Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 10

Finančné vyrovnanie spotrebnej dane z tabakových výrobkov

Informácie v tomto článku Vám poskytujeme v nasledujúcej štruktúre:

Úhrada spotrebnej dane z tabakových výrobkov

Splatnosť spotrebnej dane z tabakových výrobkov upravuje § 13 ods. 2 až 4 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno].

Splatnosť spotrebnej dane z tabakovej suroviny upravuje § 19a ods. 6 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno].

Splatnosť spotrebnej dane z tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku upravuje § 19aa ods. 7 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno]. v znení účinnom od 1. mája 2017.

Spôsob platenia dane a použitie platby upravuje § 55 zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno].

Tvorbu variabilného symbolu na označovanie platby dane bez rozhodnutia vydaného colným úradom upravuje Príloha č. 2 Vyhlášky MF SR č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane [nové okno] v znení neskorších predpisov.

Spotrebná daň z tabakových výrobkov (tuzemsko) - platiteľ je povinný zaplatiť daň na číslo účtu: 500056-OUD/8180

Praktická rada:

Na overenie alebo zistenie Vám prideleného OUD použite službu "Overenie prideleného OÚD“".

Upozornenie:

Od 1.2.2014 sa číslo účtu uvádza vo formáte medzinárodného bankového účtu – IBAN.

Keďže IBAN je tvorený z predčísla účtu a základného účtu daňového subjektu (OÚD), musí si ho daňový subjekt vygenerovať sám.

Na prevod účtu do formátu IBAN použite validátor "IBAN - GENERÁTOR/VALIDÁTOR"[nové okno].

Podrobnejšie informácie k tvorbe účtu najdete v časti "Platenie daní". Možnosť uhradiť daň bezhotovostným bankovým prevodom sa nachádza v časti "Úhrada dane a preddavkov na daň bezhotovostným prevodom".

Zloženie, doplnenie a zvýšenie zábezpeky na daň

Zábezpeku na daň je potrebné zaplatiť na príslušný depozitný účet FR SR:

  • Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD CÚ Banská Bystrica - 500101-OUD/8180
  • Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD CÚ Bratislava - 500128-OUD/8180
  • Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD CÚ Michalovce - 500136-OUD/8180
  • Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD CÚ Košice - 500144-OUD/8180
  • Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD CÚ Trnava - 500152-OUD/8180
  • Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD CÚ Žilina - 500160-OUD/8180
  • Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD CÚ Nitra - 500179-OUD/8180
  • Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD CÚ Prešov - 500187-OUD/8180
  • Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD CÚ Trenčín - 500195-OUD/8180

Praktická rada:

Na overenie alebo zistenie Vám prideleného OUD použite službu "Overenie prideleného OÚD".

Upozornenie:

Od 1.2.2014 sa číslo účtu uvádza vo formáte medzinárodného bankového účtu – IBAN.

Keďže IBAN je tvorený z predčísla účtu a základného účtu daňového subjektu (OÚD), musí si ho daňový subjekt vygenerovať sám.

Na prevod účtu do formátu IBAN použite validátor "IBAN - GENERÁTOR/VALIDÁTOR" [nové okno].

Podrobnejšie informácie k tvorbe účtu nájdete v časti "Platenie daní".

Vrátenie spotrebnej dane z tabakových výrobkov

Vrátenie spotrebnej dane z tabakových výrobkov sa uplatní v daňovom priznaní a dodatočnom daňovom priznaní k spotrebnej dani z tabakových výrobkov, ktorého vzor upravuje Vyhláška MF SR č. 31/2014 Z. z. [nové okno] a Vyhláška MF SR č. 275/2015 Z. z. [nové okno].

Vrátenie spotrebnej dane z tabakových výrobkov upravuje § 14 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno].

Vrátenie spotrebnej dane z tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku sa uplatní v daňovom priznaní a dodatočnom daňovom priznaní z bezdymového tabakového výrobku, ktorého vzor upravuje Vyhláška MF SR č. 63/2017 Z. z. [nové okno].

Vrátenie spotrebnej dane z tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku upravuje § 19aa ods. 13 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno] v znení účinnom od 1. mája 2017.

Colný úrad vráti daň do 30 dní odo dňa podania daňového priznania alebo dodatočného daňového priznania, ak sú splnené všetky podmienky na vrátenie dane.

Ak colný úrad v tejto lehote začne daňovú kontrolu na zistenie oprávnenosti vrátenia dane a daň zistená daňovou kontrolou sa neodlišuje od dane uvedenej v daňovom priznaní alebo dodatočnom daňovom priznaní, daň vráti do 15 dní od ukončenia daňovej kontroly. Ak colný úrad zistí, že daň zistená daňovou kontrolou sa odlišuje od dane uvedenej v daňovom priznaní alebo dodatočnom daňovom priznaní, postupuje podľa § 68 zákona č. 563/2009 Z. z. a daň vráti do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, a to vo výške dane uvedenej v právoplatnom rozhodnutí.

Žiadosť odosielateľa (dodávateľa) tabakových výrobkov pri zásielkovom obchode a splnomocnenca pre zásielkový obchod o vydanie potvrdenia o zaplatení spotrebnej dane z tabakových výrobkov na účely uplatnenia vrátenia dane sa podáva podľa § 32 ods. 9 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno].