Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W5

Colné formality pri vývoze

Informácie v tomto článku Vám poskytujeme v nasledujúcej štruktúre:

Predloženie colného vyhlásenia colným orgánom

Návrh na prepustenie tovaru do colného režimu podáva deklarant prostredníctvom colného vyhlásenia.

Colné vyhlásenie je možné vyplniť aj prostredníctvom web aplikácie "Colné formuláre FR SR - Jednoduché vyplňovanie" [nové okno].

Colné vyhlásenie sa podá na colnom úrade, ktorý je príslušný pre miesto, kde tovar bol predložený alebo sa má predložiť na colné konanie v súlade s colnými predpismi

Formy podania vývozného colného vyhlásenia

 • Elektronickou formou – vývozné colné vyhlásenia sa podávajú elektronicky. Podrobnosti o podávaní elektronických vývozných vyhlásení nájdete v článku "Elektronické colné konanie".

  Pre obchodníkov, ktorí nie sú častými používateľmi colného režimu vývoz je možné vytvoriť elektronické vývozné vyhlásenia priamo na tejto web stránke. Viac informácií nájdete v článku "Jednoduché vyplňovanie colných vyhlásení".

  Späť zasielané elektronické dokumenty je možné prezerať pomocou vizualizačných dokumentov. Viac informácií nájdete v článku "Vizualizácia elektronických dokumentov v colnom konaní".

  Upozornenie

  Vývozné colné vyhlásenie podané elektronickou formou musí byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom a doručené do elektronickej podateľne finančnej správy.

  Podrobnejšie podmienky sú uvedené v článku "Podmienky pre uplatnenie elektronickej komunikácie v colnom konaní".

 • Písomnou formou – v prípade, ak počas prevádzky dôjde k dočasnému zlyhaniu počítačového systému colných orgánov alebo hospodárskych subjektov je možné, aby vývozné colné vyhlásenie bolo podané iným spôsobom ako pomocou techniky elektronického spracovania údajov – colné orgány akceptujú vývozné colné vyhlásenie v papierovej podobe.
 • Ústnym colným vyhlásením alebo iným úkonom, ktorým držiteľ tovaru prejavuje svoju vôľu, aby bol tovar prepustený do príslušného colného režimu.

Tlačivo musí obsahovať minimálne súbor údajov uvedený v Prílohe 9 Dodatok C1 delegovaného nariadenia o prechodných ustanoveniach [nové okno].

Spôsob uvádzania údajov v colnom vyhlásení je upravený delegovaným nariadením o prechodných ustanoveniach, v Prílohe 9 Dodatku C1 a v Prílohe 6 Vyhlášky č. 161/2016 Z. z. [nové okno]. Zoznam kódov, ktoré sa používajú pri uvádzaní údajov v colnom vyhlásení sa nachádza v Prílohe 9 Dodatok D1 delegovaného nariadenia o prechodných ustanoveniach [nové okno] a v Prílohe č. 7 Vyhlášky č. 161/2016 Z. z. [nové okno].

Dokumenty

Aké dokumenty je potrebné predložiť spolu s colným vyhlásením

Colným orgánom je potrebné spolu s colným vyhlásením predložiť aj ďalšie dôležité dokumenty, na základe ktorých bude možné vykonať efektívnu kontrolu údajov deklarovaných v colnom vyhlásení.

Doklady, osvedčenia a povolenia Únie alebo medzinárodné doklady alebo iné doklady, ktoré sa predkladajú ako podklad k colnému vyhláseniu, sa musia uviesť formou kódu založeného zo štyroch alfanumerických znakov, za ktorým prípadne nasleduje buď identifikačné číslo alebo ďalší rozpoznateľný údaj. Zoznam dokladov, osvedčení, povolení a iných dokladov, ako aj zodpovedajúce kódy možno nájsť v databáze TARIC [nové okno].

Vnútroštátne doklady, osvedčenia a povolenia, ktoré sa predkladajú ako podklad k colnému vyhláseniu, sa musia uviesť formou kódu zloženého z číselného znaku, za ktorým nasledujú 3 alfanumerické znaky (napr. 2123, 34d5) a za nimi prípadne nasleduje buď identifikačné číslo alebo ďalší rozpoznateľný údaj. Všetky štyri znaky tvoria kódy na základe vlastnej nomenklatúry daného členského štátu.