Preskočiť na hlavný obsah

Finančné vyrovnanie spotrebnej dane z tabakových výrobkov

Informácie v tomto článku Vám poskytujeme v nasledujúcej štruktúre:

Úhrada spotrebnej dane z tabakových výrobkov

Splatnosť spotrebnej dane z tabakových výrobkov upravuje § 13 ods. 2 až 4 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno].

Splatnosť spotrebnej dane z tabakovej suroviny upravuje § 19a ods. 6 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno].

Splatnosť spotrebnej dane z tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku upravuje § 19aa ods. 7 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno]. v znení účinnom od 1. mája 2017.

Spôsob platenia dane a použitie platby upravuje § 55 zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno].

Tvorbu variabilného symbolu na označovanie platby dane bez rozhodnutia vydaného colným úradom upravuje Príloha č. 2 Vyhlášky MF SR č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane [nové okno] v znení neskorších predpisov.

Spotrebná daň z tabakových výrobkov (tuzemsko) - platiteľ je povinný zaplatiť daň na číslo účtu: 500056-OUD/8180

Praktická rada:

Na overenie alebo zistenie Vám prideleného OUD použite službu "Overenie prideleného OÚD“".

Upozornenie:

Od 1.2.2014 sa číslo účtu uvádza vo formáte medzinárodného bankového účtu – IBAN.

Keďže IBAN je tvorený z predčísla účtu a základného účtu daňového subjektu (OÚD), musí si ho daňový subjekt vygenerovať sám.

Na prevod účtu do formátu IBAN použite validátor "IBAN - GENERÁTOR/VALIDÁTOR"[nové okno].

Podrobnejšie informácie k tvorbe účtu najdete v časti "Platenie daní". Možnosť uhradiť daň bezhotovostným bankovým prevodom sa nachádza v časti "Úhrada dane a preddavkov na daň bezhotovostným prevodom".

Zloženie, doplnenie a zvýšenie zábezpeky na daň

Zábezpeku na daň je potrebné zaplatiť na príslušný depozitný účet FR SR:

  • Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD CÚ Banská Bystrica - 500101-OUD/8180
  • Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD CÚ Bratislava - 500128-OUD/8180
  • Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD CÚ Michalovce - 500136-OUD/8180
  • Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD CÚ Košice - 500144-OUD/8180
  • Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD CÚ Trnava - 500152-OUD/8180
  • Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD CÚ Žilina - 500160-OUD/8180
  • Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD CÚ Nitra - 500179-OUD/8180
  • Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD CÚ Prešov - 500187-OUD/8180
  • Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD CÚ Trenčín - 500195-OUD/8180

Praktická rada:

Na overenie alebo zistenie Vám prideleného OUD použite službu "Overenie prideleného OÚD".

Upozornenie:

Od 1.2.2014 sa číslo účtu uvádza vo formáte medzinárodného bankového účtu – IBAN.

Keďže IBAN je tvorený z predčísla účtu a základného účtu daňového subjektu (OÚD), musí si ho daňový subjekt vygenerovať sám.

Na prevod účtu do formátu IBAN použite validátor "IBAN - GENERÁTOR/VALIDÁTOR" [nové okno].

Podrobnejšie informácie k tvorbe účtu nájdete v časti "Platenie daní".

Vrátenie spotrebnej dane z tabakových výrobkov

Vrátenie spotrebnej dane z tabakových výrobkov sa uplatní v daňovom priznaní a dodatočnom daňovom priznaní k spotrebnej dani z tabakových výrobkov, ktorého vzor upravuje  Vyhláška MF SR č. 275/2015 Z. z. [nové okno].

Vrátenie spotrebnej dane z tabakových výrobkov upravuje § 14 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno].

Vrátenie spotrebnej dane z tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku sa uplatní v daňovom priznaní a dodatočnom daňovom priznaní z bezdymového tabakového výrobku, ktorého vzor upravuje Vyhláška MF SR č. 63/2017 Z. z. [nové okno].

Vrátenie spotrebnej dane z tabakovej suroviny upravuje § 19a ods. 13 zákona č. 106/2004 Z. z. a vrátenie spotrebnej dane z tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku upravuje § 19aa ods. 14 zákona č. 106/2004 Z. z.

Colný úrad vráti daň do 30 dní odo dňa podania daňového priznania alebo dodatočného daňového priznania, ak sú splnené všetky podmienky na vrátenie dane.

Ak colný úrad v tejto lehote začne daňovú kontrolu na zistenie oprávnenosti vrátenia dane a daň zistená daňovou kontrolou sa neodlišuje od dane uvedenej v daňovom priznaní alebo dodatočnom daňovom priznaní, daň vráti do 15 dní od ukončenia daňovej kontroly. Ak colný úrad zistí, že daň zistená daňovou kontrolou sa odlišuje od dane uvedenej v daňovom priznaní alebo dodatočnom daňovom priznaní, postupuje podľa § 68 zákona č. 563/2009 Z. z. a daň vráti do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, a to vo výške dane uvedenej v právoplatnom rozhodnutí.

Žiadosť odosielateľa (dodávateľa) tabakových výrobkov pri zásielkovom obchode a splnomocnenca pre zásielkový obchod o vydanie potvrdenia o zaplatení spotrebnej dane z tabakových výrobkov na účely uplatnenia vrátenia dane sa podáva podľa § 32 ods. 9 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno].