Preskočiť na hlavný obsah

Dva dni na daň z motorových vozidiel

BRATISLAVA – 29. 01. 2015: Podanie daňového priznanie (DP) k dani z motorových vozidiel je treba stihnúť do pondelka 2. februára. Nakoľko posledný januárový deň pripadne na sobotu, termín sa posúva na nasledujúci pracovný deň. Pri podávaní DP za zdaňovacie obdobie 2014 nedochádza k zásadným zmenám. Podľa nového zákona postupujú daňovníci pri výpočte predpokladanej dane na rok 2015 (riadok 40 daňového priznania).

Najčastejšie chyby, ktoré robia daňové subjekty (DS) pri vypĺňaní daňových priznaní pre daň z motorových vozidiel:

  • daňové subjekty zabúdajú vyplniť DIČ, rodné číslo, druh priznania, či ide o riadne, opravné alebo dodatočné,
  • nesprávne vyplnia, prípadne vôbec nevyplnia zdaňovacie obdobie,

Príklad:

Používanie motorového vozidla ukončí v priebehu roka, napríklad 31.10.2014. V DP nesprávne uvedie zdaňovacie obdobie od 01.01.2014 do 31.10.2014. Správne musí vyplniť zdaňovacie obdobie od 01. 01.2014 do 31.12.2014,

  • nesprávne vypisujú kategóriu vozidiel: t.j. osobné auto dávajú označenie O namiesto M,
  • súčasne vyplnia obidva riadky r.06 aj r.07 – je potrebné vyplniť buď len r. 6 (zdvihový objem motora) alebo len r. 7 (hmotnosť vozidla v tonách), pri osobnom vozidle sa uvádza zdvihový objem motora a pri úžitkových vozidlách hmotnosť v tonách,
  • nesprávne vyplnia riadky 10 a 11 DP – zníženú sadzbu EURO 3, EURO 4 uvádzajú v r. 10, hoci tam sa uvádza ročná sadzba dane a v r. 11 sa uvádza znížená sadza,
  • ročnú sadzbu dane uvádzajú daňovníci už zníženú: napr. EURO 5,
  • väčšina daňovníkov vyplní len jeden z riadkov 16, 19 alebo 21,
  • nevyplnia riadok 40 - predpokladanú daň podľa § 91 (uvedený údaj je potrebný pre stanovenie výšky preddavkov, splatných v nasledujúcom zdaňovacom období, ak má podnikateľ jedno alebo aj viac motorových vozidiel a je pravdepodobné, že motorové vozidla uvedené v daňovom priznaní bude používať aj v nasledujúcom zdaňovacom období predpokladanú daň musí uviesť či mu vychádza alebo nevychádza povinnosť platiť preddavky),
  • daňové subjekty v prípade vyplnenia VI. Oddielu „Žiadosti o vrátenie daňového preplatku“, v kolónke podpis daňovníka niekedy neuvádzajú podpis. Ak je a podpis uvedený len v poslednej kolónke, kde daňovník vyhlasuje, že všetky údaje uvedené v DP sú správne a úplné a nepodpíše žiadosť o vrátenie preplatku, v takomto prípade daňovému subjektu nemusí byť daňový preplatok vrátený.

Sankcie pri nesplnení si daňovej povinnosti

Ak daňový subjekt podá daňové priznanie po lehote na to stanovenej, správca dane mu uloží pokutu od 30 do 16 000 eur.

Ak nebolo podané daňové priznanie v lehote, správca dane vyzve daňový subjekt na jeho podanie. Vo výzve správca dane poučí daňový subjekt o následkoch nepodania daňového priznania.

Ak daňový subjekt mal povinnosť podať daňové priznanie a nepodal ho ani v lehote určenej vo výzve správcu dane, správca uloží pokutu od 60 eur do 32 000 eur.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 206 kB]

(29. 01. 2015)

Archív noviniek