Preskočiť na hlavný obsah

Certifikácia elektronickej registračnej pokladnice už len v Bratislave

BRATISLAVA – 16. 03. 2015: Výrobcovia, dovozcovia a distribútori elektronických registračných pokladníc (ERP) budú od budúceho mesiaca adresovať žiadosti o certifikáciu už len Colný úrad Bratislava. Ten ako jediný bude toto konanie od 1. apríla 2015 vykonávať v rámci Slovenskej republiky.

V zmysle zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 289/2008 Z.z.) konanie o certifikácii vykonáva Colný úrad Bratislava od 01.04.2015.

Certifikácia elektronickej registračnej pokladnice je konanie, v ktorom Colný úrad zisťuje, overuje a rozhoduje, či elektronická registračná pokladnica uvedená v žiadosti výrobcu, dovozcu alebo distribútora, spĺňa všetky náležitosti zákona.

Konanie o certifikácii začína na základe žiadosti výrobcu, dovozcu alebo distribútora elektronickej registračnej pokladnice, a to dňom jej doručenia Colnému úradu Bratislava spolu s elektronickou registračnou pokladnicou alebo fiskálnou tlačiarňou spolu s vlastným registračným programom v prípade, že fiskálna tlačiareň má byť certifikovaná ako samostatné elektronické registračné zariadenie.

Čo všetko musí žiadosť o certifikáciu obsahovať a aké sú podmienky pre fyzické a právnické osoby nájdu výrobcovia, dovozcovia a distribútori ERP na stránke finančnej správy v sekcii Infoservis v dokumente "Informácia pre výrobcov, dovozcov a distribútorov elektronických registračných pokladníc k podávaniu žiadostí o certifikáciu elektronických registračných pokladníc na Colnom úrade Bratislava"[.pdf; 301 kB].

Žiadosť o certifikáciu spolu s prílohami ako neoddeliteľnou súčasťou tejto žiadosti výrobca, dovozca alebo distribútor elektronickej registračnej pokladnice musí predložiť na adrese Colný úrad Bratislava, oddelenie certifikácie a foréznej analýzy, Miletičova 42, 824 59 Bratislava.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 208 kB]

(16. 03. 2015)

Archív noviniek