Preskočiť na hlavný obsah

Informovanie o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Informácie v tomto článku Vám poskytujeme v nasledujúcej štruktúre:

Predmet spotrebnej dane z alkoholických nápojov

V tejto časti sa dozviete, ktorý alkoholický nápoj je na Slovensku zdaňovaný.

Predmetom spotrebnej dane z alkoholických nápojov je alkoholický nápoj vyrobený na území Slovenskej republiky, dodaný na územie Slovenskej republiky z iného členského štátu Európskej únie alebo dovezený na územie Slovenskej republiky z územia, ktoré nie je územím Európskej únie.

Na účely zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] sa alkoholickým nápojom rozumie lieh, víno, medziprodukt a pivo.

Alkoholickým nápojom, ktorým je lieh, sa na účely zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] rozumie tovar kódu kombinovanej nomenklatúry

 1. 2207 a 2208 so skutočným obsahom alkoholu viac ako 1,2 % objemu,
 2. 2204, 2205 a 2206 so skutočným obsahom alkoholu viac ako 22 % objemu,
 3. iného ako kapitoly 22 so skutočným obsahom alkoholu viac ako 1,2 % objemu.

Alkoholickým nápojom, ktorým je víno, sa na účely zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] rozumie tiché víno, šumivé víno, tichý fermentovaný nápoj a šumivý fermentovaný nápoj, a to

 1. tichým vínom tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2204 a 2205, okrem písmen b), c) a d), so skutočným obsahom alkoholu viac
  1. ako 1,2 % objemu a najviac 15 % objemu, ak alkohol obsiahnutý v hotovom výrobku vznikol výlučne kvasením,
  2. ako 15 % objemu a najviac 18 % objemu, ktorý bol vyrobený bez obohatenia najmä pridaním cukru alebo zahusteného muštu, ak alkohol obsiahnutý v hotovom výrobku vznikol výlučne kvasením,
 2. šumivým vínom tovar naplnený vo fľašiach uzavretých zátkou hríbikovitého tvaru upevnenou pomocou pridržiavacieho zariadenia alebo tovar, ktorého pretlak spôsobený uvoľneným oxidom uhličitým sú 3 bary alebo viac, ktorý sa zatrieďuje do položiek kódu kombinovanej nomenklatúry 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 a 2205 so skutočným obsahom alkoholu viac ako 1,2 % objemu a najviac 15 % objemu, ak alkohol obsiahnutý v hotovom výrobku vznikol výlučne kvasením,
 3. tichým fermentovaným nápojom tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2204 a 2205 neuvedený v písmenách a), b) a d), tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2206 okrem písmena d) so skutočným obsahom alkoholu viac
  1. ako 1,2 % objemu a najviac 10 % objemu,
  2. ako 10 % objemu a najviac 15 % objemu, a ak alkohol obsiahnutý v hotovom výrobku vznikol výlučne kvasením,
 4. šumivým fermentovaným nápojom tovar naplnený vo fľašiach uzavretých zátkou hríbikovitého tvaru upevnenou pomocou pridržiavacieho zariadenia alebo tovar, ktorého pretlak spôsobený uvoľneným oxidom uhličitým sú 3 bary alebo viac, ktorý sa zatrieďuje do položiek kódu kombinovanej nomenklatúry
  1. 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 a 2205 neuvedený v písmene b), ako aj 2206 00 31 a 2206 00 39 so skutočným obsahom alkoholu viac ako 1,2 % objemu a najviac 13 % objemu,
  2. 2206 00 31 a 2206 00 39 so skutočným obsahom alkoholu viac ako 13 % objemu a najviac 15 % objemu, ak alkohol obsiahnutý v hotovom výrobku vznikol výlučne kvasením.

Alkoholickým nápojom, ktorým je medziprodukt, sa na účely zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] rozumie tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2204, 2205 a 2206 so skutočným obsahom alkoholu viac ako 1,2 % objemu a najviac 22 % objemu, ktorý nie je uvedený v definícii alkoholického nápoja, ktorým je víno.

Na účely tohto zákona sa nepovažuje za víno alebo medziprodukt zmes piva kódu kombinovanej nomenklatúry 2203 a nealkoholického nápoja, ak táto zmes je tovarom kódu kombinovanej nomenklatúry 2206.

