Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W1

Zmeny v informačnom systéme na odber kontrolných známok a na oznamovanie údajov odberateľom kontrolných známok od 01.11.2015

Dňa 01.11.2015 nadobúda účinnosť zákon č. 240/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela zákona č. 530/2011 Z. z.“) a zákon č. 241/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov, a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela zákona č. 106/2004 Z. z.“).

Novelou zákona č. 530/2011 Z. z. a novelou zákona č. 106/2004 Z. z. dochádza okrem iného aj k zmene ustanovení vo vzťahu k informačnému systému na odber kontrolných známok a na oznamovanie údajov odberateľom kontrolných známok (ďalej len „systém ISKZ“), a to najmä k zmenám v reklamačnom procese, vo vedení mesačnej evidencie odberateľa kontrolných známok (ďalej len „odberateľ KZ“), zavádza sa pre odberateľov KZ možnosť opráv oznámených údajov o použití kontrolných známok a opráv údajov v mesačnej evidencii odberateľa KZ priamo v systéme ISKZ.

Zmeny v reklamačnom procese (§ 53 ods. 9 zákona č. 530/2011 Z. z., § 9b ods. 9 zákona č. 106/2004 Z. z.)

Z dôvodu zosúladenia procesov vydávania objednávaných kontrolných známok a preberania reklamovaných kontrolných známok v tlačiarni sa vo vzťahu k odberateľovi KZ vkladá do reklamačného procesu nový úkon Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky, a to určenie termínu predloženia reklamovaných kontrolných známok odberateľom KZ v tlačiarni, a zároveň aj určenie termínu, kedy si má prísť odberateľ KZ prevziať kontrolné známky po ukončení reklamačného konania tlačiarňou. Pri určení termínu predloženia a pri určení termínu prevzatia kontrolných známok sa v systéme ISKZ bude generovať oznámenie o termíne predloženia, resp. prevzatia kontrolných známok odberateľom KZ.

Zmeny v mesačnej evidencii (§ 53 ods. 20 a 21 zákona č. 530/2011 Z. z., § 9b ods. 22 a 23 zákona č. 106/2004 Z. z.)

V nadväznosti na legislatívne zmeny účinné od 01.11.2015 dochádza k zmene štruktúry údajov vedených odberateľom KZ v mesačnej evidencii podľa § 53 ods. 20 a 21 zákona č. 530/2011 Z. z., § 9b ods. 22 a 23 zákona č. 106/2004 Z. z.

V rámci tejto zmeny bude mesačná evidencia pre odberateľov KZ určených na spotrebiteľské balenia liehu v systéme ISKZ rozčlenená podľa rozmerov kontrolných známok. Mesačná evidencia sa bude pre kalendárne mesiace do 31.10.2015 pre odberateľov KZ viesť a zobrazovať bez členenia podľa rozmerov kontrolných známok. Keďže dôjde od 01.11.2015 k rozčleneniu mesačnej evidencie, systém ISKZ nebude pri uzatváraní mesačnej evidencie za kalendárny mesiac október 2015 schopný preniesť konečný stav nenalepených kontrolných známok do počiatočného stavu nenalepených kontrolných známok kalendárneho mesiaca november 2015.

Z uvedeného dôvodu vykoná uzatvorenie mesačnej evidencie za kalendárny mesiac október 2015 odberateľ KZ štandardne podľa doterajšieho postupu, avšak súčasne je potrebné, aby odberateľ KZ konečný stav nepoužitých kontrolných známok za kalendárny mesiac október 2015 rozčlenil podľa jednotlivých rozmerov kontrolných známok do počiatočného stavu nenalepených kontrolných známok kalendárneho mesiaca november 2015. Počiatočný stav nepoužitých kontrolných známok v mesačnej evidencii za kalendárny mesiac november 2015 bude musieť odberateľ KZ manuálne zadať pre všetky rozmery kontrolných známok. Pri uzatváraní mesačnej evidencie KZ za kalendárny mesiac november 2015 bude systémom ISKZ vykonaná kontrola súčtu manuálne zadaných počiatočných stavov nenalepených kontrolných známok pre všetky rozmery kontrolných známok s koncovým stavom za kalendárny mesiac október 2015, ktorého uzávierka sa vykonala súhrnne za všetky rozmery kontrolných známok. Kontrola umožní vykonať odberateľovi KZ uzavretie kalendárneho mesiaca november 2015 aj napriek nesúladu uvedených numerických údajov, ale na túto skutočnosť bude odberateľ KZ upozornený a systém ISKZ ho vyzve na potvrdenie akcie. Podľa právnej úpravy účinnej do 31.10.2015 systém ISKZ neumožňoval pri neuzatvorení aktuálne otvorenej mesačnej evidencie v lehote podľa príslušného ustanovenia zákona č. 530/2011 Z. z. a zákona č. 106/2004 Z. z. otvorenie mesačnej evidencie za nasledujúci kalendárny mesiac.

