Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W7

Dodanie tovaru do/zo zahraničia

Jednotlivé druhy zdaniteľných obchodov, ktoré uskutočňujú platitelia dane v zmysle zákona o DPH sú napr. dodanie tovaru z tuzemska do iného členského štátu, nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, vývoz tovaru, dovoz tovaru, dodanie tovaru v rámci trojstranného obchodu, zásielkový predaj tovaru.

Informácie v tomto článku Vám poskytujeme v nasledujúcej štruktúre:

Dodanie tovaru z tuzemska do iného členského štátu

Informácie k dodaniu tovaru z tuzemska do iného členského štátu sú upravené v Metodickom pokyne k uplatneniu § 43 zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty [.pdf; 158 kB; nové okno] v znení neskorších predpisov.

Miesto dodania tovaru

Dodanie tovaru z tuzemska do iného členského štátu je vždy spojený s prepravou tovaru. Miesto dodania tovaru sa určí podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona o DPH. Ak je dodanie tovaru spojené s odoslaním alebo prepravou tovaru, miestom dodania je miesto, kde sa tovar nachádza v čase, keď sa odoslanie alebo preprava tovaru osobe, ktorej má byť tovar dodaný, začína uskutočňovať. Miestom dodania tovaru pri dodaní tovaru do iného členského štátu je tuzemsko.

Dodanie tovaru osobe identifikovanej pre daň

Dodanie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený z tuzemska do iného členského štátu predávajúcim alebo nadobúdateľom tovaru alebo inou osobou na ich účet, osobe identifikovanej pre DPH v inom členskom štáte, je oslobodené od dane (§ 43 ods. 1 zákona o DPH).

Dodávateľ, ktorý dodá tovar do iného členského štátu, uplatní oslobodenie od dane, ak splní tieto podmienky:

 • dodávateľ tovaru je osoba registrovaná pre DPH v tuzemsku a má postavenie platiteľa dane,
 • odberateľ tovaru je osobou identifikovanou pre DPH v inom členskom štáte a tovar objedná pod svojim identifikačným číslom pre DPH prideleným v inom členskom štáte,
 • tovar sa fyzicky prepraví z tuzemska do iného členského štátu,
 • musí ísť o odplatný obchodný vzťah medzi dodávateľom a odberateľom.

Príklady

Príklad č. 1: Slovenský platiteľ dane dodal tovar 10. februára 2019 do Českej republiky, pričom miestom určenia podľa prepravných dokladov bola Praha. Český podnikateľ na svojej objednávke uviedol svoje identifikačné číslo pre DPH, ktoré mu bolo pridelené v Českej republike. Prepravu tovaru zo Slovenska do Českej republiky zabezpečil slovenský platiteľ DPH prostredníctvom slovenského dopravcu. Môže platiteľ DPH fakturovať toto dodanie tovaru bez dane?

Riešenie: Slovenský platiteľ DPH vyhotoví faktúru bez slovenskej DPH a dodanie tovaru do Českej republiky uvedie do daňového priznania (riadky 15 a 16 daňového priznania) a do súhrnného výkazu.

Príklad č. 2: Slovenský platiteľ dane dodal tovar nemeckej spoločnosti, ktorá si objednala tovar pod identifikačným číslom pre DPH prideleným v Nemecku. Platiteľ dane zabezpečil prepravu tovaru u slovenského dopravcu, preprava tovaru bola uskutočnená na Slovensku, z Bratislavy do Košíc. Môže platiteľ dane fakturovať toto dodanie tovaru nemeckej spoločnosti bez dane?

Riešenie: Keďže tovar nebol fyzicky prepravený z tuzemska do iného členského štátu, slovenský platiteľ vyhotoví faktúru s DPH.

Príklad č. 3: Slovenský platiteľ dane si kúpil počítač v januári 2019 v hodnote 1 800 eur, ktorý používal na účely podnikania v tuzemsku a uplatnil si odpočítanie dane podľa § 49 zákona o DPH. V júni 2019 daroval počítač neziskovej organizácii v Maďarsku, ktorá je registrovaná pre DPH v Maďarsku. Odoslanie počítača do Maďarska zabezpečil slovenský platiteľ dane. Môže platiteľ dane uplatniť oslobodenie od dane pri tomto tovare?

Riešenie: V prípade dodania tovaru do iného členského štátu oslobodeného od dane musí ísť o odplatný obchodný vzťah medzi dodávateľom a odberateľom a o dodaní tovaru musí byť vyhotovená faktúra. Keďže platiteľ dane dodal bezodplatne tovar do iného členského štátu osobe identifikovanej pre DPH a daň pri tomto tovare bola čiastočne alebo úplne odpočítaná, nesplní podmienky na oslobodenie od dane podľa § 43 zákona o DPH. Bezodplatné dodanie tovaru do iného členského štátu osobe identifikovanej pre DPH podlieha dani z pridanej hodnoty a základ dane sa určí podľa § 22 ods. 5 zákona o DPH.