Alkoholickým nápojom, ktorým je pivo, sa na účely zákona č. 530/2011 Z. z. rozumie tovar kódu kombinovanej nomenklatúry

 1. 2203 s obsahom alkoholu viac ako 0,5 % objemu, ktorý vznikol liehovým kvasením mladiny,
 2. 2206 s obsahom alkoholu viac ako 0,5 % objemu, ktorý je zmesou piva podľa písmena a) a nealkoholického nápoja.

Kombinovanou nomenklatúrou sa rozumie tovarová nomenklatúra podľa právnych predpisov Európskej únie. Viac informácií nájdete v colnom sadzobníku.

Základ spotrebnej dane z alkoholických nápojov

V tejto časti sa dozviete o množstevnom vyjadrení predmetu spotrebnej dane z alkoholických nápojov, ktoré sa udáva v príslušných merných jednotkách.

Základom dane z alkoholického nápoja, ktorým je

 1. lieh, je množstvo liehu vyjadrené v hektolitroch 100 % alkoholu pri teplote 20 °C (hl a.), pričom množstvo liehu je možné vyjadriť aj v litroch 100 % alkoholu pri teplote 20 °C (l a.);
  alkoholom sa na účely zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] rozumie etylalkohol v zmesi s inými alkoholmi a prchavými látkami, pričom objemová koncentrácia alkoholu sa zistí a vypočíta spôsobom podľa osobitného predpisu, ktorým je Príloha č. 16 tretia časť k vyhláške Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov.
 2. víno, je množstvo vína vyjadrené v hektolitroch (hl),
 3. medziprodukt, je množstvo medziproduktu vyjadrené v hektolitroch (hl),
 4. pivo, je množstvo piva vyjadrené v hektolitroch (hl).
 5. lieh, ktorým je destilát (§ 2 ods. 2 písm. l) zákona č. 467/2002 Z. z.) vyrobený súkromnou výrobou destilátu (§ 2 ods. 2 písm. t) zákona č. 467/2002 Z. z.), je celkové množstvo liehu, ktoré je súkromný výrobca destilátu (§ 10 ods. 8 zákona č. 467/2002 Z. z.) oprávnený vyrobiť podľa zákona č. 467/2002 Z. z.

Sadzba spotrebnej dane z alkoholických nápojov

V tejto časti sa dozviete o zákonom stanovenej dávke, pomocou ktorej sa zo základu spotrebnej dane vypočíta výška spotrebnej dane.

Sadzba dane na alkoholický nápoj, ktorým je lieh, je nasledovná:

 • základná sadzba dane je vo výške 1 490,40 eur/hl a.,
 • znížená sadzba dane je vo výške 745,20 eur/hl a.

Sadzba dane na alkoholický nápoj, ktorým je víno, je nasledovná:

 • tiché víno vo výške 0 eur/hl,
 • šumivé víno vo výške 79,65 eura/hl,
 • šumivé víno s obsahom alkoholu nie viac ako 8,5 % objemu vo výške 54,16 eura/hl,
 • tichý fermentovaný nápoj vo výške 0 eur/ hl,
 • šumivý fermentovaný nápoj vo výške 79,65 eur/hl.

Sadzba dane na alkoholický nápoj, ktorým je medziprodukt, je vo výške 84,24 eura/hl.

Sadzba dane na alkoholický nápoj, ktorým je pivo, je nasledovná:

 • základná sadzba dane je vo výške 3,587 eura/hl/% objemu skutočného obsahu alkoholu,
 • znížená sadzba dane je vo výške 2,652 eura/hl/% objemu skutočného obsahu alkoholu.

Správa spotrebnej dane z alkoholických nápojov a miestna príslušnosť colného úradu

V tejto časti sa dozviete, kto vykonáva správu spotrebnej dane z alkoholických nápojov a čím sa riadi miestna príslušnosť colného úradu.

Správu spotrebnej dane vykonáva colný úrad, ktorého miestna príslušnosť sa riadi u fyzickej osoby miestom jej trvalého pobytu a u právnickej osoby jej sídlom, ak § 7 zákona č. 563/2009 Z. z. alebo zákon č. 530/2011 Z. z. neustanovujú inak.

Miestna príslušnosť pre fyzickú osobu, ktorá nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ktorá nevie preukázať v súlade so zákonom č. 530/2011 Z. z. [nové okno] pôvod alebo spôsob nadobudnutia alkoholického nápoja, ktorý sa u nej nachádza alebo nachádzal, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s alkoholickým nápojom ako s vlastným, je vždy ten colný úrad, ktorý túto skutočnosť zistí. (§ 3 zákon č. 530/2011 Z. z.)

