Preskočiť na hlavný obsah

Zákon o elektronickej registračnej pokladnici

(Zákon č. 289/2008 [nové okno] Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov)

Najčastejšie otázky z oblasti elektronických registračných pokladníc (ERP) a virtuálnych registarčných pokladníc (VRP) sú Vám poskytované v nasledovnej štruktúre:

 1. Ukončenie platnosti autentifikačných údajov

  Používam e-kasu, do prevádzky bola spustená v auguste 2019. Prišlo mi do schránky na finančnej správe upozornenie na obnovu autentifikačných údajov. Je potrebné tieto údaje obnoviť hneď v apríli alebo až v auguste  2021, kedy skončí ich platnosť? Tak je to uvedené aj v eKasa zóne, exspirácia je 15.8.2021.

  Odpoveď

  Súbor autentifikačných údajov, ktorý má podnikateľ nahraný v ORP, má platnosť dva roky od ich vystavenia (vytvorenia autentifikačných údajov v e-kasa zóne). Po uplynutí dvoch rokoch od ich vystavenia má podnikateľ povinnosť si vygenerovať nové autentifikačné údaje, ktoré je potrebné opätovne nahrať do ORP.

  Odporúčame odkontrolovať si platnosť autentifikačných údajov v rámci e-kasa zóny cez prehľad autentifikačných údajov, ak je dátum exspirácie august, je postačujúce stiahnuť nové autentifikačné údaje k tomuto dátumu, nemusíte to realizovať teraz v apríli.

  Odporúčame informačný materiál zverejnený na portáli finančnej správy "Ukončenie platnosti autentifikačných údajov a vygenerovanie nových autentifikačných údajov"

  (https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/ERP_VRP/2021/2021.02.01_1_ORP_2021_IM.pdf ).

 2. Oneskorené spracovanie autentifikačných údajov

  Cez e-kasa zónu som dal spracovať „Žiadosť o nové autentifikačné údaje". Po hodine mi stále vypisuje „Oneskorené spracovanie". Ako si mám vytvoriť autentifikačné údaje?

  Odpoveď

  Ak žiadosť nie je po hodine spracovaná, a stále vypisuje „Oneskorené spracovanie", odporúčame nanovo dať vygenerovať nový ďalší autentifikačný údaj.

 3. Zneplatnenie autentifikačných údajov

  Podnikateľ môže mať v e-kasa zóne max. dva vygenerované platné autentifikačné údaje. V prípade, že podnikateľ potrebuje vygenerovať ďalší autentifikačný údaj, musí jeden starší vygenerovaný autentifikačný údaj zneplatniť.

  Odpoveď

  Podrobnejšie informácie k zneplatneniu autentifikačných údajov sú zverejnené v aktualizovanom informačnom materiáli na portáli Finančnej správy v časti FaQ/Informácie k aktuálnym daňovým a colným povinnostiam/Elektronické a virtuálne registračné pokladnice 4/ORP/2021/IM - Postup pre zneplatnenie autentifikačných údajov - odkaz ( https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/ERP_VRP/2021/2021.04.23_004_ORP_2021_IM_zneplat_reg.pdf ).

 4. Zmena na platiteľa DPH pri používaní pokladnice e-kasa klient

  Od 15. nasledujúceho mesiaca sa stanem platiteľom DPH. Čo mám robiť, aby sa mi na bločku z pokladnice e-kasa klient správne uvádzalo IČ DPH?

  Odpoveď

  Ak sa stanete platiteľom DPH napr. od 15.12.2020 a používate na evidovanie tržby ORP, je potrebné si 15.12. alebo po tomto termíne stiahnuť nanovo identifikačné údaje z e-kasa zóny. Identifikačné údaje budú už automaticky obsahovať aj údaj IČ DPH. Následne je potrebné nahrať si ich do pokladnice a aj správne nastaviť pokladnicu ako platiteľ DPH. Upozorňujeme, že o nový kód pokladnice v tomto prípade nežiadate. Ak používate VRP, zmena sa prejaví automaticky, nie je potrebné sťahovať žiadne údaje.

 5. Vyobrazenie vzoru pokladničného dokladu pri používaní pokladnice e-kasa klient

  Mám povinnosť mať na predajnom mieste vystavený vzor pokladničného dokladu?

  Odpoveď

  S účinnosťou od 21.7.2020 podnikatelia už nemajú povinnosť na predajnom mieste, v rámci ktorého používajú pokladnicu e-kasa klient, sprístupniť vzor pokladničného dokladu vyhotoveného pokladnicou e-kasa klient.

 6. Denné tržby a report

  Chcem si v e-kasa zóne pozrieť denné tržby, ako sa k nim dostanem?

  Odpoveď

  Denné tržby sa v súčasnosti v e-kasa zóne nedajú pozrieť. Reporty evidované doklady sú dostupné na mesačnej báze spätne za predchádzajúce obdobie.

 7. Povinnosti podnikateľa pri strate prihlasovacích údajov do VRP

  Neviem sa prihlásiť do VRP. Keď zadám login a heslo, ktoré som si zmenil, systém mi uvádza „Nesprávne prihlasovacie meno a heslo“. Čo mám v danom prípade urobiť, aby som mohol naďalej evidovať tržby?

