Preskočiť na hlavný obsah

Spotrebné dane

Najčastejšie otázky z oblasti spotrebných daní sú Vám poskytované v nasledovnej štruktúre:

Povolenie na predaj spotrebiteľského balenia liehu

Odpoveď

Podrobné informácie k Povoleniu na predaj spotrebiteľského balenia liehu v zmysle § 54 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov (podanie žiadosti, povinnosti, zánik povolenia) možno nájsť na webovom portáli finančnej správy v dokumente "Informácia k Povoleni u na predaj spotrebiteľského balenia liehu podľa § 54 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov" [.pdf; 404 kB; nové okno].

Dopredaj SBL označených kontrolnou známkou podľa zákona č. 105/2004 Z. z. účinného do 31. decembra 2014

Odpoveď

Uvedenú problematiku rieši zákon č. 530/2011 Z. z. [nové okno] o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 530/2011 Z. z. [nové okno]").
V zmysle § 73 ods. 8 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno], spotrebiteľské balenie označené kontrolnou známkou vyhotovenou podľa § 10 ods. 11 zákona č. 105/2004 Z. z. [nové okno] účinného do 31. decembra 2014 možno predávať najneskôr do 31. decembra 2016. Po tomto dátume bude takto označené spotrebiteľské balenie považované za neoznačené a takýto predaj (aj skladovanie alebo preprava na daňovom území) je zakázaný. Od 15.12.2016 v súlade so zákonom č. 296/2016 (ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov) sa táto lehota predlžuje do 31.12.2017.
Informáciu k dopredaju spotrebiteľských balení liehu aj spotrebiteľských balení tabakových výrobkov je možné nájsť aj na webovom portáli finančnej správy v dokumente "Oznámenie o zmenách predaja spotrebiteľského balenia liehu a spotrebiteľských balení tabakových výrobkov po zmene niektorých zákonov o spotrebných daniach" [.pdf; 94 kB; nové okno].

Formulár „VŠEOBECNÉ PODANIE - SPOTREBNÉ DANE“ pri správe spotrebných daní

Odpoveď

Podrobné informácie k formuláru „VŠEOBECNÉ PODANIE - SPOTREBNÉ DANE“ - jeho použitie, vyplnenie, podpísanie, odoslanie možno nájsť na webovom portáli finančnej správy v dokumente "Formulár „VŠEOBECNÉ PODANIE - SPOTREBNÉ DANE“ pri správe spotrebných daní (jeho použitie, vyplnenie, podpísanie, odoslanie)" [.pdf; 515 kB; nové okno].

Práca v Osobnej internetovej zóne

Odpoveď

Podrobné informácie k elektronickej komunikácii - postupy a podmienky, získanie prístupu k eSlužbám, „Dohoda o elektronickom doručovaní“, zaručený elektronický podpis a iné informácie je možné nájsť na webovom portáli finančnej správy v časti "Elektronická komunikácia".

Dôležitou a užitočnou pomôckou pre orientáciu v osobnej internetovej zóne je „Používateľská príručka Portál Finančnej správy SR, Osobná internetová zóna“, ktorú je možné nájsť na webovom portáli finančnej správy v dokumente "Používateľská príručka Osobná internetová zóna" [.pdf; 5,18 MB; nové okno].

Problémy v EMCS

Odpoveď

1. Ak ide o problémy technického charakteru v EMCS (napr. neúspešné prihlásenie, problém so ZEPom, prihlásený používateľ nevidí všetky prepravy, chybové hlášky a podobne) je potrebné uvedený problém nahlásiť cez webový portál finančnej správy v časti „Kontakty“, „Elektronicky mailom“, „Mailová komunikácia clá a spotrebné dane“, téma dopytu „Technická podpora - colné systémy“, oblasť „EMCS“.

EMCS formulár

Prílohy (chybové hlášky, printscreeny a podobne) je možné k dopytu pridať v Správe cez ikonu:

Opýtajte sa finančnej správy - clá a spotrebné dane

2. Ak sa jedná o chybu v systéme (napr. je nedostupný na strane subjektu alebo je nedostupný u správcu dane, nefunkčnosť, potreba vstúpiť do prepráv, tlač správy o prijatí a podobne) treba kontaktovať svojho miestne príslušného správcu dane, ako to vyplýva z ustanovení zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno] o SPD z minerálneho oleja, zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] o SPD z alkoholických nápojov resp. zákona č. 106/204 Z. z. [nové okno] o SPD z tabakových výrobkov.

