Preskočiť na hlavný obsah

Ďalšie novinky a aktuality

V tejto časti je k dispozícii zoznam posledných 200 noviniek a aktualít, ktoré boli publikované na portáli finančnej správy. Novinky a aktuality sú zoradené podľa dátumu publikovania od najaktuálnejších po najstaršie.

Zoznam noviniek a aktualít je zobrazovaný na 10 stránkach po 20 noviniek. Celú novinku si zobrazíte kliknutím na jej nadpis.

Staršie novinky a aktuality môžete nájsť v Archíve noviniek a aktualít.

Preprava humanitárnej pomoci na Ukrajinu   (28. 02. 2022)

Humanitárna pomoc na Ukrajinu bude od pondelka smerovať výhradne cez hraničný priechod Vyšné Nemecké. Pre potreby kontroly ukrajinských colných orgánov je potrebné, aby organizácie pripravili súpis prepravovaného tovaru, ktorý je potrebný riadne precliť na Ukrajine. V záujme finančnej správy je, aby bol humanitárny tovar Ukrajine doručený čo najskôr a čo s najhladším priebehom.

Humanitárna pomoc pre Ukrajinu   (27. 02. 2022)

Finančná správa informuje, že v prípade humanitárnej pomoci pre Ukrajinu je pre potreby colnej kontroly zo strany ukrajinských colných orgánov potrebné spísať a mať k dispozícii súpis prepravovaného tovaru.

Aplikácia Over doklad bude dočasne nedostupná   (25. 02. 2022)

Finančná správa oznamuje verejnosti, že mobilná aplikácia Over doklad bude z technických príčin od utorka 1.3.2022 nedostupná pre operačné systémy Android a iOS. Pravosť pokladničných dokladov si môže verejnosť overovať prostredníctvom webovej služby. Na opätovnom sprístupnení intenzívne pracujeme.

Pravidlá pri dovoze tovaru z tretích krajín   (25. 02. 2022)

Na tovar dovážaný, resp. prinesený v osobnej batožine z tretích krajín a určený na vlastnú spotrebu sa vzťahujú množstevné limity pre oslobodenie od cla a dovozných platieb. Týka sa to napríklad tabakových výrobkov, alkoholických nápojov, pravidlá sa vzťahujú aj na prenos domácich zvierat.

Plánovaná údržba Portálu FS – 26.02.2022-27.2.2022   (25. 02. 2022)

Oznamujeme verejnosti, že od 26.02.2022 od 20:00 hod. do 27.02.2022 do 04:00 hod. bude prebiehať plánovaná údržba Portálu FS. V uvedenom čase nebude dostupný Portál FS, podávanie formulárov, ani podávanie prostredníctvom aplikácie eDane. Ospravedlňujeme sa za prípadné komplikácie.

Posledné dni na priznanie príjmu z predaja nehnuteľnosti   (24. 02. 2022)

Fyzické osoby, ktoré nemajú oprávnenie na podnikanie, majú posledné dni na to, aby podali riadne alebo dodatočné daňové priznanie za obdobie kalendárnych rokov 2016 až 2020 k dani z príjmov z predaja či prevodu vlastníctva nehnuteľností. Finančná správa upustí od uloženia sankcie za oneskorené zaplatenie dane alebo podanie daňového priznania, ak tak daňovníci urobia do 28. februára tohto roka.

Efektívnejšie kontroly transakcií so závislými osobami   (24. 02. 2022)

Úrad pre vybrané hospodárske subjekty (ÚVHS) sa pri daňových kontrolách viac zameria na transferové ceny. S týmto cieľom rozposlal ÚVHS 889 daňovým subjektom v rámci softwarningu dotazník zameraný práve na transakcie so závislými osobami. Vyplnenie dotazníka je dobrovoľné.

Lehota na zaslanie oznámenia o indexe daňovej spoľahlivosti sa posúva   (23. 02. 2022)

Daňové subjekty dostanú oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti najneskôr do 30. júna tohto roka namiesto pôvodného termínu 28. februára 2022. Lehoty na zaslanie oznámenia o indexe a na zverejnenie zoznamu sa posúvajú na základe nedávno schválenej novely zákona o finančnej kontrole a audite, ktorá novelizovala aj daňový poriadok. Po novom bude index daňovej spoľahlivosti verejný, transparentný a hodnotiť sa bude aj plnenie ekonomických ukazovateľov.

Finančná správa súčasťou medzinárodného seminára zameraného na ilegálny obchod s pesticídmi   (21. 02. 2022)

Príslušníci finančnej správy majú za sebou medzinárodný seminár zameraný na nelegálny obchod s prípravkami na ochranu rastlín. Informácie a skúsenosti z tejto oblasti si vymenilo 77 expertov až z 21 krajín. Finančná správa predviedla praktické ukážky výkonu colných kontrol s využitím špeciálnych technológií, ukážky služobnej kynológie, ako aj samotný rozbor vzoriek prepravovaného tovaru. Významnou mierou tak prispela do diskusie ako tento nelegálny obchod potláčať.

