Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky

Fyzické osoby

Informácie v tomto článku Vám poskytujeme v nasledujúcej štruktúre:

Vyplnenie daňového priznania

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby sa podáva na tlačive, ktorého vzor ustanovuje Ministerstvo financií SR [nové okno] opatrením, ktoré uverejňuje vo Finančnom spravodajcovi [nové okno]. Vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby je uvedený v prílohe uvedeného opatrenia. Oznámenie o vydaní opatrenia je uverejňované v Zbierke zákonov [nové okno].

Vyplnenie tlačiva daňového priznania bude trvať len niekoľko minút. Na vyplnenie použite formulár daňové priznanie FO typ B č. MF/016160/2017-721 vydaný Opatrením MF SR č. MF/16021/2017-721 [nové okno]. Tlačivo daňového priznania FO typ B má 12 strán a 3 prílohy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou daňového priznania a ktoré sa počítajú do počtu príloh uvedeného na riadku 136 daňového priznania FO typ B, aj keď sa nevypĺňajú.

Formulár daňového priznania si môžete:

 • vyplniť priamo vo Vašom počítači, kde si ho po vyplnení vytlačíte, alebo
 • vytlačiť a ručne vyplniť, alebo
 • vyplniť priamo vo Vašom počítači a pomocou kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP) alebo na základe dohody o elektronickom doručovaní podať elektronicky. Prílohy môžete podať elektronicky, avšak aj inak ako elektronickými prostriedkami, keďže daňový subjekt nemá povinnosť prílohy zasielať elektronicky.

Príjmy a výdavky podľa jednotlivých druhov príjmov vypočítané v súlade so zákonom č. 595/2003 Z. z. [nové okno] o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) sa vypĺňajú v príslušnom tlačive daňového priznania podľa predtlače. Predtlač na jednotlivých riadkoch príslušného daňového priznania dopĺňa poučenie, ktoré slúži ako pomôcka na jeho vyplnenie a určuje hlavné zásady, ktoré je potrebné dodržať pri správnom výpočte daňovej povinnosti a pri vyplnení daňového priznania. Číselné údaje sa uvádzajú v eurách s presnosťou na eurocenty a zarovnávajú sa vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Preukázateľne zaplatené poistné na sociálne poistenie a na zdravotné poistenie sa uvádzajú v príslušnom tlačive daňového priznania podľa predtlače.

Podklady na vyplnenie daňového priznania

Pri vypĺňaní daňového priznania typ B budete potrebovať podľa toho, aké druhy príjmov ste dosiahli, nasledujúce podklady, ktoré odovzdáte pri podaní daňového priznania FO typ B ako prílohu:

 • kópie potvrdení/dokladov o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti plynúcich zo zdrojov na území SR a zo zdrojov v zahraničí a o zaplatenom povinnom poistnom,
 • pri uplatnení daňového bonusu
  • doklad preukazujúci, že sa jedná o dieťa vlastné, osvojené, prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov alebo dieťa druhého z manželov, napr. kópia rodného listu dieťaťa alebo výpis z rodného listu, kópia rozhodnutia o osvojení dieťaťa a pod.,
  • u dieťaťa, ktoré skončilo povinnú školskú dochádzku, aj:
   • potvrdenie školy, že dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom, alebo
   • potvrdenie príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa, alebo
   • potvrdenie príslušného úradu o tom, že dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti sa považuje za vyživované a nemôže sa sústavne pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz, alebo potvrdenie príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa,
  • ak daňovník za zdaňovacie obdobie, za ktoré podáva daňové priznanie takéto doklady predložil svojmu zamestnávateľovi a zamestnávateľ mu priznal daňový bonus v plnej výške, doklady nie sú prílohou daňového priznania,
 • kópie potvrdení o príjmoch, z ktorých bola zrazená zrážková daň podľa § 43 ZDP [nové okno], pri ktorých sa daňovník mohol rozhodnúť o tom, že bude vybratú daň považovať za preddavok podľa § 43 ods. 6 ZDP [nové okno],
 • kópie potvrdení o príjmoch, z ktorých bola zrazená zrážková daň podľa § 43 ZDP [nové okno] a o sume preddavku vybranej pri vyplatení (vrátení) podielového listu obstaraného do 31. decembra 2003 podľa § 43 ods. 10 ZDP [nové okno],
 • kópiu zmluvy o združení len vtedy, ak ešte správcovi dane nebola predložená, resp. vtedy, ak predložená správcovi dane už bola, ale došlo v nej k zmenám,
 • písomné potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti podľa zákona č. 406/2011 Z. z. [nové okno] o dobrovoľníctve a to počas najmenej 40 hodín v zdaňovacom období, t.j. ak daňovník splnil podmienky a rozhodol sa poukázať podiel zaplatenej dane až do výšky 3 %.

