Preskočiť na hlavný obsah

Spotrebné dane

Najčastejšie otázky z oblasti spotrebných daní sú Vám poskytované v nasledovnej štruktúre:

Povolenie na predaj spotrebiteľského balenia liehu

Odpoveď

Podrobné informácie k Povoleniu na predaj spotrebiteľského balenia liehu v zmysle § 54 aktuálneho znenia zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov (podanie žiadosti, povinnosti, zánik povolenia) nájdete v informačnom materiáli uverejnenom v časti Informácie k aktuálnym daňovým a colným povinnostiam - Spotrebné dane a to: 1/SPD/2019/IM – Informácia k Povoleniu na predaj SBL – aktuálne znenie [.pdf; 572,94 KB; nové okno]

Formulár „VŠEOBECNÉ PODANIE - SPOTREBNÉ DANE“ pri správe spotrebných daní

Odpoveď

Podrobné informácie k formuláru „VŠEOBECNÉ PODANIE - SPOTREBNÉ DANE“ - jeho použitie, vyplnenie, podpísanie, odoslanie nájdete v informačnom materiáli uverejnenom v časti Informácie k aktuálnym daňovým a colným povinnostiam - Spotrebné dane a to 1/SPD/2020/IM – Formulár VĚOBECNÉ PODANIE – SPOTREBNÉ DANE pri správe SPD – aktuálne znenie [.pdf; 667 kB; nové okno].

Práca v Osobnej internetovej zóne

Odpoveď

Podrobné informácie k elektronickej komunikácii - postupy a podmienky, získanie prístupu k eSlužbám, „Dohoda o elektronickom doručovaní“, kvalifikovaný elektronický podpis a iné informácie nájdete na webovom sídle finančnej správy v časti "Elektronická komunikácia".

Dôležitou a užitočnou pomôckou pre orientáciu v Osobnej internetovej zóne je používateľská príručka, ktorú nájdete na webovom sídle finančnej správy v časti „Príručky, návody a videonávody – Portál finančnej správy

Mám zriadenú elektronickú komunikáciu, je potrebné sa stále prihlasovať do Osobnej internetovej zóny, aby som zistil či mi bola zaslaná správa z colného úradu alebo je aj iná možnosť ako sa dozvedieť o doručenej správe ?

Odpoveď

Finančná správa začala od 01.01.2022 úradné dokumenty (úradné zásielky) doručovať daňovým subjektom elektronicky do schránok na Ústrednom portáli verejnej správy (www.slovensko.sk). K uvedenej oblasti nájdete viac informácii v informačnom materiáli uverejnenom v časti Informácie k aktuálnym daňovým a colným povinnostiam – Elektronická komunikácia a to: 1/EK/2022/IM –Obojsmerná elektronická komunikácia – otázky a odpovede [.pdf; 199,02 KB; nové okno]

Z colného úradu mi zaslali elektronický dokument, kde ho nájdem ?

Odpoveď

V súlade s aktuálnym znením zákona č. 305/2013 Z. z. [nové okno] o e-Govenmente finančná správa (colný úrad) doručuje elektronický dokument do schránky na Ústredný portál verejnej správy (www.slovensko.sk). Elektronická schránka právnickej osoby sa aktivuje na doručovanie automaticky so zriadením jej elektronickej schránky. V prípade fyzickej osoby – podnikateľa sa elektronická schránka aktivuje na doručovanie až na základe jej žiadosti. K uvedenej oblasti nájdete viac informácii v informačnom materiáli uverejnenom v časti Informácie k aktuálnym daňovým a colným povinnostiam – Elektronická komunikácia a to: 3/EK/2022/IM – Pomôcka k prevzatiu elektronického úradného dokumentu doručeného z FR SR cez Ústredný portál verejnej správy [.pdf; 731,14 KB; nové okno]

Z colného úradu mi pred viac ako 15 dňami zaslali elektronický dokument, kde ho nájdem ?

