Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W3

Zákon o elektronickej registračnej pokladnici

(Zákon č. 289/2008 [nové okno] Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov)

Najčastejšie otázky z oblasti elektronických registračných pokladníc (ERP) a virtuálnych registarčných pokladníc (VRP) sú Vám poskytované v nasledovnej štruktúre:

 1. Hraničná doba odozvy pri ORP

  Za aký čas sa po zadaní údajov do ORP vytlačí pokladničný doklad? Kedy sa ORP prepne do režimu off-line?

  Odpoveď

  Finančná správa garantuje len krok - nadviazanie spojenia s FS a odoslanie dátovej správy - a to v čase do 2 sekúnd. V prípade prekročenia tohto času sa pokladnica ORP prepína do off-line režimu. Ostatné kroky závisia od konkrétnej pokladnice ORP a nie sú predmetom certifikácie. Finančná správa ich zároveň nevie nijako ovplyvniť.

  Upozorňujeme podnikateľov, aby si pri kúpe pokladničného riešenia ORP preverili aj čas, za ktorý je pokladnica schopná vydať pokladničný doklad. Tento čas sa môže líšiť pre jednotlivé pokladnice ORP. Zdôvodnenie: Samotná pokladnica ORP musí medzi uzatvorením a vytlačením pokladničného dokladu vykonať nasledovné kroky:

  • Vytvorenie dátovej správy
  • Podpísanie dátovej správy
  • Uloženie dátovej správy
  • Nadviazanie spojenia s FS a odoslanie dátovej správy
  • Prijatie odpovede a uloženie odpovede
  • Vytlačenie dokladu
 2. Virtuálna registračná pokladnica a prechod na e-kasu

  Používam virtuálnu registračnú pokladnicu (VRP) od roku 2018. Aké povinnosti mi vznikajú v súvislosti s prechodom na pokladnicu e-kasa klient?

  Odpoveď

  Pre podnikateľov, ktorí používali VRP pred 1.4.2019, nevznikajú žiadne povinnosti. Môžu aj naďalej plynule používať VRP a nie je potrebné žiadať o nový kód pokladnice a ani žiadať o novú VRP.

 3. Virtuálna registračná pokladnica – prenosná pokladnica

  Používam VRP označenú ako prenosná pokladnica. Je povinnosť nastaviť si polohu VRP (umiestnenie pokladnice)?

  Odpoveď

  V prípade prenosnej pokladnice je povinnosť od 1.4.2019 uvádzať aj polohu umiestnenia pokladnice. Vo VRP si túto polohu nahráva sám podnikateľ.

 4. Použitie registračných pokladníc od 1.7.2019

  Aké typy registračných pokladníc je podnikateľ povinný používať od 1.7.2019? 

  Odpoveď

  Od 1.7.2019 je možné evidovať tržby len prostredníctvom pokladnice e-kasa klient, ktorou sa podľa § 2 písm. b) zákona č. 289/2008 Z. z. rozumie:

  1. on- line registračná pokladnica (ďalej „ORP“)
  2. virtuálna registračná pokladnica (ďalej „VRP“)

  V prípade ORP ide o pôvodnú elektronickú registračnú pokladnicu (ďalej „ERP“), tzv. fiskálnu ERP. Pre jej používanie po 1.7.2019 je potrebné zabezpečiť jej on-line napojenie na portál finančnej správy. ORP je súbor pokladničného programu a chráneného úložiska (musia byť certifikované), hardvérových prostriedkov, ktoré zabezpečujú komunikáciu so systémom e-kasa prostredníctvom integračného rozhrania a ďalších prostriedkov, ktoré zabezpečujú plnenie povinností podľa cit. zákona.     

  VRP je služba zriadená Finančným riaditeľstvom SR (FR SR) komunikujúca prostredníctvom koncového zariadenia a poskytovaná výhradne prostredníctvom

  • mobilných aplikácií, ktorých vlastníkom je FR SR, a
  • klientskeho prostredia zriadeného FR SR na svojom webovom sídle.
 5. Žiadosť o pridelenie kódu ORP

  Akým spôsobom podnikateľ požiada o pridelenie kódu ORP?

  Odpoveď

  Každý podnikateľ, ktorý vlastní ERP, bude musieť mať k ORP pridelený nový kód pokladnice e-kasa klient, nakoľko pôvodný daňový kód pokladnice (ďalej „DKP“) k 1.7.2019 automaticky (z úradnej moci) daňový úrad zruší.

  Od polovice marca bude môcť podnikateľ podať žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient, v ktorej zároveň môže požiadať o zrušenie starého DKP, ku konkrétnemu dňu. Túto žiadosť je podnikateľ povinný podať elektronicky prostredníctvom elektronického formulára, ktorý FR SR zverejní na svojom webovom sídle. Formuláre, ako aj napr. žiadosť k prideleniu kódu pokladnice e-kasa klient súvisiace s agendou e-kasa sa podnikateľovi zobrazia v osobnej internetovej zóne s označením e-kasa zóna. Po overení údajov uvedených v žiadosti podnikateľa daňový úrad pridelí kód pokladnice e-kasa klient. V tejto súvislosti bude podnikateľovi do e-kasa zóny doručený aj inicializačný balíček, t. z. autentifikačný a identifikačný balíček, ktorý je podnikateľ povinný si následne stiahnuť (nahrať) do ORP pred jej prvým použitím.

