Preskočiť na hlavný obsah

Spotrebné dane

Najčastejšie otázky z oblasti spotrebných daní sú Vám poskytované v nasledovnej štruktúre:

Povolenie na predaj spotrebiteľského balenia liehu

Odpoveď

Podrobné informácie k Povoleniu na predaj spotrebiteľského balenia liehu v zmysle § 54 aktuálneho znenia zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov (podanie žiadosti, povinnosti, zánik povolenia) nájdete v informačnom materiáli uverejnenom v časti Informácie k aktuálnym daňovým a colným povinnostiam - Spotrebné dane  a to 1/SPD/2019/IM – Informácia k Povoleniu na predaj SBL – aktuálne znenie [.pdf; 548,49 KB; nové okno]

Formulár „VŠEOBECNÉ PODANIE - SPOTREBNÉ DANE“ pri správe spotrebných daní

Odpoveď

Podrobné informácie k formuláru „VŠEOBECNÉ PODANIE - SPOTREBNÉ DANE“ - jeho použitie, vyplnenie, podpísanie, odoslanie nájdete v informačnom materiáli uverejnenom v časti Informácie k aktuálnym daňovým a colným povinnostiam - Spotrebné dane a to 1/SPD/2020/IM – Formulár VĚOBECNÉ PODANIE – SPOTREBNÉ DANE pri správe SPD – aktuálne znenie [.pdf; 686,47 KB; nové okno]

Práca v Osobnej internetovej zóne

Odpoveď

Podrobné informácie k elektronickej komunikácii - postupy a podmienky, získanie prístupu k eSlužbám, „Dohoda o elektronickom doručovaní“, kvalifikovaný elektronický podpis a iné informácie nájdete na webovom sídle finančnej správy v časti "Elektronická komunikácia".

Dôležitou a užitočnou pomôckou pre orientáciu v Osobnej internetovej zóne je používateľská príručka, ktorú nájdete na webovom sídle finančnej správy v časti „Príručky, návody a videonávody – Portál finančnej správy

Mám zriadenú elektronickú komunikáciu, je potrebné sa stále prihlasovať do Osobnej internetovej zóny, aby som zistil či mi bola zaslaná správa z colného úradu alebo je aj iná možnosť ako sa dozvedieť o doručenej správe ?

Odpoveď

Finančná správa začala od 01.01.2022 úradné dokumenty (úradné zásielky) doručovať daňovým subjektom elektronicky do schránok na Ústrednom portáli verejnej správy (ÚPVS) [nové okno]. K uvedenej oblasti nájdete viac informácii v informačnom materiáli uverejnenom v časti Informácie k aktuálnym daňovým a colným povinnostiam – Elektronická komunikácia a to 1/EK/2022/IM –Obojsmerná elektronická komunikácia – otázky a odpovede [.pdf; 199,02 KB; nové okno]

Z colného úradu mi zaslali elektronický dokument, kde ho nájdem ?

Odpoveď

V súlade s aktuálnym znením zákona č. 305/2013 Z. z. [nové okno] o e-Govenmente finančná správa (colný úrad) doručuje elektronický dokument do schránky na Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) [nové okno]. Elektronická schránka právnickej osoby sa aktivuje na doručovanie automaticky so zriadením jej elektronickej schránky. V prípade fyzickej osoby – podnikateľa sa elektronická schránka aktivuje na doručovanie až na základe jej žiadosti. K uvedenej oblasti nájdete viac informácii v informačnom materiáli uverejnenom v časti Informácie k aktuálnym daňovým a colným povinnostiam – Elektronická komunikácia a to 3/EK/2022/IM – Pomôcka k prevzatiu elektronického úradného dokumentu doručeného z FR SR cez Ústredný portál verejnej správy [.pdf; 731,14 KB; nové okno]

Z colného úradu mi pred viac ako 15 dňami zaslali elektronický dokument, kde ho nájdem ?

