Preskočiť na hlavný obsah

Informácie pre používateľov elektronických služieb

Informácia o  zmenách v podmienkach elektronickej komunikácie v súvislosti so spustením prevádzky novej elektronickej podateľne CR SR

Colné riaditeľstvo SR (ďalej len „CR SR“) už dávnejšie informovalo verejnosť, že pripravuje spustenie prevádzky novej elektronickej podateľne CR SR. Tento krok súvisí so snahou zlepšovať úroveň poskytovaných elektronických služieb bez potreby využívania služieb zmluvného operátora. Treba zdôrazniť, že ide o proces náročný tak po stránke technickej a technologickej, ako aj po stránke organizačnej a časovej.

Okrem už spomenutého vylúčenia zmluvného operátora z procesu elektronickej komunikácie, čo znamená vylúčenie nákladov za elektronickú komunikáciu na strane používateľov elektronických služieb, bude výhodou aj to, že v prípade rozšírenia poskytovaných elektronických služieb v colnom konaní (napr. pri podávaní colných vyhlásení na dovoz tovaru alebo pri podávaní predbežných colných vyhlásení pred príchodom tovaru) nebude potrebné z pohľadu elektronickej komunikácie meniť funkcionalitu aplikačného programového vybavenia (ďalej len „APV“) pre komunikáciu s elektronickou podateľňou CR SR na strane používateľov.

Z pohľadu používateľov nebude prechod na novú prevádzku znamenať žiadne zásadné zmeny. Technologické riešenie komunikácie v novej elektronickej podateľni CR SR je riešené na podobnej báze, ako je to v súčasnosti prostredníctvom zmluvného operátora. To znamená, že používateľ elektronických služieb bude môcť použiť na komunikáciu samostatnú aplikáciu, ktorú na tento účel dostane bezplatne od CR SR, alebo bude mať funkcionalitu komunikačného softvéru implementovanú priamo do komerčného softvéru, ktorý slúži na vytváranie elektronických colných vyhlásení.

Prechod zo súčasného prostredia elektronickej podateľne CR SR do nového bude jednorazový, bez paralelnej prevádzky (s výnimkou testovania). Počas technologickej odstávky systému bude zabezpečená migrácia nedokončených prípadov zo súčasného prostredia do nového a po jeho spustení bude komunikácia prebiehať už iba v novom prostredí.

Pôvodný systém bude opäť sprístupnený za účelom zabezpečenia možnosti sťahovania starých správ, ale nebude možné prostredníctvom neho zasielať nové správy. Odporúčame ponechať prístup ku správam, ktoré sú predmetom elektronickej komunikácie v súčasnom prostredí. Colná správa pripravuje rozšírenie elektronických služieb tak, že bude možné získať historické údaje priamo zo systémov colnej správy, avšak v súčasnosti sú tieto údaje dostupné iba cez systém zmluvného operátora.

Pre existujúcich používateľov elektronických služieb, ktorí uzavreli s Colným riaditeľstvom SR „Dohodu o používaní elektronického podpisu pri využívaní vybraných elektronických služieb colnej správy“ po spustení prevádzky novej elektronickej podateľne zanikne povinnosť uvedená v čl. 4 ods. 2 písm. e) tejto dohody (oznamovanie obnovenie kvalifikovaného alebo komerčného certifikátu). Rovnako zanikne potreba používania komerčného certifikátu, nakoľko komunikácia bude prebiehať priamo medzi používateľom elektronických služieb a CR SR. Pre nových používateľov elektronických služieb zostane zachovaná povinnosť uzatvorenia dohody o elektronickej komunikácii s CR SR, avšak táto dohoda bude predkladaná v novom znení. Taktiež zostane zachovaná povinnosť podpisovať elektronické správy zaručeným elektronickým podpisom, k čomu je potrebný kvalifikovaný certifikát.

V súčasnosti prebieha testovanie nového systému interne, v rámci testovacieho prostredia CR SR. Zároveň prebieha príprava dokumentov a technických špecifikácií určených pre vývojárov – tvorcov deklarantských softvérov. V priebehu januára 2010 plánujeme testovanie rozšíriť aj do externého prostredia, v prvom rade smerom k vyššie spomenutým tvorcom deklarantských softvérov, neskôr aj smerom k vybraným používateľom.

Dňa 9.12.2009 sa uskutočnil na pôde Colného riaditeľstva SR odborný seminár zameraný na elektronické colné konanie s dôrazom na informácie týkajúce sa technického riešenia elektronickej komunikácie s colnou správou. Seminár sa uskutočnil s cieľom poskytnúť deklarantskej verejnosti informácie súviasiace s plánovaným spustením prevádzky novej elektronickej podateľne CR SR. EKR4_Prezentacia.CRSR_09.12.2009_verejnost [.zip; 2 MB].

Ďalšie, podrobnejšie informácie budeme uverejňovať na internetovej stránke finančnej správy v sekcii „Elektronická  komunikácia v colnom konaní“.

Informácie o prevádzke novej elektronickej podateľne CR SR

Ako sme už informovali verejnosť, v mesiaci február 2010 bude spustená produkčná prevádzka novej elektronickej podateľne CR SR. Definitívny dátum spustenia prevádzky bol určený na 15.2.2010. Podrobnejšie informácie dôležité pre používateľov elektronických služieb colnej správy, ktoré sa dotýkajú vykonania nevyhnutných krokov ako i ďalších postupov nutných pre zabezpečenie správnej elektornickej komunikácie prostredníctvom novej elektronickej podateľne CR SR sú uverejnené v nasledujúcom dokumente:

Informácia o spustení produkčnej prevádzky novej elektronickej podateľne CR SR [.rtf; 59 kB]