Dodanie nového dopravného prostriedku

Oslobodené od dane je dodanie nového dopravného prostriedku, ktorý je odoslaný alebo prepravený z tuzemska do iného členského štátu kupujúcemu predávajúcim alebo kupujúcim alebo na ich účet (§ 43 ods. 2 zákona o DPH).

Príklad

Slovenský platiteľ dane dodal nový dopravný prostriedok do Rakúska, pričom miestom určenia podľa dokladov bola Viedeň. Objednávateľom nového dopravného prostriedku je rakúsky podnikateľ, ktorý nemá pridelené identifikačné číslo pre DPH v Rakúsku. Platiteľ dane fakturuje dodanie nového dopravného prostriedku s DPH alebo bez DPH?

Riešenie: Pri dodaní nového dopravného prostriedku (čo sa rozumie novým dopravným prostriedkom resp. aké kritériá musia byť splnené, aby bol dopravný prostriedok považovaný za nový, upravuje § 11 ods.12 zákona o DPH), ktorý sa odosiela alebo prepravuje z tuzemska do iného členského štátu, nie je podstatné, v akom postavení je kupujúci, či je podnikateľom alebo osobou identifikovanou pre DPH v inom členskom štáte, resp. či je občanom. Dodanie nového dopravného prostriedku z tuzemska do iného členského štátu je vždy oslobodené od dane.

Premiestnenie tovaru

Premiestnenie tovaru zdaniteľnej osoby z tuzemska do iného členského štátu na účely jej podnikania v tomto členskom štáte je oslobodené od dane (§ 8 ods. 4) za podmienky, ak by dodanie tohto tovaru pre inú osobu bolo oslobodené od dane (§ 43 ods. 4 zákona o DPH).

Podnikateľ môže svoj tovar premiestniť do iného členského štátu bez toho, aby ho predal inej osobe, napr. ho môže v inom členskom štáte umiestniť v sklade, odkiaľ ho bude postupne predávať. Premiestnenie tovaru do iného členského štátu znamená, že tovar je fyzicky prepravený do iného členského štátu bez zmeny vlastníctva tovaru a toto premiestnenie sa považuje za dodanie tovaru za protihodnotu. Premiestnenie tovaru zdaniteľnej osoby do iného členského štátu na účely jej podnikania je oslobodené od dane vtedy, ak je zdaniteľná osoba registrovaná pre DPH v tuzemsku a rovnako je identifikovaná pre DPH v členskom štáte, do ktorého tovar premiestňuje. V členskom štáte, do ktorého platiteľ dane premiestňuje tovar oslobodený od dane, je povinný zdaniť nadobudnutie tovaru, keďže je v tomto členskom štáte osobou povinnou platiť daň z nadobudnutia tovaru. Premiestnenie tovaru je platiteľ dane povinný uvádzať do daňového priznania (riadok 15 a 16 daňového priznania) a aj do súhrnného výkazu. Ak by platiteľ dane nebol identifikovaný pre DPH v členskom štáte, do ktorého tovar premiestňuje za účelom podnikania, nemohlo by ísť o dodávku oslobodenú od dane. Platiteľ dane vedie podrobné záznamy podľa jednotlivých zdaňovacích období o premiestnení tovaru podľa § 8 ods. 4 písm. f), g) a h) z tuzemska do iného členského štátu (§ 70 ods. 2 zákona o DPH).

Príklad

Slovenský platiteľ dane premiestnil tovar do svojej organizačnej zložky v Českej republike, ktorý vyrobil na Slovensku s tým, že predaj tohto tovaru bude realizovať organizačná zložka v Českej republike, ktorá je registrovaná pre DPH v Českej republike. Ako postupuje slovenský platiteľ dane pri premiestnení tovaru?

Riešenie: Premiestnenie tovaru slovenským platiteľom dane do Českej republiky sa považuje za dodanie tovaru za protihodnotu a je oslobodené od dane. Slovenský platiteľ dane je povinný vyhotoviť faktúru (doklad) o premiestnení tovaru do iného členského štátu. Organizačná zložka v Českej republike nadobudnutie tovaru zdaní českou sadzbou dane z pridanej hodnoty. Slovenský platiteľ dane premiestnenie tovaru oslobodené od dane uvedie v riadku 15 a 16 daňového priznania a v súhrnnom výkaze.