Ak nemožno určiť miestnu príslušnosť (napr. zahraničná osoba pri registrácii, zaradení do evidencie alebo pri vydaní povolenia), je príslušný Colný úrad Bratislava.

Kontaktné adresy colných úradov nájdete na stránke Kontakty na úrady.

Váš miestne príslušný colný úrad môžete zistiť pomocou verejne dostupnej služby Zistenie miestnej príslušnosti k finančnému orgánu.

Typy daňových subjektov

V tejto časti sa dozviete bližšie informácie k členeniu daňových subjektov.

Na spotrebnej dani z alkoholických nápojov poznáme nasledovné typy daňových subjektov:

 • prevádzkovateľ daňového skladu
 • prevádzkovateľ daňového skladu na výrobu výživových doplnkov
 • prevádzkovateľ daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar
 • prevádzkovateľ tranzitného daňového skladu
 • prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov
 • oprávnený príjemca, ktorý prijíma alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane
 • registrovaný odosielateľ
 • prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia
 • užívateľský podnik
 • dovozca spotrebiteľského balenia liehu
 • príjemca (odberateľ) liehu podľa § 26 ods. 1 zákona č. 530/2011 Z.z.
 • podnik, ktorý prijíma, používa alebo vydáva arómy oslobodené od dane podľa zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno]
 • oprávnený príjemca, ktorý je oprávnený prijať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane príležitostne
 • držiteľ povolenia na predaj spotrebiteľského balenia liehu
 • držiteľ oprávnenia na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu
 • malý samostatný pivovar
 • odosielateľ alkoholického nápoja do iného členského štátu v zásielkovom obchode
 • zahraničný dodávateľ alkoholického nápoja pri zásielkovom obchode
 • splnomocnenec pre zásielkový obchod
 • zahraničný zástupca
 • osoba, ktorej bolo vydané potvrdenie o zaevidovaní držby výrobného zariadenia alebo jeho časti
 • schválený odosielateľ
 • schválený príjemca.

Viac informácií nájdete v časti Registrácia, evidencia, zápis

Preprava alkoholického nápoja a zábezpeka na daň pri preprave

V tejto časti sa dozviete odkazom na zákonné ustanovenia o zábezpeke na daň v súvislosti s prepravou alkoholických nápojov na daňovom území a území členských štátov Európskej únie. Ďalej sa dozviete všeobecné informácie o prepravách tovarov podliehajúcich spotrebným daniam a druhoch prepráv.

Zákonné ustanovenia o zábezpeke na daň v súvislosti s prepravou alkoholických nápojov na daňovom území a území členských štátov Európskej únie.

Postup pri preprave alkoholického nápoja v pozastavení dane a oslobodeného od dane na daňovom území upravuje § 17 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno].

Postup pri preprave alkoholického nápoja v pozastavení dane na území Európskej únie upravuje § 18 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno].

Postup pri preprave alkoholického nápoja v pozastavení dane a oslobodeného od dane pri nedostupnom elektronickom systéme upravuje § 21 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno].

Nezrovnalosti pri preprave alkoholického nápoja v pozastavení dane upravuje § 22 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno].

Postup pri preprave alkoholického nápoja v pozastavení dane pri dovoze upravuje § 23 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno].

Postup pri preprave alkoholického nápoja v pozastavení dane pri vývoze upravuje § 24 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno].

Postup pri preprave alkoholického nápoja v pozastavení dane pri vývoze pri nedostupnom elektronickom systéme upravuje § 25 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno].

Prepravu alkoholického nápoja mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely upravuje § 27 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno].

Postup pri preprave alkoholického nápoja mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely pri nedostupnom elektronickom systéme upravuje § 27a zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno].

Nezrovnalosti pri preprave alkoholického nápoja mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely alebo pri zásielkovom obchode upravuje § 30 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno].

Zloženie zábezpeky na daň na prepravovaný alkoholický nápoj v pozastavení dane alebo oslobodený od dane na daňovom území upravuje § 17 ods. 11 a 12 v spojení s § 16 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno].

Zníženie zloženej zábezpeky na daň na prepravovaný alkoholický nápoj v pozastavení dane alebo oslobodený od dane na daňovom území upravuje § 17 ods. 13 a 14 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno].

