Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky

Zákon o elektronickej registračnej pokladnici

(Zákon č. 289/2008 [nové okno] Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov)

Najčastejšie otázky z oblasti elektronických registračných pokladníc (ERP) a virtuálnych registarčných pokladníc (VRP) sú Vám poskytované v nasledovnej štruktúre:

 1. Vyhotovenie dennej uzávierky pri prerušení prevádzky ERP/VRP

  Pri prerušení prevádzky ERP je podnikateľ povinný k tržbám prijatým v hotovosti vyhotovovať paragóny. Je povinný podnikateľ v deň vystavenia paragónov za tržby prijaté v hotovosti vyhotovovať aj dennú uzávierku?

  Odpoveď

  Áno, podnikateľ je povinný vyhotovovať denné uzávierky z kópií paragónov v deň ich vyhotovenia, keďže v danom prípade ide o neelektronické evidovanie tržieb.

 2. Evidencia platieb

  Podnikateľ prijal platbu za predaj tovaru platobnou kartou cez platobný terminál. Je povinný danú platbu zaevidovať v ERP alebo vo VRP?

  Odpoveď

  Áno. Nakoľko prijatie platby prostredníctvom platobnej karty sa na účely zákona o ERP považuje za tržbu, podnikateľ je povinný prijatú platbu platobnou kartou za predaj tovaru evidovať v ERP alebo vo VRP. Za tržbu sa podľa zákona o ERP považuje platba prijatá z predaja tovaru alebo z poskytovania vymedzenej služby na predajnom mieste v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť, najmä elektronickými platobnými prostriedkami alebo poukážkou oprávňujúcou na nákup tovaru alebo poskytnutie služby, okrem platby prijatej bezhotovostne prevodom na účet podnikateľa; tržbou je aj platba prijatá ako preddavok. Tržbou je aj úhrada pohľadávky (úhrada faktúry), ale len ak je podnikateľom prijatá v hotovosti.

 3. Pokladničný doklad - email

  Môže podnikateľ pokladničný doklad z ERP/VRP kupujúcemu poslať mailom (teda neodovzdať ho pri prijatí tržby)?

  Odpoveď

  Nie. Podľa zákona o ERP podnikateľ je povinný po zaevidovaní tržby v ERP alebo VRP odovzdať kupujúcemu pokladničný doklad ihneď po jeho vytlačení.

 4. Používanie jednej prenosnej pokladnice na viacerých miestach v rovnakom čase

  Som podnikateľ, môžem na viacerých predajných miestach (prevádzkach) používať jednu prenosnú pokladnicu v rovnakom čase?

  Odpoveď

  V rovnakom čase nie je možné sa prihlásiť v rámci jedného prístupu do virtuálnej registračnej pokladnice (VRP) dvom pracovníkom súbežne a ani do dvoch rôznych koncových zariadení súbežne, VRP vždy jedného systém odhlási. To znamená, že v rovnakom čase nie je možné používať jednu VRP na viacerých predajných miestach (platí to aj v prípade jedného predajného miesta). V uvedenom prípade odporúčame vyplniť pre každé predajné miesto samostatnú žiadosť o pridelenie VRP a každé predajné miesto bude mať vlastné prihlasovacie údaje.

 5. Rozpis platidiel vo VRP

  Má podnikateľ možnosť pri platbe kartou vo VRP rozlíšiť danú platbu, t.j. že ide o platbu kartou?

  Odpoveď

  Áno má, avšak najskôr je potrebné, aby podnikateľ v nastaveniach dokladu „Zadávanie rozpisu platidiel“ klikol na „Áno“, v časti „Prednastavený typ platidla“ zvolil platbu, ktorú najčastejšie prijíma a následne klikol na „Uložiť“. Následne pri vytváraní a zadaní povinných údajov na pokladničnom doklade sa zobrazí „Rozpis platieb dokladu“, kde si podnikateľ nastaví typ platidla.

 6. Pridelenie kódu VRP - lehota

  Ako dlho trvá pridelenie kódu VRP?