Za dodanie tovaru do iného členského štátu nie je považované každé premiestnenie tovaru do iného členského štátu. Zákon o DPH v § 8 ods. 4 písm. a) až i) vylučuje z dodania tovaru za protihodnotu prípady premiestnenia tovaru z tuzemska do iného členského štátu, kedy platiteľ dane nevykazuje premiestnenie tovaru v daňovom priznaní a ani v súhrnnom výkaze a nie je povinný vyhotoviť faktúru (doklad) o premiestnení tovaru. Ide o premiestnenie tovaru:

 1. na účel jeho inštalácie alebo montáže zdaniteľnou osobou alebo na jej účet v členskom štáte, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru,
 2. na účel zásielkového predaja tovaru zdaniteľnou osobou v členskom štáte, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru,
 3. na účel dodania tovaru na palubách lietadiel, lodí alebo vlakov počas osobnej dopravy na území Európskej únie,
 4. určeného na vývoz tovaru do tretích štátov,
 5. určeného na dodanie tovaru do iného členského štátu touto zdaniteľnou osobou, ak dodanie tohto tovaru v členskom štáte, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru, bude oslobodené od dane,
 6. na účel ocenenia tovaru alebo na účel prepracovania, spracovania, opravy alebo iných podobných činností fyzicky vykonaných na tomto tovare pre túto zdaniteľnú osobu v členskom štáte, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava, za predpokladu, že sa tejto osobe tovar po skončení operácií vráti do tuzemska,
 7. na dočasné použitie tohto tovaru v členskom štáte, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru, na účel dodania služieb touto zdaniteľnou osobou,
 8. na dočasné použitie na obdobie nepresahujúce 24 mesiacov na území iného členského štátu, v ktorom by sa dovoz toho istého tovaru z územia tretieho štátu považoval za prepustený do režimu dočasné použitie s úplným oslobodením od dovozného cla,
 9. na účel dodania plynu prostredníctvom sústavy zemného plynu, ktorá sa nachádza na území Európskej únie, alebo siete, ktorá je k takejto sústave pripojená, dodania elektriny a dodania tepla alebo chladu prostredníctvom teplárenských sietí alebo chladiarenských sietí podľa § 13 ods. 1 písm. e) a f).

Okamihom, keď sa prestane plniť niektorá z vyššie uvedených podmienok, sa takéto premiestnenie tovaru do iného členského štátu považuje za dodanie tovaru za protihodnotu.

Príklady

Príklad č. 1 - premiestnenie tovaru na účel jeho inštalácie alebo montáže: Slovenský platiteľ dane prepravil v novembri 2018 do Maďarska výrobnú linku, ktorú dodal maďarskému platiteľovi dane spolu s jej inštaláciou a montážou. Premiestnenie výrobnej linky do Maďarska nie je považované za dodanie tovaru za protihodnotu. Pri dodaní tovaru s montážou alebo inštaláciou, je miesto dodania v tom členskom štáte, kde je tovar inštalovaný alebo zmontovaný (§ 13 ods. 1 písm. b) zákona o DPH), t.j. v Maďarsku a daňová povinnosť vzniká v Maďarsku. Slovenský platiteľ dane nemusí vyhotoviť faktúru (doklad) z premiestnenia výrobnej linky do Maďarska a neuvádza premiestnenie v daňovom priznaní a ani v súhrnnom výkaze. Platiteľ vyhotoví faktúru z dodania tovaru s inštaláciou a montážou s miestom dodania v Maďarsku, ak osobou povinnou platiť daň v Maďarsku je príjemca tovaru s náležitosťami uvedenými v § 74 zákona o DPH.

Príklad č. 2 - premiestnenie tovaru na účel spracovania: Slovenský platiteľ dane prepravil v decembri 2018 kožu na spracovanie do Maďarska. Spracovanie kože vykonal maďarský podnikateľ identifikovaný pre DPH v Maďarsku. Spracovaná koža sa vrátila slovenskému platiteľovi do tuzemska. Slovenský platiteľ dane nemusí vyhotoviť faktúru z premiestnenia tovaru do Maďarska a nemusí premiestnenie uvádzať v daňovom priznaní a ani v súhrnom výkaze. Maďarský podnikateľ fakturuje slovenskému platiteľovi dane vykonané práce bez dane a slovenský platiteľ samozdaní (§ 69 ods. 3 zákona o DPH) prijatú službu v tuzemsku.

Príklad č. 3 – premiestnenie tovaru na dočasné použitie tohto tovaru v členskom štáte, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru, na účel dodania služieb touto zdaniteľnou osobou: Slovenský platiteľ dane premiestnil do Poľskej republiky stavebný stroj s cieľom vykonávania stavebných prác na území Poľska pre poľského podnikateľa. Slovenský platiteľ dane nemusí vyhotoviť faktúru (doklad) z premiestnenia tovaru do Poľska a nie je povinný uviesť toto premiestnenie v daňovom priznaní a ani v súhrnnom výkaze z dôvodu, že dočasné použitie stavebného stroja v Poľsku, ktorý sa späť vráti do tuzemska, sa nepovažuje za dodanie tovaru za protihodnotu v tuzemsku.

