Preskočiť na hlavný obsah

Zákon o elektronickej registračnej pokladnici

(Zákon č. 289/2008 [nové okno] Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov)

Najčastejšie otázky z oblasti elektronických registračných pokladníc (ERP) a virtuálnych registračných pokladníc (VRP) sú Vám poskytované v nasledovnej štruktúre:

 1. Podanie žiadosti o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient

  Som začínajúci podnikateľ, otvoril som si živnosť a na predaj tovaru mám povinnosť  používať pokladnicu e-kasa klient. Ako požiadať o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient? 

  Odpoveď

  Žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient je v prípade podnikateľa potrebné podať elektronicky z osobnej internetovej zóny - v časti Katalógy formulárov - Pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient a vyplnením formulára "Žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient". V žiadosti označíte, či žiadate o pridelenie kódu virtuálnej registračnej pokladnice (VRP) alebo o pridelenie kódu on-line registračnej pokladnice (ORP). V prípade označenia žiadosti o pridelenie kódu VRP pribudne v žiadosti aj povinný údaj/riadok "PIN kód". Ide o ľubovoľné štvormiestne číslo, ktoré si podnikateľ zvolí sám, a ktoré bude potrebné uviesť/zadať pri prvom prihlásení do VRP.

  Pri podávaní žiadosti o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient postupujte podľa informačného materiálu zverejneného na portáli finančnej správy Spôsob elektronického podávania žiadosti o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient cez portál finančnej správy.

  Kód pokladnice e-kasa klient Vám bude pridelený nasledujúci deň, maximálne do 2 dní od podania žiadosti o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient. Pri VRP Vám budú po podaní žiadosti prístupové údaje (login a heslo) doručené prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb doporučenou zásielkou v lehote cca do 14 dní od podania žiadosti. V prípade ORP je Vám po pridelení kódu sprístupnený inicializačný balíček (identifikačné a autentifikačné údaje) do e-kasa zóny v osobnej  internetovej zóne na portáli FS.

 2. Ukončenie používania pokladnice e-kasa klient

  Ukončil som podnikanie, zrušil som prevádzku, na ktorej som poskytoval služby a prijímal tržbu v hotovosti. Ako požiadať o zrušenie pokladnice e-kasa klient?

  Odpoveď

  Ukončenie používania pokladnice e-kasa klient oznámite prostredníctvom formulára "Oznámenie o ukončení používania pokladnice e-kasa klient", dostupného na portáli FS www.financnasprava.sk - osobná internetová zóna - v časti Katalógy formulárov - Pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient.      
  Postup podania predmetného oznámenia je popísaný v informačnom materiáli zverejnenom na portáli finančnej správy Spôsob elektronického podávania oznámenia o ukončení používania pokladnice e-kasa klient (VRP/ORP) cez portál finančnej správy.

 3. Strata prihlasovacích údajov do virtuálnej registračnej pokladnice (VRP)

  Neviem sa prihlásiť do VRP, nakoľko som zabudol heslo. Viete mi ho poslať alebo ako si ho viem zistiť?

  Odpoveď

  Pri strate (zabudnutí), zneužití, odcudzení alebo znehodnotení prihlasovacích údajov do VRP (loginu alebo hesla) nie je možnosť ich obnovenia alebo získania. V takomto prípade ste povinný správcovi dane oznámiť stratu prihlasovacích údajov prostredníctvom formulára "Oznámenie o strate, zneužití alebo odcudzení prihlasovacích údajov k VRP", ktorý je dostupný v osobnej internetovej zóne - v časti Katalógy formulárov - Pokladnice e-kasa klient. Po zaslaní oznámenia Vám bude aplikácia VRP prístupná len v režime čítania a budú Vám zaslané prístupové údaje k tejto VRP označené "READ ONLY" (len na čítanie). Z uvedeného v tejto VRP už nebudete môcť vytvoriť nový pokladničný doklad, VRP bude slúžiť len na čítanie, a ak potrebujete naďalej evidovať tržbu a vystavovať pokladničné doklady, je potrebné si podať novú žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient.