Podľa právnej úpravy účinnej od 01.11.2015 pohyby v mesačnej evidencii za daný aktuálne otvorený kalendárny mesiac (aj bez uzavretia predchádzajúceho kalendárneho mesiaca) bude možné viesť od prvého dňa tohto kalendárneho mesiaca s tým, že počiatočný a koncový stav nenalepených kontrolných známok nebude vyplnený do uzavretia predchádzajúceho kalendárneho mesiaca, ak pre jeho uzavretie ešte neuplynula príslušná lehota. Po uplynutí tejto lehoty systém ISKZ predpokladá správnosť údajov aj v neuzatvorenom kalendárnom mesiaci a každá ďalšia úprava neuzatvoreného kalendárneho mesiaca vyvolá kaskádovité prepočítanie údajov v nasledujúcich mesačných evidenciách bez ohľadu, či je daná mesačná evidencia uzavretá, resp. otvorená.

V systéme ISKZ sa ďalej upravuje a zjednodušuje vedenie mesačnej evidencie tak, aby odberateľ KZ nebol povinný v mesačnej evidencii uvádzať identifikačné čísla kontrolných známok, resp. označenie, ktoré obsahuje informáciu o identifikačných číslach nachádzajúcich sa v balíku poškodených, zničených alebo reklamovaných kontrolných známok. Táto povinnosť platí podľa právnej úpravy účinnej do 31.10.2015 pre odberateľov KZ do 31.10.2015 v súvislosti s oznamovaním poškodených kontrolných známok v mesačnej evidencii a s následnou žiadosťou odberateľa KZ o odovzdanie a zničenie týchto kontrolných známok colným úradom.

Podľa právnej úpravy účinnej od 01.11.2015 odberateľ KZ, ktorý nemá žiadne kontrolné známky, resp. jeho mesačná evidencia začína s nulovým počiatočným stavom nenalepených kontrolných známok a konečný stav nenalepených kontrolných známok je rovný nule, zároveň neodobral žiadne kontrolné známky z tlačiarne, je povinný viesť mesačnú evidenciu kontrolných známok iba v rozsahu podľa § 53 ods. 21 písm. d), e), a f) zákona č. 530/2011 Z. z., resp. podľa § 9b ods. 21 písm. d), e), f) a g) zákona č. 106/2004 Z. z. a túto mesačnú evidenciu v príslušných zákonných lehotách uzatvoriť.

Zavedenie možnosti opráv v systéme ISKZ pre odberateľa KZ (§ 53 ods. 25 a 26 zákona č. 530/2011 Z. z., § 9b ods. 25 a 26 zákona č. 106/2004 Z. z.)

V zmysle právnej úpravy účinnej od 01.11.2015 ak odberateľ KZ zistí, že údaje o použití kontrolných známok, ktoré oznámil podľa vyhlášky Ministerstva financií SR č. 255/2014 Z. z. o označovaní balení kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov a o oznamovaní a zverejňovaní údajov o týchto kontrolných známkach a vyhlášky Ministerstva financií SR č. 256/2014 Z. z. o označovaní balení kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia liehu a o oznamovaní a zverejňovaní údajov o týchto kontrolných známkach (ďalej len „vyhlášky MFSR“), resp. údaje v mesačnej evidencii sú nesprávne, bezodkladne o tejto skutočnosti informuje prostredníctvom systému ISKZ colný úrad. V zmysle uvedeného je umožnené odberateľom KZ v systéme ISKZ opraviť nesprávne údaje o použití kontrolných známok podľa vyhlášok MFSR, resp. údaje v mesačnej evidencii len na základe súhlasu colného úradu.