Na účely podania daňového priznania typ B, ak je daňovník účtovnou jednotkou, potom je povinný zostaviť účtovnú závierku ku koncu zdaňovacieho obdobia a v termíne na podanie daňového priznania ju uložiť podľa zákona č. 431/2002 Z. z. [nové okno] o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Účtovná závierka nie je prílohou daňového priznania, ale samostatným podaním a neuvádza sa do počtu príloh uvedených na riadku 136 daňového priznania FO typ B.

Žiadosť o vrátenie daňového preplatku alebo o vyplatenie daňového bonusu

Po vyplnení daňového priznania sa daňový subjekt dozvie výšku dane, ktorú má zaplatiť alebo výšku daňového preplatku alebo daňového bonusu, ktorá mu má byť vrátená (podrobnejšie informácie v záložke Finančné vyrovnanie). V daňovom priznaní FO typ B musí mať pre poukázanie daňového preplatku alebo vyplatenie daňového bonusu vyplnenú a podpísanú Žiadosť o vrátenie daňového preplatku alebo o vyplatenie daňového bonusu (XIV. oddiel), kde si uvedie, akým spôsobom majú byť poukázané finančné prostriedky (poštovou poukážkou alebo na účet).

Podanie daňového priznania

Vyplnené daňové priznanie s prílohami daňový subjekt môže na daňový úrad odoslať elektronicky, poštou alebo osobne doručiť do podateľne na daňovom úrade.

Povinnosť doručovať podania elektronickými prostriedkami finančnej správe má podľa § 14 daňového poriadku [nové okno]:

 1. daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty alebo právnickou osobou zapísanou v obchodnom registri [nové okno] (od 1.1.2018), alebo fyzickou osobou-podnikateľom registrovanou pre daň z príjmov (od 1.7.2018),
 2. daňový poradca za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
 3. advokát za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
 4. zástupca neuvedený v písmenách b) a c) za daňový subjekt podľa písmena a), ktorého zastupuje pri správe daní.

V prípade, že daňový subjekt chce podať daňové priznanie elektronicky, musí byť registrovaný a prihlásený na portáli FS a registrovaný na daňovom úrade. Zároveň musí mať uzatvorenú dohodu o elektronickom doručovaní s daňovým úradom alebo vlastniť kvalifikovaný elektronický podpis (KEP).

Ak v priebehu odosielania dôjde k výpadku spojenia, t.j. nie je možné doručiť do elektronickej podateľne tlačivo daňového priznania z dôvodov na strane správcu dane, lehota na jeho podanie bude zachovaná, ak bude doručené najbližší nasledujúci pracovný deň po odstránení prekážok na strane správcu dane.

Poukázanie % z dane

Podmienky na poukázanie % z dane

Podiel zaplatenej dane do výšky 2 % (3 %) môže poukázať daňovník, ktorý je fyzickou osobou, ak súčasne splní tieto podmienky uvedené v § 50 ZDP [nové okno]:

 • nemá do pätnástich dní po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania nedoplatok na dani, pričom za daňový nedoplatok pre účely tohto ustanovenia sa nepovažuje suma nedoplatku na dani nepresahujúca 5 eur (§ 50 ods. 6 písm. a) ZDP [nové okno]);
 • daňovník FO vo vyhlásení určil len jedného prijímateľa podielu zaplatenej dane s uvedením príslušnej sumy (§ 50 ods. 6 písm. b) ZDP [nové okno]) a nemá do pätnástich dní po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania nedoplatok na dani, pričom za daňový nedoplatok pre účely tohto ustanovenia sa nepovažuje suma nedoplatku na dani nepresahujúca 5 eur (§ 50 ods. 6 písm. a) ZDP [nové okno]);
 • podiel zaplatenej dane je najmenej 3 eurá, pričom za zaplatenú daň sa považuje zaplatená daň znížená o daňový bonus (§ 50 ods. 1 písm. a) ZDP [nové okno]).