  K danej problematike odporúčame informačný materiál zverejnený na portáli finančnej správy Informácia k povinnosti podnikateľa pri strate prihlasovacích údajov do virtuálnej registračnej pokladnice.

 4. Generovanie nových autentifikačných údajov

  On-line registračná pokladnica (ORP) hlási ukončenie platnosti autentifikačných údajov. Ako mám postupovať a predĺžiť si ich platnosť?

  Odpoveď

  Platnosť autentifikačných údajov je dva roky od ich vystavenia (vytvorenia v e-kasa zóne). ORP 30 dní pred uplynutím tento lehoty zobrazuje informáciu pre podnikateľa o uplynutí platnosti autentifikačných údajov. V tejto lehote ste povinný si vygenerovať nové autentifikačné údaje a nahrať ich do ORP.

  Postup vygenerovania nových autentifikačných údajov je popísaný v informačnom materiáli zverejnenom na portáli finančnej správy Ukončenie platnosti autentifikačných údajov a vygenerovanie nových autentifikačných údajov.

 5. Zmena údajov v pokladnici e-kasa klient – zmena predajného miesta, obchodného mena a hlavného predmetu činnosti

  Presťahoval som si prevádzku a potrebujem do pokladnice e-kasa klient nahrať novú adresu predajného miesta, na ktorom prijímam tržbu. Aký formulár som povinný správcovi dane poslať?

  Odpoveď

  Na oznámenie zmeny predajného miesta, obchodného mena a hlavného predmetu činnosti slúži formulár "Oznámenie o zmene predajného miesta alebo o zmene predmetu činnosti alebo o zmene obchodného mena podnikateľa". Vo formulári vyplníte kód pokladnice e-kasa klient, pri ktorej dochádza k zmene predajného miesta a v adrese predajného miesta uvediete novú, teda aktuálnu adresu. Po odoslaní formulára a spracovaní správcom dane sa nová adresa predajného miesta vo virtuálnej registračnej pokladnici (VRP) aktualizuje automaticky a pri online registračnej pokladnici (ORP) je podnikateľ povinný si stiahnuť v osobnej internetovej zóne - v časti eKasa zóna nové identifikačné údaje, ktoré obsahujú už aktualizovanú adresu nového predajného miesta a je nutné ich nahrať do ORP. 

  Problematika a postup je popísaný v informačnom materiáli zverejnenom na portáli finančnej správy Oznamovacia povinnosť pri zmene údajov v pokladnici e-kasa klient.

 6. Prvé prihlásenie do virtuálnej registračnej pokladnice (VRP)

  Poštou mi boli doručené prihlasovanie údaje do VRP (login a heslo), viete mi pomôcť s prvým prihlásením do aplikácie VRP 2?

  Odpoveď

  Prvé prihlásenie do aplikácie VRP 2 je rovnaké pri prihlásení sa cez mobilnú aplikáciu ako aj pri prihlásení sa do VRP 2 cez webovú aplikáciu. V prvom kroku vo VRP 2 cez Prihlásenie zadáte login a heslo, ktoré Vám boli doručené v obálke z daňového úradu. Druhým krokom je zmena hesla, v ktorom meníte heslo z obálky na Vami zvolené heslo. Heslo musí spĺňať požiadavky, a to: minimálne 8 znakov, a musí obsahovať aspoň jedno malé (a-z) a jedno veľké písmeno (A-Z) a číslicu (0-9). Prihlasovacie meno (login) sa nemení. V tomto kroku pri zmene hesla je potrebné zadať do VRP 2 aj "PIN kód". Ide o štvormiestne číslo, ktoré ste si zadali v žiadosti o pridelenie kódu pokladnice VRP. Po zmene hesla sa pri ďalšom prihlasovaní do aplikácie VRP 2 prihlasujete loginom z obálky a už novým Vami zvoleným heslom. Preto pri zmene hesla odporúčame jeho dôkladné zapamätanie alebo poznačenie.

  Postup prvého prihlásenia sa do aplikácie VRP 2 je popísaný v informačnom materiáli zverejnenom na portáli finančnej správy Informácia k postupu pre prvé prihlásenie sa do VRP 2.