Infraštruktúra dátového centra   (18. 02. 2022)

18.02.2022 - 20.02.2022 sa uskutočnia plánované práce na infraštruktúre dátového centra.

Informácia k uplatňovaniu daňového bonusu na dieťa za rok 2021 v súvislosti s pandemickou pomocou   (18. 02. 2022)

Novela zákona, ktorou sa mení zákon o regionálnej investičnej pomoci a zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 predstavuje pokračovanie v opatreniach v oblasti zmiernenia podmienok pre uplatnenie daňového bonusu na vyživované dieťa za zdaňovacie obdobie roku 2021.

Odstávka elektrickej energie na PDÚ Námestovo   (18. 02. 2022)

Zdôvodu odstávky elektrickej energie bude 18.02.2022 zatvorená Pobočka daňového úradu Námestovo.

Plánovaná údržba Portálu FS - 18.-20.2.2022   (16. 02. 2022)

Oznamujeme verejnosti, že cez víkend 18.02.2022 - 20.02.2022 budú uskutočňované plánované práce na infraštruktúre Portálu FS.

Účtovné závierky musia "neziskovky" ukladať v elektronickej podobe   (16. 02. 2022)

Neziskové organizácie musia od 1. januára 2022 ukladať účtovné závierky a ostatné účtovné dokumenty iba v elektronickej podobe. Do registra účtovných závierok ich je potrebné ukladať prostredníctvom elektronickej podateľne Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky (FR SR) alebo systému štátnej pokladnice (v prípade subjektov verejnej správy). Bližšie informácie o postupe registrácie na elektronickú komunikáciu a autorizáciu používateľa nájde osoba oprávnená konať za právnickú osobu na portáli finančnej správy v časti Elektronická komunikácia – praktické informácie.

Daňové priznanie môžete vybaviť aj z pohodlia domova   (16. 02. 2022)

Daňové priznanie k dani z príjmov za minulý rok je možné podať aj z pohodlia domova. Ktokoľvek totiž môže s finančnou správou komunikovať elektronicky. Potrebné je k tomu sa len zaregistrovať na portáli finančnej správy, alebo s daňovým úradom uzatvoriť tzv. dohodu o elektronickom doručovaní v prípade fyzických osôb.

Tabak v igelitových vreciach v predajni potravín   (14. 02. 2022)

Colný úrad Prešov pri kontrole dodržiavania zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice v predajni potravín odhalil takmer 9 kg tabaku a zistil aj ďalšie porušenia zákonov.

Plánovaná údržba OpenData FS - 16.02.2022   (14. 02. 2022)

Oznamujeme verejnosti, že 16.02.2022 od 20:00 hod. do 23:00 hod. sa uskutoční plánovaná údržba portálu OpenData FS.

Pozor na dovoz prípravkov na ochranu rastlín z tretích krajín   (14. 02. 2022)

Prípravky na ochranu rastlín sa v poslednom období stávajú ďalšou záujmovou komoditou nelegálneho medzinárodného obchodu. Colný úrad Michalovce v minulom roku zaznamenal nárast počtu prípadov ich nezákonného dovozu na naše územie. So zámerom odhaľovania nezákonného obchodovania s týmito prípravkami a vzájomnej výmeny informácií a poznatkov z praxe sa vo Vyšnom Nemeckom uskutoční medzinárodný seminár „Identifikácia ilegálneho obchodovania s pesticídmi a prípadové štúdie“.

Výmene podpisového certifikátu dátových správ odpovedí systému eKasa   (11. 02. 2022)

Oznamujeme Vám, že dňa 14.02.2022 v čase od 22:00 do 23:00 dôjde k výmene podpisového certifikátu dátových správ odpovedí systému eKasa. V prípade online registračných pokladníc (ORP) je nutné jednotlivé atribúty (CN, O, C) kontrolovať podľa dokumentu „Popis integračného rozhrania systému e-kasa, kapitola 2.8 Overenie podpisu odpovede“, ktorý je dostupný tu: https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Podnikatelia/eKasa/2020/2020.04.30_rozhran.pdf , t.j. samostatne, nakoľko v rámci Subject certifikátu môžu byť použité aj iné atribúty a rovnako tak sa môže meniť poradie týchto atribútov. V prípade problémov s ORP prosím kontaktujte výrobcu, predajcu alebo distribútora Vašej ORP.

Plánovaná odstávka informačných systémov CIS - 12.02.2022   (09. 02. 2022)

Oznamujeme obchodnej verejnosti, že 12.2.2022 (sobota) bude v čase od 22:00 hod. do 13.2.2022 v čase do 01:00 hod. vykonaná plánovaná odstávka produkčných systémov finančnej správy v oblasti colnej - IS DS / eDovoz (Deklaračný systém) a IS CEP (Centrálny elektronický priečinok - Elektronické komunikačné rozhranie pre vybrané služby v rámci colných systémov) a portál eCommerce (portál určený pre elektronické colné konanie pre zásielky s nízkou hodnotou), z dôvodu realizácie aktualizácie systémového prostredia a inštalácie novej verzie systémov do produkčnej prevádzky.