Preskočiť na hlavný obsah

Zákon o elektronickej registračnej pokladnici

(Zákon č. 289/2008 [nové okno] Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov)

Najčastejšie otázky z oblasti elektronických registračných pokladníc (ERP) a virtuálnych registarčných pokladníc (VRP) sú Vám poskytované v nasledovnej štruktúre:

 1. Podanie žiadosti o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient

  Som začínajúci podnikateľ, otvoril som si živnosť a na predaj tovaru mám povinnosť  používať pokladnicu e-kasa klient. Ako požiadať o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient? 

  Odpoveď

  Žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient je v prípade podnikateľa potrebné podať elektronicky z osobnej internetovej zóny - v časti Katalógy formulárov - Pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient a vyplnením formulára „Žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient“. V žiadosti označíte, či žiadate o pridelenie kódu virtuálnej registračnej pokladnice (VRP) alebo o pridelenie kódu on-line registračnej pokladnice (ORP). V prípade označenia žiadosti o pridelenie kódu VRP pribudne v žiadosti aj povinný údaj/riadok „PIN kód“. Ide o ľubovoľné štvormiestne číslo, ktoré si podnikateľ zvolí sám, a ktoré bude potrebné uviesť/zadať pri prvom prihlásení do VRP.

  Pri podávaní žiadosti o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient postupujte podľa informačného materiálu zverejneného na portáli finančnej správy Spôsob elektronického podávania žiadosti o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient (VRP/ORP) cez portál finančnej správy.

  Kód pokladnice e-kasa klient Vám bude pridelený nasledujúci deň, maximálne do 2 dní od podania žiadosti o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient. Pri VRP Vám budú po podaní žiadosti prístupové údaje (login a heslo) doručené prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb doporučenou zásielkou v lehote cca do 14 dní od podania žiadosti. V prípade ORP je Vám po pridelení kódu sprístupnený inicializačný balíček (identifikačné a autentifikačné údaje) do e-kasa zóny v osobnej  internetovej zóne na portáli FS.

 2. Ukončenie používania pokladnice e-kasa klient

  Ukončil som podnikanie, zrušil som prevádzku, na ktorej som poskytoval služby a prijímal tržbu v hotovosti. Ako požiadať o zrušenie pokladnice e-kasa klient?

  Odpoveď

  Ukončenie používania pokladnice e-kasa klient oznámite prostredníctvom formulára „Oznámenie o ukončení používania pokladnice e-kasa klient“, dostupného na portáli FS www.financnasprava.sk - osobná internetová zóna - v časti Katalógy formulárov - Pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient.      
  Postup podania predmetného oznámenia je popísaný v informačnom materiáli zverejnenom na portáli finančnej správy Spôsob elektronického podávania Oznámenia o ukončení používania pokladnice e-kasa klient (VRP/ORP).

 3. Strata prihlasovacích údajov do virtuálnej registračnej pokladnice (VRP)

  Neviem sa prihlásiť do VRP, nakoľko som zabudol heslo. Viete mi ho poslať alebo ako si ho viem zistiť?

  Odpoveď

  Pri strate (zabudnutí), zneužití, odcudzení alebo znehodnotení prihlasovacích údajov do VRP (loginu alebo hesla) nie je možnosť ich obnovenia alebo získania. V takomto prípade ste povinný správcovi dane oznámiť stratu prihlasovacích údajov prostredníctvom formulára „Oznámenie o strate, zneužití alebo odcudzení prihlasovacích údajov k VRP“, ktorý je dostupný v osobnej internetovej zóne - v časti Katalógy formulárov - Pokladnice e-kasa klient. Po zaslaní oznámenia Vám bude aplikácia VRP prístupná len v režime čítania a budú Vám zaslané prístupové údaje k tejto VRP označené „READ ONLY“ (len na čítanie). Z uvedeného v tejto VRP už nebudete môcť vytvoriť nový pokladničný doklad, VRP bude slúžiť len na čítanie, a ak potrebujete naďalej evidovať tržbu a vystavovať pokladničné doklady, je potrebné si podať novú žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient.

  K danej problematike odporúčame informačný materiál zverejnený na portáli finančnej správy Informácia k povinnosti podnikateľa pri strate prihlasovacích údajov do virtuálnej registračnej pokladnice.

