Preskočiť na hlavný obsah

Colné formality pri vývoze

Informácie v tomto článku Vám poskytujeme v nasledujúcej štruktúre:

Predloženie colného vyhlásenia colným orgánom

Návrh na prepustenie tovaru do colného režimu podáva deklarant prostredníctvom colného vyhlásenia.

Colné vyhlásenie je možné vyplniť aj prostredníctvom web aplikácie "Colné formuláre FR SR - Jednoduché vyplňovanie" [nové okno].

Colné vyhlásenie sa podá na colnom úrade, ktorý je príslušný pre miesto, kde tovar bol predložený alebo sa má predložiť na colné konanie v súlade s colnými predpismi

Formy podania vývozného colného vyhlásenia

 • Elektronickou formou – vývozné colné vyhlásenia sa podávajú elektronicky. Podrobnosti o podávaní elektronických vývozných vyhlásení nájdete v článku "Elektronické colné konanie".

  Pre obchodníkov, ktorí nie sú častými používateľmi colného režimu vývoz je možné vytvoriť elektronické vývozné vyhlásenia priamo na tejto web stránke. Viac informácií nájdete v článku "Jednoduché vyplňovanie colných vyhlásení".

  Späť zasielané elektronické dokumenty je možné prezerať pomocou vizualizačných dokumentov. Viac informácií nájdete v článku "Vizualizácia elektronických dokumentov v colnom konaní".

  Upozornenie

  Vývozné colné vyhlásenie podané elektronickou formou musí byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom a doručené do elektronickej podateľne finančnej správy.

  Podrobnejšie podmienky sú uvedené v článku "Podmienky pre uplatnenie elektronickej komunikácie v colnom konaní".

 • Písomnou formou – v prípade, ak počas prevádzky dôjde k dočasnému zlyhaniu počítačového systému colných orgánov alebo hospodárskych subjektov je možné, aby vývozné colné vyhlásenie bolo podané iným spôsobom ako pomocou techniky elektronického spracovania údajov – colné orgány akceptujú vývozné colné vyhlásenie v papierovej podobe.
 • Ústnym colným vyhlásením alebo iným úkonom, ktorým držiteľ tovaru prejavuje svoju vôľu, aby bol tovar prepustený do príslušného colného režimu.

Tlačivo musí obsahovať minimálne súbor údajov uvedený v Prílohe 9 Dodatok C1 delegovaného nariadenia o prechodných ustanoveniach [nové okno].

Spôsob uvádzania údajov v colnom vyhlásení je upravený delegovaným nariadením o prechodných ustanoveniach, v Prílohe 9 Dodatku C1 a v Prílohe 6 Vyhlášky č. 161/2016 Z. z. [nové okno]. Zoznam kódov, ktoré sa používajú pri uvádzaní údajov v colnom vyhlásení sa nachádza v Prílohe 9 Dodatok D1 delegovaného nariadenia o prechodných ustanoveniach [nové okno] a v Prílohe č. 7 Vyhlášky č. 161/2016 Z. z. [nové okno].

Dokumenty

Aké dokumenty je potrebné predložiť spolu s colným vyhlásením

Colným orgánom je potrebné spolu s colným vyhlásením predložiť aj ďalšie dôležité dokumenty, na základe ktorých bude možné vykonať efektívnu kontrolu údajov deklarovaných v colnom vyhlásení.

Doklady, osvedčenia a povolenia Únie alebo medzinárodné doklady alebo iné doklady, ktoré sa predkladajú ako podklad k colnému vyhláseniu, sa musia uviesť formou kódu založeného zo štyroch alfanumerických znakov, za ktorým prípadne nasleduje buď identifikačné číslo alebo ďalší rozpoznateľný údaj. Zoznam dokladov, osvedčení, povolení a iných dokladov, ako aj zodpovedajúce kódy možno nájsť v databáze TARIC [nové okno].

