Preskočiť na hlavný obsah

Registrácia, evidencia a zápis v súvislosti so spotrebnou daňou z tabakových výrobkov

Daňový subjekt podáva na miestne príslušnom colnom úrade žiadosť o registráciu, žiadosť o zaradenie do evidencie alebo žiadosť o vydanie povolenia, spolu s prílohami, v nadväznosti na podnikateľskú aktivitu, ktorú chce daňový subjekt vykonávať v súvislosti so spotrebnou daňou z tabakových výrobkov.

Informácie v tomto článku Vám poskytujeme v nasledujúcej štruktúre:

Registračné tlačivo

Registračné tlačivo, t. j. „Žiadosť o registráciu, vydanie povolenia na spotrebnú daň, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie a povolenia na spotrebnú daň“, ktoré je určené na registráciu prevádzkovateľa daňového skladu, prevádzkovateľa tranzitného daňového skladu, prevádzkovateľa daňového skladu pre zahraničných zástupcov, oprávneného príjemcu opakovaného, registrovaného odosielateľa, schváleného odosielateľa alebo schváleného príjemcu je k dispozícii ako schválený vzor [.pdf; 136 kB; nové okno] aj ako elektronický formulár [.html; nové okno].

Uvedený formulár použije aj žiadateľ v prípade žiadosti o registráciu a vydanie povolenia podľa § 44ac zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno] (schválený odosielateľ resp. schválený príjemca podľa prechodných ustanovení zákona č. 106/2004 Z. z. [.html; nové okno] účinných od 1. júla 2022).

Som už registrovaný?

Informáciu o tom, či ste registrovaný colným úradom na spotrebnú daň nájdete vo výstupe verejnej služby "Zoznam daňových subjektov registrovaných pre spotrebné dane".

Typy daňových subjektov

Prevádzkovateľ daňového skladu

Daňovým skladom môže byť len podnik na výrobu tabakových výrobkov alebo sklad tabakových výrobkov nachádzajúci sa na území Slovenskej republiky. Daňovým skladom je aj podnik na výrobu tabakových výrobkov alebo sklad tabakových výrobkov nachádzajúci sa na území iného členského štátu Európskej únie, ktorého prevádzkovanie je povolené podľa právnych predpisov príslušného členského štátu.

Daňovým skladom môže byť aj časť podniku na výrobu tabakových výrobkov alebo časť skladu tabakových výrobkov.

V daňovom sklade môžu byť tabakové výroby len v pozastavení dane.

Prevádzkovateľom daňového skladu sa rozumie osoba, ktorá v rámci podnikania tabakové výrobky na základe povolenia na prevádzkovanie daňového skladu v pozastavení dane vyrába, spracúva, skladuje, prijíma alebo odosiela.

Osoba, ktorá chce prevádzkovať daňový sklad, musí požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu v súlade s § 19 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno].

Žiadosť o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, prílohy k žiadosti a podmienky upravuje najmä § 19 ods. 1, 2 a 4 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno].

Pri zložení zábezpeky na daň postupujete v súlade s § 20 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno].

Odňatie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu upravuje § 19 ods. 8 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno].

Prevádzkovateľ tranzitného daňového skladu

Osoba, ktorá chce uskutočňovať v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel predaj tabakových výrobkov oslobodených od dane alebo zásobovať paluby lietadiel tabakovými výrobkami, je povinná požiadať colný úrad o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel (tranzitný daňový sklad).

Na žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu a na povolenie na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu sa použije § 19 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno] primerane.

Pri zložení zábezpeky na daň postupujete v súlade s § 33 ods. 6 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno].

Prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov

Osoba, ktorá chce uskutočňovať predaj tabakových výrobkov oslobodených od dane zahraničným zástupcom, musí požiadať colný úrad o registráciu a o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu na predaj tabakových výrobkov oslobodených od dane zahraničným zástupcom (daňový sklad pre zahraničných zástupcov).

Na žiadosť o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov a na toto povolenie sa použije § 19 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno] primerane.

Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorému bolo vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu podľa § 19 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno] a ktorý chce predávať tabakové výrobky oslobodené od dane zahraničným zástupcom, musí požiadať colný úrad o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov podľa § 33a ods. 17 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno].

Pri zložení zábezpeky na daň postupujete v súlade s § 33a ods. 4, resp. ods. 17 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno].

Zahraničný zástupca

Zahraničným zástupcom je osoba iného štátu, ktorá požíva výsady a imunity podľa medzinárodnej zmluvy.