 7. Zmena údajov v prípade, ak sa podnikateľ stane platiteľom dane z pridanej hodnoty

  Od 01.06.2022 sa stanem platiteľom dane z pridanej hodnoty. Aké povinnosti z tohto vyplývajú v prípade pokladnice e-kasa klient?

  Odpoveď

  Odo dňa, kedy ste sa stali platiteľom dane z pridanej hodnoty, t. j. od 01.06.2022 sa vo virtuálnej registračnej pokladnici (VRP) automaticky doplní údaj IČ DPH. Vašou povinnosťou je nastaviť vo VRP pri jednotlivých tovarových položkách prislúchajúcu sadzbu dane z pridanej hodnoty.
  Povinnosťou v prípade online registračnej pokladnice (ORP) je v deň registrácie za platiteľa dane z pridanej hodnoty, teda 01.06.2022 stiahnuť si v osobnej internetovej zóne na portáli FS - v časti eKasa zóna nové identifikačné údaje, ktoré budú obsahovať údaj IČ DPH, ktoré ste povinný nahrať do ORP. Aj pri používaní ORP pri jednotlivých tovarových položkách ste povinný nastaviť prislúchajúcu sadzbu dane z pridanej hodnoty.
   
  Dávame do pozornosti informačný materiál zverejnený na portáli finančnej správy Správne nastavenie on-line registračnej pokladnice a virtuálnej registračnej pokladnice v prípade, ak sa podnikateľ stane platiteľom resp. prestane byť platiteľom dane z pridanej hodnoty.

 8. Zneplatnenie autentifikačných údajov

  Ak na PFS, v osobnej internetovej zóne v časti e-Kasa zadám požiadavku "Vytvoriť nové autentifikačné údaje" a systém mi dáva chybovú hlášku "UI-04-09/-19/Celkový počet aktívnych autentifikačných údajov spolu s novými žiadosťami o vytvorenie autentifikačných údajov, ktoré nie sú v stave "Spracovanie ukončené" alebo "Chyba pri spracovaní" nemôže byť väčší ako 2" a vypisuje mi dve rôzne sériové čísla – dva autentifikačné údaje k rovnakej pokladnici e-kasa klient, v čom je chyba?

  Odpoveď

  Podnikateľ môže mať v e-kasa zóne aktívne maximálne dva vygenerované autentifikačné údaje. V prípade, že podnikateľ potrebuje vygenerovať ďalší autentifikačný údaj, musí jeden vygenerovaný autentifikačný údaj zneplatniť.
  Podrobnejšie informácie k zneplatneniu autentifikačných údajov sú zverejnené na portáli Finančnej správy v časti FaQ/Informácie k aktuálnym daňovým a colným povinnostiam/Elektronické a virtuálne registračné pokladnice v informačnom materiáli 4/ORP/2023/IM - Postup pre zneplatnenie autentifikačných údajov v e-kasa zóne.

 9. Stiahnutie reportov z osobnej internetovej zóny, v časti e-Kasa zóna

  Potrebujem si na portáli FS stiahnuť mesačné reporty za účelom kontroly a porovnania s mesačnou uzávierkou v pokladnici e-kasa klient. Ako sa k nim dostanem?

  Odpoveď

  Prvým krokom je autorizácia na daňový subjekt a prístupy autorizovanej osoby do eKasa zóny v roli "administrátor" alebo "účtovník". Uvedené role majú oprávnenie na prístup k dostupným reportom. Role "technik" a "prevádzkar" nemajú oprávnenie na tieto reporty.

  V ekasa zóne máte k dispozícii dostupné reporty, ktoré obsahujú dva typy reportov, a to:

  • Sumárny report
  • Report evidovaných dokladov

  Podrobnejšie informácie sú v informačnom materiáli zverejnenom na portáli finančnej správy 1/ORP/2022/IM Práca s dostupnými reportami.

 10. Overenie pravosti pokladničného dokladu

  Som spotrebiteľ, kde si môžem overiť, či pokladničný doklad, ktorý som dostal je pravý a bol zaevidovaný v systéme ekasa ?

