Preskočiť na hlavný obsah

Informovanie o spotrebnej dani z tabakových výrobkov

Informácie v tomto článku Vám poskytujeme v nasledujúcej štruktúre:

Predmet spotrebnej dane z tabakových výrobkov

Predmetom spotrebnej dane z tabakových výrobkov sú tabakové výrobky vyrobené na území Slovenskej republiky, dodané na územie Slovenskej republiky z iného členského štátu Európskej únie alebo dovezené na územie Slovenskej republiky z územia, ktoré nie je územím Európskej únie.

Predmetom spotrebnej dane je aj tabaková surovina, ktorou sa rozumie surovina podľa § 2 odsek 1 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 212/2012 Z. z. [nové okno], ktorou sa upravujú tabakové výrobky.
Surovinou povolenou na výrobu tabakových výrobkov je podľa § 2 odsek 1 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 212/2012 Z. z. [nové okno]:

 1. prírodne alebo umelo sušený alebo fermentovaný tabakový list rastliny druhu Nicotiana tabacum, ako aj jej časti; tabakové listy môžu byť celé, vyžilené, trhané alebo lámané,
 2. zostatok z tabakových listov a ich častí, vznikajúci pri ich spracovaní a manipulácii s nimi alebo pri výrobe tabakových výrobkov (tabakový zvyšok),
 3. homogenizovaný alebo rekonštituovaný tabak vyrobený spojením jemne rozdrobeného tabaku, spracovateľného tabakového zvyšku a tabakového prachu (tabaková fólia).

Tabakový zvyšok alebo tabaková fólia je surovinou na výrobu tabakových výrobkov, ak nie je tabakom (§ 4 ods. 3 písm. c) druhý bod zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno]).

Tabakovým výrobkom sa na účely zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno] rozumie cigareta, cigara, cigarka a tabak.

Na účely zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno] sa rozumie:

 1. Cigaretou tabakový povrazec, ktorý
  1. je bez ďalších úprav určený na fajčenie a nie je cigarou alebo cigarkou podľa písmena b),
  2. sa jednoduchým, nie priemyselným spôsobom vsúva do dutiniek z cigaretového papiera,
  3. sa jednoduchým, nie priemyselným spôsobom obalí cigaretovým papierom,
 2. cigarou alebo cigarkou tabakový povrazec, ktorý bez ďalších úprav možno fajčiť ako cigaru alebo cigarku a na základe jeho vlastností a očakávaní spotrebiteľa cigár alebo cigariek je určený výlučne na fajčenie ako cigara alebo cigarka, a ktorý je
  1. s krycím listom výlučne z prírodného tabaku,
  2. s náplňou, ktorú tvorí zmes z kúskov tabaku, nie však vlákna získané rezaním, s krycím listom bežnej cigarovej farby z rekonštituovaného tabaku, ktorý pokrýva celý tabakový povrazec, vrátane prípadného filtra, nie však náustok, ak ide o cigaru s náustkom, a ak jednotková hmotnosť tabakového povrazca bez filtra a náustku nie je menej ako 2,3 g a viac ako 10 g a vonkajší obvod tabakového povrazca najmenej v jednej tretine jeho dĺžky nie je menej ako 34 mm,
 3. tabakom
  1. tabak na fajčenie rezaný alebo inak rozdrobený, zvláknený alebo na pásky zlisovaný, určený alebo vhodný na fajčenie bez ďalšieho priemyselného spracovania,
  2. tabakový zvyšok, ktorým je zvyšok z tabakových listov a vedľajšie produkty vzniknuté pri spracovaní tabaku alebo pri výrobe tabakových výrobkov, upravený na drobný predaj a ktorý bez ohľadu na účel použitia je možné fajčiť a ktorý nie je cigaretou podľa písmena a) a cigarou alebo cigarkou podľa písmena b),
  3. tabak podľa bodov 1 a 2, na vlastnoručné zhotovenie cigariet, ak obsahuje viac ako 25 % hmotnosti tabakových častíc so šírkou rezu užšou ako 1, 5 mm (STN 56 0280-3 Metódy skúšania tabakových výrobkov - stanovenie šírky rezu).

Cigaretou sa na účely tohto zákona rozumie aj výrobok, ktorý pozostáva výlučne alebo čiastočne z iných látok ako z tabaku a ktorý spĺňa ostatné podmienky podľa písmena a) s výnimkou, keď sa nepovažuje za tabakový výrobok.

