Preskočiť na hlavný obsah

Podnikatelia a eKasa

Upozornenie

1.4.2023 finančná správa nasadila do produkčného prostredia eKasa úpravu odmietania dátových správ – pokladničných dokladov, ktoré budú obsahovať identifikátor UIK.

Upozornenie

Finančná správa mení od 3. mája 2021 vydavateľa certifikátov (autentifikačných údajov) online registrančých pokladníc. Väčšina online registračných pokladníc, na základe oznámení výrobcov, nevyžaduje žiadnu úpravu. Pre potvrdenie Vám odporúčame obrátiť sa na výrobcu Vašej online registračnej pokladnice. Ak používate pokladničné riešenie od spoločnosti Diebold Nixdorf, po vzájomnej konzultácii s výrobcom je pre správne fungovanie Vašej pokladnice nevyhnutné aktualizovať firmvér pokladnice. Návod ako aktualizovať firmvér [.pdf; 394 kB; nové okno]

POZOR

Upozorňujeme podnikateľov, resp. výrobcov/dovozcov/distribútorov pokladničných programov, na nižšie uvedené životné situácie:

Životná situácia Periodicita Dopad
Koniec platnosti autentifikačných údajov online registračnej pokladnice eKasa klient. 2 roky od vydania Potrebné požiadať o nové autentifikačné údaje v eKasa zóne podnikateľa.
Zaplnenie chráneného dátového úložiska. odhad 2 až 6 rokov v závislosti od veľkosti CHDU Potrebná výmena CHDU, pokladnica upozorní vopred na dochádzajúcu kapacitu CHDU.
Koniec platnosti rozhodnutia o certifikácii pokladničných programov a chránených dátových úložísk. najviac 5 rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia Koniec platnosti certifikátu ORP sa viaže len na výrobcu ORP, ktorý ak chce pokračovať v predaji danej ORP, musí požiadať o certifikáciu a absolvovať certifikačný proces. Koniec platnosti certifikátu sa nevzťahuje na používateľa ORP (podnikateľa), ktorý môže ORP s exspirovaným certifikátom používať aj naďalej, a to až do doby, pokiaľ táto ORP bude spĺňať zákonné požiadavky.

POZOR!

Vážení klienti, po dvoch rokoch od vydania sa blíži koniec platnosti autentifikačných údajov online registračnej pokladnice eKasa klient. Je potrebné požiadať o nové autentifikačné údaje v eKasa zóne podnikateľa. Ako na to?

Súbor autentifikačných údajov, ktorý máte nahratý vo vašej ORP má platnosť dva roky od vystavenia. Jeho výmena je jednoduchá. Pokladnica Vás 30 dní pred ukončením platnosti súboru autentifikačných údajov upozorní automaticky. Na portáli finančnej správy v e-kasa zóne podnikateľa požiadajte o nové autentifikačné údaje. Staré môžete ponechať platné, nemusíte im venovať pozornosť (zneplatní sa automaticky po uplynutí jeho platnosti). Do pokladnice si nahrajte nové autentifikačné údaje podľa pokynov výrobcu pokladnice. Výmenu môžete vykonať aj skôr ako 30 dní pred uplynutím jeho platnosti.

Logo projektu eKasaFinančná správa priniesla podnikateľom jednoduchšie a moderné riešenie evidencie tržieb. eKasa je projekt, ktorý znamená online pripojenie všetkých pokladníc na finančnú správu.

Jednou z hlavných výhod pre podnikateľov je okrem automatizovaného a prehľadného systému aj to, že účely elektronickej registračnej pokladnice po novom plní aj počítač, tablet alebo mobil. Odpadli Vám tiež náklady na prevádzku, keďže nie sú potrebné servisné organizácie a potrebná nie je ani uzávierka, pretože prechod medzi účtovnými dňami bude kontinuálny.

