Preskočiť na hlavný obsah

Nové povinnosti pri monitorovaní prepravy zdaneného tovaru podliehajúceho spotrebnej dani na podnikateľské účely prostredníctvom systému EMCS od 13.02.2023 na území EÚ

Systém EMCS (Excise Movement and Control System) ako celoeurópsky elektronický systém, ktorý sa od 1. januára 2011 používa na monitorovanie prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane na území Európskej únie, resp. na daňovom území a oslobodeného od dane na daňovom území, sa v súlade s rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/263 [nové okno] o informatizácii prepravy a kontroly tovaru podliehajúceho spotrebnej dani a smernicou Rady (EÚ) 2020/262 [nové okno] z 19. decembra 2019, ktorou sa ustanovuje všeobecný systém spotrebných daní (ďalej len „smernica 2020/262“), bude od 13. februára 2023 používať aj na monitorovanie prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani, ktorý bol uvedený do daňového voľného obehu (ďalej len „DVO“) na území jedného členského štátu a prepravuje sa na územie iného členského štátu na podnikateľské účely.

Na vytváranie elektronických správ súvisiacich s prepravou tovaru v DVO na podnikateľské účely sa využije existujúci systém EMCS, ktorý bude primeraným spôsobom upravený aj na monitorovanie prepravy zdanených tovarov.

Ustanovenia smernice 2020/262 [nové okno], ktorými sa implementujú postupy pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v DVO na podnikateľské účely a zavádzajú sa nové typy registrovaných daňových subjektov, boli transponované do jednotlivých zákonov o spotrebných daniach, a to:

  1. zákonom č. 387/2020 Z. z. [nové okno], ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. [nové okno] o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 218/2013 Z. z. [nové okno] o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 235/2019 Z. z.  [nové okno] (ďalej len „zákon č. 98/2004 Z. z.“) - § 31 až § 32a [nové okno],
  2. zákonom č. 390/2020 Z. z. [nové okno], ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. [nové okno] o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 106/2004 Z. z.“) - § 29 až § 30a [nové okno],
  3. zákonom č. 396/2020 Z. z. [nové okno], ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. [nové okno] o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 530/2011 Z. z.“) - § 26 až § 27a [nové okno].

Nové typy registrovaných daňových subjektov

Zavádzajú sa nové typy daňových subjektov – schválený odosielateľ a schválený príjemca, ktoré sú na základe registrácie a vydaného povolenia oprávnené prijímať a odosielať tovar podliehajúci spotrebnej dani uvedený do DVO na podnikateľské účely.

Schválený odosielateľ na daňovom území je osoba, ktorá má povolenie odosielať tovar podliehajúci spotrebnej dani uvedený do DVO na daňovom území na územie iného členského štátu na podnikateľské účely.

Schválený príjemca na daňovom území je osoba, ktorá má povolenie prijímať tovar podliehajúci spotrebnej dani uvedený do DVO na území iného členského štátu na podnikateľské účely.

Registrovaný schválený odosielateľ/príjemca je zaradený do centrálneho registra hospodárskych subjektov SEED [nové okno], v ktorom je možné overiť registrované subjekty zapojené do prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v Európskej únií. Register je dostupný na webovej stránke SEED on Europa [nové okno].

Registrácia schváleného odosielateľa a schváleného príjemcu

Osoba, ktorá chce byť na daňovom území schváleným odosielateľom alebo schváleným príjemcom a od 13. februára 2023 odosielať tovar uvedený do DVO na územie iného členského štátu alebo prijímať tovar uvedený do DVO z územia iného členského štátu na podnikateľské účely prostredníctvom systému EMCS, je v súlade s § 46v zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno], § 44ac zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno] a § 76f zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] povinná do 31. decembra 2022 požiadať colný úrad o registráciu [.html; nové okno] a vydanie povolenia odosielať, resp. o registráciu a vydanie povolenia prijímať tovar podliehajúci spotrebnej dani na podnikateľské účely.

V prípade, ak osoba ktorá chce byť schváleným odosielateľom alebo schváleným príjemcom nepožiada do 31. decembra 2022 colný úrad o registráciu a vydanie povolenia, môže tak urobiť v súlade s § 32, resp. § 32a zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno], § 29, resp. § 29a zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno] a § 26, resp. § 26a zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] od 13. februára 2023, pričom v takomto prípade colný úrad zaregistruje a vydá povolenie pre takéhoto žiadateľa do 30 dní odo dňa podania žiadosti).

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 13. februára 2023

V súlade s § 46z zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno], § 44ae zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno] a § 76g zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] je možné najneskôr do 31. decembra 2023 pri prepravách tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v DVO prepravovaného na podnikateľské účely na území Európskej únie postupovať aj podľa znenia dotknutých zákonov účinných do 12. februára 2023, t. j. preprava môže byť ešte do 31. decembra 2023 uskutočnená so zjednodušeným sprievodným dokumentom vyhotoveným v listinnej podobe.

Podmienky elektronickej komunikácie v rámci systému EMCS

Technické vybavenie

Na vytváranie, odosielanie a prijímanie elektronických správ pre prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v DVO na podnikateľské účely v rámci systému EMCS je možné využiť klientsku aplikáciu SPD Klient, ktorá je poskytovaná finančnou správou bezplatne a umožní používateľom tejto elektronickej služby vytvárať elektronické sprievodné dokumenty a ostatné elektronické správy v predpísanej forme a štruktúre. V časti "Technické špecifikácie systému EMCS" nájdete "Inštalačný balíček SPD klient" [nové okno] a "Inštalačnú a používateľskú príručku" [.pdf; 2,50 MB;nové okno].

Podpisovanie správ v elektronickej komunikácií

Prepravu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v DVO na podnikateľské účely je možné uskutočniť len elektronicky na základe zjednodušeného elektronického administratívneho dokumentu (e-ZD). Návrh e-ZD a aj akákoľvek zmena vykonaná prostredníctvom elektronického systému EMCS musí byť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Zároveň je potrebné podpísať s Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky "Dohodu o používaní kvalifikovaného elektronického podpisu pri využívaní vybraných elektronických služieb v rámci colného konania a systému EMCS pri správe spotrebných daní" [.docx; 30 kB; nové okno] a k dohode vyplniť prílohu "Technické parametre elektronickej komunikácie" [.docx; 35 kB; nové okno].

Podrobné informácie sú zverejnené v časti "Podmienky elektronickej komunikácie v rámci systému EMC".

Nedostupnosť systému EMCS

V prípade nedostupnosti systému EMCS je schválený odosielateľ povinný oznámiť colnému úradu začatie prepravy v DVO a vyhotoviť zjednodušený dokument, ktorý obsahuje rovnaké údaje ako e-ZD. Detailnejšie informácie a náhradné dokumenty nájdete v časti Nedostupnosť systému EMCS.

(24. 10. 2022)

Archív noviniek