Vnútroštátne doklady, osvedčenia a povolenia, ktoré sa predkladajú ako podklad k colnému vyhláseniu, sa musia uviesť formou kódu zloženého z číselného znaku, za ktorým nasledujú 3 alfanumerické znaky (napr. 2123, 34d5) a za nimi prípadne nasleduje buď identifikačné číslo alebo ďalší rozpoznateľný údaj. Všetky štyri znaky tvoria kódy na základe vlastnej nomenklatúry daného členského štátu.

Palubné zásoby

 1. ÚVOD

V zmysle čl. 269 ods. 2 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (ďalej len „CKÚ“) je v prípade tovaru dodaného s oslobodením od DPH alebo spotrebnej dane, na zásobenie lietadiel či lodí, bez ohľadu na miesto určenia daného lietadla či lode potrebné uplatňovať formality týkajúce sa colného vyhlásenia o vývoze. Pre takýto tovar sa vyžaduje potvrdenie o jeho dodávke.

Dôvodom existencie takéhoto ustanovenia je zabezpečenie dôkazu o skutočnej dodávke tovaru na palubu lietadla alebo lode, a teda potvrdenie skutočnosti, že oslobodenie od DPH pre tento tovar je oprávnené. Ako náhle bude tovar dodaný na palubu lietadla, môže byť potvrdený výstup tovaru z colného územia Únie a vývoz tovaru môže byť v APV DS ukončený.

Vykonávanie formalít týkajúcich sa colného vyhlásenia vo vývoze, súvisiacich s vyššie uvedeným tovarom sa nepovažuje za prepustenie tovaru do colného režimu vývoz aj keď sa na tieto účely využíva colné vyhlásenie, v ktorom sa uvádza kódové označenie colného režimu „1000“ s dodatočným kódom „F61“ a je registrované v deklaračnom systéme. Preto je potrebné tieto prípady považovať za určité špecifiká.

Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že vývozné colné vyhlásenie by malo byť colnému úradu predkladané s každou dodávkou palubných zásob, ak takáto dodávka má byť oslobodená od DPH alebo spotrebnej dane.

Vyššie uvedené platí pre všetkých prevádzkovateľov leteckých a lodných liniek bez ohľadu na to kde majú sídlo a kde je dopravný prostriedok registrovaný.

 1. UPLATŇOVANÉ POSTUPY

Vo vzťahu k palubným zásobám je potrebné rozlišovať postupy pre:

 • VÝVOZ – tovar so statusom tovaru Únie

Vývozné colné vyhlásenie možno podať rovnako ako pri bežnom tovare obchodnej povahy jednou z nižšie uvedených foriem:

 • štandardné colné vyhlásenie,
 • zjednodušené colné vyhlásenie,
 • zápis do evidencie deklaranta (ďalej len „ZED“).

V prípade využitia možnosti ZED možno upustiť od povinnosti predložiť tovar samozrejme iba za predpokladu splnenia podmienok ustanovených v čl. 182 ods. 3 CKÚ.

V prípade, ak sa tovar prepravil z colného územia Únie bez vývozného colného vyhlásenia, je vývozca povinný v súlade s ustanovením čl. 337 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (ďalej len „vykonávacie nariadenie“), podať colné vyhlásenie alebo vyhlásenie o spätnom vývoze dodatočne s použitím certifikátu „5008 - Vývozné colné vyhlásenie alebo vyhlásenie o spätnom vývoze v súlade s článkom 337 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2447“, v ods. 44 colného vyhlásenia alebo vyhlásenia o spätnom vývoze.

 • SPÄTNÝ DOVOZ, DOVOZ – tovar bez colného statusu tovaru Únie (vrátane tovaru, ktorý stratil status výstupom z colného územia EÚ)

Podobne ako pri vývoze aj pri dovoze a spätnom dovoze možno uplatniť rôzne formy podávania colných vyhlásení, tak ako je to uvedené vyššie.

