Preskočiť na hlavný obsah

Nové povinnosti pre distribútorov, predajcov a spotrebiteľov pohonných látok pri monitorovaní prepravy nafty a benzínu v daňovom voľnom obehu prostredníctvom systému EMCS od 13.02.2023 na území SR

Zákonom č. 387/2020 Z. z. [nové okno], ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. [nové okno] o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 218/2013 Z. z. [nové okno] o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 235/2019 Z. z. [nové okno] (ďalej len „zákon č. 387/2020 Z. z.“), sa s účinnosťou od 13. februára 2023 zavádza povinnosť pri preprave plynového oleja (motorová nafta) a motorového benzínu v daňovom voľnom obehu (pohonné látky už zdanené spotrebnou daňou) na daňovom území (územie Slovenskej republiky) na podnikateľské účely používať na monitorovanie takejto prepravy systém EMCS.

Systém EMCS (Excise Movement and Control System) je celoeurópsky elektronický systém, ktorý sa od 1. januára 2011 používa na monitorovanie prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane na území Európskej únie, resp. na daňovom území a oslobodeného od dane na daňovom území. V súlade s rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/263 [nové okno] o informatizácii prepravy a kontroly tovaru podliehajúceho spotrebnej dani a smernicou Rady (EÚ) 2020/262 [nové okno] z 19. decembra 2019, ktorou sa ustanovuje všeobecný systém spotrebných daní (ďalej len „smernica 2020/262“) sa od 13. februára 2023 bude používať aj na monitorovanie prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani, ktorý bol uvedený do daňového voľného obehu (tovar zdanený spotrebnou daňou) na území jedného členského štátu Európskej únie a prepravuje sa na územie iného členského štátu Európskej únie na podnikateľské účely. Súčasne sa v súlade so zákonom č. 387/2020 Z. z. [nové okno] bude systém EMCS používať aj na vytváranie elektronických správ súvisiacich s prepravou plynového oleja (motorová nafta) a motorového benzínu v daňovom voľnom obehu (pohonné látky už zdanené spotrebnou daňou) na daňovom území (územie Slovenskej republiky) na podnikateľské účely.

Povinnosť monitorovania prepravy minerálneho oleja uvedeného do daňového voľného obehu (pohonné látky už zdanené spotrebnou daňou) a prepravovaného na daňovom území v rámci podnikania prostredníctvom systému EMCS sa v súlade s § 31 ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno] o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona č. 387/2020 Z. z. (ďalej len „zákon č. 98/2004 Z. z.“) vzťahuje od 13. februára 2023 na:

a) motorový benzín kódu kombinovanej nomenklatúry
2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49
d) plynový olej kódu kombinovanej nomenklatúry
2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 16 a 2710 20 19

V súlade s § 31 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno] bude od 13. februára 2023 možné motorový benzín a plynový olej (motorovú naftu) v daňovom voľnom obehu na daňovom území v rámci podnikania prepravovať štandardne nasledovne:

§ 31 ods. 2 Preprava zdaneného motorového benzínu a motorovej nafty na daňovom území Odosielateľ Príjemca
písm. a) Medzi dvoma osobami (druhmi daňového subjektu) Distribútor pohonných látok (napr. veľkoobchod)
§ 25b ods. 1 [nové okno]
Iný distribútor pohonných látok (napr. veľkoobchod)
§ 25b ods. 1 [nové okno]
Predajca pohonných látok (napr. prevádzkovateľ čerpacej stanice)
§ 25b ods. 4 [nové okno]
Spotrebiteľ pohonných látok (napr. poľnohospodárske družstvo)
§ 25b ods. 16 [nové okno]
Užívateľský podnik
§ 11 [nové okno],
pri postupe podľa § 15 ods. 1 písm. b)
písm. b) Medzi dvomi prevádzkarňami tej istej osoby (druhu daňového subjektu) podľa písmena a) Distribútor pohonných látok (napr. veľkoobchod)
§ 25b ods. 1 [nové okno]
Ten istý distribútor pohonných látok
§ 25b ods. 1 [nové okno]
Predajca pohonných látok (napr. prevádzkovateľ čerpacej stanice)
§ 25b ods. 4 [nové okno]
Ten istý predajca pohonných látok
§ 25b ods. 4 [nové okno]
Spotrebiteľ pohonných látok (napr. poľnohospodárske družstvo)
§ 25b ods. 16 [nové okno]
Ten istý spotrebiteľ pohonných látok
§ 25b ods. 16 [nové okno]
Užívateľský podnik
§ 11 [nové okno]
Ten istý užívateľský podnik
§ 11[nové okno]
písm. c) Od predajcu pohonných látok prevádzkovateľovi daňového skladu Predajca pohonných látok (napr. prevádzkovateľ čerpacej stanice)
§ 25b ods. 4 [nové okno]
Prevádzkovateľ daňového skladu
§ 21 [nové okno]

Podmienky elektronickej komunikácie v rámci systému EMCS

Technické vybavenie

Na vytváranie, odosielanie a prijímanie elektronických správ pre prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v daňovom voľnom obehu (pohonné látky už zdanené spotrebnou daňou) na podnikateľské účely v rámci systému EMCS je možné využiť klientsku aplikáciu SPD Klient, ktorá je poskytovaná finančnou správou bezplatne a umožní používateľom tejto elektronickej služby vytvárať elektronické sprievodné dokumenty a ostatné elektronické správy v predpísanej forme a štruktúre. V časti "Technické špecifikácie systému EMCS" nájdete "Inštalačný balíček SPD klient" [nové okno] a "Inštalačnú a používateľskú príručku" [.pdf; 2,50 MB;nové okno].

Daňové subjekty si môžu taktiež vybudovať vlastné softvérové riešenie za predpokladu, že bude kompatibilné s technickou špecifikáciou systému EMCS fáza 4.0.

Podpisovanie správ v elektronickej komunikácií

Prepravu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v daňovom voľnom obehu (pohonné látky už zdanené spotrebnou daňou) na podnikateľské účely je možné uskutočniť len elektronicky na základe zjednodušeného elektronického administratívneho dokumentu (e-ZD). Návrh e-ZD a aj akákoľvek zmena vykonaná prostredníctvom elektronického systému EMCS musí byť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Zároveň je potrebné podpísať s Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky "Dohodu o používaní kvalifikovaného elektronického podpisu pri využívaní vybraných elektronických služieb v rámci colného konania a systému EMCS pri správe spotrebných daní" [.docx; 30 kB; nové okno] a k dohode vyplniť prílohu "Technické parametre elektronickej komunikácie" [.docx; 35 kB; nové okno].

Podrobné informácie sú zverejnené v časti "Podmienky elektronickej komunikácie v rámci systému EMC".

Nedostupnosť systému EMCS

V prípade nedostupnosti systému EMCS je daňový subjekt uvedený v § 31 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z.. [nové okno] povinný oznámiť colnému úradu začatie prepravy v daňovom voľnom obehu (pohonné látky už zdanené spotrebnou daňou) a vyhotoviť zjednodušený dokument, ktorý obsahuje rovnaké údaje ako e-ZD. Detailnejšie informácie a náhradné dokumenty nájdete v časti Nedostupnosť systému EMCS.

(24. 10. 2022)

Archív noviniek