Zahraničným zástupcom je:

 • diplomatická misia a konzulárny úrad so sídlom na území Slovenskej republiky okrem konzulárneho úradu vedeného honorárnym konzulom (diplomatická misia, konzulárny úrad),
 • medzinárodná organizácia a jej oblastná úradovňa so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá je zriadená podľa medzinárodnej zmluvy (medzinárodná organizácia),
 • diplomatický zástupca misie, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky a nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky (diplomatický zástupca misie),
 • konzulárny úradník, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky a nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, okrem honorárneho konzulárneho úradníka (konzulárny úradník),
 • člen administratívneho personálu a technického personálu misie, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky a nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky (člen administratívneho a technického personálu),
 • konzulárny zamestnanec, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky a nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, okrem zamestnanca konzulárneho úradu vedeného honorárnym konzulom (konzulárny zamestnanec),
 • úradník medzinárodnej organizácie, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky, nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a je trvale pridelený na výkon úradných funkcií v Slovenskej republike (úradník medzinárodnej organizácie).

Zahraničný zástupca, ktorý chce nakupovať tabakové výrobky oslobodené od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov musí požiadať Colný úrad Bratislava o vydanie povolenia na nákup podľa § 33a ods. 8 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno].

Limity na nákup

Zahraničný zástupca – diplomatická misia, konzulárny úrad a medzinárodná organizácia môže nakúpiť za kalendárny rok tabakové výrobky najviac v množstve 12 000 ks cigariet,1 000 kusov cigár, 1 000 kusov cigariek, 1 kg tabaku.

Zahraničný zástupca - diplomatický zástupca misie, konzulárny úradník, člen administratívneho a technického personálu a konzulárny zamestnanec môže nakúpiť na osobnú spotrebu za kalendárny rok tabakové výrobky najviac v týchto množstvách:

 • vedúci misie 10 000 ks cigariet, 800 kusov cigár, 800 kusov cigariek, 750 g tabaku
 • vedúci konzulárneho úradu 10 000 ks cigariet,800 kusov cigár, 800 kusov cigariek, 750 g tabaku
 • člen diplomatického personálu 6 000 ks cigariet, 500 kusov cigár, 500 kusov cigariek, 500 g tabaku,
 • člen administratívneho a technického personálu 4 000 ks cigariet, 300 kusov cigár, 300 kusov cigariek, 250 g tabaku

Zahraničný zástupca - úradník medzinárodnej organizácie môže nakúpiť na osobnú spotrebu za kalendárny rok tabakové výrobky najviac v množstve 4 000 ks cigariet, 300 kusov cigár, 300 kusov cigariek, 250 g tabaku.

Oprávnený príjemca (opakovaný, príležitostný)

Oprávneným príjemcom osoba, ktorá nie je prevádzkovateľom daňového skladu a ktorá v rámci podnikania opakovane alebo príležitostne na základe povolenia prijíma tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane, pričom nesmie tabakové výrobky v pozastavení dane skladovať ani odosielať.

Osoba, ktorá chce byť oprávneným príjemcom na daňovom území a chce opakovane prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane, musí požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane.

Osoba, ktorá chce príležitostne prijať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane, musí na každý príležitostný príjem tabakových výrobkov požiadať colný úrad o vydanie povolenia prijať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane.

Žiadosť o registráciu a vydanie povolenia prijímať/prijať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane, prílohy k žiadosti a podmienky upravuje § 23 ods. 2 až 4 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno].

Zloženie zábezpeky na daň v súvislosti s prijímaním/prijatím tabakových výrobkov z iného členského štátu v pozastavení dane upravuje § 23 ods. 5 a 7 v spojení s § 20 ods. 1 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno].

Povinnosť oprávneného príjemcu, ktorý chce prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, zvýšiť zloženú zábezpeku na daň upravuje § 23 ods. 9 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno].

Povinnosť oprávneného príjemcu, ktorý chce prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, pri použití zloženej zábezpeky na daň colným úradom na úhradu spotrebnej dane upravuje § 23 ods. 12 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno].

Odňatie povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane upravuje § 23 ods. 15 a 16 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno].