Cigarou alebo cigarkou sa na účely tohto zákona rozumie aj výrobok, ktorý pozostáva čiastočne z iných látok ako tabak, a ktorý spĺňa ostatné podmienky podľa písmena b).

Tabakom sa na účely tohto zákona rozumie aj výrobok,

 1. ktorý pozostáva výlučne alebo čiastočne z iných látok ako tabak a ktorý spĺňa ostatné podmienky podľa písmena c) s výnimkou, keď sa nepovažuje za tabakový výrobok,
 2. ktorý nie je uvedený v písmene c), ak sa ponúka na
  1. použitie alebo sa použije ako tabakový výrobok na fajčenie, alebo
  2. iný účel ako na fajčenie a je vhodný na fajčenie a upravený na drobný predaj a určený na konečnú spotrebu.

Výrobok, ktorý neobsahuje tabak a spĺňa ostatné podmienky podľa písmena a) alebo písmena c), sa nepovažuje za tabakový výrobok, ak je určený na účely podľa zákona č. 362/2011 Z. z. [nové okno] o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a potvrdenie o tejto skutočnosti vydá Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky alebo ním poverená inštitúcia.

Predmetom dane je aj výrobok s obsahom tabaku, ktorý sa nespotrebúva počas procesu horenia, okrem žuvacieho tabaku a šnupavého tabaku (ďalej len „bezdymový tabakový výrobok“) podľa § 4 ods. 8 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno] v znení účinnom od 1. mája 2017.

Základ spotrebnej dane z tabakových výrobkov

Základom spotrebnej dane pri tabakovej surovine je množstvo tabakovej suroviny vyjadrené v kilogramoch.

Základom spotrebnej dane pri tabakových výrobkoch je množstvo tabakových výrobkov vyjadrené v kusoch alebo v kilogramoch (kg) s výnimkou cigariet.

Základom dane pri bezdymovom tabakovom výrobku je hmotnosť tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku vyjadrená v kilogramoch.

Spotrebiteľským balením cigariet sa rozumie najmenšie balenie cigariet určené na konečnú spotrebu.

Spotrebiteľským balením tabaku, cigár alebo cigariek sa rozumie balenie tabaku, cigár alebo cigariek určené na konečnú spotrebu. Spotrebiteľské balenie tabaku na konečnú spotrebu obsahuje najmenej 20 g tabaku, pričom hmotnosť väčšieho spotrebiteľského balenia tabaku je vždy násobok desiatich gramov. Spotrebiteľské balenie
cigariek obsahuje najmenej päť kusov cigariek.

Spotrebiteľským balením bezdymového tabakového výrobku sa rozumie najmenšie balenie bezdymového tabakového výrobku určené na konečnú spotrebu. Na spotrebiteľskom balení bezdymového tabakového výrobku musí byť uvedený údaj o celkovej hmotnosti bezdymového tabakového výrobku a o hmotnosti tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku vyjadrený v gramoch.

Cenou cigariet sa rozumie cena za spotrebiteľské balenie pre konečného spotrebiteľa.

Základom spotrebnej dane pri cigaretách je počet kusov cigariet v spotrebiteľskom balení cigariet a cena cigariet uvedená na kontrolnej známke, ak tento zákon neustanovuje inak.

Sadzby dane z tabakových výrobkov sa v období od 1. februára 2024 ustanovujú takto:

Sadzba spotrebnej dane na tabakovú surovinu je 139,00 eura/kg.

Sadzba spotrebnej dane na tabakovú surovinu podľa § 19a ods. 3 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno] tretej vety v znení účinnom od 15. decembra 2016, sa ustanovuje vo výške sadzby dane na tabak. 

Sadzba spotrebnej dane z bezdymového tabakového výrobku je 211,30 eur/kg

Sadzba dane z tabakových výrobkov s výnimkou cigariet sa ustanovuje nasledovne:

 • pre tabak vo výške 139,00 eura/kg,
 • cigary,cigarky 89,30 eura/kg 

Sadzba dane z cigariet sa ustanovuje nasledovne:

 • kombinovaná sadzba dane:
  • špecifická časť vo výške 91,30 eura/1 000 kusov cigariet
  • percentuálna časť 25 % z ceny cigariet

Minimálna sadzba spotrebnej dane z cigariet je 148,00 eura/1 000 kusov cigariet.