Preukázanie splnenia podmienok na oslobodenie od dane

Ak platiteľ dodá tovar z tuzemska do iného členského štátu oslobodený od dane podľa § 43 ods. 1 až 4 zákona o DPH, je povinný preukázať splnenie podmienok oslobodenia od dane kópiou faktúry, dokladom o fyzickej preprave tovaru do iného členského štátu v závislosti od toho, kto vykonáva prepravu alebo odoslanie tovaru do iného členského štátu (§ 43 ods. 5 písm. b) a c) zákona o DPH) a ďalej inými dokladmi, ako napríklad zmluvou o dodaní tovaru, dodacím listom, dokladom o prijatí platby za tovar, dokladom o platbe za prepravu tovaru.

Ak prepravu tovaru z tuzemska do iného členského štátu vykoná odberateľ alebo ju zabezpečí odberateľ inou osobou, dodávateľ tovaru je povinný mať doklady uvedené v § 43 ods. 5 písm. b) alebo c) do konca šiesteho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom sa uskutočnilo dodanie tovaru. Ak platiteľ nemá doklady uvedené v § 43 ods. 5 písm. b) alebo c) zákona o DPH v zákonom stanovenej lehote, musí uviesť dodanie tovaru bez oslobodenia od dane do daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplynula táto lehota.

Príklad

Slovenský platiteľ dane uzatvoril kúpnu zmluvu na dodanie tovaru s poľským podnikateľom identifikovaným pre DPH v Poľskej republike. Prepravca, ktorý vykonal prepravu na účet odberateľa, tovar prevzal v sklade dodávateľa a prepravil z tuzemska do Poľskej republiky 20.7. 2018. Dodávateľ vyhotovil faktúru na dodanie tovaru 20.7.2018. Daňová povinnosť podľa § 19 ods. 8 zákona o DPH vzniká dňom vyhotovenia faktúry, t.j.20.7.2018. Platiteľ dane vykázal dodanie tovaru do Poľskej republiky oslobodené od dane v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie júl 2018 a v súhrnnom výkaze podanom za júl 2018. Odberateľ nepredložil platiteľovi doklad o preprave tovaru do Poľskej republiky do konca šiesteho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom sa uskutočnilo dodanie tovaru, t.j. do 31.1.2019. Keďže do 31.1.2019 platiteľ dane nemal prepravný doklad o preprave tovaru do Poľskej republiky, vykáže dodanie tovaru podliehajúce príslušnej sadzbe DPH v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie január 2019.

Iné oslobodenie od dane pri dodaní tovaru

Podľa § 43 ods. 6 zákona o DPH je od dane oslobodené dodanie tovaru a dodanie služby v tuzemsku

a) pre diplomatické misie a konzulárne úrady iných štátov ako Slovenskej republiky zriadené na území iného členského štátu a ich pracovníkov, ktorí nie sú občanmi Slovenskej republiky a nemajú trvalý pobyt v Slovenskej republike,
b) Európskej únii, Európskemu spoločenstvu pre atómovú energiu a orgánom nimi zriadenými, Európskej centrálnej banke a Európskej investičnej banke v rozsahu a za podmienok ustanovených medzinárodnou zmluvou,
c) organizáciám iným ako sú uvedené v predchádzajúcom odseku zriadeným na území iného členského štátu a ich pracovníkom, ktorí nie sú občanmi Slovenskej republiky a nemajú trvalý pobyt v Slovenskej republike, v rozsahu a za podmienok podľa medzinárodných zmlúv,
d) do iného členského štátu pre ozbrojené sily členského štátu, ktorý je stranou Severoatlantickej zmluvy, určené na použitie týmito ozbrojenými silami alebo civilnými zamestnancami, ktorí ich sprevádzajú, a na zásobenie ich stravovacích zariadení, ak tieto ozbrojené sily nie sú ozbrojenými silami štátu určenia dodávok a ak sa podieľajú na spoločnom obrannom úsilí.

Platiteľ dane preukazuje oslobodenie od dane pri dodaní tovaru resp. služby potvrdením na úradnom tlačive na oslobodenie od dane, ktoré je vyhotovené príslušným štátnym orgánom iného členského štátu, a ktoré odberateľ odovzdal platiteľovi dane.

Príklady

Príklad č.1: Platiteľ dane dodal tovar pre Európsku centrálnu banku. Európska centrálna banka je medzinárodnou organizáciou so sídlom v Nemecku a je oslobodená od platby priamych a nepriamych daní. Európska centrálna banka odovzdala platiteľovi dane potvrdenie vydané príslušným štátnym orgánom Nemecka. Platiteľ dane dodanie tovaru pre Európsku centrálnu banku oslobodí od dane podľa § 43 ods. 6 písm. b) zákona o DPH.

Príklad č.2: Fyzická osoba s trvalým pobytom v Slovenskej republike si u platiteľa dane objednala tovar, pri ktorom žiadala uplatniť oslobodenie od dane z dôvodu, že je pracovníkom medzinárodnej organizácie UNICEF so sídlom v Dánsku. Keďže fyzická osoba je občanom Slovenskej republiky s trvalým pobytom v Slovenskej republike, platiteľ dane nemôže uplatniť pri dodaní tovaru oslobodenie od dane podľa § 43 ods. 6 písm. c) zákona o DPH.

Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu

Informácie k nadobudnutiu tovaru v tuzemsku z iného členského štátu sú upravené v Metodickom pokyne k nadobudnutiu tovaru v tuzemsku z iného členského štátu [.pdf; 138 kB; nové okno].

Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu je upravené v § 11 zákona o DPH. Nadobudnutím tovaru v tuzemsku z iného členského štátu sa rozumie nadobudnutie práva nakladať ako vlastník s hnuteľným hmotným majetkom odoslaným alebo prepraveným nadobúdateľovi dodávateľom alebo nadobúdateľom alebo na ich účet do tuzemska z iného členského štátu.

Za nadobudnutie tovaru za protihodnotu v tuzemsku sa považuje aj použitie tovaru zdaniteľnou osobou na účely jej podnikania, ktorý odoslala z členského štátu, v ktorom v rámci podnikania vyrobila, vyťažila, spracovala, kúpila z iného členského štátu alebo doviezla z územia tretieho štátu, ak by sa premiestnenie tovaru z tuzemska do iného členského štátu považovalo za dodanie tovaru za protihodnotu.

Za nadobudnutie tovaru za protihodnotu v tuzemsku sa považuje aj pridelenie tovaru ozbrojeným silám štátu, ktorý je stranou Severoatlantickej zmluvy, na ich použitie alebo na použitie civilnými zamestnancami, ktorí ich sprevádzajú, ak tento tovar nebol kúpený podľa všeobecných pravidiel zdanenia v členskom štáte, pridelenia a ak by dovoz tohto tovaru nebol oslobodený od dane podľa § 48 ods.6.

Miesto nadobudnutia tovaru

Miestom nadobudnutia tovaru z iného členského štátu je miesto, kde sa tovar nachádza v čase skončenia jeho odoslania alebo prepravy k nadobúdateľovi (§ 17 ods.1 zákona o DPH).

Ak nadobúdateľ objedná tovar pod identifikačným číslom pre daň, ktoré mu pridelil členský štát iný ako je členský štát, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava, miestom nadobudnutia tovaru je členský štát, ktorý mu pridelil identifikačné číslo pre daň, ak nadobúdateľ nepreukáže, že toto nadobudnutie bolo predmetom dane v členskom štáte, v ktorom sa skončilo odoslanie alebo preprava (§ 17 ods.2 zákona o DPH).  Ak nadobúdateľ preukáže, že nadobudnutie bolo predmetom dane v členskom štáte, v ktorom sa skončilo odoslanie alebo preprava,  opraví sa základ dane v zmysle § 25 zákona o DPH.

Kedy je nadobudnutie tovaru predmetom dane

Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu je predmetom dane vtedy, ak

 • nadobúdateľom je zdaniteľná osoba, konajúca v postavení zdaniteľnej osoby, právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, alebo zahraničná osoba, ktorá je identifikovaná pre daň v inom členskom štáte, a
  • dodávateľom je osoba identifikovaná pre daň v inom členskom štáte, ktorá dodala tovar za protihodnotu, okrem dodania tovaru s inštaláciou alebo montážou dodávateľom alebo na jeho účet a okrem dodania tovaru formou zásielkového predaja.

Predmetom dane je aj nadobudnutie nového dopravného prostriedku za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu každou osobou.

Predmetom dane je aj nadobudnutie tovaru, ktorý je predmetom spotrebnej dane, ak podľa osobitného predpisu povinnosť platiť spotrebnú daň v tuzemsku vzniká nadobúdateľovi.

Kedy nie je nadobudnutie tovaru predmetom dane

Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu nie je predmetom dane vtedy, ak ide o:

 • dodanie takého tovaru v tuzemsku, ktorý by bol oslobodený podľa § 47 ods.7 až 10 zákona o DPH, t.j. napr. dodanie tovaru pre zásobovanie plavidiel a lietadiel a dodanie, oprava, úprava a údržba a nájom plavidiel a lietadiel v zmysle uvedeného paragrafu,
 • dodanie tovaru, ktorého nadobúdateľom je zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom a nie je registrovaná podľa § 7, alebo keď nadobúdateľom je právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou a ktorá nie je registrovaná podľa § 7, a súčasne celková hodnota nadobudnutého tovaru nedosiahla 14 000 eur za predchádzajúci kalendárny rok a ani v prebiehajúcom kalendárnom roku túto hodnotu nedosiahne. Do tejto hodnoty sa nezapočítava hodnota nových dopravných prostriedkov a hodnota tovaru, ktorý je predmetom spotrebnej dane.

Vznik daňovej povinnosti

Podľa § 69 ods.6 zákona o DPH pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu je povinná zaplatiť daň osoba, ktorá nadobudne tovar, ak je tento predmetom dane v tuzemsku.

Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu podľa § 20 zákona o DPH vzniká:

 • 15.deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru alebo
 • dňom vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pre nadobúdateľa tovaru pred 15.dňom.

