Preskočiť na hlavný obsah

Kalkulácia a podanie v súvislosti so spotrebnou daňou z tabakových výrobkov

Informácie v tomto článku Vám poskytujeme v nasledujúcej štruktúre:

Daňové priznanie na spotrebnú daň z tabakových výrobkov

Daňové priznanie na spotrebnú daň z tabakových výrobkov sa podáva miestne príslušnému colnému úradu.

Váš miestne príslušný colný úrad môžete zistiť pomocou verejne dostupnej služby Zistenie miestnej príslušnosti k finančnému orgánu.

Zdaňovacie obdobie, daňové priznanie a splatnosť spotrebnej dane z tabakových výrobkov upravuje § 13 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno].

Ak je platiteľom dane prevádzkovateľ daňového skladu, prevádzkovateľ tranzitného daňového skladu, prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov alebo ak je platiteľom dane oprávnený príjemca, ktorý v rámci podnikania opakovane prijíma tabakové výrobky v pozastavení dane z iného členského štátu, je povinný najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, podať colnému úradu daňové priznanie vyhotovené podľa vzoru ustanoveného všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa osobitného predpisu a v rovnakej lehote zaplatiť daň. Daňové priznanie je povinný podať aj za zdaňovacie obdobie, v ktorom mu daňová povinnosť nevznikla.

Platiteľ dane neuvedený v predchádzajúcom odseku je povinný podať colnému úradu daňové priznanie najneskôr do troch pracovných dní nasledujúcich po dni vzniku daňovej povinnosti a v rovnakej lehote zaplatiť daň, ak zákon č. 106/2004 Z. z. [nové okno] neustanovuje inak.

Platiteľ dane z tabakovej suroviny je povinný najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, podať colnému úradu daňové priznanie  a v rovnakej lehote zaplatiť daň. Na daňové priznanie sa použije § 13 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno] primerane.

Pri vzniku daňovej povinnosti podľa § 19a ods. 4 písm. d) a e) zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno] sa na splatnosť dane použijú lehoty na splatnosť colného dlhu podľa colných predpisov.

Výpočet spotrebnej dane z tabakovej suroviny, podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z tabakovej suroviny upravuje § 19a ods. 3 a 6 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno].

Platiteľ dane z tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku je povinný podať colnému úradu daňové priznanie  najneskôr do troch pracovných dní nasledujúcich po dni vzniku daňovej povinnosti a v rovnakej lehote zaplatiť daň. Na daňové priznanie sa použije § 13 primerane. 

Pri vzniku daňovej povinnosti podľa § 19aa ods. 5 písm. b) a c) zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno] v znení účinnom od 1. mája 2017 sa na splatnosť dane použijú lehoty na splatnosť colného dlhu podľa colných predpisov. 

Výpočet spotrebnej dane z tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku, podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku upravuje § 19aa ods. 3 a 7 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno] v znení účinnom od 1. mája 2017.

Tvorbu variabilného symbolu na označovanie platby dane bez rozhodnutia vydaného colným úradom upravuje Príloha č. 2 Vyhlášky MF SR č. 378/2011 Z. z. [nové okno] o spôsobe označovania platby dane v znení neskorších predpisov.

Vzor daňového priznania

Vzory daňových priznaní na spotrebnú daň z tabakových výrobkov od roku 2009 nájdete v sekcii eSlužby/Verejne dostupné elektronické služby/Katalóg vzorov tlačív.

Elektronické formuláre na spotrebnú daň z tabakových výrobkov od roku 2009 nájdete v sekcii eSlužby/Verejne dostupné elektronické služby/Katalóg elektronických formulárov.

Elektronické formuláre na spotrebnú daň z tabakových výrobkov od roku 2009 nájdete v sekcii eSlužby/Verejne dostupné elektronické služby/Katalóg poučení k tlačivám.

Upozornenie

Vo všetkých prípadoch je potrebné vo "Vyhľadávacích kritériách" zvoliť položku "Zobraziť aj staré verzie". V inom prípade sa zobrazí iba najaktuálnejšie tlačivo.

Výpočet spotrebnej dane z tabakových výrobkov

Platiteľ spotrebnej dane z tabakových výrobkov je povinný vypočítať daň sám.

Ak daňová povinnosť vznikne podľa § 11 ods. 1 písm. h) a i) zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno], daň vypočíta colný úrad.

Daň sa zaokrúhľuje na eurocenty do 0,005 eura nadol a od 0,005 eura vrátane nahor.

Odoslanie a doručenie podania

Pripravené podanie - daňové priznanie alebo iné daňové dokumenty určené správcovi dane môže daňový subjekt vykonať nasledovnými spôsobmi:

Podanie odoslané elektronicky

Podanie sa vykoná elektronicky prostredníctvom:

Podanie sa doručuje na Elektronické komunikačné rozhranie (EKR) správcu dane, ktoré Vám vystaví potvrdenie o prijatí podania.

Poznámka

Pre elektronické doručovanie písomností je potrebné, aby používateľ bol registrovaný a autorizovaný. Podmienky a postupy pre využívanie elektronickej komunikácie sú v sekcii eSlužby/Elektronická komunikácia/Elektronická komunikácia-dane.

Upozornenie

Od 1.1.2014 majú podľa §14 Zákona č. 563/2009 Z.z. [nové okno] o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymedzený okruh osôb povinnosť doručovať podania elektronickými prostriedkami.

Podanie odoslané poštou

Podanie môže byť správcovi dane odoslané na jeho adresu poštou.

Poštovú adresu príslušného colného úradu môžete zistiť v časti „Kontakty na úrady“.

Osobné doručenie vyplneného podania

Informácie o odoslaní a doručení podania nájdete v časti "Ako s nami komunikovať".