Preskočiť na hlavný obsah

Kalkulácia a podanie v súvislosti so spotrebnou daňou z minerálnych olejov

Informácie v tomto článku Vám poskytujeme v nasledujúcej štruktúre:

Daňové priznanie na spotrebnú daň z minerálneho oleja

Daňové priznanie na spotrebnú daň z minerálneho oleja sa podáva miestne príslušnému colnému úradu.

Váš miestne príslušný colný úrad môžete zistiť pomocou verejne dostupnej služby Zistenie miestnej príslušnosti k finančnému orgánu.

Zdaňovacie obdobie, daňové priznanie a splatnosť spotrebnej dane z minerálneho oleja upravuje § 14 zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno].

Ak je platiteľ dane prevádzkovateľ daňového skladu alebo ak je platiteľ dane oprávnený príjemca, ktorý v rámci podnikania opakovane prijíma minerálny olej v pozastavení dane z iného členského štátu, je povinný najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, podať colnému úradu daňové priznanie vyhotovené podľa vzoru ustanoveného všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa osobitného predpisu a v rovnakej lehote zaplatiť daň. Daňové priznanie je povinný podať aj za zdaňovacie obdobie, v ktorom mu daňová povinnosť nevznikla.

Platiteľ dane neuvedený v predchádzajúcom odseku je povinný podať colnému úradu daňové priznanie najneskôr do troch pracovných dní nasledujúcich po dni vzniku daňovej povinnosti a v rovnakej lehote zaplatiť daň, ak tento zákon neustanovuje inak.

Tvorbu variabilného symbolu na označovanie platby dane bez rozhodnutia vydaného colným úradom upravuje Príloha č. 2 Vyhlášky MF SR č. 378/2011 Z. z. [nové okno] o spôsobe označovania platby dane v znení neskorších predpisov.

Vzor daňového priznania

Vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja upravuje vyhláška MF SR č. 318/2017 Z. z. [nové okno], ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja.

Ministerstvo financií SR vydalo oznámenie č. MF/20544/2017-732 [nové okno] o uverejnení vzoru daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja, ktorý je prílohou vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 318/2017 Z. z. [nové okno], ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja a súčasne uverejnilo poučenie na vyplnenie daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja podľa zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno] o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov.

Vzory daňových priznaní na spotrebnú daň z minerálneho oleja od roku 2009 nájdete v sekcii eSlužby/Verejne dostupné elektronické služby/Katalóg vzorov tlačív.

Elektronické formuláre na spotrebnú daň z minerálneho oleja od roku 2009 nájdete v sekcii eSlužby/Verejne dostupné elektronické služby/Katalóg elektronických formulárov.

Elektronické formuláre na spotrebnú daň z minerálneho oleja od roku 2009 nájdete v sekcii eSlužby/Verejne dostupné elektronické služby/Katalóg poučení k tlačivám.

Upozornenie

Vo všetkých prípadoch je potrebné vo "Vyhľadávacích kritériach" zvoliť položku "Zobraziť aj staré verzie". V inom prípade sa zobrazí iba najaktuálnejšie tlačivo.

Výpočet spotrebnej dane z minerálneho oleja

Platiteľ spotrebnej dane z minerálneho oleja je povinný vypočítať daň sám.

Ak daňová povinnosť vznikne podľa § 12 ods. 1 písm. h) a i) zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno], daň vypočíta colný úrad.

Daň sa zaokrúhľuje na eurocenty do 0,005 eura nadol a od 0,005 eura vrátane nahor.

Odoslanie a doručenie podania

Pripravené podanie - daňové priznanie alebo iné daňové dokumenty určené správcovi dane môže daňový subjekt vykonať nasledovnými spôsobmi:

Podanie odoslané elektronicky

Podanie sa vykoná elektronicky prostredníctvom:

Podanie sa doručuje na Elektronické komunikačné rozhranie (EKR) správcu dane, ktoré Vám vystaví potvrdenie o prijatí podania.

Poznámka

Pre elektronické doručovanie písomností je potrebné, aby používateľ bol registrovaný a autorizovaný. Podmienky a postupy pre využívanie elektronickej komunikácie sú v sekcii eSlužby/Elektronická komunikácia/Elektronická komunikácia-dane

Upozornenie

Od 1.1.2014 majú podľa §14 Zákona č. 563/2009 Z.z. [nové okno] o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymedzený okruh osôb povinnosť doručovať podania elektronickými prostriedkami.

Podanie odoslané poštou

Podanie môže byť správcovi dane odoslané na jeho adresu poštou.

Poštovú adresu príslušného colného úradu môžete zistiť v časti „Kontakty na úrady“.

Osobné doručenie vyplneného podania

Informácie o odoslaní a doručení podania nájdete v časti "Ako s nami komunikovať".