Preskočiť na hlavný obsah

Kalkulácia a podanie v súvislosti so spotrebnou daňou z alkoholických nápojov

Informácie v tomto článku Vám poskytujeme v nasledujúcej štruktúre:

Daňové priznanie na spotrebnú daň z alkoholických nápojov

Daňové priznanie na spotrebnú daň z alkoholických nápojov sa podáva miestne príslušnému colnému úradu.

Váš mietne príslušný colný úrad môžete zistiť pomocou verejne dostupnej služby "Zistenie miestnej príslušnosti k finančnému orgánu".

Zdaňovacie obdobie, daňové priznanie a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov upravuje § 12, 26, 28, 29, 49,49a, 65a a 66 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno].

Ak je platiteľom dane prevádzkovateľ daňového skladu, prevádzkovateľ daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, prevádzkovateľ tranzitného daňového skladu, prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov alebo oprávnený príjemca, ktorý v rámci podnikania opakovane prijíma alkoholický nápoj v pozastavení dane z iného členského štátu, je povinný najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mu vznikla daňovápovinnosť, podať colnému úradu daňové priznanie vyhotovené podľa vzoru ustanoveného všeobecne záväzným právnym predpisom, vydaným podľa osobitného predpisu a v rovnakej lehote zaplatiť daň. Daňové priznanie je povinný podať aj za zdaňovacie obdobie, v ktorom mu daňová povinnosť nevznikla.

Platiteľ dane neuvedený v predchádzajúcom odseku je povinný podať colnému úradu daňové priznanie najneskôr do troch pracovných dní nasledujúcich po dni vzniku daňovej povinnosti a v rovnakej lehote zaplatiť daň, ak sa v § 12 ods. 2, 4 a 7, § 9, 15, 19, 22, 26, 28 až 31, 49,49a, 63, 64 alebo § 66 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] neustanovuje inak.

Na platiteľa dane, ktorému vzniká daňová povinnosť z tichého vína alebo z tichého fermentovaného nápoja a nevzniká mu súčasne aj daňová povinnosť zo šumivého vína alebo zo šumivého fermentovaného nápoja, sa povinnosť podať daňové priznanie na toto tiché víno alebo tichý fermentovaný nápoj nevzťahuje.

Tvorbu variabilného symbolu na označovanie platby dane bez rozhodnutia vydaného colným úradom upravuje Príloha č. 2 Vyhlášky MF SR č. 378/2011 Z. z. [nové okno] o spôsobe označovania platby dane v znení neskorších predpisov.

Vzor daňového priznania

Vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z alkoholických nápojov upravuje Vyhláška MF SR č. 118/2012 Z. z. [nové okno], ktorou sa ustanovuje vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z alkoholických nápojov.

Poučenie na vyplňovanie daňového priznania je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 2/2012 nasledovne

  • Poučenie na vyplňovanie daňového priznania a dodatočného daňového priznania zo spotrebnej dane z alkoholického nápoja, ktorým je lieh podľa zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] o spotrebnej dani z alkoholických nápojov,
  • Poučenie na vyplňovanie daňového priznania a dodatočného daňového priznania zo spotrebnej dane z alkoholického nápoja, ktorým je víno a medziprodukt podľa zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] o spotrebnej dani z alkoholických nápojov,
  • Poučenie na vyplňovanie daňového priznania a dodatočného daňového priznania zo spotrebnej dane z alkoholického nápoja, ktorým je pivo podľa zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] o spotrebnej dani z alkoholických nápojov.

Vzory daňových priznaní na spotrebnú daň z liehu, piva, vína a medziproduktu od roku 2009 nájdete v sekcii eSlužby/Verejne dostupné elektronické služby/Katalóg vzorov tlačív.

Elektronické formuláre  na spotrebnú daň z liehu, piva, vína a medziproduktu od roku 2009 nájdete v sekcii eSlužby/Verejne dostupné elektronické služby/Katalóg elektronických formulárov.

Elektronické formuláre  na spotrebnú daň z liehu, piva, vína a medziproduktu od roku 2009 nájdete v sekcii eSlužby/Verejne dostupné elektronické služby/Katalóg poučení k tlačivám.

Upozornenie

Vo všetkých prípadoch je potrebné vo "Vyhľadávacích kritériach" zvoliť položku "Zobraziť aj staré verzie". V inom prípade sa zobrazí iba najaktuálnejšie tlačivo.

Výpočet spotrebnej dane z alkoholických nápojov

Platiteľ spotrebnej dane z alkoholických nápojov je povinný vypočítať daň sám.

Ak daňová povinnosť vznikne podľa § 10 ods. 1 písm. h) a i) zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno], daň vypočíta colný úrad.

Daň sa zaokrúhľuje na eurocenty do 0,005 eura nadol a od 0,005 eura vrátane nahor.

Odoslanie a doručenie podania

Pripravené podanie - daňové priznanie alebo iné daňové dokumenty určené správcovi dane môže daňový subjekt vykonať nasledovnými spôsobmi:

Podanie odoslané elektronicky

Podanie sa vykoná elektronicky prostredníctvom:

Podanie sa doručuje na Elektronické komunikačné rozhranie (EKR) správcu dane, ktoré Vám vystaví potvrdenie o prijatí podania.

Poznámka

Pre elektronické doručovanie písomností je potrebné, aby používateľ bol registrovaný a autorizovaný. Podmienky a postupy pre využívanie elektronickej komunikácie sú v sekcii eSlužby/Elektronická komunikácia/Elektronická komunikácia-dane.

Upozornenie

Od 1.1.2014 majú podľa §14 Zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno] o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymedzený okruh osôb povinnosť doručovať podania elektronickými prostriedkami.

Podanie odoslané poštou

Podanie môže byť správcovi dane odoslané na jeho adresu poštou.

Poštovú adresu príslušného colného úradu môžete zistiť v časti „Kontakty na úrady“.

Osobné doručenie vyplneného podania

Informácie o odoslaní a doručení podania nájdete v časti Ako s nami komunikovať