Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie a registrácia používateľa Vyhľadávanie na portáli Aktuálne: dane a clá Ponuka obsahu pre skupiny používateľov Ľavé menu stránky Informačný obsah Pätička stránky

Zákon o elektronickej registračnej pokladnici

(Zákon č. 289/2008 [nové okno] Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov)

Najčastejšie otázky z oblasti elektronických registračných pokladníc (ERP) a virtuálnych registarčných pokladníc (VRP) sú Vám poskytované v nasledovnej štruktúre:

 1. Evidencia platieb - ŤZP

  Fyzická osoba podnikateľ - držiteľ preukazu ZŤP - predáva tovar prostredníctvom zamestnanca, ktorý ale NIE JE držiteľom preukazu ZŤP.
  Bude od 1.1.2018 povinný podnikateľ používať elektronickú registračnú pokladnicu (ERP) alebo virtuálnu registračnú pokladnicu (VRP) pri predaji tovaru zamestnancom, ktorý nie je držiteľom preukazu ZŤP?

  Po 1.1.2018 sa novelou upravuje výnimka pri osobách, ktoré sú držiteľmi preukazu ZŤP. Keďže zamestnanec nie je držiteľom preukazu ZŤP, podnikateľ predávajúci tovar prostredníctvom svojho zamestnanca je povinný evidovať tržby prostredníctvom ERP/VRP.

 2. Evidencia platieb

  Podnikateľ prijal platbu za predaj tovaru platobnou kartou cez platobný terminál. Je povinný danú platbu zaevidovať v ERP alebo vo VRP?

  Áno. Nakoľko prijatie platby prostredníctvom platobnej karty sa na účely zákona o ERP považuje za tržbu, podnikateľ je povinný prijatú platbu platobnou kartou za predaj tovaru evidovať v ERP alebo vo VRP. Za tržbu sa podľa zákona o ERP považuje platba prijatá z predaja tovaru alebo z poskytovania vymedzenej služby na predajnom mieste v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť, najmä elektronickými platobnými prostriedkami alebo poukážkou oprávňujúcou na nákup tovaru alebo poskytnutie služby, okrem platby prijatej bezhotovostne prevodom na účet podnikateľa; tržbou je aj platba prijatá ako preddavok. Tržbou je aj úhrada pohľadávky (úhrada faktúry), ale len ak je podnikateľom prijatá v hotovosti.

 3. Pokladničný doklad - email

  Môže podnikateľ pokladničný doklad z ERP/VRP kupujúcemu poslať mailom (teda neodovzdať ho pri prijatí tržby)?

  Nie. Podľa zákona o ERP podnikateľ je povinný po zaevidovaní tržby v ERP alebo VRP odovzdať kupujúcemu pokladničný doklad ihneď po jeho vytlačení.

 4. Používanie jednej prenosnej pokladnice na viacerých miestach v rovnakom čase

  Som podnikateľ, môžem na viacerých predajných miestach (prevádzkach) používať jednu prenosnú pokladnicu v rovnakom čase?

  V rovnakom čase nie je možné sa prihlásiť v rámci jedného prístupu do virtuálnej registračnej pokladnice (VRP) dvom pracovníkom súbežne a ani do dvoch rôznych koncových zariadení súbežne, VRP vždy jedného systém odhlási. To znamená, že v rovnakom čase nie je možné používať jednu VRP na viacerých predajných miestach (platí to aj v prípade jedného predajného miesta). V uvedenom prípade odporúčame vyplniť pre každé predajné miesto samostatnú žiadosť o pridelenie VRP a každé predajné miesto bude mať vlastné prihlasovacie údaje.

 5. Rozpis platidiel vo VRP

  Má podnikateľ možnosť pri platbe kartou vo VRP rozlíšiť danú platbu, t.j. že ide o platbu kartou?

  Áno má, avšak najskôr je potrebné, aby podnikateľ v nastaveniach dokladu „Zadávanie rozpisu platidiel“ klikol na „Áno“, v časti „Prednastavený typ platidla“ zvolil platbu, ktorú najčastejšie prijíma a následne klikol na „Uložiť“. Následne pri vytváraní a zadaní povinných údajov na pokladničnom doklade sa zobrazí „Rozpis platieb dokladu“, kde si podnikateľ nastaví typ platidla.

 6. Pridelenie kódu VRP - lehota

  Ako dlho trvá pridelenie kódu VRP?

  V priemere dva týždne. Prihlasovacie údaje sa doručujú podnikateľovi v bezpečnostnej obálke poštou, do vlastných rúk (doporučene).

 7. Povinnosti pri ŤZP

  Aké povinnosti sa od 1.1.2018 vzťahujú na podnikateľa, ktorý je držiteľom preukazu ŤZP?

  Od 1.1.2018 podnikateľ, na ktorého sa nevzťahuje povinnosť evidovať tržbu v ERP/VRP, je povinný na každom predajnom mieste sprístupniť oznámenie, v ktorom uvedie, že nie je podľa zákona č. 289/2008 Z. z. povinný používať ERP/VRP tak, aby toto oznámenie bolo pre kupujúceho (zákazníka) jednoznačné, zrozumiteľné, ľahko prístupné a dobre čitateľné.
  Ďalšou povinnosťou podnikateľa držiteľa preukazu ŤZP, ktorý nemá povinnosť používať ERP/VRP podľa § 3 ods. 2 písm. a) ôsmeho bodu alebo písm. b) prvého bodu, je mať na predajnom mieste na účely kontroly preukaz fyzickej osoby s ŤZP alebo preukaz fyzickej osoby s ŤZP so sprievodcom alebo úradne osvedčenú fotokópiu týchto preukazov.

 8. Limit pokladničných dokladov pri VRP

  Koľko pokladničných dokladov môžem za mesiac vystaviť pri používaní VRP?

  Od 1.9.2017 sa ruší limit pokladničných dokladov pri používaní VRP, tzn. že podnikateľ môže za mesiac vystaviť neobmedzené množstvo pokladničných dokladov.

 9. Daňový úrad – pridelenie kódu

  Ktorý daňový úrad prideľuje daňový kód pokladnice (DKP) pri ERP/VRP?

  Podnikateľovi DKP prideľuje ktorýkoľvek daňový úrad.

 10. VRP - externé prostredie

  Je možné požiť pri VRP ľubovoľný softvér (externé prostredie)?

  Nie je to možné. V zmysle zákona 289/2008 Z.z. je možné používať iba klientske prostredie FR SR. VRP je uzatvorený systém, prostredie zriadené FR SR na jeho webovom sídle komunikujúce prostredníctvom koncového zariadenia.

 

 

 

Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 27. 4. 2018
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 20. 9. 2016

Tlač obsahu Opýtať sa k téme Nahlásiť problém
Návrat hore