Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
4

Fyzické osoby

Informácie v tomto článku Vám poskytujeme v nasledujúcej štruktúre:

Povinnosť registrácie

 Povinnosť registrácie vzniká:

  • fyzickej osobe, ktorá (v zmysle § 49a ods. 1 ZDP) na území Slovenskej republiky získa povolenie na podnikanie alebo oprávnenie na podnikanie,
  • fyzickej osobe, ktorá nie je registrovaná podľa vyššie uvedeného odseku a začala na území Slovenskej republiky vykonávať inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo prenajala nehnuteľnosť na území SR okrem pozemku,
  • fyzickej osobe, ktorá nie je registrovaná z vyššie uvedených dôvodov, ak jej vznikla povinnosť zrážať daň alebo preddavky na daň, alebo daň vyberať; ak už je registrovaná z iného dôvodu, vzniká jej oznamovacia povinnosť voči miestne príslušnému správcovi dane; uvedený postup sa netýka prípadu, ak sa fyzická osoba stala platiteľom dane podľa § 43 ods. 17 ZDP,
  • fyzickej osobe, ktorá nie je registrovaná podľa vyššie uvedených odsekov, vznikla na území Slovenskej republiky stála prevádzkareň.

Registračnú povinnosť k dani z príjmov si fyzická osoba splní v zmysle § 67 zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno] o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predložením riadne vyplneného registračného tlačiva, ktorého vzor určí Ministerstvo financií SR, ak sa žiadosť o registráciu podáva elektronickými prostriedkami, podáva sa v predpísanej forme.

Vzor registračného tlačiva je pre verejnosť k dispozícii na portáli finančnej správy a na každom daňovom úrade.

Správca dane preverí údaje uvedené v žiadosti o registráciu a v prílohách a ak má pochybnosti o ich správnosti alebo úplnosti, vyzve daňový subjekt, aby údaje bližšie vysvetlil, zmenil alebo doplnil, a zároveň určí lehotu, v ktorej je daňový subjekt povinný výzve vyhovieť.

Ak daňový subjekt vyhovie výzve správcu dane v určenej lehote a v požadovanom rozsahu, považuje sa žiadosť o registráciu za podanú v deň pôvodného podania.

Ak daňový subjekt výzve správcu dane nevyhovie, správca dane vydá rozhodnutie, v ktorom žiadosť o registráciu zamietne, ak zákon neustanovuje inak. Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie.

Ak správca dane zistí, že daňový subjekt nesplnil registračnú povinnosť, vyzve ho na splnenie tejto povinnosti. Ak daňový subjekt výzve nevyhovie v plnom rozsahu a v určenej lehote, správca dane zaregistruje daňový subjekt z úradnej moci.

Miestna príslušnosť správcu dane sa riadi u fyzickej osoby miestom jej trvalého pobytu.

Ak fyzická osoba získa oprávnenie na podnikanie podľa živnostenského zákona na jednotnom kontaktnom mieste, svoje registračné povinnosti si plní na tomto mieste. Ostatné fyzické osoby si môžu registračné povinnosti plniť prostredníctvom jednotného kontaktného miesta, ak sa tak rozhodnú.

Registračná povinnosť sa nevzťahuje na daňovníka, ktorý má príjmy len podľa § 5 (príjmy zo závislej činnosti), § 7 (príjmy z kapitálového majetku) alebo § 8 (ostatné príjmy) ZDP alebo len príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou (§ 43 ZDP), alebo kombináciu týchto príjmov.

Lehoty na registráciu

Fyzická osoba, ktorá na území SR získa povolenie na podnikanie alebo oprávnenie na podnikanie, je povinná požiadať správcu dane o registráciu do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom získala povolenie alebo oprávnenie na podnikanie. Na účely ZDP sa dňom získania povolenia alebo oprávnenia na podnikanie považuje deň, keď je fyzická osoba podľa osobitných predpisov oprávnená začať podnikať na území SR.