 4. Generovanie nových autentifikačných údajov

  On-line registračná pokladnica (ORP) hlási ukončenie platnosti autentifikačných údajov. Ako mám postupovať a predĺžiť si ich platnosť?

  Odpoveď

  Platnosť autentifikačných údajov je dva roky od ich vystavenia (vytvorenia v e-kasa zóne). ORP 30 dní pred uplynutím tento lehoty zobrazuje informáciu pre podnikateľa o uplynutí platnosti autentifikačných údajov. V tejto lehote ste povinný si vygenerovať nové autentifikačné údaje a nahrať ich do ORP.

  Postup vygenerovania nových autentifikačných údajov je popísaný v informačnom materiáli zverejnenom na portáli finančnej správy Ukončenie platnosti autentifikačných údajov a vygenerovanie nových autentifikačných údajov.

 5. Zmena údajov v pokladnici e-kasa klient – zmena predajného miesta, obchodného mena a hlavného predmetu činnosti

  Presťahoval som si prevádzku a potrebujem do pokladnice e-kasa klient nahrať novú adresu predajného miesta, na ktorom prijímam tržbu. Aký formulár som povinný správcovi dane poslať?

  Odpoveď

  Na oznámenie zmeny predajného miesta, obchodného mena a hlavného predmetu činnosti slúži formulár „Oznámenie o zmene predajného miesta alebo o zmene predmetu činnosti alebo o zmene obchodného mena podnikateľa“. Vo formulári vyplníte kód pokladnice e-kasa klient, pri ktorej dochádza k zmene predajného miesta a v adrese predajného miesta uvediete novú, teda aktuálnu adresu. Po odoslaní formulára a spracovaní správcom dane sa nová adresa predajného miesta vo virtuálnej registračnej pokladnici (VRP) aktualizuje automaticky a pri online registračnej pokladnici (ORP) je podnikateľ povinný si stiahnuť v osobnej internetovej zóne - v časti eKasa zóna nové identifikačné údaje, ktoré obsahujú už aktualizovanú adresu nového predajného miesta a je nutné ich nahrať do ORP. 

  Problematika a postup je popísaný v informačnom materiáli zverejnenom na portáli finančnej správy Oznamovacia povinnosť pri zmene údajov v pokladnici e-kasa klient.

 6. Prvé prihlásenie do virtuálnej registračnej pokladnice (VRP)

  Poštou mi boli doručené prihlasovanie údaje do VRP (login a heslo), viete mi pomôcť s prvým prihlásením do aplikácie VRP 2?

  Odpoveď

  Prvé prihlásenie do aplikácie VRP 2 je rovnaké pri prihlásení sa cez mobilnú aplikáciu ako aj pri prihlásení sa do VRP 2 cez webovú aplikáciu. V prvom kroku vo VRP 2 cez Prihlásenie zadáte login a heslo, ktoré Vám boli doručené v obálke z daňového úradu. Druhým krokom je zmena hesla, v ktorom meníte heslo z obálky na Vami zvolené heslo. Heslo musí spĺňať požiadavky, a to: minimálne 8 znakov, a musí obsahovať aspoň jedno malé (a-z) a jedno veľké písmeno (A-Z) a číslicu (0-9). Prihlasovacie meno (login) sa nemení. V tomto kroku pri zmene hesla je potrebné zadať do VRP 2 aj „PIN kód“. Ide o štvormiestne číslo, ktoré ste si zadali v žiadosti o pridelenie kódu pokladnice VRP. Po zmene hesla sa pri ďalšom prihlasovaní do aplikácie VRP 2 prihlasujete loginom z obálky a už novým Vami zvoleným heslom. Preto pri zmene hesla odporúčame jeho dôkladné zapamätanie alebo poznačenie.

  Postup prvého prihlásenia sa do aplikácie VRP 2 je popísaný v informačnom materiáli zverejnenom na portáli finančnej správy Informácia k postupu pre prvé prihlásenie sa do VRP 2.

 7. Zmena údajov v prípade, ak sa podnikateľ stane platiteľom dane z pridanej hodnoty

  Od 01.06.2022 sa stanem platiteľom dane z pridanej hodnoty. Aké povinnosti z tohto vyplývajú v prípade pokladnice e-kasa klient?