Problémy v aplikácii ISKZ (Informačný systém kontrolných známok)

Odpoveď

1. Dôležitou a užitočnou pomôckou pre prácu s aplikáciou ISKZ je „Používateľská príručka ISKZ ODBERATEĽ KONTROLNÝCH ZNÁMOK“ [.pdf; 9,3 MB; nové okno], ktorú je možné nájsť na webovom portáli finančnej správy a aj video návody pre prácu v aplikácii (objednávky, evidencie, hlásenia...).

2. V prípade technických problémov (so ZEPom, prihlásením, chybové hlášky a podobne) je potrebné uvedený problém nahlásiť cez webový portál finančnej správy v časti „Kontakty“, „Elektronicky mailom“, „Mailová komunikácia clá a spotrebné dane“, téma dopytu „Technická podpora - colné systémy“, oblasť „ISKZ“.

ISKZ formulár

Prílohy (chybové hlášky, printscreeny a podobne) je možné k Vášmu dopytu pridať cez ikonu:

Opýtajte sa finančnej správy - clá a spotrebné dane

Problémy v aplikácii LIEH (oznamovacia povinnosť)

Odpoveď

V prípade technických problémov je potrebné uvedený problém nahlásiť cez webový Portál finančnej správy SR v časti „Kontakty“, „Elektronicky mailom“, „Mailová komunikácia clá a spotrebné dane“, téma dopytu „Technická podpora - colné systémy“, oblasť „Iné“:
https://www.financnasprava.sk/sk/kontakt/opytajte-sa-fs-clo

Spôsob objednávania kontrolných známok

Odpoveď

Podľa zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov a zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov je odberateľ kontrolných známok povinný požiadať colný úrad o vydanie kontrolných známok elektronicky, prostredníctvom informačného systému na odber kontrolných známok a na oznamovanie údajov odberateľom kontrolných známok - „Informačný systém kontrolných známok“ (ISKZ), žiadosť musí byť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Ďalšie informácie k systému ISKZ možno nájsť na webovom sídle finančnej správy (www.financnasprava.sk) v dokumente "Informácia o používaní aplikácií v oblasti spotrebných daní“ [.pdf; 796 kB; nové okno].

Používateľská príručka [.pdf; 9 MB; nové okno] ako aj video návody k systému ISKZ možno nájsť na webovom sídle finančnej správy (www.financnasprava.sk) v časti "Príručky, návody a videonávody".

Vzor tlačiva na registráciu Oprávneného príjemcu opakovaného

Odpoveď

Vzor žiadosti [.pdf; 93 kB; nové okno] (vydaný Ministerstvom financií SR) možno nájsť na webovom sídle finančnej správy (www.financnasprava.sk) v časti "Vzory tlačív“.

Oznámenie nového dodávateľa držiteľom Povolenia na predaj SBL

Odpoveď

Podľa zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov je držiteľ povolenia na predaj spotrebiteľského balenia liehu („SBL“) povinný túto zmenu (nového dodávateľa) oznámiť do 15 dní odo dňa jej vzniku.

Podrobné informácie k povoleniu na predaj SBL (aj k povinnosti po vydaní povolenia) možno nájsť na webovom sídle finančnej správy (www.financnasprava.sk) v časti "Informácie k aktuálnym colným a daňovým povinnostiam" v dokumente „Informácia k Povoleniu na predaj spotrebiteľského balenia liehu podľa § 54 zákona .č 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov“ [.pdf; 404 kB; nové okno].

Som držiteľom Povolenia na predaj spotrebiteľského balenia liehu - musím viesť nejakú evidenciu?

Odpoveď

Podľa zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov je osoba povinná viesť za kalendárny mesiac evidenciu spotrebiteľských balení podľa dokladov o nákupe a predaji spotrebiteľského balenia a čiarového kódu EAN v členení podľa odseku (prijaté a vydané SBL, podľa identifikačných údajov osoby oprávnenej na distribúciu a jej čísla na distribúciu, stav zásob SBL v kusoch k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, zistené manko alebo prebytok v počte prijatých a vydaných SBL a dôvod jeho vzniku). Evidenciu je povinná viesť tak, aby colný úrad pri výkone daňového dozoru mohol overiť stav zásob spotrebiteľských balení ku dňu výkonu daňového dozoru.

Podrobné informácie k povoleniu na predaj SBL (žiadosť, prílohy, povinnosti, zánik...) možno nájsť vo zverejnenom materiáli na webovom sídle finančnej správy s názvom Informácia k Povoleniu na predaj spotrebiteľského balenia liehu podľa § 54 zákona .č 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov.

Chceme vyrábať pivo a ponúkať ho na predaj v našej reštaurácii, máme nejakú povinnosť voči colnému úradu?

Odpoveď

Áno, podľa zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov č. 530/2011 Z. z. (§66) je prevádzkovateľ malého samostatného pivovaru, ktorý začne vyrábať pivo v priebehu kalendárneho roka, povinný oznámiť colnému úradu v daňovom priznaní za prvý kalendárny mesiac, v ktorom začal pivo vyrábať, predpokladanú ročnú výrobu piva a preukázať splnenie podmienok: ročná výroba piva nie je väčšia ako 200 000 hl, nie je majetkovo ani personálne prepojená s inou osobou, ktorá v rámci podnikania vyrába pivo, nevyrába pivo na základe licencie a výrobné a prevádzkové priestory nie sú technologicky prepojené s výrobnými a prevádzkovými priestormi inej osoby, ktorá v rámci podnikania vyrába pivo.

Chcem obchodovať s mazacími olejmi - potrebujem k tomu povolenie?

Odpoveď

Podľa zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja č. 98/2004 Z. z. (§25a) je osoba, ktorá chce na daňovom území v rámci podnikania obchodovať s mazacími olejmi prepravovanými voľne, automobilovými cisternami, železničnými cisternami alebo v obaloch väčších ako 150 litrov (v prípade mazacích olejov PpKN 2710 19 75 až 2710 19 83 a 2710 19 87 väčších ako 230 litrov) povinná požiadať o vydanie povolenia na obchodovanie s vybraným minerálnym olejom.

Mám zriadenú elektronickú komunikáciu, je potrebné sa stále prihlasovať do osobnej internetovej zóny, aby som zistil či mi bola zaslaná správa z colného úradu alebo je aj iná možnosť ako sa dozvedieť o doručenej správe ?

Odpoveď

Nie, nie je potrebné sa neustále prihlasovať do osobnej zóny. Existuje možnosť nastavenia notifikácie v osobnej internetovej zóne, kde v prípade nastavenia (napr. doručenie úradného dokumentu, chyba pri odoslaní atď.) bude používateľovi doručený e-mail (na e-mailovú adresu uvedenú v profile) obsahujúci informácie, že používateľovi prišla správa do schránky správ v osobnej internetovej zóne. 

Na webovom sídle finančnej správy v časti "Príručky, návody a videonávody" je možné nájsť "Používateľskú príručku", kde je upravený postup nastavenia notifikácie.

Chceme si otvoriť čerpaciu stanicu, potrebujeme k tomu povolenie?

Odpoveď

Áno, podľa zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno] o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov (§25b) osoba, ktorá chce v rámci podnikateľskej činnosti na daňovom území predávať v daňovom voľnom obehu minerálny olej (motorový benzín, naftu alebo LPG) na konečnú spotrebu je povinná pred začatím predaja tohto minerálneho oleja požiadať colný úrad o vydanie povolenia na predaj minerálneho oleja (predajca pohonných látok).

Podrobné informácie možno nájsť na webovom sídle finančnej správy v dokumente "Informácia k predaju pohonných látok – Distribútor, Predajca a Spotrebiteľ podľa zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja" [.pdf; 404 kB; nové okno].

Plánujeme nakúpiť tiché víno v inom členskom štáte EÚ, z ktorého tam už bola vysporiadaná spotrebná daň, vyplýva nám na území Slovenskej republiky nejaká oznamovacia povinnosť?

Odpoveď

Nie, podľa zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov (§63) keďže sa jedná o tiché víno, ktoré je v inom členskom štáte uvedené do daňového voľného obehu a prepraví sa na územie Slovenskej republiky, považuje sa za uvedené do daňového voľného obehu aj na území Slovenskej republiky.

Podrobné informácie možno nájsť na webovom sídle finančnej správy v dokumente "Postup pri preprave vína, medziproduktu a piva z iného členského štátu EÚ na daňové územie na podnikateľské účely" [.pdf; 313 kB; nové okno].

Podal som oznámenie nového dodávateľa, zmenu údajov v povolení alebo inú zákonnú povinnosť pri správe spotrebnej dane cez kontaktný formulár na Portáli finančnej správy v časti „Mailová komunikácia clá a spotrebné dane“. Je takéto oznámenie akceptovateľné z pohľadu finančnej správy?