Zloženie zábezpeky na daň na prepravovaný alkoholický nápoj v pozastavení dane na území Európskej únie upravuje § 18 ods. 10 v spojení s § 16 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno].

Zníženie zloženej zábezpeky na daň na prepravovaný alkoholický nápoj v pozastavení dane na území Európskej únie upravuje § 18 ods. 11 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno].

Všeobecné informácie o prepravách tovarov podliehajúcich spotrebným daniam a druhoch prepráv.

Potrebné informácie nájdete v článku Preprava tovarov podliehajúcich spotrebným daniam.

Ďalšie informácie nájdete v časti Elektronická komunikácia - clo, EMCS. 

Vedenie evidencie daňovým subjektom

V tejto časti sa dozviete odkazom na zákonné ustanovenia o povinnosti a spôsobe vedenia evidencie jednotlivých typov daňových subjektov.

Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý je podnikom na výrobu alkoholického nápoja, je povinný viesť evidenciu v súlade s § 34 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno].

Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý je skladom alkoholického nápoja, je povinný viesť evidenciu v súlade s § 35 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno].

Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý je malý samostatný liehovar, je povinný viesť evidenciu v súlade s § 49b zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno].

Prevádzkovateľ daňového skladu na výrobu výživových doplnkov je povinný viesť evidenciu v súlade s § 15a zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno]

Prevádzkovateľ tranzitného daňového skladu je povinný viesť evidenciu v súlade s § 31 ods. 9 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] . Na vedenie tejto evidencie sa vzťahuje § 34 ods. 2 a 3 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] primerane a § 34 ods. 4 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] rovnako.

Prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov je povinný viesť evidenciu v súlade s § 33 ods. 1 a 2 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno].

Užívateľský podnik je povinný viesť evidenciu v súlade s § 36 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno].

Oprávnený príjemca je povinný viesť evidenciu v súlade s § 37 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno].

Registrovaný odosielateľ je povinný viesť evidenciu v súlade s § 38 ods. 1 a 6 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno].

Odosielateľ alkoholického nápoja do iného členského štátu v zásielkovom obchode je povinný viesť evidenciu v súlade s § 38 ods. 2 a 6 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno].

Splnomocnenec pre zásielkový obchod je povinný viesť evidenciu v súlade s § 38 ods. 3 a 6 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno].

Schválený odosielateľ je povinný viesť evidenciu v súlade s § 38 ods. 4 a 6 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno].

Schválený príjemca je povinný viesť evidenciu v súlade s § 38 ods. 5 a 6 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno].“

Podnik, ktorý prijíma, používa alebo vydáva arómy oslobodené od dane podľa zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] je povinný viesť evidenciu v súlade s § 41 ods. 3 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno].

Prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia je povinný viesť evidenciu pestovateľov, ktorým vyrobil lieh v súlade s § 49 ods. 8 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno].

Držiteľ povolenia na predaj spotrebiteľského balenialiehu je povinný viesť evidenciu v súlade s § 54 ods. 7 písm. b) a ods. 19 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno].

Držiteľ oprávnenia na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu je povinný viesť evidenciu podľa § 54 ods. 15 a 19 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno].

Prevádzkovateľ malého samostatného pivovaru je povinný viesť evidenciu podľa § 66 ods. 9 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno].

Daňový dozor a daňová kontrola

V tejto časti sa dozviete o povinnosti daňového subjektu pri výkone daňového dozoru a daňovej kontroly. 

Pri výkone daňového dozoru a daňovej kontroly je osoba povinná strpieť výkon oprávnení colného úradu a colníka podľa zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno], zákona č. 563/2009 Z. z [nové okno].

Správne delikty a priestupky

V tejto časti sa dozviete odkazom na zákonné ustanovenia o sankciách týkajúcich sa správneho práva, ktoré majú svojou povahou represívny charakter.

Skutková podstata správneho deliktu podľa zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] a výška pokuty za takýto správny delikt je uvedená v § 70 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno].

Skutková podstata priestupku podľa zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] a výška pokuty za takýto priestupok je uvedená v § 71 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno].

Skutková podstata správneho deliktu podľa zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno] a výška pokuty za takýto správny delikt je uvedená aj v § 154 a 155 citovaného zákona.

Kontrolné známky

Informácie ku kontrolným známkam podľa zákona č. 530/2011 Z. z. nájdete v časti ISKZ.