  Odpoveď

  Odo dňa, kedy ste sa stali platiteľom dane z pridanej hodnoty, t. j. od 01.06.2022 sa vo virtuálnej registračnej pokladnici (VRP) automaticky doplní údaj IČ DPH. Vašou povinnosťou je nastaviť vo VRP pri jednotlivých tovarových položkách prislúchajúcu sadzbu dane z pridanej hodnoty.
  Povinnosťou v prípade online registračnej pokladnice (ORP) je v deň registrácie za platiteľa dane z pridanej hodnoty, teda 01.06.2022 stiahnuť si v osobnej internetovej zóne na portáli FS - v časti eKasa zóna nové identifikačné údaje, ktoré budú obsahovať údaj IČ DPH, ktoré ste povinný nahrať do ORP. Aj pri používaní ORP pri jednotlivých tovarových položkách ste povinný nastaviť prislúchajúcu sadzbu dane z pridanej hodnoty.
   
  Dávame do pozornosti informačný materiál zverejnený na portáli finančnej správy Správne nastavenie on-line registračnej pokladnice a virtuálnej registračnej pokladnice v prípade, ak sa podnikateľ stane platiteľom resp. prestane byť platiteľom dane z pridanej hodnoty.

 8. Overenie pokladničného dokladu

  Zamestnanec nám predložil pokladničný doklad o úhrade wellnes pobytu k preplateniu rekreačného poukazu. Ako si viem overiť predložený pokladničný doklad?

  Odpoveď

  Na overenie pravosti pokladničného dokladu slúži aplikácia OVER DOKLAD. Pravosť môžete v prípade mobilnej aplikácie overiť naskenovaním QR kódu, v prípade webovej aplikácie je len možnosť zadaním jednotlivých overovacích položiek z pokladničného dokladu https://opd.financnasprava.sk/#!/check.

  K uvedenému je vypracovaným informačný materiál zverejnený na portáli finančnej správy Postup pre overenie pokladničného dokladu.

 9. Stiahnutie reportov z osobnej internetovej zóny, v časti e-Kasa zóna

  Potrebujem si na portáli FS stiahnuť mesačné reporty za účelom kontroly a porovnania s mesačnou uzávierkou v pokladnici e-kasa klient. Ako sa k nim dostanem?

  Odpoveď

  Prvým krokom je autorizácia na daňový subjekt a prístupy autorizovanej osoby do eKasa zóny v roli „administrátor“ alebo „účtovník“. Uvedené role majú oprávnenie na prístup k dostupným reportom. Role „technik“ a „prevádzkar“ nemajú oprávnenie na tieto reporty.

  V ekasa zóne máte k dispozícii dostupné reporty, ktoré obsahujú dva typy reportov, a to:

  • Sumárny report
  • Report evidovaných dokladov

  Podrobnejšie informácie sú v informačnom materiáli zverejnenom na portáli finančnej správy Práca s dostupnými reportami – rola „Administrátor/Účtovník“

 10. Ako si nainštalovať aplikáciu VRP 2

  Používam virtuálnu registračnú pokladnicu cez aplikáciu Pokladnica. Chcel by som začať používať aplikáciu VRP 2. Ako si ju nainštalujem do môjho zariadenia?

  Odpoveď

  Mobilná aplikácia VRP 2 je dostupná na Google Play, kde si ju môžete bezplatne stiahnuť do svojho mobilného zariadenia. Aplikácia VRP 2 je ďalej k dispozícii vo forme APK súboru na stiahnutie aj na portáli FS v časti Podnikatelia – Dane – eKasa – Virtuálna registračná pokladnica 2: https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/ekasa/vrp2. V prípade, že používate počítač, nájdete link na aplikáciu VRP 2 na portáli FS v časti Podnikatelia – Dane – eKasa – Virtuálna registračná pokladnica 2 alebo cez odkaz https://vrp2.financnasprava.sk/#/auth/login.

 11. Počet spárovaných zariadení s jednou virtuálnou registračnou pokladnicou (VRP) nemôže byť viac ako 3

  Mobilnú aplikáciu VRP 2 som si chcel spárovať s novým mobilným zariadením. Vyskočila mi hláška „Počet spárovaných zariadení s jednou VRP nemôže byť viac ako 3. Čo mám robiť?

