Preskočiť na hlavný obsah

Týždeň na daň z motorových vozidiel

BRATISLAVA – 26. 01. 2015: Na podanie daňového priznania (DP) k dani z motorových vozidiel ostáva posledný týždeň. Pri podávaní DP za zdaňovacie obdobie 2014 nedochádza k zásadným zmenám. Nová právna úprava platná od 1. januára ovplyvní podávanie DP až v roku 2016. Napriek tomu prináša niekoľko noviniek už pri tohoročnom podávaní DP za zdaňovacie obdobie 2014.

Pre výpočet dane za zdaňovacie obdobie 2014 použijú podnikatelia ročné sadzby dane určené vo všeobecne záväzných nariadeniach VUC platné na rok 2014. Daňovníci podávajú daňové priznanie k dani z motorových vozidiel podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach na tlačive daňového priznania schváleného Opatrením MF SR z 10. septembra 2012 č. MF/021314/2012-722, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z motorových vozidiel.

Pri podávaní DP dochádza k dvom zásadným zmenám.

V roku 2015 za zdaňovacie obdobie 2014 nepodáva DP organizačná zložka ako doteraz, ale právnická osoba (PO), ktorá má v doklade ako držiteľa vozidla zapísanú organizačnú zložku podľa miesta evidencie vozidla.

Príklad:

Ak má firma so sídlom v Bratislave organizačné zložky v Košiciach a vo Zvolene a zároveň sú tieto vozidlá evidované na dopravnom inšpektoráte v Košiciach a vo Zvolene, daňovník podáva daňové priznanie na Daňový úrad v Košiciach a v Banskej Bystrici.

Predpokladanú daň daňovník vypočíta podľa zákona o dani z motorových vozidiel.

Ročné sadzby dane podľa zákona o dani z motorových vozidiel sú platné pre územie celej republiky (už nie sú ustanovené všeobecne záväzným nariadením podľa krajov, ako to bolo v minulosti).

Zákon zaviedol zníženie a zvýšenie ročnej sadzby dane počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla uvedenej v doklade vozidla, ktorá sa zohľadní už pri výpočte predpokladanej dane na zdaňovacie obdobie roku 2015 a daňovník, predpokladanú daň vypočíta a uvedie v riadku 40 daňového priznania.

Ročná sadzba dane sa ZNÍŽI o:

  • 25 % počas prvých 36 kalendárnych mesiacov počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla,
  • 20 % počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov (37 - 72 mesiacov),
  • 15 % počas nasledujúcich ďalších 36 kalendárnych mesiacov (73 - 108 mesiacov).

Ďalších 36 mesiacov, t. j. od 109 do 144 mesiacov, sa použije ROČNÁ SADZBA uvedená v prílohe č.1 zákona o dani z motorových vozidiel.

Ročná sadzba dane sa ZVÝŠI o:

  • 10 % počas nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov (145 - 156 mesiacov),
  • 20 % pre vozidlá, ktoré majú viac ako 156 kalendárnych mesiacov vrátane mesiaca prvej evidencie.

V súvislosti s novým zákonom o dani z motorových vozidiel si predpokladanú daň musia vypočítať podnikatelia aj pre vozidlá kategórie L, ktoré doteraz neboli predmetom dane, pretože. zákon o dani z motorových vozidiel rozšíril predmet dane aj o túto kategóriu, napríklad malý motocykel, trojkolesové, dvojkolesové vozidlo, motorové štvorkolky, ak sa používajú na podnikanie.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 218 kB]

(26. 01. 2015)

Archív noviniek