Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
0

Daň z pridanej hodnoty

Informácie v tomto článku Vám poskytujeme v nasledujúcej štruktúre:

Povinnosť registrácie

Podrobné informácie:

  • kedy je daňový subjekt povinný registrovať sa pre DPH,
  • kedy sa môže registrovať dobrovoľne,
  • aká je výška obratu,
  • aké sú lehoty na registráciu pre DPH,
  • o registrácii zo zákona,
  • o zábezpeke na daň,

nájdete v záložke Informovanie - Registračná povinnosť pre DPH.

Vyplnenie registračného tlačiva

Vzor registračného tlačiva "Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty - schválený vzor" [.pdf; 76 kB; nové okno] je pre verejnosť k dispozícii na stránkach portálu finančnej správy v časti "Vzory tlačív a na každom daňovom úrade.

Formulár registračného tlačiva si môžete:

  • vyplniť priamo vo Vašom počítači, kde si ho po vyplnení vytlačíte, alebo
  • vytlačiť a ručne vyplniť, alebo
  • vyplniť priamo vo Vašom počítači a pomocou kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP) alebo na základe dohody o elektronickom doručovaní podať elektronicky. Prílohy môžete podať elektronicky, avšak aj inak ako elektronickými prostriedkami, keďže daňový subjekt nemá povinnosť prílohy zasielať elektronicky.

Podanie registračného tlačiva

Vyplnené registračné tlačivo s prílohami môžete na miestne príslušný daňový úrad odoslať elektronicky, poštou alebo osobne doručiť do podateľne na daňovom úrade.

V prípade, že chcete podať registračné tlačivo elektronicky, musíte byť registrovaný a prihlásený na portáli FS a registrovaný na daňovom úrade. Zároveň musíte mať uzatvorenú dohodu o elektronickom doručovaní s daňovým úradom alebo vlastniť kvalifikovaný elektronický podpis (KEP).

Ak v priebehu odosielania dôjde k výpadku spojenia, t.j. nie je možné doručiť do elektronickej podateľne registračné tlačivo z dôvodov na strane správcu dane, lehota na jeho podanie bude zachovaná, ak bude doručené najbližší nasledujúci pracovný deň po odstránení prekážok na strane správcu dane.

Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 5. 7. 2018
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 11. 11. 2015