie nepresiahne 5 eur, nie je povinný podať daňové priznanie a zaplatiť daň; to neplatí, ak daňová povinnosť vznikne podľa § 21 ods. 2 písm. a) zákona č. 609/2007 Z. z..

Spotrebná daň zo zemného plynu

Platiteľ dane je povinný vypočítať daň sám.

Daň sa zaokrúhľuje na eurocenty do 0,005 eura nadol a od 0,005 eura vrátane nahor.

Platiteľ dane, ktorého daňová povinnosť za zdaňovacie obdobie nepresiahne 5 eur, nie je povinný podať daňové priznanie a zaplatiť daň.

Odoslanie a doručenie podania

Pripravené podanie - daňové priznanie alebo iné daňové dokumenty určené správcovi dane môže daňový subjekt vykonať nasledovnými spôsobmi:

Podanie odoslané elektronicky

Podanie sa vykoná elektronicky prostredníctvom:

Podanie sa doručuje na Elektronické komunikačné rozhranie (EKR) správcu dane, ktoré Vám vystaví potvrdenie o prijatí podania.

Poznámka

Pre elektronické doručovanie písomností je potrebné, aby používateľ bol registrovaný a autorizovaný. Podmienky a postupy pre využívanie elektronickej komunikácie sú v časti "Elektronická komunikácia - praktické informácie pre používateľov".

Upozornenie

Od 1.1.2014 majú podľa §14 Zákona č. 563/2009 Z.z. [nové okno] o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymedzený okruh osôb povinnosť doručovať podania elektronickými prostriedkami.

Podanie odoslané poštou

Podanie môže byť správcovi dane odoslané na jeho adresu poštou.

Poštovú adresu príslušného colného úradu môžete zistiť v časti „Kontakty na úrady“.

Osobné doručenie vyplneného podania

Informácie o odoslaní a doručení podania nájdete v časti "Ako s nami komunikovať".