  Odpoveď

  V priemere dva týždne. Prihlasovacie údaje sa doručujú podnikateľovi v bezpečnostnej obálke poštou, do vlastných rúk (doporučene).

 7. Povinnosti pri ŤZP

  Aké povinnosti sa od 1.1.2018 vzťahujú na podnikateľa, ktorý je držiteľom preukazu ŤZP?

  Odpoveď

  Od 1.1.2018 podnikateľ, na ktorého sa nevzťahuje povinnosť evidovať tržbu v ERP/VRP, je povinný na každom predajnom mieste sprístupniť oznámenie, v ktorom uvedie, že nie je podľa zákona č. 289/2008 Z. z. povinný používať ERP/VRP tak, aby toto oznámenie bolo pre kupujúceho (zákazníka) jednoznačné, zrozumiteľné, ľahko prístupné a dobre čitateľné.
  Ďalšou povinnosťou podnikateľa držiteľa preukazu ŤZP, ktorý nemá povinnosť používať ERP/VRP podľa § 3 ods. 2 písm. a) ôsmeho bodu alebo písm. b) prvého bodu, je mať na predajnom mieste na účely kontroly preukaz fyzickej osoby s ŤZP alebo preukaz fyzickej osoby s ŤZP so sprievodcom alebo úradne osvedčenú fotokópiu týchto preukazov.

 8. Zúčtovanie plomb

  Ako a komu má servisná organizácia vykonať zúčtovanie plomb podľa novely zákona č. 289/2008 Z. z. prvýkrát v lehote do 31.7.2018?

  Odpoveď

  Dňa 1. januára 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 270/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Prvé zúčtovanie sa podľa citovanej novely zákona za prvý polrok 2018 vykoná najneskôr do 31. júla 2018 a za druhý polrok najneskôr do 31. januára 2019. Zúčtovanie sa vykoná osobne alebo poštou na colný úrad - organizačné oddelenie. Osoba oprávnená konať odovzdá pracovníkovi colného úradu zúčtovanie na dátovom médiu (CD, DVD, USB). Vzhľadom na to, že novela zákona č. 289/2008 Z. z. nerieši otázku formátu súborov resp. dát, ktoré sú colným úradom predkladané, odporúčame bežne čitateľné formáty ako .doc, .xls.

 9. Daňový úrad – pridelenie kódu

  Ktorý daňový úrad prideľuje daňový kód pokladnice (DKP) pri ERP/VRP?

  Odpoveď

  Podnikateľovi DKP prideľuje ktorýkoľvek daňový úrad.

 10. Objednanie plomb

  U koho a akým spôsobom si má servisná organizácie objednať plomby? 

  Odpoveď

  Servisná organizácia je od 1. januára 2018 povinná písomne si objednať plomby u finančného riaditeľstva. Servisná organizácia komunikujúca elektronicky s daňovým úradom vykoná objednanie plomb prostredníctvom elektronickej komunikácie: Po prihlásení do osobnej zóny pre elektronickú komunikáciu sa zvolí Katalóg elektronických formulárov a následne sa môže zvoliť  časť „Správa daní“ Podanie pre FS – Správa daní“. Následne sa odklikne Všeobecné podanie pre FS SR alebo sa objednanie vykoná cez časť „Register“ Podanie pre FS – Register a následne Všeobecné podanie pre FS SR, kde sa v časti „Oblasť podania" vyberie Register a v časti "Agenda“ sa vyberie VRP (nie je iná voľba, podstatné je, aby sa podanie dostalo na oddelenie registra). V časti „Typ podania“ sa vyberie - Iné. V obsahu podania (text podania) sa vypíše text pre objednanie počtu plomb ako aj DÚ, v rámci ktorého si SO prevezme objednané plomby. Odporúčame uviesť mailovú adresu ako aj telefonický kontakt. Na záver sa podá cez tlačidlo na ľavom paneli (Podať EZ alebo Podpísať ZEpom a Podať).