Fyzická osoba, ktorá nie je registrovaná podľa § 49a ods. 1 ZDP, je povinná v lehote do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom na území SR začala vykonávať inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo v ktorom na území SR prenajala nehnuteľnosť okrem pozemku, požiadať správcu dane o registráciu.

Fyzická osoba, ktorá nie je registrovaná podľa § 49a ods. 1 alebo 2 ZDP, je povinná v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom vznikla povinnosť zrážať daň alebo preddavky na daň, alebo daň vyberať, požiadať správcu dane o registráciu ako platiteľ dane; uvedený postup sa netýka prípadu, ak sa fyzická osoba stala platiteľom dane podľa § 43 ods. 17 ZDP.

Ak fyzickej osobe, ktorá nie je registrovaná podľa § 49a ods. 1 až 3 ZDP, vznikla na území SR stála prevádzkareň, je povinná požiadať správcu dane o registráciu do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom vznikla stála prevádzkareň.

Správca dane zaregistruje daňový subjekt v lehote do 30 dní od podania žiadosti o registráciu alebo odo dňa odstránenia nedostatkov podania. Pridelí daňovému subjektu daňové identifikačné číslo, ktoré je daňový subjekt povinný uvádzať pri styku so správcom dane. Namiesto písomného vyhotovenia rozhodnutia správca dane vydá daňovému subjektu osvedčenie o registrácii. Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať odvolanie.

Oznamovacia povinnosť

Ak dôjde k zmenám skutočností oznámených pri registrácii alebo ak daňovníkovi zanikne daňová povinnosť, je povinný tieto skutočnosti oznámiť správcovi dane do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom tieto zmeny nastali.

Ak vznikla daňovníkovi rovnaká oznamovacia povinnosť voči inej inštitúcii a táto inštitúcia nové alebo zmenené skutočnosti oznamuje správcovi dane, napr. podľa živnostenského zákona a zákona o obchodnom registri, nie je daňovník povinný tieto skutočnosti oznámiť správcovi dane.

Ak fyzickej osobe, ktorá je registrovaná podľa § 49a ods. 1 až 3 ZDP, vznikla na území Slovenskej republiky stála prevádzkareň, je povinná správcovi dane oznámiť vznik stálej prevádzkarne v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom tejto fyzickej osobe vznikla stála prevádzkareň.

Fyzická osoba vrátane stálej prevádzkarne, ktorá vypláca, poukazuje alebo pripisuje úrokový príjem fyzickej osobe, ktorá je daňovníkom členského štátu Európskej únie, závislého územia alebo územia tretieho štátu a ktorá je konečným príjemcom tohto príjmu, je povinná oznámiť každoročne do 31. marca po uplynutí kalendárneho roka správcovi dane na tlačive, ktorého vzor určí finančné riaditeľstvo – meno, priezvisko, trvalý pobyt tejto fyzickej osoby a jej daňové identifikačné číslo pridelené v štáte, v ktorom je daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou, alebo ak jej daňové identifikačné číslo nebolo pridelené, dátum, miesto narodenia a sumu tohto príjmu za predchádzajúci kalendárny rok.

Ak fyzická osoba získa oprávnenie na podnikanie podľa živnostenského zákona na jednotnom kontaktnom mieste, svoje oznamovacie povinnosti si plní na tomto mieste. Ostatné fyzické osoby si môžu oznamovacie povinnosti plniť prostredníctvom jednotného kontaktného miesta, ak sa tak rozhodnú.

Zrušenie registrácie

Ak nastali skutočnosti, ktoré majú za následok zrušenie registrácie, daňovník je povinný požiadať o zrušenie registrácie v lehote do 30 dní odo dňa, keď nastali. Daňový subjekt je povinný vrátiť správcovi dane osvedčenie o registrácii do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zrušení registrácie.

Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 6. 7. 2018
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 11. 11. 2015