  Odpoveď

  Pri zabudnutom hesle (ktoré si podnikateľ sám vytvoril) daňový úrad zabudnuté (stratené) heslo nevie obnoviť. Aby si podnikateľ vo VRP, ku ktorej stratil prihlasovacie údaje, mohol prezerať údaje o zaevidovaných tržbách, je potrebné, aby na daňový úrad doručil oznámenie o strate prihlasovacích údajov. Po oznámení o strate prihlasovacích údajov aplikácia VRP bude (podnikateľ održí obálku read only) sprístupnená v režime čítania, napr. vytvorenie uzávierok, reportov. Podnikateľ pod týmto loginom a heslom nebude môcť vytvoriť nový pokladničný doklad. Preto ak chce pracovať vo VRP, musí daňovému úradu doručiť novú žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient, v rámci ktorej vyznačí, že žiada o pridelenie kódu VRP (ďalej „žiadosť“) .
  Oznámenie ako aj žiadosť je potrebné daňovému úradu doručiť elektronicky cez osobnú internetovú zónu podnikateľa.

 8. Prerušenie prevádzky pokladnice e-kasa klient

  Aká je lehota na odoslanie dátovej správy do systému e-kasa v prípade prekročenia hraničnej doby odozvy?

  Odpoveď

  Podnikateľ je povinný zaslať uloženú dátovú správu do systému e-kasa do 96 hodín od prvého pokusu o jej zaslanie; ak nemožno zaslať dátovú správu do systému e-kasa z dôvodov na strane finančného riaditeľstva, lehota na jej odoslanie sa považuje za zachovanú, ak je zaslaná do 96 hodín od zverejnenia oznámenia o odstránení prekážok na strane finančného riaditeľstva na svojom webovom sídle.

 9. Zmena údajov v pokladnici e-kasa klient (VRP)

  Vo virtuálnej registračnej pokladnici (VRP) sa mi zobrazuje iné obchodné meno, aké mám uvedené na živnostenskom liste. Akým spôsobom je možné opraviť obchodné meno?

  Odpoveď

  Zmenu obchodného mena je potrebné oznámiť elektronicky cez formulár (katalóg formulárov) "Oznámenie o zmene predajného miesta alebo o zmene predmetu činnosti alebo o zmene obchodného mena podnikateľa". Po spracovaní oznámenia registrátorom sa obchodné meno vo VRP upraví automaticky.

 10. Overenie pokladničného dokladu vystaveného cez pokladnicu e-kasa klient

  Akým spôsobom si môžem overiť pravosť pokladničného dokladu vyhotoveného pokladnicou e-kasa klient?

  Odpoveď

  Pre jednoduchú kontrolu pokladničných dokladov vystavených pokladnicou e-kasa klient je možné použiť aplikáciu „Over doklad“. Aplikácia Over doklad je dostupná pre operačné systémy Android a iOS. Občania si ju môžu bezplatne stiahnuť z mobilných obchodov GooglePlay či iOS App store. Aplikáciu je možné využívať aj priamo prostredníctvom webovej stránky finančnej správy https://opd.financnasprava.sk/#!/check

 11. Povinnosť evidovať predaj majetku v pokladnici e-kasa klient

  Podnikateľ, u ktorého predmetom podnikateľskej činnosti je predaj textilného tovaru, sa rozhodne predať starší typ počítača zaradený v obchodnom majetku, ktorý využíval pre svoje podnikanie. Má podnikateľ povinnosť tržbu prijatú v hotovosti za predaj počítača evidovať v ORP/VRP?

  Odpoveď

  V prípade predaja vyradeného, nadbytočného alebo nepoužívaného majetku sa nejedná o podnikateľskú činnosťou podnikateľa, preto z uvedeného dôvodu, ak podnikateľ predáva svoj dlhodobý, resp. krátkodobý hmotný majetok zaradený do obchodného majetku podnikateľa, tržby (úhrady faktúr) prijaté v hotovosti z takéhoto predaja nie je potrebné evidovať v ORP/VRP v zmysle zákona č. 289/2008 Z. z.

 12. Pridelenie kódu pokladnici e-kasa klient (ORP a VRP)

  Ako dlho trvá doručenie prístupových kódov do e-kasy.

  Odpoveď

  V prípade ORP (online registračná pokladnica) Vám na základe Vami elektronicky zaslanej žiadosti budú pridelené kódy, ktoré si stiahnete vo Vašej osobnej internetovej zóne v časti  „EKASA“ cca 1- 2 dni.
  V prípade VRP (virtuálna registračná pokladnica) Vám na základe Vami elektronicky zaslanej žiadosti budú pridelené kódy/ prihlasovacie údaje (login a heslo) doručené doporučene poštou na adresu sídla/trvalého pobytu cca do14 dní.

 13. Povinnosť používať pokladnicu e-kasa klient

  Moje podnikanie je  zamerané na internetový predaj rôzneho spotrebného tovaru. Ak všetky úhrady faktúr budem prijímať iba prevodom na účet, mám aj v tomto prípade si zabezpečiť pokladnicu e-kasa klient (ORP/VRP)?

  Odpoveď

  Nie, nakoľko v uvedenom prípade ide o bezhotovostnú úhradu.

  Tržbou sa na účely zákona č. 289/2008 Z. z. považuje platba prijatá z predaja tovaru alebo z poskytovania vymedzených služieb, a to na predajnom mieste v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť, najmä elektronickými platobnými prostriedkami, napr. platobnou kartou cez POS terminál alebo poukážkou oprávňujúcou na nákup tovaru alebo poskytnutie služby; tržbou je aj platba prijatá ako preddavok. Tržbou podľa cit. zákona je aj úhrada faktúry, ale len ak je podnikateľom prijatá v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť.