Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W3

Zákon o elektronickej registračnej pokladnici

(Zákon č. 289/2008 [nové okno] Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov)

Najčastejšie otázky z oblasti elektronických registračných pokladníc (ERP) a virtuálnych registarčných pokladníc (VRP) sú Vám poskytované v nasledovnej štruktúre:

 1. Zmena na platiteľa DPH pri používaní pokladnice e-kasa klient

  Od 1. nasledujúceho mesiaca sa stanem platiteľom DPH. Čo mám robiť , aby sa mi na bločku z pokladnice e-kasa klient správne uvádzalo IČ DPH?

  Odpoveď

  Ak sa stanete platiteľom DPH napr. od 1.1.2020 a používate na evidovanie tržby ORP je potrebné si 1.1. alebo po tomto termíne stiahnuť nanovo identifikačné údaje z e-kasa zóny. Identifikačné údaje budú už automaticky obsahovať aj údaj IČ DPH. Následne je potrebné si nahrať ich do pokladnice a aj správne nastaviť pokladnicu ako platiteľ DPH. Upozorňujeme že o nový kód pokladnice v tomto prípade nežiadate. Ak  používate VRP  zmena sa prejaví automaticky, nie je potrebné sťahovať žiadne údaje.

 2. Virtuálna registračná pokladnica a prechod na e-kasu

  Používam virtuálnu registračnú pokladnicu (VRP) od roku 2018. Aké povinnosti mi vznikajú v súvislosti s prechodom na pokladnicu e-kasa klient?

  Odpoveď

  Pre podnikateľov, ktorí používali VRP pred 1.4.2019, nevznikajú žiadne povinnosti. Môžu aj naďalej plynule používať VRP a nie je potrebné žiadať o nový kód pokladnice a ani žiadať o novú VRP.

 3. Virtuálna registračná pokladnica – prenosná pokladnica

  Používam VRP označenú ako prenosná pokladnica. Je povinnosť nastaviť si polohu VRP (umiestnenie pokladnice)?

  Odpoveď

  V prípade prenosnej pokladnice je povinnosť od 1.4.2019 uvádzať aj polohu umiestnenia pokladnice. Vo VRP si túto polohu nahráva sám podnikateľ.

 4. Použitie registračných pokladníc od 1.7.2019

  Aké typy registračných pokladníc je podnikateľ povinný používať od 1.7.2019? 

  Odpoveď

  Od 1.7.2019 je možné evidovať tržby len prostredníctvom pokladnice e-kasa klient, ktorou sa podľa § 2 písm. b) zákona č. 289/2008 Z. z. rozumie:

  1. on- line registračná pokladnica (ďalej „ORP“)
  2. virtuálna registračná pokladnica (ďalej „VRP“)

  V prípade ORP ide o pôvodnú elektronickú registračnú pokladnicu (ďalej „ERP“), tzv. fiskálnu ERP. Pre jej používanie po 1.7.2019 je potrebné zabezpečiť jej on-line napojenie na portál finančnej správy. ORP je súbor pokladničného programu a chráneného úložiska (musia byť certifikované), hardvérových prostriedkov, ktoré zabezpečujú komunikáciu so systémom e-kasa prostredníctvom integračného rozhrania a ďalších prostriedkov, ktoré zabezpečujú plnenie povinností podľa cit. zákona.     

  VRP je služba zriadená Finančným riaditeľstvom SR (FR SR) komunikujúca prostredníctvom koncového zariadenia a poskytovaná výhradne prostredníctvom

  • mobilných aplikácií, ktorých vlastníkom je FR SR, a
  • klientskeho prostredia zriadeného FR SR na svojom webovom sídle.
 5. E-kasa zóna - reporty

  V ekasa zóne v reportoch evidované doklady a aj v sumárnom reporte chýba informácia o tom, za ktorý subjekt je vygenerovaný report (DIČ subjektu). Ako sa dostanem k informácii DIČ subjektu? 

  Odpoveď

  Informácia o subjekte nechýba, je potrebné si kliknúť na druhý hárok v zošite nazvanom „Filtrovacie kritériá“.

