Preskočiť na hlavný obsah

Obnovu konania - FO podľa DP

Návrh na obnovu konania – ak návrh podáva fyzická osoba podľa daňového poriadku (ID 1064)

 1. Popis služby: Návrh na obnovu konania podáva fyzická osoba u správcu dane, ktorý vo veci rozhodol v prvom stupni podľa zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno] Návrh na obnovu konania musí byť podaný do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa účastník konania preukázateľne dozvedel o dôvodoch obnovy konania, najneskôr však do troch rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, ktorého sa obnova konania týka. Tieto lehoty nemožno predĺžiť ani odpustiť ich zmeškanie. Poskytovaná služba patrí medzi autorizované elektronické služby a vyžaduje autentifikáciu. Na použitie elektronickej verzie služby je potrebné prihlásenie na ÚPVS [nové okno] pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom (eID) alebo prihlásenie sa na špecializovanom PFS prostredníctvom eID, kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP) alebo prostredníctvom elektronickej značky (EZ).
 2. Komu je služba určená: Služba je určená fyzickým osobám.
 3. Za akým účelom je služba poskytovaná: Služba sa poskytuje na návrh poplatníka (daňového subjektu) na obnovu konania – ak tento návrh podáva fyzická osoba podľa zákona č. 563/2009 Z. z.
 4. Spôsob použitia služby: Služba sa dá realizovať elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS) alebo špecializovaného portálu finančnej správy (PFS). Elektronická služba patrí medzi autorizované elektronické služby, ktoré sú používateľovi dostupné až po úspešnom prihlásení sa používateľa na PFS alebo ÚPVS a po jeho úspešnej identifikácii, autentifikácii a autorizácii. V rámci obojsmernej elektronickej komunikácie daňový subjekt môže realizovať podávanie prostredníctvom elektronického formulára „Všeobecné podanie Finančnej správy“.

  Poplatník (daňový subjekt) po prihlásení do osobnej internetovej zóny na PFS nájde formulár „všeobecného podania“. Tento formulár obsahuje zoznam koncových služieb, ktoré finančná správa poskytuje cez „všeobecné podanie“.

  Po prihlásení sa do elektronickej schránky na ÚPVS si poplatník (daňový subjekt) cez ponuku „nájsť službu“ a vyplnením napr. vecne príslušného úradu finančnej správy alebo názvu elektronickej služby vyberie službu, o ktorú má záujem. Svoj výber potvrdí tlačidlom „Služba“ a následne sa otvorí formulár všeobecného podania k spoplatnenej službe.

  Systém spracuje podanie, vytvorí doručenku k zaevidovanému podaniu a poskytne vygenerovaný príkaz na úhradu (PnÚ) poplatníkovi. Poplatník môže na zaplatenie vygenerovaného PnÚ využiť niektorú z dostupných platobných metód. V prípade, že chce poplatník využiť platbu kartou je potrebné sa prihlásiť do elektronickej schránky na ÚPVS a v PnÚ kliknúť na zelené tlačidlo „Zaplatiť“. Uvedený proces môže trvať niekoľko minút, preto nie je potrebné pri správnom postupe kroky opakovať.

 5. Služba vyžaduje autentifikáciu: Áno, služba vyžaduje autentifikáciu. Na použitie elektronickej verzie služby je potrebné prihlásenie na ÚPVS pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom (eID) alebo prihlásenie sa na špecializovanom PFS prostredníctvom eID, kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP) alebo prostredníctvom elektronickej značky (EZ).
 6. Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP/EZ: Áno, služba vyžaduje autorizáciu, je umožnené použiť autorizáciu prostredníctvom KEP, alebo prostredníctvom EZ.
 7. Je služba spoplatňovaná: Áno, služba je spoplatňovaná. Nachádza sa v sadzobníku správnych poplatkov. Cena poskytovanej služby pri elektronickom podaní je 12,50 eur.
 8. Spôsob použitia verejne dostupnej služby: Služba je verejne dostupná a realizácia je popísaná v časti „4. Spôsob použitia služby“.
 9. URL volania služby: https://www.financnasprava.sk/sk/osobna-internetova-zona/katalogy/katalog-formularov/_/REG_VSE, resp. https://www.financnasprava.sk/sk/osobna-internetova-zona/katalogy/katalog-formularov/_/DAN_VSE, resp. https://www.financnasprava.sk/sk/osobna-internetova-zona/katalogy/katalog-formularov/_/SPD_VSE
 10. Link na verejne dostupnú službu: https://www.financnasprava.sk/sk/infoservis/spravne-poplatky/
 11. Link na papierovú verziu formulára služby: Služba nemá papierovú verziu.
 12. Ďalšie doplňujúce informácie o službe: Viac informácií o elektronickej službe je dostupných v dokumente "Používateľskej príručke elektronických služieb projektu Elektronické služby Finančnej správy – Oblasť daňová" [.pdf; 8,61 MB; nové okno], ktorá sa nachádza v časti Príručky, návody a video návody.