Daňová povinnosť pri nadobudnutí nového dopravného prostriedku v tuzemsku z iného členského štátu vzniká osobe, ktorá nie je registrovaná pre daň, dňom nadobudnutia nového dopravného prostriedku.

Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu je oslobodené od dane (§ 44 zákona o DPH), ak

 • by bolo oslobodené dodanie takéhoto tovaru platiteľom v tuzemsku ,
 • by bol oslobodený dovoz takéhoto tovaru podľa § 48 ods.1 a 2 a ods.4 až 9,
 • je tento tovar určený bezprostredne na ďalšie dodanie z tuzemska do iného členského

alebo tretieho štátu a toto dodanie je oslobodené od dane s možnosťou odpočítania dane.

Príklady

Príklad č. 1: Slovenský platiteľ dane nakúpil tovar od českého podnikateľa identifikovaného pre DPH v Českej republike. Tovar bol prepravený dodávateľom z Českej republiky na Slovensko. Miesto nadobudnutia tovaru je Slovensko. Český platiteľ dane fakturuje dodávku tovaru bez českej DPH a slovenský platiteľ zdaní nadobudnutie tovaru z Českej republiky sadzbou DPH platnou v Slovenskej republike a uvedie do daňového priznania v riadku 5 a 6 pri zníženej sadzbe dane a v riadku 7 a 8 pri základnej sadzbe dane. Ak slovenský platiteľ dane splní podmienky na odpočítanie dane podľa § 49 až § 51 zákona o DPH, daň uplatnenú pri nadobudnutí tovaru z Českej republiky si odpočíta v tom istom zdaňovacom období v riadku 20 alebo 21 v závislosti od sadzby DPH. Platiteľ dane uvedie faktúru o nadobudnutí tovaru z iného členského štátu aj v kontrolnom výkaze.

Príklad č. 2: Slovenský platiteľ dane si objednal tovar od rakúskeho podnikateľa identifikovaného pre daň v Rakúsku. Tovar bol prepravený z Rakúska na územie Českej republiky v mesiaci november 2018. Miestom nadobudnutia tovaru bola Česká republika. Slovenský podnikateľ si objednal tovar pod identifikačným číslom pre DPH prideleným v tuzemsku, čo znamená, že miestom nadobudnutia tovaru bola Slovenská republika za podmienky, ak slovenský podnikateľ nepreukáže zdanenie nadobudnutia tovaru v Českej republike. Vo všeobecnosti platí princíp miesta nadobudnutia tovaru v členskom štáte, v ktorom sa skončí preprava alebo odoslanie tovaru. Daňová povinnosť pri nadobudnutom tovare vznikla dňom vyhotovenia faktúry, napr. 15. novembra 2018. Slovenský podnikateľ uvedie daň z nadobudnutia tovaru aj v daňovom priznaní podanom v Slovenskej republike, avšak nemá nárok na odpočítanie dane z tohto nadobudnutia, pretože tovar nepoužije v Slovenskej republike na účely svojho podnikania. V mesiaci december 2018 preukázal, že predmetný tovar zdanil v Českej republike, preto v zdaňovacom období december 2018 opravil základ dane, pričom na opravu základu dane sa primerane vzťahuje § 25 zákona o dani z pridanej hodnoty.

Príklad č. 3: Slovenský platiteľ dane nakúpil tovar od maďarského podnikateľa identifikovaného pre DPH v Maďarsku. Tovar bol prepravený dodávateľom z Maďarska na Slovensko a prevzatý platiteľom dane (kupujúcim) dňa 20. januára 2019. Maďarský dodávateľ vyhotovil faktúru za dodanie tovaru dňa 25. januára 2019 a platiteľ dane obdržal faktúru 5. februára 2019. Kedy vzniká daňová povinnosť platiteľovi dane?

Riešenie: Daňová povinnosť vznikla platiteľovi dane dňom vyhotovenia faktúry v zmysle § 20 ods. 1 písm. b) zákona o DPH, t.j. 25.januára 2019.

Nadobudnutie tovaru v osobitnom prípade

Osobitná úprava pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu je definovaná v § 11a zákona. Pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu platí osobitná úprava v prípade, ak si zahraničná osoba identifikovaná pre daň v inom členskom štáte umiestňuje tovar v tuzemsku v systéme tzv. call off stock. Ide o premiestnenie tovaru zahraničnou osobou z iného členského štátu do tuzemska, keď je tovar umiestnený v sklade a je určený na dodanie pre jediného vopred určeného zákazníka – odberateľa, ktorý sa následne v zmysle dohodnutých zmluvných podmienok stane vlastníkom tovaru.