Odpoveď

Úradný dokument sa doručuje do schránky subjektu na ústrednom portáli verejnej správy (ÚPVS) [nové okno]. Zaslaný elektronický dokument sa nepotvrdením prijatia dokumentu do 15 kalendárnych dní stáva automaticky doručeným posledným dňom tejto lehoty - § 32 aktuálneho znenia zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno] o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Tento dokument nájdete po tejto lehote v „Spise subjektu“ v Osobnej internetovej zóne, kde má prístup len štatutár alebo poverená osoba s neobmedzeným prístupom k službám portálu finančnej správy.
V prípade, že používateľ nemá oprávnenie pre službu „Spis subjektu“ zobrazí sa informácia „Nemáte potrebné oprávnenie pre prácu s touto službou“.
Presný postup práce v „Spise subjektu“ nájdete v Používateľskej príručke Osobná internetová zóna zverejnenej na webovom sídle finančnej správy v časti „Príručky, návody a videonávody – Portál finančnej správy

Ako získam prístup do systému EMCS ?

Odpoveď

Všetky podmienky pre úspešný prístup do systému EMCS nájdete v informačnom materiáli uverejnenom v časti Informácie k aktuálnym daňovým a colným povinnostiam - Spotrebné dane a to 1/SPD/2022/IM – Informácia k systému monitorovania pohybu tovarov - EMCS – aktuálne znenie [.pdf; 548,29 KB; nové okno]

Problémy v EMCS

Odpoveď

1. Ak ide o problémy technického charakteru v EMCS (napr. neúspešné prihlásenie, problém so KEPom, prihlásený používateľ nevidí všetky prepravy, chybové hlášky a podobne) je potrebné uvedený problém nahlásiť cez webový portál finančnej správy v časti „Kontakty“, „Elektronicky mailom“, „Mailová komunikácia clá a spotrebné dane“, téma dopytu „Technická podpora - colné systémy“, oblasť „EMCS“.

EMCS formulár

Prílohy (chybové hlášky, printscreeny a podobne) je možné k dopytu pridať v Správe cez ikonu:

Opýtajte sa finančnej správy - clá a spotrebné dane

2. Ak sa jedná o chybu v systéme (napr. je nedostupný na strane subjektu alebo je nedostupný u správcu dane, nefunkčnosť, potreba vstúpiť do prepráv, tlač správy o prijatí a podobne) treba kontaktovať svojho miestne príslušného správcu dane, ako to vyplýva z ustanovení zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno] o SPD z minerálneho oleja, zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] o SPD z alkoholických nápojov resp. zákona č. 106/204 Z. z. [nové okno] o SPD z tabakových výrobkov.

Problémy v aplikácii ISKZ (Informačný systém kontrolných známok)

Odpoveď

1. Dôležitou a užitočnou pomôckou pre prácu s aplikáciou ISKZ je Používateľská príručka a aj video návody pre prácu v aplikácii (objednávky, evidencie, hlásenia...). Tieto nájdete na webovom sídle finančnej správy v časti „Príručky, návody a videonávody – ISKZ

2. V prípade technických problémov (s KEPom, prihlásením, chybové hlášky a podobne) je potrebné uvedený problém nahlásiť cez webé sídlo finančnej správy v časti „Kontakty“, „Elektronicky mailom“, „Mailová komunikácia clá a spotrebné dane“, téma dopytu „Technická podpora - colné systémy“, oblasť „ISKZ“.

ISKZ formulár

Prílohy (chybové hlášky, printscreeny a podobne) je možné k Vášmu dopytu pridať cez ikonu:

Opýtajte sa finančnej správy - clá a spotrebné dane

Spôsob objednávania kontrolných známok

Odpoveď

Podľa zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov a zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov je odberateľ kontrolných známok povinný požiadať colný úrad o vydanie kontrolných známok elektronicky, prostredníctvom informačného systému na odber kontrolných známok a na oznamovanie údajov odberateľom kontrolných známok - „Informačný systém kontrolných známok“ (ISKZ), žiadosť musí byť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Ďalšie informácie k systému ISKZ nájdete v informačnom materiáli uverejnenom v časti Informácie k aktuálnym daňovým a colným povinnostiam - Spotrebné dane a to 4/SPD/2022/IM – Informácia k používaniu aplikácii v oblasti spotrebných daní [.pdf; 484,85 KB; nové okno]

