Preskočiť na hlavný obsah

Preskúmanie mimo odvolacieho konania - PO, FO podnikateľ podľa SP

Podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania, ak tento podáva právnická osoba alebo fyzická osoba podľa správneho poriadku oprávnená na podnikanie (ID 1076)

 1. Popis služby: Právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie môže podať podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania, v zmysle ustanovenia § 65 zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno]. Rozhodnutie, ktoré je právoplatné, môže z vlastného alebo iného podnetu preskúmať správny orgán najbližšie vyššieho stupňa nadriadený správnemu orgánu, ktorý toto rozhodnutie vydal, ak ide o rozhodnutie ústredného orgánu štátnej správy, jeho vedúci na základe návrhu ním ustanovenej osobitnej komisie. Poskytovaná služba patrí medzi autorizované elektronické služby a vyžaduje autentifikáciu. Na použitie elektronickej verzie služby je potrebné prihlásenie na ÚPVS [nové okno] pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom (eID) alebo prihlásenie sa na špecializovanom PFS prostredníctvom eID, kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP) alebo prostredníctvom elektronickej značky (EZ).
 2. Komu je služba určená: Služba je určená právnickým a fyzickým osobám, ktoré majú oprávnenie na podnikanie.
 3. Za akým účelom je služba poskytovaná: Služba sa poskytuje na základe podnetu poplatníka (daňového subjektu) na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania podľa zákona č. 71/1967 Z. z., ak tento podáva právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie.
 4. Spôsob použitia služby: Služba sa dá realizovať elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS) alebo špecializovaného portálu finančnej správy (PFS). Elektronická služba patrí medzi autorizované elektronické služby, ktoré sú používateľovi dostupné až po úspešnom prihlásení sa používateľa na PFS alebo ÚPVS a po jeho úspešnej identifikácii, autentifikácii a autorizácii. V rámci obojsmernej elektronickej komunikácie daňový subjekt môže realizovať podávanie prostredníctvom elektronického formulára „Všeobecné podanie Finančnej správy“.

  Poplatník (daňový subjekt) po prihlásení do osobnej internetovej zóny na PFS nájde formulár „všeobecného podania“. Tento formulár obsahuje zoznam koncových služieb, ktoré finančná správa poskytuje cez „všeobecné podanie“.

  Po prihlásení sa do elektronickej schránky na ÚPVS si poplatník (daňový subjekt) cez ponuku „nájsť službu“ a vyplnením napr. vecne príslušného úradu finančnej správy alebo názvu elektronickej služby vyberie službu, o ktorú má záujem. Svoj výber potvrdí tlačidlom „Služba“ a následne sa otvorí formulár všeobecného podania k spoplatnenej službe.

  Systém spracuje podanie, vytvorí doručenku k zaevidovanému podaniu a poskytne vygenerovaný príkaz na úhradu (PnÚ) poplatníkovi. Poplatník môže na zaplatenie vygenerovaného PnÚ využiť niektorú z dostupných platobných metód. V prípade, že chce poplatník využiť platbu kartou je potrebné sa prihlásiť do elektronickej schránky na ÚPVS a v PnÚ kliknúť na zelené tlačidlo „Zaplatiť“. Uvedený proces môže trvať niekoľko minút, preto nie je potrebné pri správnom postupe kroky opakovať.

 5. Služba vyžaduje autentifikáciu: Áno, služba vyžaduje autentifikáciu. Na použitie elektronickej verzie služby je potrebné prihlásenie na ÚPVS pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom (eID) alebo prihlásenie sa na špecializovanom PFS prostredníctvom eID, kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP) alebo prostredníctvom elektronickej značky (EZ).
 6. Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP/EZ: Áno, služba vyžaduje autorizáciu, je umožnené použiť autorizáciu prostredníctvom KEP, alebo prostredníctvom EZ.
 7. Je služba spoplatňovaná: Áno, služba je spoplatňovaná. Nachádza sa v sadzobníku správnych poplatkov. Cena poskytovanej služby pri elektronickom podaní je 200,00 eur.
 8. Spôsob použitia verejne dostupnej služby: Služba je verejne dostupná a realizácia je popísaná v časti „4. Spôsob použitia služby“.
 9. URL volania služby: https://www.financnasprava.sk/sk/osobna-internetova-zona/katalogy/katalog-formularov/_/REG_VSE, resp. https://www.financnasprava.sk/sk/osobna-internetova-zona/katalogy/katalog-formularov/_/DAN_VSE, resp. https://www.financnasprava.sk/sk/osobna-internetova-zona/katalogy/katalog-formularov/_/SPD_VSE
 10. Link na verejne dostupnú službu: https://www.financnasprava.sk/sk/infoservis/spravne-poplatky/
 11. Link na papierovú verziu formulára služby: Služba nemá papierovú verziu.
 12. Ďalšie doplňujúce informácie o službe: Viac informácií o elektronickej službe je dostupných v dokumente "Používateľskej príručke elektronických služieb projektu Elektronické služby Finančnej správy – Oblasť daňová" [.pdf; 8,61 MB; nové okno], ktorá sa nachádza v časti Príručky, návody a video návody.