Preskočiť na hlavný obsah

Povolenie úľavy na dani alebo odpustenie nedoplatku

Vydanie rozhodnutia o povolení úľavy na dani alebo odpustení daňového nedoplatku v daňovom konaní (ID 1063)

 1. Popis služby: Správca dane podľa zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno] môže na žiadosť daňového dlžníka, ktorým je fyzická osoba, povoliť úľavu na dani alebo odpustiť daňový nedoplatok na dani okrem daňového nedoplatku na dani z pridanej hodnoty a spotrebných daniach, ak by jeho vymáhaním bola vážne ohrozená výživa daňového dlžníka alebo osôb odkázaných na jeho výživu. Splnenie tejto podmienky je daňový dlžník povinný preukázať. O povolení úľavy na dani alebo o odpustení daňového nedoplatku správca dane vydá rozhodnutie, proti ktorému nemožno podať odvolanie. Poskytovaná služba patrí medzi autorizované elektronické služby a vyžaduje autentifikáciu. Na použitie elektronickej verzie služby je potrebné prihlásenie na ÚPVS [nové okno] pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom (eID) alebo prihlásenie sa na špecializovanom PFS prostredníctvom eID, kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP) alebo prostredníctvom elektronickej značky (EZ).
 2. Komu je služba určená: Služba je určená fyzickým osobám.
 3. Za akým účelom je služba poskytovaná: Služba sa poskytuje na žiadosť poplatníka (daňového subjektu) o vydanie rozhodnutia o povolení úľavy na dani alebo odpustení daňového nedoplatku v daňovom konaní podľa zákona č. 563/2009 Z. z.
 4. Spôsob použitia služby: Služba sa dá realizovať elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS) alebo špecializovaného portálu finančnej správy (PFS). Elektronická služba patrí medzi autorizované elektronické služby, ktoré sú používateľovi dostupné až po úspešnom prihlásení sa používateľa na PFS alebo ÚPVS a po jeho úspešnej identifikácii, autentifikácii a autorizácii. V rámci obojsmernej elektronickej komunikácie daňový subjekt môže realizovať podávanie prostredníctvom elektronického formulára „Všeobecné podanie Finančnej správy“.

  Poplatník (daňový subjekt) po prihlásení do osobnej internetovej zóny na PFS nájde formulár „všeobecného podania“. Tento formulár obsahuje zoznam koncových služieb, ktoré finančná správa poskytuje cez „všeobecné podanie“.

  Po prihlásení sa do elektronickej schránky na ÚPVS si poplatník (daňový subjekt) cez ponuku „nájsť službu“ a vyplnením napr. vecne príslušného úradu finančnej správy alebo názvu elektronickej služby vyberie službu, o ktorú má záujem. Svoj výber potvrdí tlačidlom „Služba“ a následne sa otvorí formulár všeobecného podania k spoplatnenej službe.

  Systém spracuje podanie, vytvorí doručenku k zaevidovanému podaniu a poskytne vygenerovaný príkaz na úhradu (PnÚ) poplatníkovi. Poplatník môže na zaplatenie vygenerovaného PnÚ využiť niektorú z dostupných platobných metód. V prípade, že chce poplatník využiť platbu kartou je potrebné sa prihlásiť do elektronickej schránky na ÚPVS a v PnÚ kliknúť na zelené tlačidlo „Zaplatiť“. Uvedený proces môže trvať niekoľko minút, preto nie je potrebné pri správnom postupe kroky opakovať.

 5. Služba vyžaduje autentifikáciu: Áno, služba vyžaduje autentifikáciu. Na použitie elektronickej verzie služby je potrebné prihlásenie na ÚPVS pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom (eID) alebo prihlásenie sa na špecializovanom PFS prostredníctvom eID, kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP) alebo prostredníctvom elektronickej značky (EZ).
 6. Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP/EZ: Áno, služba vyžaduje autorizáciu, je umožnené použiť autorizáciu prostredníctvom KEP, alebo prostredníctvom EZ.
 7. Je služba spoplatňovaná: Áno, služba je spoplatňovaná. Nachádza sa v sadzobníku správnych poplatkov. Cena poskytovanej služby pri elektronickom podaní je 4,50 eur.
 8. Spôsob použitia verejne dostupnej služby: Služba je verejne dostupná a realizácia je popísaná v časti „4. Spôsob použitia služby“.
 9. URL volania služby:
 10. Link na verejne dostupnú službu: https://www.financnasprava.sk/sk/infoservis/spravne-poplatky/
 11. Link na papierovú verziu formulára služby: Služba nemá papierovú verziu.
 12. Ďalšie doplňujúce informácie o službe: Viac informácií o elektronickej službe je dostupných v dokumente "Používateľskej príručke elektronických služieb projektu Elektronické služby Finančnej správy – Oblasť daňová" [.pdf; 8,61 MB; nové okno], ktorá sa nachádza v časti Príručky, návody a video návody.