Minimálna sadzba dane z cigariet sa použije, ak výška dane pripadajúca na jeden kus cigarety vypočítaná podľa kombinovanej sadzby dane prepočítanej na kus cigarety spôsobom podľa § 5 ods. 7 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno] nedosiahne minimálnu sadzbu dane, alebo ak výšku dane na cigarety nie je možné určiť podľa § 5 ods. 7 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno].

Platnosť sadzby dane z tabakových výrobkov sa na kontrolnej známke vyjadruje znakom, ktorým je veľké písmeno abecedy (bez diakritiky) v abecednom poradí.

Správa spotrebnej dane z tabakových výrobkov a miestna príslušnosť colného úradu

Správu spotrebnej dane vykonáva colný úrad, ktorého miestna príslušnosť sa riadi u fyzickej osoby miestom jej trvalého pobytu a u právnickej osoby jej sídlom, ak § 7 zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno] alebo zákon č. 106/2004 Z. z. [nové okno] neustanovujú inak.

Miestna príslušnosť pre fyzickú osobu, ktorá nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ktorá nevie preukázať v súlade so zákonom č. 106/2004 Z. z. [nové okno] pôvod alebo spôsob nadobudnutia tabakových výrobkov, ktoré sa u nej nachádzajú alebo sa nachádzali, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s tabakovými výrobkami ako s vlastným, je vždy ten colný úrad, ktorý túto skutočnosť zistí. (§ 3 zákon č. 106/2004 Z. z. [nové okno])

Ak nemožno určiť miestnu príslušnosť (napr. zahraničná osoba pri registrácii, zaradení do evidencie alebo pri vydaní povolenia), je príslušný Colný úrad Bratislava.

Miestnu príslušnosť pre organizačnú zložku alebo prevádzkareň osoby môže Finančné riaditeľstvo SR určiť aj inak, ak je to pre výkon správy účelnejšie. (§ 3 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno] a § 7 zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno])

Kontaktné adresy colných úradov nájdete na stránke Kontakty na úrady.

Váš miestne príslušný colný úrad môžete zistiť pomocou verejne dostupnej služby Zistenie miestnej príslušnosti k finančnému orgánu.

Typy daňových subjektov

Na spotrebnej dani z tabakových výrobkov poznáme nasledovné typy daňových subjektov:

 • prevádzkovateľ daňového skladu
 • prevádzkovateľ tranzitného daňového skladu
 • prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov
 • oprávnený príjemca, ktorý prijíma tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane
 • registrovaný odosielateľ
 • dovozca tabakových výrobkov 
 • držiteľ povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou
 • držiteľ povolenia na prijatie a dovoz bezdymového tabakového výrobku 
 • oprávnený príjemca, ktorý je oprávnený prijať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane príležitostne
 • odberateľ tabakových výrobkov z iného členského štátu na podnikateľské účely
 • odosielateľ tabakových výrobkov do iného členského štátu na podnikateľské účely
 • odosielateľ tabakových výrobkov do iného členského štátu v zásielkovom obchode
 • zahraničný dodávateľ tabakových výrobkov pri zásielkovom obchode
 • splnomocnenec pre zásielkový obchod
 • zahraničný zástupca
 • osoba, ktorej bolo vydané potvrdenie o zaevidovaní držby technologického zariadenia na výrobu tabakových výrobkov a jeho časti
 • schválený odosielateľ ( s účinnosťou od 13.februára 2023)
 • schválený príjemca ( s účinnosťou od 13.februára 2023)

Viac informácií nájdete v časti Registrácia, evidencia, zápis

Preprava tabakových výrobkov a zábezpeka na daň pri preprave

V tejto časti sa dozviete odkazom na zákonné ustanovenia o zábezpeke na daň v súvislosti s prepravou tabakových výrobkov na daňovom území a území členských štátov Európskej únie. Ďalej sa dozviete všeobecné informácie o prepravách tovarov podliehajúcich spotrebným daniam a druhoch prepravy.

Zákonné ustanovenia o zábezpeke na daň v súvislosti s prepravou tabakových výrobkov na daňovom území a území členských štátov Európskej únie

Postup pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane na daňovom území upravuje § 21 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno].

Postup pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane na území Európskej únie upravuje § 22 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno].

Postup pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane pri nedostupnom elektronickom systéme upravuje § 25 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno].

Nezrovnalosti pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane upravuje v § 26 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno].