Daňová povinnosť z nadobudnutia tovaru je v tomto prípade prenesená na nadobúdateľa – jediného odberateľa v tuzemsku podľa § 69 ods. 6 zákona o DPH, ak sú splnené všetky podmienky podľa § 11a ods. 1 písm.a), b), c), d) zákona o DPH, t.j.:

 • zahraničná osoba nie je platiteľom v SR,
 • v čase začatia odoslania alebo prepravy tovaru je známy platiteľ (odberateľ), pre ktorého sa tovar umiestňuje v sklade,
 • v sklade je umiestnený tovar len pre jediného platiteľa (odberateľa) a
 • platiteľ (odberateľ) písomne oznámi daňovému úradu vopred, že je v tomto prípade osobou povinnou platiť daň z nadobudnutia tovaru v tuzemsku z iného členského štátu.

Daňová povinnosť v tomto prípade vzniká podľa § 20 ods.1 zákona o DPH 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru, alebo dňom vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pre nadobúdateľa tovaru pred 15. dňom. Výška daňovej povinnosti zodpovedá množstvu tovaru, ktoré je vyberané zo skladu v jednotlivých mesiacoch.

Príklad

Nemecký podnikateľ identifikovaný pre daň v Nemecku premiestnil tovar v novembri 2018 z Nemecka na Slovensko do skladu odberateľa tovaru (platiteľa dane). Tento platiteľ dane (odberateľ, ktorý spravuje konsignačný sklad pre tovar premiestnený nemeckým podnikateľom), je na Slovensku jediným zákazníkom nemeckého podnikateľa. Tovar sa po premiestnení z Nemecka umiestnil na Slovensku v sklade zákazníka, ktorý je na základe dohody s nemeckým podnikateľom oprávnený priebežne vyberať zo skladu potrebné množstvá tovaru. Vlastníkom tovaru až do času predaja tovaru zo skladu zákazníkovi je nemecký podnikateľ. Zahraničný dodávateľ (nemecký podnikateľ) a slovenský odberateľ splnili všetky podmienky uvedené v § 11a zákona o DPH. Nemecký podnikateľ nie je povinný registrovať sa za platiteľa dane na Slovensku, nakoľko daňová povinnosť z nadobudnutia tovaru v tuzemsku z iného členského štátu (premiestnenia tovaru) vzniká odberateľovi tovaru, slovenskému platiteľovi dane, ktorý je povinný platiť daň z nadobudnutia tovaru v tuzemsku z iného členského štátu. Po splnení podmienok na odpočítanie dane (§ 49 až 51 zákona o DPH) si platiteľ dane môže uplatniť právo na odpočítanie dane.

Vývoz tovaru do tretieho štátu

Miesto dodania tovaru pri vývoze

Vývoz tovaru z tuzemska na územie tretieho štátu je vždy spojený s prepravou tovaru. Miesto dodania tovaru pri vývoze tovaru sa určí podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona o DPH. Ak je dodanie tovaru spojené s odoslaním alebo prepravou tovaru, miestom dodania je miesto, kde sa tovar nachádza v čase, keď sa odoslanie alebo preprava tovaru osobe, ktorej má byť tovar dodaný, začína uskutočňovať. Miestom dodania tovaru pri vývoze tovaru je vždy tuzemsko.

Postup platiteľa dane pri vývoze

Oslobodené od dane s nárokom na odpočítanie dane je dodanie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený predávajúcim alebo na jeho účet do miesta určenia na území tretieho štátu (§ 47 ods.1 zákona o DPH). Rovnako oslobodené od dane podľa § 47 ods.2 zákona o DPH s nárokom na odpočítanie dane je dodanie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený kupujúcim alebo na jeho účet do miesta určenia na území tretieho štátu. Ak preprava tovaru je vykonaná kupujúcim alebo na jeho účet do miesta určenia na území tretieho štátu, musí byť splnená podmienka, že kupujúci nemá v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň ani bydlisko. Dodanie tovaru, ktorý prepravil kupujúci za účelom vybavenia, zásobenia pohonnými látkami a potravinami výletných lodí, súkromných lietadiel alebo akýchkoľvek dopravných prostriedkov na súkromné použitie, nie je oslobodené od dane a tuzemský platiteľ dane dodanie takéhoto tovaru zdaňuje.

Dodanie tovaru z tuzemska do tretieho štátu, ktoré je oslobodené od dane, platiteľ dane uvádza v riadku 15 a 17 daňového priznania k dani z pridanej hodnoty.

Príklady

Príklad č. 1: Slovenský platiteľ dane vyrobil výrobky, ktoré vyviezol zo Slovenska do Švajčiarska pre švajčiarskeho podnikateľa. Platiteľ dane má colné vyhlásenie o prepustení tovaru do režimu vývoz. Prepravu tovaru do Švajčiarska uskutočnil slovenský dopravca na účet dodávateľa tovaru. Slovenský platiteľ dane fakturuje túto dodávku s DPH alebo faktúru vystaví bez DPH?

Riešenie: Platiteľ dane vyhotoví faktúru švajčiarskemu podnikateľovi bez DPH a preukáže prepravu tovaru na územie tretieho štátu colným vyhlásením, v ktorom je potvrdený colným orgánom výstup tovaru z územia Európskej únie a dokladom o preprave tovaru.

