Preskočiť na hlavný obsah

Spustili sme nový colný automatizovaný informačný systém pre dovoz

BRATISLAVA – 11.07.2016: S cieľom urýchliť a zvýšiť efektivitu colného konania pri importe tovaru z tretích krajín za pomoci automatizácie colných procesov spustila dnes finančná správa do prevádzky nový colný informačný systém pre dovoz. Systémom eDovoz sa tak rozširuje možnosť elektronickej komunikácie na všetky režimy – tranzit, vývoz, predbežné colné vyhlásenia (PCV) i dovoz.

Zavedenie systému eDovoz patrilo medzi prioritné úlohy v oblasti modernizácie finančnej správy. Účinnosťou Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/ 2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa od 1. mája 2016 ustanovil do praxe  Colný kódex Únie sa eDovoz stal nevyhnutnou podmienkou colného konania. Využíva výhody obojsmernej elektronickej komunikácie a jeho zavedenie prinesie nasledovné výhody pre občanov a firmy:

  • bezpapierové colné konanie pri dovoze tovarov z tretích krajín do SR vrátane výmeru cla, dane z pridanej hodnoty a iných platieb,
  • podávanie colných vyhlásení podpísaných zaručeným elektronickým podpisom prostredníctvom elektronickej podateľne CEP,
  • zrýchlenie procesu colného konania a zvýšenie štandardu služieb colných úradov v Slovenskej republike.

Podnikateľské subjekty môžu oddnes využívať výhody systému eDovoz pre oblasť štandardných postupov. Dodávatelia deklarantských softvérov prispôsobili svoje produkty tomuto systému. V tejto  fáze je možné elektronicky zasielať colné vyhlásenia, sprievodné doklady bude colný úrad preberať v listinnej podobe. V ďalšej fáze, ktorá sa v súčasnosti pripravuje, bude systém eDovoz pokrývať aj oblasť zjednodušených postupov. Finančná správa počíta s nasadením aj ďalších funkcionalít, ktoré zvýšia komfort  colného konania v dovoze, napr. automatizovaným uvoľnením záruky za colný dlh a iné platby či možnosť ukončenia režimu colného uskladňovania prepustením do tranzitu. Elektronicky sa budú môcť zasielať i prílohy k colným vyhláseniam (faktúry, nákladné listy a podobne), čím sa eliminuje nutnosť prítomnosti deklaranta na colnom úrade pri colnom konaní.

Používaním colného informačného systému eDovoz sa obchodníkom znižuje administratívne zaťaženie, finančné náklady pri colnom konaní a v neposlednom rade sa uľahčuje aj legálne obchodovanie. Slovenská republika sa tak stáva atraktívnejším prostredím pre nových investorov, potenciálnych obchodných partnerov, dodávateľov, odberateľov. Zavedením daného systému sme odteraz súčasťou jednotného európskeho konceptu eCustoms. Pre obchodníkov sa začína prechodné obdobie, počas ktorého sa môžu po splnení podmienok k systému pripojiť. Jeho ukončenie finančná správa verejne oznámi v súlade s Vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2016/ 578 z 11. apríla 2016.

Viac informácií o podmienkach elektronickej komunikácie nájdu podnikateľské subjekty na portáli finančnej správy v časti Podmienky elektronickej komunikácie. [nové okno]Dokumentáciu potrebnú pre tvorbu software ako aj podrobnosti elektronickej komunikácie portáli finančnej správy v časti Elektronické colné konanie. [nové okno]

Spôsob vyplňovania a údaje uvádzané v colnom vyhlásení v systéme eDovoz sú upravené v prílohe B delegovaného nariadenia komisie  (EU) 2015/2446 z 28.júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 953/2013. Pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie, v prílohe B vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorými sa ustanovuje Colný kódex Únie a v prílohe č. 6 ČASŤ B Vyhlášky MF SR č. 161/2016.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 172 kB; nové okno]

(11. 07. 2016)

Archív noviniek