Odpoveď

Oznámenie nového dodávateľa, zmena identifikačných údajov subjektu, zmena adresy prevádzky, zmena v živnostenskom oprávnení, zmena v registri trestov alebo vstup do likvidácie, konkurzu a podobne sú povinnosti, ktorých oznámenie vám vyplýva z jednotlivých zákonov o spotrebných daniach (z alkoholických nápojov, minerálneho oleja, tabakových výrobkov, elektriny, uhlia a zemného plynu). Uvedenú povinnosť oznámenia ale máte voči svojmu miestne príslušnému colnému úradu ako správcovi spotrebnej dane.

Vyplnením kontaktného formulára na portáli finančnej správy v časti Kontakty > Ako s nami komunikovať > Mailová komunikácia clá a spotrebné dane, ste si uvedenú povinnosť nesplnili, nakoľko tu sa poskytujú informácie všeobecného charakteru, nie konkrétny výkon správy spotrebnej dane.

Podstatný rozdiel je v tom, že podanie ktoré ste urobili cez tento kontaktný formulár nie je podpísané elektronickou značkou alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom a nie je podané cez elektronickú podateľňu, pričom vám spôsob podania elektronickými prostriedkami aj spôsob podpísania vyplýva z § 13 ods. 5, § 14 resp. z § 33 zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno] o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Komu máte uvedené oznámenie adresovať (ktorému miestne príslušnému colnému úradu), je možné zistiť na webovom sídle finančnej správy v časti: Zistenie miestnej príslušnosti k finančnému orgánu.

Elektronická komunikácia s miestne príslušným colným úradom prebieha z Osobnej internetovej zóny (prihlásenie, nastavenie oblasti SPD, výber formulára, výber adresáta - správcu dane, vyplnenie, kontrola, prílohy, podpísanie, odoslanie...).

Pre prácu v Osobnej internetovej zóne (ďalej len „OIZ“) Vám odporúčame oboznámiť sa s Požívateľskou príručkou OIZ [.pdf; 3,20 MB; nové okno] zverejnenou na portáli finančnej správy.

Vo vašom prípade je preto potrebné zaslať oznámenie nového dodávateľa na formulári z OIZ, ktorý má názov „všeobecné podanie – spotrebné dane“. Pre prácu s daným formulárom vám odporúčame oboznámiť sa s dokumentom "Formulár "VŠEOBECNÉ PODANIE - SPOTREBNÉ DANE" pri správe spotrebných daní (jeho použitie, vyplnenie, podpísanie, odoslanie)" [.pdf; 515 kB; nové okno].

Mám vydané povolenie ako distribútor pohonných látok. Od 1. januára 2018 nadobúda účinnosť zákon č. 268/2017 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja. Čo potrebujem splniť, aby som mohol byť aj naďalej distribútor?

Odpoveď

V prípade, že vám colný úrad vydal povolenie na distribúciu podľa ustanovenia § 25b ods. 1 zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno]o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení účinnom do 31. marca 2018 a chcete byť aj naďalej registrovaný ako distribútor pohonných látok od 1. apríla 2018, musíte preukázať do 28. februára 2018 splnenie nasledovných podmienok:

  1. máte živnostenské oprávnenie na obchodnú živnosť a v rámci podnikania nakupujete a predávate pohonné látky,
  2. máte ročný objem predaja minerálneho oleja – motorový benzín a plynový olej (motorová nafta) minimálne 30 000 000 l alebo minerálneho oleja – skvapalnené plynné uhľovodíky (LPG) minimálne 150 000 kg, ak ste držiteľom povolenia na distribúciu podľa hore uvedeného odseku. Toto neplatí, ak ste držiteľom povolenia na distribúciu, a dodávate len minerálny olej - plynový olej (motorovú naftu) užívateľskému podniku na účely oslobodené od spotrebnej dane - na iné účely ako pohonná látka alebo palivo,
  3. vediete účtovníctvo podľa osobitného predpisu,
  4. nemáte nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
  5. nemáte nedoplatky na povinných odvodoch poistného a na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie podľa osobitných predpisov,
  6. vykazujete na základe údajov z riadnej účtovnej závierky kladný rozdiel medzi majetkom a záväzkami za dve účtovné obdobia bezprostredne predchádzajúce 1. januáru 2018,
  7. nebol ste právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný trestný čin hospodársky alebo iný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzickú osobu, ktorá je členom riadiaceho orgánu alebo členom kontrolného orgánu žiadateľa,
  8. nie ste v likvidácii ani na vás nie je právoplatne vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolená reštrukturalizácia.

V prípade, že nepreukážete do 28. februára 2018 splnenie hore uvedených podmienok, povolenie na distribúciu vám zo zákona zanikne dňom 1. apríla 2018. [.pdf; 313 kB; nové okno].