Postup pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane pri dovoze upravuje § 27 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno].

Postup pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane pri vývoze upravuje § 28 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno].

Postup pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane pri vývoze pri nedostupnom elektronickom systéme upravuje § 28a zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno].

Postup pri preprave tabakových výrobkov mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely upravuje § 29 a 30 zákona č. 106/2004 Z. z.´[nové okno].

Nezrovnalosti pri preprave tabakových výrobkov mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely alebo pri zásielkovom obchode upravuje § 32a zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno].

Postup pri preprave bezdymového tabakového výrobku upravuje §19aa ods. 8 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení účinnom od 1. mája 2017 [nové okno].

Zloženie zábezpeky na daň na prepravované tabakové výrobky v pozastavení dane na daňovom území upravuje § 21 ods. 10 a 11 v spojení s § 20 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno].

Zloženie zábezpeky na daň na prepravované tabakové výrobky v pozastavení dane na území Európskej únie upravuje § 22 ods. 10 v spojení s § 20 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno].

Zloženie zábezpeky na daň na prepravovaný bezdymový tabakový výrobok upravuje §19aa ods. 11 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení účinnom od 1. mája 2017 [nové okno].

Všeobecné informácie o prepravách tovarov podliehajúcich spotrebným daniam a druhoch prepráv

Viac všeobecných informácií o prepravách tovarov podliehajúcich spotrebným daniam nájdete v článku Preprava tovarov podliehajúcich spotrebným daniam.

Viac informácií o elektronickej komunikácii a systéme EMCS nájdete v článku Elektronická komunikácia - clo, EMCS.

Vedenie evidencie daňovým subjektom

Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý je podnikom na výrobu tabakových výrobkov, je povinný viesť evidenciu v súlade s § 34 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno].

Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý je skladom tabakových výrobkov, je povinný viesť evidenciu v súlade s § 35 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno].

Prevádzkovateľ tranzitného daňového skladu je povinný viesť evidenciu v súlade s § 33 ods. 9 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno].

Prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov je povinný viesť evidenciu v súlade s § 33b ods. 1 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno].

Oprávnený príjemca je povinný viesť evidenciu podľa § 37 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno].

Registrovaný odosielateľ je povinný viesť evidenciu v súlade s § 38 ods. 1 a 4 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno].

Odosielateľ tabakových výrobkov do iného členského štátu v zásielkovom obchode je povinný viesť evidenciu v súlade s § 38 ods. 2 a 4 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno].

Splnomocnenec pre zásielkový obchod je povinný viesť evidenciu v súlade s § 38 ods. 3 a 4 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno].

Držiteľ povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou je povinný viesť evidenciu tabakovej suroviny podľa § 19a ods. 16 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno].

Držiteľ povolenia na prijatie a dovoz bezdymového tabakového výrobku je povinný viesť evidenciu podľa § 19aa ods. 17 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno].

Daňový dozor a daňová kontrola

Pri výkone daňového dozoru a daňovej kontroly je osoba povinná strpieť výkon oprávnení colného úradu a colníka podľa zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno], zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno] a zákona č. 35/2019 Z.z.  [nové okno].

Správne delikty a priestupky

Skutková podstata správneho deliktu podľa zákona č. 106/2004 Z. z. a výška pokuty za takýto správny delikt je uvedená v § 41 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno].

Skutková podstata priestupku podľa zákona č. 106/2004 Z. z. a výška pokuty za takýto priestupok je uvedená v § 41a zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno].

Skutková podstata správneho deliktu podľa zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno] a výška pokuty za takýto správny delikt je uvedená aj v § 154 a 155 citovaného zákona.

Kontrolné známky 

Spotrebiteľské balenie cigár alebo cigariek označené kontrolnou známkou, na ktorej je znak pre platnosť sadzby spotrebnej dane, ktorým je veľké písmeno „B“, možno predávať do 31. mája 2022. Po tomto dátume bude také spotrebiteľské balenie cigár alebo cigariek považované za neoznačené. Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenia cigár alebo cigariek a ktorá skladuje spotrebiteľské balenia cigár alebo cigariek uvedené v prvej vete, ktoré nepredala do 31. januára 2022, je povinná do 15. februára 2022 oznámiť colnému úradu množstvo takých spotrebiteľských balení cigár alebo cigariek a zároveň v tejto lehote požiadať colný úrad o ich zničenie.