 6. Prepojenie VRP s externým softvérom

  Je možné prepojiť VRP s externým softvérom (napr. účtovným, skladovým a pod.)? Poskytuje FR SR softvérové rozhranie (API) k VRP?

  Odpoveď

  Nie je to možné. VRP je prostredie zriadené FR SR na jeho webovom sídle komunikujúce prostredníctvom koncového zariadenia a ktorá je poskytovaná výlučne prostredníctvom mobilných aplikácií, ktorých vlastníkom je FR SR alebo klientskeho prostredia zriadeného FR SR na svojom webovom sídle. VRP je uzatvorený systém. Napojenie IS VRP na IS tretích strán (podnikateľov) nie je možná. Softvérové rozhranie (API) k VRP FR SR neposkytuje.

 7. Denné tržby a report

  Chcem si v e-kasa zóne pozrieť denné tržby, ako sa k nim dostanem?

  Odpoveď

  Denné tržby sa v súčasnosti v e-kasa zóne nedajú pozrieť. Reporty evidované doklady sú dostupné na mesačnej báze spätne za predchádzajúce obdobie.

 8. Certifikácia pokladničného programu a chráneného dátového úložiska

  Je možné akýkoľvek softvér od akejkoľvek firmy napojiť na ORP alebo je to len vyhradené pre doterajších výrobcov ERP?

  Odpoveď

  Podnikateľ môže podľa § 4a ods. 1 písm. b) zákona č. 289/2008 Z. z. používať len ORP, ktorá používa pokladničný program a chránené dátové úložisko, na ktoré FR SR vydalo rozhodnutie o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska podľa § 4c cit. zákona. Certifikácia sa vykonáva v zmysle § 4c zákona č. 289/2008 Z. z. a overuje sa pri nej splnenie požiadaviek na pokladničný program a chránené dátové úložisko v zmysle § 4a ods. 2 cit. zákona.

 9. Certifikácia tlačiarne pri ORP

  Je potrebná pri ORP certifikácia tlačiarne?

  Odpoveď

  Pri ORP sa certifikuje iba chránené dátové úložisko a pokladničný program. Nadstavbový softvér a ani tlačiareň sa necertifikuje. Pri poruche tlačiarne je možnosť tlačiareň vymeniť.

 10. Testovacie prostredie

  Ako sa dajú získať testovacie certifikáty k ORP?

  Odpoveď

  Bližšie informácie k žiadostiam o certifikáciu sú zverejnené: https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/ekasa/vyrobcovia-ekasa 

  V prípade záujmu zriadenia testovacieho prostredia e-kasy, kontaktnou osobou, na ktorú sa výrobcovia môžu obrátiť, je Mgr. Tomáš Hollý, e-mail: tomas.holly@financnasprava.sk.

 11. Výnimka z povinnosti používania pokladnice e-kasa klient pri ŤZP

  Je živnostník - držiteľ preukazu ZŤP povinný od 1.7.2019 tržbu prijatú v hotovosti z predaja tovaru alebo z poskytovania služby evidovať v pokladnici e-kasa klient?

  Odpoveď

  Ak živnostník bude aj po 1.7.2019 držiteľom preukazu ZŤP, a teda naďalej bude prijímať tržbu v hotovosti, aj po 1.7.2019 sa na tohto podnikateľa nevzťahuje povinnosť používania pokladnice e-kasa klient (ORP alebo VRP).

  Upozorňujeme, že výnimka sa nevzťahuje na prípad, ak za živnostníka – držiteľa preukazu ŤZP prijíma tržbu fyzická osoba, ktorá nie je fyzickou osobou s ŤZP.

 12. Obmedzenia pri používaní VRP

  Aké obmedzenia sú pri používaní VRP?

  Odpoveď

  Jediným obmedzením pri používaní VRP je počet naimportovaných aktívnych položiek tovarov/služieb - max. 3000. Do počtu 3000 sa nerátajú zneplatnené položky.

 13. Súbeh používania ORP a VRP

  Je možné súbežne používať ORP a VRP?

  Odpoveď

  Súbeh používania ORP a VRP nie je v rozpore so zákonom č. 289/2008 Z. z.