Tovar, ktorý bude spätne dovážaný (pôvodne tovar Únie) alebo dovážaný (tovar naložený do lietadla v tretej krajine) môže byť na letisku, za predpokladu jeho vyloženia z lietadla, prepustený do colného režimu:

 • colné uskladňovanie,
 • aktívny zušľachťovací styk,
 • voľný obeh.

Je predpoklad, že spätne sa z tretích krajín bude dovážať hlavne nespotrebované jedlo a nápoje, ktoré bude ničené a to z dôvodu uplatňovania opatrení na ochranu zdravia, takže by malo byť prepustené do colného režimu aktívny zušľachťovací styk, v rámci ktorého sa bude ničenie realizovať. Ničenie tovaru je možné realizovať v zmysle čl. 241 CKÚ aj v priestoroch, ktoré boli schválené ako colný sklad.

Ak by išlo o iný druh tovaru, ktorý je predávaný na palube lietadla a predpokladá sa jeho spätný vývoz, je možné takýto tovar pred spätným vývozom prepustiť do colného režimu colné uskladňovanie.

V prípade, ak dovezený alebo spätne dovezený tovar vyložený z paluby lietadla nebude prepustený do niektorého z vyššie uvedených osobitných colných režimov, musí byť prepustený do colného režimu voľný obeh.

Odbor colný FR SR neodporúča v týchto prípadoch využívať dočasné uskladnenie tovaru. Ak by mal byť tovar, ktorý by bol dovezený alebo spätne dovezený a umiestnený v dočasnom sklade následne prepustený do spätného vývozu, colným orgánom musí byť predložené oznámenie o spätnom vývoze. Vzhľadom k tomu, že automatizovaný systému vývozu, ktorého súčasťou tieto oznámenia budú zatiaľ nie je upravený podľa požiadaviek CKÚ, nie je možné v súčasnosti takéto oznámenie podať v elektronickej podobe.  

 Ústne colné vyhlásenie

V prípade, ak hodnota tovaru, ktorý má byť dodaný na palubu lietadla nepresahuje 1000 EUR alebo 1000 kg čistej hmotnosti, by bolo možné uplatniť aj ustanovenie čl. 137 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2446, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie (ďalej len „delegované nariadenie“) tj. colné vyhlásenie na vývoz by bolo možné  podať ústne. Keďže v praxi môže byť ťažko dokázateľné, že tovar bol na základe ústneho colného vyhlásenia dodaný ako palubné zásoby, neodporúča sa vyššie uvedené ustanovenie uplatňovať.

Uvedené ustanovenie nie je možné v zmysle platných colných predpisov uplatniť pre spätný vývoz tovaru.

 1. KN KÓDY PRE TOVAR DODÁVANÝ NA PALUBU LIETADLA

Pre účely zjednodušeného deklarovania kódov tovaru dodávaného na palubu lietadiel sa používajú tieto kódy:

 • 9930 24 00 pre tovar kapitoly 1 až 24 kombinovanej nomenklatúry,
 • 9930 27 00 pre tovar kapitoly 27 kombinovanej nomenklatúry,
 • 9930 99 00 pre tovar zatriedený do iných kapitol kombinovanej nomenklatúry ako vyššie uvedených.

Avšak tieto kódy sa nepoužijú v prípade, ak z predpisov platných pre oblasť spotrebných daní vyplýva potreba deklarovania skutočných KN kódov tovaru podliehajúceho spotrebným daniam.

Pri podaní colného vyhlásenia pre dodanie palubných zásob sa pri zadávaní ú.p. 5/8 colného vyhlásenia – „kód krajiny určenia“, používa kód QS pre lety do krajín mimo EÚ a kód QR pre lety do krajín v rámci územia EÚ.  

Všetky vyššie uvedené kódy sa nepoužijú pri dovoze, prípadne spätnom dovoze.

 1. ZÁVER

Vyššie uvedené usmernenie sa primerane uplatní aj vo vzťahu k lodným zásobám.