Na kontrolných známkach určených na označovanie spotrebiteľských balení cigár alebo cigariek je od 1. februára 2019 uvedený znak pre sadzbu dane, ktorým je veľké písmeno „C“.

Spotrebiteľské balenie bezdymového tabakového výrobku označené kontrolnou známkou s uvedeným znakom pre sadzbu dane, ktorým je veľké písmeno „D“, možno prijímať a dovážať do 31. januára 2022, a predávať najneskôr do 30. apríla 2022. Po tomto dátume sa takto označené spotrebiteľské balenie bezdymového tabakového výrobku považuje za neoznačené. Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania prijímať a dovážať spotrebiteľské balenia bezdymového tabakového výrobku uvedené v prvej vete, ktoré nepredala do 30. apríla 2022, je povinná do 15. mája 2022 oznámiť colnému úradu množstvo takýchto spotrebiteľských balení bezdymového tabakového výrobku a zároveň v tejto lehote požiadať miestne príslušný colný úrad o ich zničenie.

Na kontrolnej známke určenej na označovanie spotrebiteľského balenia bezdymového tabakového výrobku je od 1. februára 2022 uvedený znak pre sadzbu dane, ktorým je veľké písmeno „E“.

Spotrebiteľské balenie cigariet uvedené do daňového voľného obehu od 1. februára 2022 musí byť označené kontrolnou známkou, na ktorej je uvedený znak, ktorým je veľké písmeno „I“, označujúci platnosť sadzby dane z cigariet účinnú od 1. februára 2022.

Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa predpisu účinného do 31. januára 2022 (kontrolnou známkou, na ktorej je znak pre platnosť sadzby spotrebnej dane, ktorým je veľké písmeno „H“) je zakázané uvádzať do daňového voľného obehu po 31. januári 2022.

Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa predpisu účinného do 31. januára 2022 (kontrolnou známkou, na ktorej je znak pre platnosť sadzby spotrebnej dane, ktorým je veľké písmeno „H“) možno predávať, ponúkať na predaj alebo skladovať najneskôr do 31. marca 2022. Po tomto dátume sa takto označené spotrebiteľské balenie cigariet považuje za neoznačené.

Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenia cigariet a ktorá skladuje spotrebiteľské balenia cigariet označené kontrolnou známkou, na ktorej je znak pre platnosť sadzby spotrebnej dane, ktorým je veľké písmeno „H“, ktoré nepredala do 31. marca 2022, je povinná do 15. apríla 2022 oznámiť miestne príslušnému colnému úradu množstvo takto označených spotrebiteľských balení cigariet a zároveň v tejto lehote požiadať miestne príslušný colný úrad o ich zničenie.

Na kontrolných známkach určených na označovanie spotrebiteľských balení tabaku je od 1. februára 2022 uvedený znak pre sadzbu dane, ktorým je veľké písmeno „E“.

Spotrebiteľské balenie tabaku označené kontrolnou známkou, na ktorej je znak pre platnosť sadzby spotrebnej dane, ktorým je veľké písmeno „C“, možno predávať do 31. januára 2022; po tomto dátume sa takto označené spotrebiteľské balenie tabaku považuje za neoznačené. Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenia tabaku a ktorá skladuje spotrebiteľské balenia tabaku uvedené v prvej vete, ktoré nepredala do 31. januára 2022, je povinná do 15. februára 2022 oznámiť miestne príslušnému colnému úradu množstvo takýchto spotrebiteľských balení tabaku a zároveň v tejto lehote požiadať colný úrad o ich zničenie.

Spotrebiteľské balenie tabaku označené kontrolnou známkou, na ktorej je znak pre platnosť sadzby spotrebnej dane, ktorým je veľké písmeno  „D“, možno uvádzať do daňového voľného obehu do 31. januára 2022 a predávať do 31. júla 2022. Po tomto dátume sa takto označené spotrebiteľské balenie tabaku považuje za neoznačené. Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenia tabaku a ktorá skladuje spotrebiteľské balenia tabaku uvedené v prvej vete, ktoré nepredala do 31. júla 2022, je povinná do 15. augusta 2022 oznámiť miestne príslušnému colnému úradu množstvo takýchto spotrebiteľských balení tabaku a zároveň v tejto lehote požiadať colný úrad o ich zničenie.

Informácie ku kontrolným známkam podľa zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno] nájdete v časti "ISKZ".