  Odpoveď

  Pravosť pokladničného dokladu si môžete overiť prostredníctvom svojho smartfónu v mobilnej aplikácii ePeňaženka alebo prostredníctvom PC cez webovú aplikáciu Over doklad. Bližšie informácie sú zverejnené v informačnom materiáli Informácia k overeniu pravosti pokladničného dokladu.

 11. Platobný terminál

  Je v aplikácii VRP 2 podporovaný platobný terminál?

  Odpoveď

  Platobný terminál je možné použiť pri tvorbe pokladničného dokladu a úhrade faktúry. Aktuálne podporovaný platobný terminál pre ANDROID zariadenia je SumUp a GP tom a pre iOS zariadenia SumUp.
  Pre zapnutie podpory platobného terminálu je potrebné v aplikácii VRP 2 zapnúť "Použitie mobilného POS terminálu" v nastaveniach dokladu (Nastavenia > Nastavenia dokladu) a vybrať typ/model platobného terminálu. Pri vytváraní pokladničného dokladu aplikácia v poslednom kroku pri rozpise platieb zobrazí tlačidlo na vykonanie platby. Toto tlačidlo je možné použiť iba v prípade, že je v nastaveniach aplikácie zapnuté aj "Zadávanie rozpisu platidiel" a zároveň doklad obsahuje platbu kartou. Následne bude uskutočnená platba prostredníctvom vybraného platobného terminálu. Po úspešnej platbe je potrebné následne vytvoriť samotný pokladničný doklad. V prípade neúspešnej platby je možné platbu vykonať opakovane.

 12. Zaevidovanie vrátenia tržby vo VRP 2 na základe vráteného tovaru

  Faktúra za predaj tovaru bola uhradená v hotovosti a zaevidovaná v systéme e-kasa prostredníctvom aplikácie VRP 2. Na základe vrátenia časti tovaru zákazníkom/kupujúcim bola vystavená opravná faktúra – dobropis. Ako v aplikácii VRP 2 zaevidujem vrátenie finančnej čiastky na základe vráteného tovaru z dobropisu? 

  Odpoveď

  Podnikateľ pri vrátení finančnej čiastky zákazníkovi/kupujúcemu z dôvodu vystavenia faktúry (dobropisu) na základe vrátenia tovaru alebo reklamácie tovaru má povinnosť vrátenia tržby/finančnej čiastky zaevidovať vo VRP 2 a následne vydať zákazníkovi/kupujúcemu originál pokladničného dokladu so zápornou položkou so všetkými náležitosťami v zmysle zákona.

  POSTUP evidovania vo VRP 2:
  Kliknite na "Nový doklad", potom na "Pokladničný doklad" a vyberte typ položky "Vrátenie tovaru". Následne kliknite na "Manuálne zaevidovanie". Vypíšte identifikátor dokladu (ID dokladu, ku ktorému sa vrátená platba vzťahuje), do názvu dokladu/tovaru zadajte "Faktúra" a jej číslo a zadajte množstvo 1. V položke Jednotková cena s DPH uveďte tú sumu, ktorá je na vrátenie. Ako sadzbu DPH vyberte 0 %, slovná informácia "Bez slovnej informácie" a kliknite na "Pridať položku", "Pokračovať" a vzápätí na "Vytvoriť doklad".

 13. Výnimka z povinnosti používania pokladnice e-kasa klient u podnikateľa - držiteľa preukazu ŤZP

  Je živnostník - držiteľ preukazu ŤZP povinný tržbu prijatú v hotovosti z predaja tovaru alebo z poskytovania služby evidovať v pokladnici e-kasa klient?

  Odpoveď

  Ak je podnikateľ držiteľom preukazu ŤZP a bude prijímať tržbu za predaj tovaru alebo poskytnutie vymedzenej služby, čiže služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami, ktoré nahrádzajú hotovosť, nemá povinnosť používať na evidovanie tržby pokladnicu e-kasa klient (ORP alebo VRP).
  Upozorňujeme, že výnimka sa nevzťahuje na prípad, ak za podnikateľa– držiteľa preukazu ŤZP prijíma tržbu fyzická osoba, ktorá nie je fyzickou osobou s ŤZP.