Registrovaný odosielateľ

Registrovaným odosielateľom osoba, ktorá nie je prevádzkovateľom daňového skladu a ktorá je oprávnená v rámci podnikania na základe povolenia odosielať tabakové výrobky v pozastavení dane po prepustení do voľného obehu podľa článku 79 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 [nové okno] z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva (Ú. v. ES L 302, 19. 10.1992) v znení neskorších zmien a doplnkov, pričom tabakové výrobky v pozastavení dane nesmie prijímať ani skladovať.

Osoba, ktorá chce byť registrovaným odosielateľom na daňovom území, musí požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia odosielať tabakové výrobky v pozastavení dane.

Žiadosť o registráciu a vydanie povolenia odosielať tabakové výrobky v pozastavení dane, prílohy k žiadosti a podmienky upravuje § 24 ods. 2 až 4 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno].

Zloženie zábezpeky na daň upravuje § 24 ods. 6 v spojení s § 23 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno].

Odňatie povolenia upravuje § 24 ods. 6 v spojení s § 23 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno].

Dovozca tabakových výrobkov

Dovozcom tabakových výrobkov na účely zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno] sa rozumie osoba, ktorá chce v rámci podnikania dovážať spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov z územia tretích štátov a uvádzať ho do daňového voľného obehu na daňovom území okrem prevádzkovateľa daňového skladu.

Žiadosť o zaradenie do evidencie dovozcov tabakových výrobkov upravuje § 9a zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno].

Dovozca tabakových výrobkov je povinný pred odberom kontrolných známok zložiť zábezpeku na daň podľa § 9a ods. 2 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno].

Držiteľ povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou

Osoba, ktorá chce na daňovom území v rámci podnikania obchodovať s tabakovou surovinou, musí požiadať colný úrad o vydanie povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou. Náležitosti žiadosti o vydanie povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou a prílohu k žiadosti upravuje § 19a ods. 9 a 10 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno] v znení účinnom od 1. marca 2014.

Držiteľ povolenia na prijatie a dovoz bezdymového tabakového výrobku (s účinnosťou od 1. mája 2017)

Osoba, ktorá chce na daňovom území v rámci podnikania obchodovať s bezdymovým tabakovým výrobkom, musí pred každým prijatím alebo dovozom bezdymového tabakového výrobku požiadať colný úrad o vydanie povolenia na prijatie a dovoz bezdymového tabakového výrobku. Náležitosti žiadosti o vydanie povolenia na prijatie a dovoz bezdymového tabakového výrobku a prílohu k žiadosti upravuje § 19aa ods. 9 a 10 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno] v znení účinnom od 1. mája 2017.

Odberateľ tabakových výrobkov z iného členského štátu EÚ na podnikateľské účely

Ak sa tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu v inom členskom štáte Európskej únie prepravia na daňové územie na podnikateľské účely, vzniká daňová povinnosť na daňovom území, a to dňom prevzatia tabakových výrobkov na daňovom území v súlade s § 29 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno].

Príjemca (odberateľ) tabakových výrobkov je povinný colnému úradu oznámiť údaje a zložiť zábezpeku na daň podľa § 29 ods. 2 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno].

Odosielateľ tabakových výrobkov do iného členského štátu EÚ na podnikateľské účely

Odosielateľ, ktorý chce tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu na daňovom území prepraviť do iného členského štátu Európskej únie na podnikateľské účely musí vyhotoviť zjednodušený sprievodný dokument a postupovať podľa § 30 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno].

Odosielateľ (dodávateľ) tabakových výrobkov je povinný pred uskutočnením dodávky oznámiť colnému úradu skutočnosti uvedené v § 29 ods. 9, resp. 10 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno].

Odosielateľ tabakových výrobkov do iného členského štátu EÚ v zásielkovom obchode

Osoba so sídlom na daňovom území, ktorá chce v rámci podnikania odoslať tabakové výrobky uvedené na daňovom území do daňového voľného obehu do iného členského štátu Európskej únie v zásielkovom obchode, je povinná túto skutočnosť oznámiť colnému úradu, pričom postupuje v súlade s § 32 ods. 11 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno].

Zahraničný dodávateľ pri zásielkovom obchode a splnomocnenec pre zásielkový obchod

Osoba, ktorá v rámci podnikania tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu v inom členskom štáte Európskej únie, v ktorom má sídlo alebo trvalý pobyt a miesto podnikania, dodáva sama alebo prostredníctvom inej osoby na daňové územie na súkromné účely odberateľovi, ktorý nie je prevádzkovateľom daňového skladu alebo oprávneným príjemcom podľa zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno], sa v súlade s § 32 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno] považuje za zahraničného dodávateľa tabakových výrobkov pri zásielkovom obchode.