Vzor tlačiva na registráciu Oprávneného príjemcu opakovaného

Odpoveď

Vzor vydaný Ministerstvom financií SR nájdete na webovom sídle finančnej správy v časti "Vzory tlačív - Register“. Elektronický formulár uvedeného tlačiva je dostupný v osobnej internetovej zóne v rámci elektronickej komunikácie.

Načíta mi celý elektronický formulár, ako viem chybu odstrániť ?

Odpoveď

V prípade chyby načítavania nových verzií formulárov na odoslanie a počas prezerania odoslaných formulárov odporúčame odstrániť dočasné internetové súbory (vyčistiť vyrovnávaciu pamäť) a odstránenie histórie prehľadávania vo Vašom prehliadači a následne reštartovať PC. Nekopírujte údaje z odoslaných dokumentov.

Oznámenie nového dodávateľa držiteľom Povolenia na predaj SBL

Odpoveď

Povinnosť oznamovať nového dodávateľa bola zákonom č. 396/2020 Z. z. [nové okno] zrušená od 01.07.2021.
Podrobné informácie k Povoleniu na predaj SBL (žiadosť, prílohy, spôsob podania aj k povinnosti po vydaní povolenia) nájdete v informačnom materiáli uverejnenom v časti Informácie k aktuálnym daňovým a colným povinnostiam - Spotrebné dane a to 1/SPD/2019/IM – Informácia k Povoleniu na predaj SBL – aktuálne znenie [.pdf; 548,49 KB; nové okno]

Som držiteľom Povolenia na predaj spotrebiteľského balenia liehu - musím viesť nejakú evidenciu?

Odpoveď

Podľa zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov je osoba povinná viesť za kalendárny mesiac evidenciu spotrebiteľských balení podľa dokladov o nákupe a predaji spotrebiteľského balenia a čiarového kódu EAN v členení podľa odseku (prijaté a vydané SBL, podľa identifikačných údajov osoby oprávnenej na distribúciu a jej čísla na distribúciu, stav zásob SBL v kusoch k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, zistené manko alebo prebytok v počte prijatých a vydaných SBL a dôvod jeho vzniku). Evidenciu je povinná viesť tak, aby colný úrad pri výkone daňového dozoru mohol overiť stav zásob spotrebiteľských balení ku dňu výkonu daňového dozoru.

Podrobné informácie k povoleniu na predaj SBL (žiadosť, prílohy, povinnosti, zánik...) nájdete v informačnom materiáli uverejnenom v časti Informácie k aktuálnym daňovým a colným povinnostiam - Spotrebné dane a to 1/SPD/2019/IM – Informácia k Povoleniu na predaj SBL – aktuálne znenie [.pdf; 548,49 KB; nové okno]

Chceme vyrábať pivo a ponúkať ho na predaj v našej reštaurácii, máme nejakú povinnosť voči colnému úradu?

Odpoveď

Áno, podľa §66 aktuálneho znenia zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] o SPD z alkoholických nápojov je prevádzkovateľ malého samostatného pivovaru, ktorý začne vyrábať pivo v priebehu kalendárneho roka, povinný oznámiť colnému úradu v daňovom priznaní za prvý kalendárny mesiac, v ktorom začal pivo vyrábať, predpokladanú ročnú výrobu piva a preukázať splnenie podmienok: ročná výroba piva nie je väčšia ako 200 000 hl, nie je majetkovo ani personálne prepojená s inou osobou, ktorá v rámci podnikania vyrába pivo, nevyrába pivo na základe licencie a výrobné a prevádzkové priestory nie sú technologicky prepojené s výrobnými a prevádzkovými priestormi inej osoby, ktorá v rámci podnikania vyrába pivo.