Odpoveď

Úradný dokument sa doručuje do schránky subjektu na ústrednom portáli verejnej správy (www.slovensko.sk). Zaslaný elektronický dokument sa nepotvrdením prijatia dokumentu do 15 kalendárnych dní stáva automaticky doručeným posledným dňom tejto lehoty - § 32 aktuálneho znenia zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno] o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Tento dokument nájdete po tejto lehote v „Spise subjektu“ v Osobnej internetovej zóne, kde má prístup len štatutár alebo poverená osoba s neobmedzeným prístupom k službám portálu finančnej správy.
V prípade, že používateľ nemá oprávnenie pre službu „Spis subjektu“ zobrazí sa informácia „Nemáte potrebné oprávnenie pre prácu s touto službou“.
Presný postup práce v „Spise subjektu“ nájdete v Používateľskej príručke Osobná internetová zóna zverejnenej na webovom sídle finančnej správy v časti „Príručky, návody a videonávody – Portál finančnej správy

Ako získam prístup do systému EMCS?

Odpoveď

Všetky podmienky pre úspešný prístup do systému EMCS nájdete v informačnom materiáli uverejnenom v časti Informácie k aktuálnym daňovým a colným povinnostiam - Spotrebné dane a to 1/SPD/2022/IM – Informácia k systému monitorovania pohybu tovarov - EMCS – aktuálne znenie [.pdf; 553 kB; nové okno]

Problémy v EMCS

Odpoveď

1. Ak ide o problémy technického charakteru v EMCS (napr. neúspešné prihlásenie, problém so KEPom, prihlásený používateľ nevidí všetky prepravy, chybové hlášky a podobne) je potrebné uvedený problém nahlásiť cez webový portál finančnej správy v časti „Kontakty“, „Elektronicky mailom“, „Mailová komunikácia clá a spotrebné dane“, téma dopytu „Technická podpora - colné systémy“, oblasť „EMCS“.

Ilustračný obrázok zobrazenia formuláru Opýtajte sa FS

Prílohy (chybové hlášky, printscreeny a podobne) je možné k dopytu pridať v Správe cez ikonu:

Opýtajte sa finančnej správy - clá a spotrebné dane

2. Ak ide o chybu v systéme (napr. je nedostupný na strane subjektu alebo je nedostupný u správcu dane, nefunkčnosť, potreba vstúpiť do prepráv, tlač správy o prijatí a podobne) treba kontaktovať svojho miestne príslušného správcu dane, ako to vyplýva z aktuálnych ustanovení zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno] o SPD z minerálneho oleja, zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] o SPD z alkoholických nápojov resp. zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno] o SPD z tabakových výrobkov.

Problémy v aplikácii ISKZ (Informačný systém kontrolných známok)

Odpoveď

1. Dôležitou a užitočnou pomôckou pre prácu s aplikáciou ISKZ je Používateľská príručka a aj video návody pre prácu v aplikácii (objednávky, evidencie, hlásenia...). Tieto nájdete na webovom sídle finančnej správy v časti „Príručky, návody a videonávody – ISKZ

2. V prípade technických problémov (s KEPom, prihlásením, chybové hlášky a podobne) je potrebné uvedený problém nahlásiť cez webé sídlo finančnej správy v časti „Kontakty“, „Elektronicky mailom“, „Mailová komunikácia clá a spotrebné dane“, téma dopytu „Technická podpora - colné systémy“, oblasť „ISKZ“.

Ilustračný obrázok zobrazenia formuláru Opýtajte sa FS

Prílohy (chybové hlášky, printscreeny a podobne) je možné k Vášmu dopytu pridať cez ikonu:

Ilustračný obrázok zobrazenia formuláru Opýtajte sa FS

Spôsob objednávania kontrolných známok

Odpoveď

Podľa zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov a zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov je odberateľ kontrolných známok povinný požiadať colný úrad o vydanie kontrolných známok elektronicky, prostredníctvom informačného systému na odber kontrolných známok a na oznamovanie údajov odberateľom kontrolných známok - „Informačný systém kontrolných známok“ (ISKZ), žiadosť musí byť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Ďalšie informácie k systému ISKZ nájdete v informačnom materiáli uverejnenom v časti Informácie k aktuálnym daňovým a colným povinnostiam - Spotrebné dane a to: 4/SPD/2022/IM – Informácia k používaniu aplikácii v oblasti spotrebných daní [.pdf; 486,49 KB; nové okno]