Zahraničný dodávateľ je povinný colnému úradu oznámiť údaje a zložiť zábezpeku na daň podľa § 32 ods. 3 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno].

Na požiadanie zahraničného dodávateľa tabakových výrobkov pri zásielkovom obchode môže colný úrad povoliť, aby povinnosti vo vzťahu k colnému úradu plnil splnomocnenec pre zásielkový obchod.

Splnomocnencom pre zásielkový obchod môže byť len osoba so sídlom alebo s trvalým pobytom na daňovom území, ktorá nesmie byť totožná s odberateľom, a ktorá spĺňa podmienky uvedené § 32 ods. 6 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno].

Žiadosť o povolenie na zastupovanie splnomocnencom pre zásielkový obchod a prílohy k žiadosti sú uvedené v § 32 ods. 7 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno].

Žiadosť o odňatie povolenia na zastupovanie splnomocnencom pre zásielkový obchod je možné podať podľa § 32 ods. 11 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno].

Osoba, ktorej bolo vydané potvrdenie o zaevidovaní držby technologického zariadenia na výrobu tabakových výrobkov alebo jeho časti

Osoba, ktorej nebolo vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu podľa § 19 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno], alebo osoba, ktorej vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu podľa § 19 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno] zaniklo alebo bolo odňaté a má v držbe technologické zariadenie na výrobu tabakových výrobkov alebo jeho časť, okrem osoby, ktorá je výrobcom technologického zariadenia na výrobu tabakových výrobkov a osoby, ktorá vykonáva opravy technologického zariadenia na výrobu tabakových výrobkov, je povinná do 15 dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti oznámiť colnému úradu údaje v súlade s § 19b ods. 1 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno].

Schválený odosielateľ (s účinnosťou od 13. februára 2023)

Schváleným odosielateľom na daňovom území je osoba, ktorá má povolenie odosielať tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu na daňovom území na územie iného členského štátu na podnikateľské účely. Schváleným odosielateľom je aj osoba na území iného členského štátu oprávnená podľa právnych predpisov príslušného členského štátu odosielať tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu v príslušnom členskom štáte na podnikateľské účely.

Osoba, ktorá chce byť schváleným odosielateľom na daňovom území, musí požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia odosielať tabakové výrobky v daňovom voľnom obehu na územie iného členského štátu na podnikateľské účely (ďalej len „povolenie odosielať tabakové výrobky na podnikateľské účely“).
Žiadosť o registráciu a povolenie odosielať tabakové výrobky na podnikateľské účely, prílohy k žiadosti a podmienky upravuje § 67 zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno] v spojení s § 29 ods. 2 a 3 zákona č. 106/2004 Z. z., účinného od 13. februára 2023 [nové okno].

Zmenu údajov, odňatie a zánik povolenia upravuje § 29 ods. 5, zákona č. 106/2004 Z. z., účinného od 13. februára 2023 v spojení s § 23 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno].

Osoba, ktorá chce byť schváleným odosielateľom a od 13. februára 2023 odosielať tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu na územie iného členského štátu na podnikateľské účely, je povinná do 31. decembra 2022 požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia odosielať tabakové výrobky v daňovom voľnom obehu na územie iného členského štátu na podnikateľské účely.

Schválený príjemca (s účinnosťou od 13. februára 2023)

Schváleným príjemcom na daňovom území je osoba, ktorá má povolenie prijímať tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu na území iného členského štátu na podnikateľské účely. Schváleným príjemcom je aj osoba na území iného členského štátu oprávnená podľa právnych predpisov príslušného členského štátu prijímať tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu na území iného členského štátu na podnikateľské účely.

Osoba, ktorá chce byť schváleným príjemcom na daňovom území, musí požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia prijímať tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu na území iného členského štátu na podnikateľské účely (ďalej len „povolenie prijímať tabakové výrobky na podnikateľské účely“).

Žiadosť o registráciu a povolenie prijímať tabakové výrobky na podnikateľské účely, prílohy k žiadosti a podmienky upravuje § 67 zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno] v spojení s § 29a ods. 2 a 3 zákona č. 106/2004 Z. z., účinného od 13. februára 2023 [nové okno].

Zmenu údajov, odňatie a zánik povolenia upravuje § 29a ods. 5, zákona č. 106/2004 Z. z., účinného od 13. februára 2023 v spojení s § 23 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno].