Inovatívna administratíva tiež chráni spotrebiteľov pred podvodnými predajcami. Kupujúci si môže vystavený doklad skontrolovať prostredníctvom aplikácie pre overenie pokladničného dokladu (OPD Skener). Systém združujúci používateľove výdavky ponúka tiež možnosť pracovať s nimi pre administratívne účely (poistka, výstavba, záruka…) alebo pre účely daňového priznania.

Finančná správa na Slovensku vstúpila do svojej novej etapy 1. júla 2019. Podnikatelia, ktorí majú povinnosť účtovať tržbu v pokladnici, mali povinnosť požiadať o pridelenie kódu eKasa do dňa účinnosti novely zákona. Daňové kódy vtedajších elektronických registračných pokladníc (ERP)sa zrušili. Podnikatelia však môhli naďalej účtovať tržby na týchto pokladniciach aj so zrušeným DKP. Finančná správa nepokutovala za nepoužívanie eKasy do konca roka. Parlament totiž schválil prechodné obdobie na pokuty do 31.12.2019.

Upozornenie

Finančná správa zverejňuje zoznam dodávateľov, ktorí splnili všetky zákonné podmienky a prešli testovaním v súvislosti s dodávaním pokladničných riešení pre eKasu. Poskytovatelia v zozname môžu poskytovať podnikateľom pokladničné programy a chránené dátové úložiská, ktoré spĺňajú zákonné podmienky online registračných pokladníc. Finančná správa zoznam priebežne aktualizuje.

Zrušenie rozhodnutia o certifikácii

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky v zmysle § 4c ods. 12 zákona č. 289/2008 Z. z. [nové okno] o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. [nové okno] o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 289/2008 Z.z.“) zrušilo vydané rozhodnutia o certifikácii spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 35848863:

  • Rozhodnutie o certifikácii č. 194752/2019 zo dňa 04.04.2019 zrušené Rozhodnutím č. 415619/2021 zo dňa 06.09.2021, ktoré sa stalo právoplatné dňa 10.09.2021 (pokladničný program CB_PPEKK verzia v1 a chránené dátové úložisko CB-701 verzia v1 a s nimi súvisiace aktualizácie);
  • Rozhodnutie o certifikácii č. 194770/2019 zo dňa 04.04.2019 zrušené Rozhodnutím č. 415630/2021 zo dňa 06.09.2021, ktoré sa stalo právoplatné dňa 10.09.2021 (pokladničný program CB_PPEKK verzia v1 a chránené dátové úložisko T-413 verzia v1 a s nimi súvisiace aktualizácie).

Vzhľadom na charakter zariadení CB-701 a T-413 (chránené dátové úložisko je ako súčasť internej pamäte zariadenia a zároveň operačný systém android bol predmetom konania o certifikácii) Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky odporúča pre plnenie povinností podľa § 9 ods. 2 zákona č. 289/2008 Z.z. [nové okno] (archivácia údajov a povinnosť ich predloženia daňovému alebo colnému úradu) archivovať celé zariadenie CB-701 alebo T-413. Akékoľvek zásahy do konštrukcie zariadenia môžu spôsobiť poškodenie chráneného dátového úložiska alebo dát v ňom uložených alebo môžu spôsobiť stratu schopnosti získať dáta z chráneného dátového úložiska.

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky ďalej upozorňuje, že akékoľvek zásahy (prerábanie alebo úpravy) zariadenia CB-701 a T-413 napríklad vkladaním alebo pripájaním externého hardvéru a s tým spojené nevyhnutné zmeny softvéru alebo iné hardvérové alebo softvérové zásahy do zariadenia, ktoré neboli odsúhlasené Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky v konaní o certifikácii sú vzhľadom na charakter zariadení CB-701 a T-413 v rozpore s § 4a ods. 1 písm. b) zákona č. 289/2008 Z.z. [nové okno].

Ako prejsť na eKasu?