Vzhľadom na vyššie uvedené zmeny v mesačnej evidencii podľa zákona č. 530/2011 Z. z. a zákona č. 106/2004 Z. z. je opravu údajov v mesačnej evidencii prostredníctvom systému ISKZ možné realizovať iba pre kalendárne mesiace od účinnosti novely zákona č. 530/2011 Z. z. a novely zákona č. 106/2004 Z. z., t. z. od mesačnej evidencie počnúc kalendárnym mesiacom november 2015. Odberateľ KZ bude pri zadávaní opravy údajov v danej mesačnej evidencii upozornený systémom ISKZ, že budú prepočítané údaje vo všetkých nasledujúcich mesačných evidenciách a systém ISKZ si vyžiada potvrdenie, že odberateľ KZ si je tejto skutočnosti vedomý. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky súčasne dáva do pozornosti ustanovenia § 70 ods. 1 písm. aa) až ac) zákona č. 530/2011 Z. z., resp. § 41 ods. 1 písm. r) až t) zákona č. 106/2004 Z. z.

V prípade potreby opravy mesačnej evidencie za kalendárne mesiace pred 1.11.2015 navrhuje Finančné riaditeľstvo SR odberateľovi KZ postupovať v úzkej súčinnosti so správcom dane mimo systém ISKZ.

V opravách údajov o použití kontrolných známok oznámených podľa vyhlášok MF SR bude môcť odberateľ KZ v systéme ISKZ zadať opravu oznámených údajov o použití kontrolných známok spôsobom, že odberateľ KZ uvedie najskôr údaje o identifikačných číslach kontrolných známok, ktoré sú nesprávne a následne uvedie príslušné správne údaje. V jednej oprave je umožnené uviesť viacero identifikačných čísiel kontrolných známok, intervalov kontrolných známok alebo hierarchických kódov, ktoré sú oznámené nesprávne na rôzne spotrebiteľské balenia. Ku každému identifikačnému číslu kontrolnej známky, intervalu kontrolných známok, resp. k hierarchickému kódu sa zobrazia pôvodne oznámené údaje. Pri zadávaní správnych údajov odberateľom KZ je v oprave potrebné uviesť údaje formou identifikačných čísiel kontrolných známok, intervalov kontrolných známok, resp. hierarchického kódu pre všetky kontrolné známky, ktoré boli nesprávne oznámené odberateľom KZ. Pri zadávaní správnych údajov o použití kontrolných známok je možné uviesť viacero nových spotrebiteľských balení a dátumov nalepenia vo vzťahu k odberateľom KZ presne zadefinovaným identifikačným číslam kontrolných známok, intervalom kontrolných známok alebo k hierarchickým kódom. Oznamovať (realizovať) opravu údajov o použití kontrolných známok oznámených podľa vyhlášok MF SR bude môcť odberateľ KZ v systéme ISKZ aj v prípade údajov oznámených podľa vyhlášok MF SR pred 01.11.2015.

Miestne príslušný colný úrad môže vydať súhlas s opravou nesprávne oznámených údajov o použití kontrolných známok, resp. s opravou mesačnej evidencie, ktorého súčasťou je aj vyznačenie lehoty na vykonanie opravy odberateľom KZ. Na základe vydaného súhlasu môže odberateľ KZ vykonať predmetnú opravu v systéme ISKZ v stanovenej lehote. V prípade nedodržania lehoty na vykonanie opravy odberateľom KZ, zadanú a odsúhlasenú opravu už nebude možné na základe tohto oznámenia zrealizovať a odberateľ KZ ju bude musieť v systéme ISKZ zadať (oznámiť) v prípade potreby opätovne. Takisto môže colný úrad zamietnuť opravu nesprávne oznámených údajov o použití kontrolných známok alebo opravu mesačnej evidencie odberateľa KZ s uvedením dôvodov zamietnutia.

(01. 11. 2015)

Archív noviniek