Ako poukázať % z dane

Fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby, uskutoční vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane priamo v príslušnom oddiele daňového priznania v lehote na podanie daňového priznania.

Ak chce poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 2 %, tak nepredkladá žiadne doklady k daňovému priznaniu.

Ak chce poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 3 % t.j. ide o daňovníka, ktorý v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka, vykonával dobrovoľnícku činnosť podľa osobitného predpisu počas najmenej 40 hodín v zdaňovacom období, je povinný predložiť o tom písomné potvrdenie podľa osobitného predpisu (zákon č. 406/2011 Z. z. [nové okno] o dobrovoľníctve).

V daňovom priznaní je zaškrtávacie pole, ktorého vyplnením daňovník dáva súhlas s informovaním prijímateľa o tom, že mu poukazuje podiel zaplatenej dane, a to v rozsahu meno, priezvisko a trvalý pobyt daňovníka (§ 50 ods. 8 ZDP [nové okno]).

Zoznamy prijímateľov

Zoznam prijímateľov je verejný zoznam, ktorý zverejňuje Notárska komora SR [nové okno] každoročne, a to do 15. januára kalendárneho roka, v ktorom možno prijímateľovi poskytnúť podiel zaplatenej dane (§ 50 ods. 7 ZDP [nové okno]). Zoznam prijímateľov [nové okno] je uvedený na portáli Notárskej komory SR [nové okno]. Aby prijímateľovi mohol byť poukázaný 2 % resp. 3 % podiel zaplatenej dane, musí byť uvedený v tomto zozname.

Lehoty správcu dane

Správca dane je povinný po splnení podmienok podľa § 50 ods. 6 ZDP [nové okno] previesť podiely zaplatenej dane na účet prijímateľa do troch mesiacov po lehote na podanie vyhlásenia podľa § 50 ods. 1 ZDP [nové okno]. Správca dane poukáže podiel zaplatenej dane prijímateľovi, ktorého daňovník určil vo vyhlásení, len vtedy, ak sú splnené všetky podmienky.

Pri poukazovaní sumy zodpovedajúcej podielu zaplatenej dane na účet prijímateľa správca dane nevydáva rozhodnutie podľa daňového poriadku (§ 50 ods. 8 ZDP [nové okno]).

Ak nebolo preukázané splnenie podmienok podľa § 50 odseku 6 ZDP [nové okno] alebo ak predložené vyhlásenie obsahuje nesprávne údaje o prijímateľovi, nárok na poukázanie sumy zodpovedajúcej podielu zaplatenej dane zanikne, tzn. prostriedky zodpovedajúce podielu zaplatenej dane nebudú poukázané. O týchto skutočnostiach upovedomuje správca dane bez zbytočného odkladu daňovníka (§ 50 ods. 8 ZDP [nové okno]). Ak predložené vyhlásenie obsahuje aj iné nesprávne údaje, správca dane vyzve daňovníka na ich opravu, a ak nebudú nedostatky vo vyhlásení v lehote určenej vo výzve odstránené, nárok na poukázanie podielu zaplatenej dane podľa § 50 ods. 1 ZDP [nové okno] zanikne.

Zmena daňovej povinnosti

V prípade, ak daňová povinnosť mala byť iná (vyššia alebo nižšia) ako bola uvedená v podanom daňovom priznaní, podiel zaplatenej dane poukázaný správcom dane nemôžete upravovať. Ak daňovníkovi vznikne preplatok na dani, tzn. ak daňová povinnosť daňovníka je nižšia ako bola daňová povinnosť, z ktorej bol poukázaný podiel zaplatenej dane v prospech prijímateľa, o rozdiel medzi sumou poukázanou prijímateľovi a sumou zodpovedajúcou podielu zaplatenej dane z upravenej daňovej povinnosti sa daňovníkovi zníži preplatok na dani (§ 50 ods. 10 ZDP [nové okno]).