 6. Prepojenie VRP s externým softvérom

  Je možné prepojiť VRP s externým softvérom (napr. účtovným, skladovým a pod.)? Poskytuje FR SR softvérové rozhranie (API) k VRP?

  Odpoveď

  Nie je to možné. VRP je prostredie zriadené FR SR na jeho webovom sídle komunikujúce prostredníctvom koncového zariadenia a ktorá je poskytovaná výlučne prostredníctvom mobilných aplikácií, ktorých vlastníkom je FR SR alebo klientskeho prostredia zriadeného FR SR na svojom webovom sídle. VRP je uzatvorený systém. Napojenie IS VRP na IS tretích strán (podnikateľov) nie je možná. Softvérové rozhranie (API) k VRP FR SR neposkytuje.

 7. Povolenie odkladu zo zasielania údajov pri používaní ORP

  Ako podnikateľ používam ERP. Od 1.7.2019 budem povinný používať ORP, avšak na predajnom mieste nemám dostupný internet. Je možné požiadať o výnimku, aby fungovala ORP bez internetu?

  Odpoveď

  Ak na predajnom mieste nie je dostupný internet, podnikateľ je povinný podať žiadosť o povolenie odkladu zo zasielania údajov z ORP do systému e-kasa ktorémukoľvek daňovému úradu a túto skutočnosť preukázať. Žiadosť sa podá v predpísanej štruktúrovanej forme prostredníctvom elektronického formulára, ktorý sa bude od 15.3.2019 nachádzať v osobnej internetovej zóne v časti e-kasa zóna. O povolenie odkladu je možné požiadať už od 1.4.2019.

 8. Certifikácia pokladničného programu a chráneného dátového úložiska

  Je možné akýkoľvek softvér od akejkoľvek firmy napojiť na ORP alebo je to len vyhradené pre doterajších výrobcov ERP?

  Odpoveď

  Podnikateľ môže podľa § 4a ods. 1 písm. b) zákona č. 289/2008 Z. z. používať len ORP, ktorá používa pokladničný program a chránené dátové úložisko, na ktoré FR SR vydalo rozhodnutie o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska podľa § 4c cit. zákona. Certifikácia sa vykonáva v zmysle § 4c zákona č. 289/2008 Z. z. a overuje sa pri nej splnenie požiadaviek na pokladničný program a chránené dátové úložisko v zmysle § 4a ods. 2 cit. zákona.

 9. Certifikácia tlačiarne pri ORP

  Je potrebná pri ORP certifikácia tlačiarne?

  Odpoveď

  Pri ORP sa certifikuje iba chránené dátové úložisko a pokladničný program. Nadstavbový softvér a ani tlačiareň sa necertifikuje. Pri poruche tlačiarne je možnosť tlačiareň vymeniť.

 10. Testovacie prostredie

  Ako sa dajú získať testovacie certifikáty k ORP?

  Odpoveď

  Bližšie informácie k žiadostiam o certifikáciu sú zverejnené: https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/ekasa/vyrobcovia-ekasa 

  V prípade záujmu zriadenia testovacieho prostredia e-kasy, kontaktnou osobou, na ktorú sa výrobcovia môžu obrátiť, je Mgr. Tomáš Hollý, e-mail: tomas.holly@financnasprava.sk.

 11. Výnimka z povinnosti používania pokladnice e-kasa klient pri ŤZP

  Je živnostník - držiteľ preukazu ZŤP povinný od 1.7.2019 tržbu prijatú v hotovosti z predaja tovaru alebo z poskytovania služby evidovať v pokladnici e-kasa klient?

  Odpoveď

  Ak živnostník bude aj po 1.7.2019 držiteľom preukazu ZŤP, a teda naďalej bude prijímať tržbu v hotovosti, aj po 1.7.2019 sa na tohto podnikateľa nevzťahuje povinnosť používania pokladnice e-kasa klient (ORP alebo VRP).

  Upozorňujeme, že výnimka sa nevzťahuje na prípad, ak za živnostníka – držiteľa preukazu ŤZP prijíma tržbu fyzická osoba, ktorá nie je fyzickou osobou s ŤZP.

 12. Obmedzenia pri používaní VRP

  Aké obmedzenia sú pri používaní VRP?

  Odpoveď

  Jediným obmedzením pri používaní VRP je počet naimportovaných aktívnych položiek tovarov/služieb - max. 3000. Do počtu 3000 sa nerátajú zneplatnené položky.

 13. Súbeh používania ORP a VRP

  Je možné súbežne používať ORP a VRP?

  Odpoveď

  Súbeh používania ORP a VRP nie je v rozpore so zákonom č. 289/2008 Z. z.