Vzor tlačiva na registráciu Oprávneného príjemcu opakovaného

Odpoveď

Vzor vydaný Ministerstvom financií SR nájdete na webovom sídle finančnej správy v časti "Vzory tlačív - Register“. Elektronický formulár uvedeného tlačiva je dostupný v osobnej internetovej zóne v rámci elektronickej komunikácie.

Načíta mi celý elektronický formulár, ako viem chybu odstrániť ?

Odpoveď

V prípade chyby načítavania nových verzií formulárov na odoslanie a počas prezerania odoslaných formulárov odporúčame odstrániť dočasné internetové súbory (vyčistiť vyrovnávaciu pamäť) a odstránenie histórie prehľadávania vo Vašom prehliadači a následne reštartovať PC. Nekopírujte údaje z odoslaných dokumentov.

Oznámenie nového dodávateľa držiteľom Povolenia na predaj SBL

Odpoveď

Povinnosť oznamovať nového dodávateľa bola zákonom č. 396/2020 Z. z. [nové okno] zrušená od 01.07.2021. Podrobné informácie k Povoleniu na predaj SBL (žiadosť, prílohy, spôsob podania aj k povinnosti po vydaní povolenia) nájdete v informačnom materiáli uverejnenom v časti Informácie k aktuálnym daňovým a colným povinnostiam - Spotrebné dane a to: 1/SPD/2019/IM – Informácia k Povoleniu na predaj SBL – aktuálne znenie [.pdf; 572,94 KB; nové okno]

Som držiteľom Povolenia na predaj spotrebiteľského balenia liehu - musím viesť nejakú evidenciu?

Odpoveď

Podľa zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov je osoba povinná viesť za kalendárny mesiac evidenciu spotrebiteľských balení podľa dokladov o nákupe a predaji spotrebiteľského balenia a čiarového kódu EAN v členení podľa odseku (prijaté a vydané SBL, podľa identifikačných údajov osoby oprávnenej na distribúciu a jej čísla na distribúciu, stav zásob SBL v kusoch k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, zistené manko alebo prebytok v počte prijatých a vydaných SBL a dôvod jeho vzniku). Evidenciu je povinná viesť tak, aby colný úrad pri výkone daňového dozoru mohol overiť stav zásob spotrebiteľských balení ku dňu výkonu daňového dozoru.

Podrobné informácie k povoleniu na predaj SBL (žiadosť, prílohy, povinnosti, zánik...) nájdete v informačnom materiáli uverejnenom v časti Informácie k aktuálnym daňovým a colným povinnostiam - Spotrebné dane a to: 1/SPD/2019/IM – Informácia k Povoleniu na predaj SBL – aktuálne znenie [.pdf; 572,94 KB; nové okno]

Chceme vyrábať pivo a ponúkať ho na predaj v našej reštaurácii, máme nejakú povinnosť voči colnému úradu?

Odpoveď

Áno, podľa §66 aktuálneho znenia zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] o SPD z alkoholických nápojov je prevádzkovateľ malého samostatného pivovaru, ktorý začne vyrábať pivo v priebehu kalendárneho roka, povinný oznámiť colnému úradu v daňovom priznaní za prvý kalendárny mesiac, v ktorom začal pivo vyrábať, predpokladanú ročnú výrobu piva a preukázať splnenie podmienok: ročná výroba piva nie je väčšia ako 200 000 hl, nie je majetkovo ani personálne prepojená s inou osobou, ktorá v rámci podnikania vyrába pivo, nevyrába pivo na základe licencie a výrobné a prevádzkové priestory nie sú technologicky prepojené s výrobnými a prevádzkovými priestormi inej osoby, ktorá v rámci podnikania vyrába pivo.