Chcem si doma variť pivo na vlastnú spotrebu. Mám nejaké zákonné povinnosti ?

Odpoveď

Áno – musíte si splniť oznamovaciu povinnosť. Všetky informácie k podmienkam, právam a povinnostiam pri „Súkromnej výrobe piva“ získate v informačnom materiáli uverejnenom v časti Informácie k aktuálnym daňovým a colným povinnostiam - Spotrebné dane a to 9/SPD/2022/IM – Informácia k podmienkam, právam a povinnostiam pri Súkromnej výrobe piva – aktuálne znenie [.pdf; 599,34 KB; nové okno]

Plánujeme nakúpiť tiché víno v inom členskom štáte EÚ, z ktorého tam už bola vysporiadaná spotrebná daň, vyplýva nám na území Slovenskej republiky nejaká oznamovacia povinnosť ?

Odpoveď

Do 12.02.2023 nie - podľa §63 aktuálneho znenia zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] o SPD z alkoholických nápojov keďže ide o tiché víno, ktoré je v inom členskom štáte uvedené do daňového voľného obehu a prepraví sa na územie Slovenskej republiky, považuje sa za uvedené do daňového voľného obehu aj na území Slovenskej republiky.

S účinnosťou od 13.02.2023 podľa aktuálneho znenia zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] sa podmienky menia a príjemca tichého vína musí podať žiadosť o registráciu schváleného príjemcu“. Žiadosť o registráciu sa podáva elektronicky z osobnej internetovej zóny prostredníctvom webového sídla finančnej správy formulárom „ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU, VYDANIE POVOLENIA NA SPOTREBNÚ DAŇ, OZNÁMENIE ZMIEN, ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE REGISTRÁCIE A POVOLENIA NA SPOTREBNÚ DAŇ“. Podrobné informácie k danému formuláru nájdete v informačnom materiáli uverejnenom v časti Informácie k aktuálnym daňovým a colným povinnostiam - Spotrebné dane a to 2/SPD/2022/IM – Informácia k formulárom pri správe spotrebných daní – aktuálne znenie [.pdf; 948,03 KB; nové okno]

Ďalšie informácie k preprave vína z iného členského štátu na územie SR nájdete v informačnom materiáli uverejnenom v časti Informácie k aktuálnym daňovým a colným povinnostiam - Spotrebné dane a to 7/SPD/2022/IM – Postup pri preprave vína, medziproduktu a piva z iného členského štátu EÚ na daňové územie na podnikateľské účely – aktuálne znenie [.pdf; 578,29 KB; nové okno]

Chcem obchodovať s mazacími olejmi  - potrebujem k tomu povolenie ?

Odpoveď

Podľa § 25a aktuálneho znenia zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno]o SPD z minerálneho oleja je osoba, ktorá chce na daňovom území v rámci podnikania obchodovať s mazacími olejmi prepravovanými voľne, automobilovými cisternami, železničnými cisternami alebo v obaloch väčších ako 150 litrov (v prípade mazacích olejov PpKN 2710 19 75 až 2710 19 83 a 2710 19 87 väčších ako 230 litrov) povinná požiadať o vydanie povolenia na obchodovanie s vybraným minerálnym olejom. Bližšie informácie nájdete v informačnom materiáli uverejnenom v časti Informácie k aktuálnym daňovým a colným povinnostiam - Spotrebné dane a to 5/SPD/2020/IM – Informácia k obchodníkovi s vybraným minerálnym olejom ako subjektu podľa zákona č. 98/2004 Z. z. – aktuálne znenie [.pdf; 534,10 KB; nové okno]

Chceme si otvoriť čerpaciu stanicu, potrebujeme k tomu povolenie?