Osoba, ktorá chce byť schváleným príjemcom a od 13. februára 2023 prijímať tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu na území iného členského štátu na daňovom území na podnikateľské účely, je povinná do 31. decembra 2022 požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia prijímať tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu na území iného členského štátu na podnikateľské účely.

Aktualizácia údajov uvedených v žiadosti o registráciu, žiadosti o zaradenie do evidencie alebo žiadosti o vydanie povolenia, a v prílohách k žiadosti

Prevádzkovateľ daňového skladu je povinný colnému úradu oznamovať zmeny skutočností podľa § 19 ods. 6 v spojení s § 67 zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno].

Oprávnený príjemca, ktorý chce prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, je povinný colnému úradu oznamovať zmeny skutočností podľa a § 23 ods. 13 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno] v spojení s § 67 zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno].

Registrovaný odosielateľ je povinný colnému úradu oznamovať zmeny skutočností podľa § 24 ods. 6 v spojení s § 23 ods. 13 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno] a § 67 zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno].

Tlačivo na oznámenie zmien týkajúcich sa registrácie alebo identifikačných údajov prevádzkovateľa daňového skladu, oprávneného príjemcu, ktorý prijíma tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane a registrovaného odosielateľa nájdete v katalógu tlačív [.pdf; 131 kB; nové okno].

Osoba, ktorej bolo vydané potvrdenie o zaevidovaní držby technologického zariadenia na výrobu tabakových výrobkov alebo jeho časti je povinná oznámiť colnému úradu zmenu skutočností v súlade s § 19b ods. 4 a 6 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno].

Pri oznamovaní zmien týkajúcich sa registrácie alebo zaradenia do evidencie alebo identifikačných údajov je potrebné dodržiavať lehoty na oznámenie zmien stanovené jednotlivými ustanoveniami zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno] alebo zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno]. Zodpovednosť osoby za porušenie oznamovacích povinností je uvedená v § 154 a 155 zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno].

Držiteľ povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou je povinný colnému úradu oznamovať zmeny skutočností a údajov podľa § 19a ods. 20 písm. a) zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno] 

Držiteľ povolenia na prijatie a dovoz bezdymového tabakového výrobku je povinný colnému úradu oznamovať zmeny skutočností a údajov podľa § 19aa ods. 23 zákona č. 106/2004 Z. z.

Zábezpeka na daň

Zábezpeku na daň upravuje § 20 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno], u oprávneného príjemcu aj § 23 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno].

Spôsob zloženia zábezpeky na daň, výšku a úpravu výšky zloženej zábezpeky na daň, vrátenie zloženej zábezpeky na daň u prevádzkovateľa daňového skladu nájdete v § 20 ods. 1 až 6 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno], u oprávneného príjemcu aj v § 19 ods. 5, 7 a 9 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno].

Spôsob zloženia zábezpeky na daň, výšku a úpravu výšky zloženej zábezpeky na daň, vrátenie zloženej zábezpeky na daň u držiteľa povolenia na prijatie a dovoz bezdymového tabakového výrobku nájdete v § 19aa ods. 11 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno] v znení účinnom od 1. mája 2017.

Upustenie od povinnosti zložiť zábezpeku na daň u prevádzkovateľa daňového skladu upravuje § 20 ods. 10 až 15 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno].

Žiadosť o zníženie zloženej zábezpeky na daň u prevádzkovateľa daňového skladu upravuje § 20 ods. 8 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno] a u oprávneného príjemcu, ktorý prijíma minerálny olej z iného členského štátu opakovane, upravuje § 23 ods. 11 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno].

Povinnosť prevádzkovateľa daňového skladu pri použití zloženej zábezpeky na daň colným úradom na úhradu spotrebnej dane nájdete v § 20 ods. 7 a 17 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno].
Povinnosť oprávneného príjemcu pri použití zloženej zábezpeky na daň colným úradom na úhradu spotrebnej dane nájdete v § 23 ods. 10 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno].

Povinnosť osôb zložiť zábezpeku na daň nájdete v časti Typy daňových subjektov.

Zložením zábezpeky na daň sa na účely zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno] sa rozumie

 1. vklad peňažných prostriedkov na účet colného úradu, pričom colnému úradu nevzniká povinnosť vyplatiť žiadateľovi úrok,
 2. banková záruka poskytnutá bankou v prospech colného úradu; bankovú záruku colný úrad neprijme, ak záručná listina obsahuje výhrady banky.