Podnikateľ požiada o pridelenie kódu pokladnice – tzv. eKasa klient. Žiadosti o pridelenie kódu sú dostupné v Katalógu formulárov na portáli finančnej správy v osobnej zóne daňovníka (OIZ). V tejto časti možno nájsť aj postup, ktorým sa pri podávaní žiadostí treba riadiť.

Návod, ako si aktivovať novú eKasu

Spoznajte novú eKasu v našom videu. Taxana vás prevedie celým procesom registrácie a názorne vám ukáže, aké jednoduché je prejsť na novú registračnú pokladnicu.

eKasa: INFORMÁCIA O POSTUPE V PRÍPADE CHYBY -1

Výrobcovia pokladní určených pre systém eKasa nastavujú svoje zariadenia nielen podľa podmienok Integračného rozhrania (základné odporúčania pre fungovanie a kompatibilitu so systémom eKasa), ale aj podľa svojich vlastných postupov. Uvedené platí aj v prípade tzv. chýb.

V bode 2.6 Integračného rozhrania sú zdokumentované základné chyby, ktoré výrobcom poskytujú priestor pre nastavenie ORP v rozmedzí udalostí, ktoré podliehajú certifikačnému procesu. Ide o chyby -2 až – 132. Nezadokumentované udalosti, ktoré nepodliehajú certifikačnému konaniu, sme s výrobcami a integrátormi konzultovali. Pre prípad nezadokumentovaných chýb (chyby mimo prvej tabuľky v bode 2.6) dostali výrobcovia odporúčanie na vydávanie off-line dokladov a nie blokovanie pokladníc.

Blokácia ORP v rámci certifikácie sa týka (a to až po neúspešnom opravení dátovej správy) len a výhradne chybných procesov, ktoré sú spísané v prvej tabuľke v bode 2.6. integračného rozhrania (chybové kódy -2 až – 132). Chyby -1 a ostatné mimo rozhrania sú procesy, ktoré nespadajú pod certifikačné konanie. Finančná správa tak postup pri týchto chybách nepredpisuje a postup pre výrobcov môže iba odporúčať. Je na každom výrobcovi aký postup pre ORP v prípade chýb nespadajúcich pod certifikačné konanie zvolí.

Finančná správa preto upozorňuje: ak sa výrobca rozhodol nad rámec zákona ORP blokovať a neumožniť opraviť chyby nezadokumentované v prvej tabuľke v bode 2.6 Integračného rozhrania, urobil tak na základe vlastného rozhodnutia. Naďalej však odporúčame výrobcom, ako od začiatku procesu, aby v prípade ostatných chýb (napr. chyba -1 „server je zaneprázdnený“), umožňovali eKase dokončiť tlač dokladu v režime off-line.

Odporúčaný postup pri chybe -1 alebo pri iných chybách mimo prvej tabuľky bodu 2.6 Integračného rozhrania:

  1. ak dostanete zo servera FS odpoveď s uvedenou chybou, ORP má dokončiť tlač pokladničného dokladu s označením „OFF-LINE DOKLAD“ obsahujúci podpisový kód podnikateľa (PKP)
  2. následne má ORP vykonať pokus o odoslanie tejto dátovej správy s inkrementáciou sending count +1
  3. ak sa nepodarí dátovú správu odoslať opakovane (a server FS odpovedá stále chybami mimo prvej tabuľky bodu 2.6. Integračného rozhrania), odporúčame ORP neblokovať ale odporučiť podnikateľovi kontaktovať servisnú organizáciu
  4. v rámci servisného zásahu preveriť dôvod nemožnosti odoslať dátovú správ, tento dôvod odstrániť a dátovú správu odoslať v lehote definovanej zákonom (96 hodín).

Informácie:

Údaje sa budú, po konzultáciách s odbornými partnermi, ukladať nielen v centrálnom úložisku eKasa, ale aj v chránenom úložisku na lokálnom zariadení.

Divoký západ v podnikaní sa končí