Odpoveď

Áno, podľa § 25b aktuálneho znenia zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno] o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov osoba, ktorá chce v rámci podnikateľskej činnosti na daňovom území predávať v daňovom voľnom obehu minerálny olej (motorový benzín a motorovú naftu) na konečnú spotrebu je povinná pred začatím predaja tohto minerálneho oleja požiadať colný úrad o vydanie povolenia na predaj minerálneho oleja (predajca pohonných látok). Podrobné informácie nájdete v informačnom materiáli uverejnenom v časti Informácie k aktuálnym daňovým a colným povinnostiam - Spotrebné dane a to 4/SPD/2019/IM – Informácia k predaju pohonných látok – Distribútor, Predajca a Spotrebiteľa podľa zákona č. 98/2004 Z. z. aktuálne znenie [.pdf; 673,53 KB; nové okno]

S účinnosťou od 13.02.2023, podľa aktuálneho znenia zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno] k tomuto dátumu, je možné prepravovať minerálny olej - pohonnú látku (motorový benzín a motorovú naftu) v daňovom voľnom obehu (v rámci Slovenska) len na základe zjednodušeného elektronického dokumentu vystaveného v systéme EMCS. Podrobné informácie k systému EMCS nájdete v informačnom materiáli uverejnenom v časti Informácie k aktuálnym daňovým a colným povinnostiam - Spotrebné dane a to 1/SPD/2022/IM – Informácia k systému monitorovania pohybu tovarov - EMCS – aktuálne znenie [.pdf; 548,29 KB; nové okno]

Podal som oznámenie nového dodávateľa, zmenu údajov v povolení alebo inú zákonnú povinnosť pri správe spotrebnej dane cez kontaktný formulár na Portáli finančnej správy v časti „Mailová komunikácia clá a spotrebné dane“. Je takéto oznámenie akceptovateľné z pohľadu finančnej správy?

Odpoveď

Oznámenie nového dodávateľa, zmena identifikačných údajov subjektu, zmena adresy prevádzky, zmena v živnostenskom oprávnení, zmena v registri trestov alebo vstup do likvidácie, konkurzu a podobne sú povinnosti, ktorých oznámenie vám vyplýva z jednotlivých zákonov o spotrebných daniach (z alkoholických nápojov, minerálneho oleja, tabakových výrobkov, elektriny, uhlia a zemného plynu). Uvedenú povinnosť oznámenia ale máte voči svojmu miestne príslušnému colnému úradu ako správcovi spotrebnej dane.

Vyplnením kontaktného formulára na portáli finančnej správy v časti Kontakty - Mailová komunikácia clá a spotrebné dane, ste si uvedenú povinnosť nesplnili, nakoľko finančná správa poskytuje touto formou iba informácie všeobecného charakteru, nie konkrétny výkon správy spotrebnej dane.

Podstatný rozdiel je v tom, že podanie ktoré ste urobili cez tento kontaktný formulár nie je podpísané elektronickou značkou alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEPom) a nie je podané cez elektronickú podateľňu, pričom vám spôsob podania elektronickými prostriedkami aj spôsob podpísania vyplýva z § 13 ods. 5, § 14 resp. z § 33 aktuálneho znenia zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno] o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Komu máte uvedené oznámenie adresovať (ktorému miestne príslušnému colnému úradu), je možné zistiť na webovom sídle finančnej správy v časti: Zistenie miestnej príslušnosti k finančnému orgánu. Nového dodávateľa prostredníctvom webového sídla finančnej správy je možné oznámiť formulárom s názvom „Všeobecné podanie – spotrebné dane“. Ďalšie informácie k tomuto formuláru nájdete v informačnom materiáli uverejnenom v časti Informácie k aktuálnym daňovým a colným povinnostiam - Spotrebné dane a to 1/SPD/2020/IM – Formulár VĚOBECNÉ PODANIE – SPOTREBNÉ DANE pri správe SPD – aktuálne znenie [.pdf; 686,47 KB; nové okno]

Rovnako môžete využiť zaslanie oznámenia aj cez Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) [nové okno] a to použitím formuláru „VŠEOBECNÉ PODANIE – COLNÝ ÚRAD“.