  Odpoveď

  Prostredníctvom aplikácie VRP 2 odporúčame v nastaveniach odpárovať zariadenia postupom: Kliknutím v ľavom hlavnom menu na tlačidlo Nastavenia a následne na tlačidlo Spárované zariadenia, kde sa zobrazí obrazovka, ktorá slúži pre zobrazenie zoznamu spárovaných mobilných zariadení s VRP. Počet spárovaných zariadení s jednou VRP nemôže byť viac ako 3. Pri každom zázname v tabuľke zoznamu spárovaných mobilných zariadení sa nachádza ID zariadenia, názov zariadenia, dátum spárovania, dátum posledného prihlásenia a možnosť Odpárovať. Pomocou tlačidla Odpárovať zrušíte prepojenie mobilného zariadenia s VRP umožňujúce prihlasovanie cez PIN (resp. odtlačok prsta).
  Postup je detailne popísaný v Používateľskej príručke – VRP 2 zverejnenej na portáli finančnej správy na strane 130.

 12. Aplikácia VRP 2 mi po nainštalovaní nepracuje korektne

  Sme predajca pokladničných tlačiarní. Zistili sme, že na jednom zo zariadení, ktoré predávame aplikácia VRP 2 nepracuje korektne. Aplikácia sa spustí, ale vidieť len bielu obrazovku. Daná zariadenie má Android ver 8.0.

  Odpoveď

  Aplikácia je vyvinutá hybridnou technológiou a na jej správne fungovanie je potrebné mať v zariadení nainštalovaný komponent Android WebView s Chrome vo verzii 60 a vyššou. WebView je bežnou súčasťou systému Android od verzie 4+. V prípade bielej obrazovky je potrebné aktualizovať, prípadne ak sa v systéme nenachádza, WebView doinštalovať. Postup pre konkrétne Android verzie:

  Pre zariadenia s Android 5 a 6:

  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.webview [nové okno]

  Pre zariadenia s Android 7+ je použitý Google Chrome:

  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android.chrome [nové okno]

  Aktuálnu verziu WebView v danom zariadení je možné overiť napr. aplikáciou:

  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.snc.test.webview2 [nové okno]

 13. Webová aplikácia VRP 2 nepracuje korektne

  Po otvorení linku https://vrp2.financnasprava.sk/ cez počítač sa mi zobrazí len biela obrazovka, čo mám robiť ?

  Odpoveď

  Ak používate jeden z podporovaných prehliadačov, odporúčame Vám aktualizovať aplikáciu VRP 2 cez tlačidlo "CTRL + F5", po prípade ešte vymazať vyrovnávaciu pamäť prehľadávania v prehliadači (CTRL + SHIFT+Delete).

  Podporované prehliadače pre VRP 2 sú: Google Chrome 88+, Chrome for Android 97+, MS Edge 94+, Firefox 78+, Firefox for Android 95+, Safari 13+, Opera 78+, Opera Mobile 64+. V prípade, ak nepoužívate vyššie uvedený prehliadač, aplikácia VRP 2 nemusí pracovať korektne. Odporúčame Vám prejsť na prácu s VRP 2 v podporovaných prehliadačoch.

 14. Mobilné zariadenia bez Google služieb

  Je k dispozícii aplikácia aj pre mobilné zariadenia Huawei alebo iné zariadenia bez Google služieb ?

  Odpoveď

  Aplikácia VRP 2 je k dispozícii vo forme APK súboru na stiahnutie aj na portáli FS v časti Podnikatelia – Dane – eKasa – Virtuálna registračná pokladnica 2: https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/ekasa/vrp2

 15. Aplikácia VRP 2 pre zariadenia s operačným systémom iOS

  Aplikácia VRP 2 je dostupná pre mobilné zariadenia s operačným systémov ANDROID 5 a vyššie. Kedy bude dostupná aj pre mobilné zariadenia s operačným systémom iOS ?

  Odpoveď

  Finančná správa vyvíja maximálne úsilie, aby bola nová aplikácia VRP 2 čím skôr dostupná aj pre používateľov zariadení s operačným systémom iOS. Dovtedy môžete využívať webové rozhranie, kde bol zapracovaný responzívny dizajn a pokladničné doklady sa budú môcť tlačiť vo formáte A4, A5, A6 alebo môžete použiť niektorý z na trhu dostupných ovládačov pre tlač na príslušnej mobilnej tlačiarni.