Chcem si doma variť pivo na vlastnú spotrebu. Mám nejaké zákonné povinnosti ?

Odpoveď

Áno – musíte si splniť oznamovaciu povinnosť. Všetky informácie k podmienkam, právam a povinnostiam pri „Súkromnej výrobe piva“ získate v informačnom materiáli uverejnenom v časti Informácie k aktuálnym daňovým a colným povinnostiam - Spotrebné dane a to: 9/SPD/2022/IM – Informácia k podmienkam, právam a povinnostiam pri Súkromnej výrobe piva – aktuálne znenie [.pdf; 597 KB; nové okno]

Plánujeme nakúpiť tiché víno v inom členskom štáte EÚ, z ktorého tam už bola vysporiadaná spotrebná daň, vyplýva nám na území Slovenskej republiky nejaká oznamovacia povinnosť ?

Odpoveď

Do 12.02.2023 nie - podľa §63 aktuálneho znenia zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] o SPD z alkoholických nápojov keďže ide o tiché víno, ktoré je v inom členskom štáte uvedené do daňového voľného obehu a prepraví sa na územie Slovenskej republiky, považuje sa za uvedené do daňového voľného obehu aj na území Slovenskej republiky.

S účinnosťou od 13.02.2023 podľa aktuálneho znenia zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] sa podmienky menia a príjemca tichého vína musí podať žiadosť o registráciu schváleného príjemcu“. Žiadosť o registráciu sa podáva elektronicky z osobnej internetovej zóny prostredníctvom webového sídla finančnej správy formulárom „ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU, VYDANIE POVOLENIA NA SPOTREBNÚ DAŇ, OZNÁMENIE ZMIEN, ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE REGISTRÁCIE A POVOLENIA NA SPOTREBNÚ DAŇ“. Podrobné informácie k danému formuláru nájdete v informačnom materiáli uverejnenom v časti Informácie k aktuálnym daňovým a colným povinnostiam - Spotrebné dane a to: 2/SPD/2022/IM – Informácia k formulárom pri správe spotrebných daní – aktuálne znenie [.pdf; 1,15 MB; nové okno]

Ďalšie informácie k preprave vína z iného členského štátu na územie SR nájdete v informačnom materiáli uverejnenom v časti Informácie k aktuálnym daňovým a colným povinnostiam - Spotrebné dane a to: 7/SPD/2022/IM – Postup pri preprave vína, medziproduktu a piva z iného členského štátu EÚ na daňové územie na podnikateľské účely – aktuálne znenie [.pdf; 582,91 KB; nové okno]

Chcem obchodovať s mazacími olejmi  - potrebujem k tomu povolenie?

Odpoveď

Podľa § 25a aktuálneho znenia zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno]o SPD z minerálneho oleja je osoba, ktorá chce na daňovom území v rámci podnikania obchodovať s mazacími olejmi prepravovanými voľne, automobilovými cisternami, železničnými cisternami alebo v obaloch väčších ako 150 litrov (v prípade mazacích olejov PpKN 2710 19 75 až 2710 19 83 a 2710 19 87 väčších ako 230 litrov) povinná požiadať o vydanie povolenia na obchodovanie s vybraným minerálnym olejom. Bližšie informácie nájdete v informačnom materiáli uverejnenom v časti Informácie k aktuálnym daňovým a colným povinnostiam - Spotrebné dane a to: 5/SPD/2020/IM – Informácia k obchodníkovi s vybraným minerálnym olejom ako subjektu podľa zákona č. 98/2004 Z. z. – aktuálne znenie [.pdf; 534,05 KB; nové okno]

Chceme si otvoriť čerpaciu stanicu, potrebujeme k tomu povolenie?

Odpoveď

Áno, podľa § 25b aktuálneho znenia zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno] o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov osoba, ktorá chce v rámci podnikateľskej činnosti na daňovom území predávať v daňovom voľnom obehu minerálny olej (motorový benzín a motorovú naftu) na konečnú spotrebu je povinná pred začatím predaja tohto minerálneho oleja požiadať colný úrad o vydanie povolenia na predaj minerálneho oleja (predajca pohonných látok). Podrobné informácie nájdete v informačnom materiáli uverejnenom v časti Informácie k aktuálnym daňovým a colným povinnostiam - Spotrebné dane a to 4/SPD/2019/IM – Informácia k predaju pohonných látok – Distribútor, Predajca a Spotrebiteľa podľa zákona č. 98/2004 Z. z. [.pdf; 673,53 KB; nové okno] - aktuálne znenie.

S účinnosťou od 13.02.2023, podľa aktuálneho znenia zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno] k tomuto dátumu, je možné prepravovať minerálny olej - pohonnú látku (motorový benzín a motorovú naftu) v daňovom voľnom obehu (v rámci Slovenska) len na základe zjednodušeného elektronického dokumentu vystaveného v systéme EMCS. Podrobné informácie k systému EMCS nájdete v informačnom materiáli uverejnenom v časti Informácie k aktuálnym daňovým a colným povinnostiam - Spotrebné dane a to 1/SPD/2022/IM – Informácia k systému monitorovania pohybu tovarov - EMCS [.pdf; 553 kB; nové okno] – aktuálne znenie.

Podal som oznámenie nového dodávateľa, zmenu údajov v povolení alebo inú zákonnú povinnosť pri správe spotrebnej dane cez kontaktný formulár na Portáli finančnej správy v časti „Mailová komunikácia clá a spotrebné dane“. Je takéto oznámenie akceptovateľné z pohľadu finančnej správy?

Odpoveď

Oznámenie nového dodávateľa, zmena identifikačných údajov subjektu, zmena adresy prevádzky, zmena v živnostenskom oprávnení, zmena v registri trestov alebo vstup do likvidácie, konkurzu a podobne sú povinnosti, ktorých oznámenie vám vyplýva z jednotlivých zákonov o spotrebných daniach (z alkoholických nápojov, minerálneho oleja, tabakových výrobkov, elektriny, uhlia a zemného plynu). Uvedenú povinnosť oznámenia ale máte voči svojmu miestne príslušnému colnému úradu ako správcovi spotrebnej dane.

Vyplnením kontaktného formulára na portáli finančnej správy v časti Kontakty - Mailová komunikácia clá a spotrebné dane, ste si uvedenú povinnosť nesplnili, nakoľko finančná správa poskytuje touto formou iba informácie všeobecného charakteru, nie konkrétny výkon správy spotrebnej dane.

Podstatný rozdiel je v tom, že podanie ktoré ste urobili cez tento kontaktný formulár nie je podpísané elektronickou značkou alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEPom) a nie je podané cez elektronickú podateľňu, pričom vám spôsob podania elektronickými prostriedkami aj spôsob podpísania vyplýva z § 13 ods. 5, § 14 resp. z § 33 aktuálneho znenia zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno] o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Komu máte uvedené oznámenie adresovať (ktorému miestne príslušnému colnému úradu), je možné zistiť na webovom sídle finančnej správy v časti Zistenie miestnej príslušnosti k finančnému orgánu.

Nového dodávateľa prostredníctvom webového sídla finančnej správy je možné oznámiť formulárom s názvom „Všeobecné podanie – spotrebné dane“. Ďalšie informácie k tomuto formuláru nájdete v informačnom materiáli uverejnenom v časti Informácie k aktuálnym daňovým a colným povinnostiam - Spotrebné dane a to 1/SPD/2020/IM – Formulár VĚOBECNÉ PODANIE – SPOTREBNÉ DANE pri správe SPD [.pdf; 667 kB; nové okno] – aktuálne znenie.

Rovnako môžete využiť zaslanie oznámenia aj cez Ústredný portál verejnej správy (www.slovensko.sk [nové okno]) a to použitím formuláru „VŠEOBECNÉ PODANIE – COLNÝ ÚRAD“.