Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie a registrácia používateľa Vyhľadávanie na portáli Aktuálne: dane a clá Ponuka obsahu pre skupiny používateľov Ľavé menu stránky Informačný obsah Pätička stránky

Zákon o elektronickej registračnej pokladnici

(Zákon č. 289/2008 [nové okno] Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov)

Najčastejšie otázky z oblasti elektronických registračných pokladníc (ERP) a virtuálnych registarčných pokladníc (VRP) sú Vám poskytované v nasledovnej štruktúre:

 1. Evidencia platieb - ŤZP

  Fyzická osoba podnikateľ - držiteľ preukazu ZŤP - predáva tovar prostredníctvom zamestnanca, ktorý ale NIE JE držiteľom preukazu ZŤP.
  Bude od 1.1.2018 povinný podnikateľ používať elektronickú registračnú pokladnicu (ERP) alebo virtuálnu registračnú pokladnicu (VRP) pri predaji tovaru zamestnancom, ktorý nie je držiteľom preukazu ZŤP?

  Po 1.1.2018 sa novelou upravuje výnimka pri osobách, ktoré sú držiteľmi preukazu ZŤP. Keďže zamestnanec nie je držiteľom preukazu ZŤP, podnikateľ predávajúci tovar prostredníctvom svojho zamestnanca je povinný evidovať tržby prostredníctvom ERP/VRP.

 2. Postup podnikateľa pri strate alebo zabudnutí hesla

  Aký je postup podnikateľa pri strate alebo zabudnutí hesla?

  Ak sa podnikateľ nevie prihlásiť do VRP z dôvodu straty alebo zabudnutia hesla, je potrebné zaslať daňovému úradu oznámenie o strate prihlasovacích údajov na prístup do VRP: https://vrp.financnasprava.sk/#/login, ktoré je možno doručiť tromi spôsobmi, a to:

  • naskenovať ho a zaslať elektronicky (nie mailom) ako prílohu Všeobecného podania na portáli finančnej správy v časti register (táto možnosť sa týka len tých podnikateľov, ktorí majú s daňovým úradom podpísanú dohodu podľa § 13 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo kvalifikovaný elektronický podpis - KEP),
  • podať ho osobne na podateľni daňového úradu alebo
  • zaslať poštou na daňový úrad.

  Po oznámení straty prihlasovacích údajov daňový úrad zruší prístup do VRP. Aplikácia VRP po zrušení prihlasovacích údajov bude pre podnikateľa k dispozícii (po obdržaní obálky read only) už len na vyhotovenie uzávierok, prezeranie a čítanie údajov uvedených vo VRP. Ak podnikateľ chce aj naďalej používať na prijatie tržby v hotovosti VRP, musí podať daňovému úradu ďalšiu (novú) žiadosť o pridelenie kódu VRP (nových prihlasovacích údajov) podľa postupu uvedeného k otázke č. 5.

 3. Pokladničný doklad - email

  Môže podnikateľ pokladničný doklad z ERP/VRP kupujúcemu poslať mailom (teda neodovzdať ho pri prijatí tržby)?

  Nie. Podľa zákona o ERP podnikateľ je povinný po zaevidovaní tržby v ERP alebo VRP odovzdať kupujúcemu pokladničný doklad ihneď po jeho vytlačení.

 4. Používanie jednej prenosnej pokladnice na viacerých miestach v rovnakom čase

  Som podnikateľ, môžem na viacerých predajných miestach (prevádzkach) používať jednu prenosnú pokladnicu v rovnakom čase?

  V rovnakom čase nie je možné sa prihlásiť v rámci jedného prístupu do virtuálnej registračnej pokladnice (VRP) dvom pracovníkom súbežne a ani do dvoch rôznych koncových zariadení súbežne, VRP vždy jedného systém odhlási. To znamená, že v rovnakom čase nie je možné používať jednu VRP na viacerých predajných miestach (platí to aj v prípade jedného predajného miesta). V uvedenom prípade odporúčame vyplniť pre každé predajné miesto samostatnú žiadosť o pridelenie VRP a každé predajné miesto bude mať vlastné prihlasovacie údaje.

 5. Rozpis platidiel vo VRP

  Má podnikateľ možnosť pri platbe kartou vo VRP rozlíšiť danú platbu, t.j. že ide o platbu kartou?

  Áno má, avšak najskôr je potrebné, aby podnikateľ v nastaveniach dokladu „Zadávanie rozpisu platidiel“ klikol na „Áno“, v časti „Prednastavený typ platidla“ zvolil platbu, ktorú najčastejšie prijíma a následne klikol na „Uložiť“. Následne pri vytváraní a zadaní povinných údajov na pokladničnom doklade sa zobrazí „Rozpis platieb dokladu“, kde si podnikateľ nastaví typ platidla.

 6. Pridelenie kódu VRP - lehota

  Ako dlho trvá pridelenie kódu VRP?

  V priemere dva týždne. Prihlasovacie údaje sa doručujú podnikateľovi v bezpečnostnej obálke poštou, do vlastných rúk (doporučene).

 7. Žiadosť o pridelenie kódu VRP - spôsob doručenia

  Akou formou môže podnikateľ doručiť daňovému úradu žiadosť o pridelenie kódu VRP?

  Žiadosť o pridelenie kódu VRP sa môže doručiť tromi spôsobmi, a to:

  • naskenovať ju a zaslať elektronicky (nie mailom) ako prílohu Všeobecného podania [nové okno] na portáli finančnej správy v časti register (táto možnosť sa  týka len tých podnikateľov, ktorí majú s daňovým úradom podpísanú dohodu podľa § 13 ods. 5 zákona č. 563/2009 [nové okno] Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo kvalifikovaný elektronický podpis - KEP),
  • podať ju osobne na podateľni daňového úradu alebo
  • zaslať poštou na ktorýkoľvek daňový úrad.
 8. Limit pokladničných dokladov pri VRP

  Koľko pokladničných dokladov môžem za mesiac vystaviť pri používaní VRP?

  Od 1.9.2017 sa ruší limit pokladničných dokladov pri používaní VRP, tzn. že podnikateľ môže za mesiac vystaviť neobmedzené množstvo pokladničných dokladov.

 9. Daňový úrad – pridelenie kódu

  Ktorý daňový úrad prideľuje daňový kód pokladnice (DKP) pri ERP/VRP?

  Podnikateľovi DKP prideľuje ktorýkoľvek daňový úrad.

 10. VRP - externé prostredie

  Je možné požiť pri VRP ľubovoľný softvér (externé prostredie)?

  Nie je to možné. V zmysle zákona 289/2008 Z.z. je možné používať iba klientske prostredie FR SR. VRP je uzatvorený systém, prostredie zriadené FR SR na jeho webovom sídle komunikujúce prostredníctvom koncového zariadenia.

 

 

 

Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 27. 12. 2017
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 20. 9. 2016

Tlač obsahu Opýtať sa k téme Nahlásiť problém
Návrat hore