Príklad č. 2: Slovenský platiteľ dane dodal tovar rakúskej spoločnosti, pričom rakúska spoločnosť si objednala tovar pod rakúskym identifikačným číslom pre DPH. Rakúska spoločnosť dala pokyn platiteľovi dane, aby tovar dodal zo Slovenska priamo do Ruska. Slovenský platiteľ dane má colné vyhlásenie o prepustení tovaru do režimu vývoz. Prepravu tovaru zo Slovenska do Ruska uskutočnil slovenský dopravca a fakturoval túto prepravu slovenskému platiteľovi dane. Slovenský platiteľ dane fakturuje dodanie tovaru rakúskej spoločnosti bez DPH a uvádza toto dodanie v súhrnnom výkaze?

Riešenie: Platiteľ dane vyhotoví faktúru rakúskej spoločnosti bez DPH a preukáže prepravu tovaru na územie tretieho štátu colným vyhlásením, v ktorom je potvrdený colným orgánom výstup tovaru z územia Európskej únie a dokladom o preprave tovaru. Platiteľ dane uvedie vývoz tovaru v riadku 15 a v riadku 17 daňového priznania k dani z pridanej hodnoty. Tento zdaniteľný obchod platiteľ dane neuvedie do súhrnného výkazu, pretože nešlo o dodanie tovaru z tuzemska do iného členského štátu (preprava tovaru sa neskončila v inom členskom štáte, ale v treťom štáte).

Doklady preukazujúce vývoz

Odoslanie alebo prepravenie tovaru do miesta určenia na území tretieho štátu (podľa § 47 ods. 1 a 2 zákona o DPH) je platiteľ dane povinný preukázať colným vyhlásením (v súčasnosti v elektronickej podobe), v ktorom je potvrdený colným orgánom výstup tovaru z územia Európskej únie a dokladom o odoslaní alebo preprave tovaru (§ 47 ods. 3 zákona o DPH). Dokladom o odoslaní alebo preprave tovaru môže byť napr. CMR, lodný list, letecký nákladný list, karnet TIR, dodací list TR pri preprave kontajnerov a pod. Platiteľ musí mať colné vyhlásenie, v ktorom je potvrdený výstup tovaru z územia Európskej únie, najneskôr do konca šiesteho mesiaca nasledujúceho po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom uplatnil oslobodenie od dane pri vývoze tovaru.

Iné oslobodenie od dane v súvislosti s vývozom

Okrem oslobodenia od dane v súvislosti s vývozom tovaru je v § 47 zákona o DPH upravené osobitné oslobodenie o dane (ods. 7 - 10 zákona o DPH), ktoré sa uplatňujú pri určitých cezhraničných dodávkach tovarov a služieb.

Oslobodené od dane je dodanie tovarov v tuzemsku určených na zásobenie plavidiel, ak sa tieto plavidlá používajú na plavbu po otvorených moriach, ktoré vykonávajú prepravu cestujúcich za odplatu, obchodnú, priemyselnú alebo rybársku činnosť, na záchranné akcie a poskytovanie pomoci na mori alebo na pobrežný rybolov s výnimkou dodania potravín pre plavidlá vykonávajúce pobrežný rybolov a vojnové plavidlá, kódu kombinovanej nomenklatúry ex 8906 00 10, ktoré opúšťajú tuzemsko a smerujú do zahraničného prístavu alebo kotviska.

Oslobodené od dane je dodanie, oprava, úprava, údržba a nájom námorných plavidiel používaných na plavbu po otvorených moriach, ktoré vykonávajú prepravu cestujúcich za odplatu, obchodnú, priemyselnú alebo rybársku činnosť a námorných plavidiel používaných na záchranné akcie a poskytovanie pomoci na mori alebo na pobrežný rybolov s výnimkou dodania potravín pre plavidlá vykonávajúce pobrežný rybolov. Rovnako oslobodené od dane je dodanie, oprava, údržba a nájom vybavenia vrátane rybárskej výbavy a dodanie iných služieb nevyhnutne spojených s námornými plavidlami.

Oslobodené od dane je dodanie tovaru pre zásobenie lietadiel užívaných leteckým dopravcom, ktorý vykonáva prevažne medzinárodnú dopravu za odplatu. Oslobodené od dane je dodanie, oprava, úprava, údržba a nájom lietadiel užívaných leteckým dopravcom, ktorý vykonáva prevažne medzinárodnú dopravu za odplatu, dodanie, oprava, údržba a nájom vybavenia inštalovaného alebo používaného v týchto lietadlách a dodanie iných služieb potrebných priamo pre tieto lietadlá alebo ich náklad. Tovary a služby, ktoré sú uvedené v § 47 ods. 9 a 10 zákona o DPH, sú oslobodené od dane, ak sú dodané leteckému dopravcovi, ktorý vykonáva prevažne medzinárodnú dopravu za odplatu.

Dovoz tovaru z tretieho štátu

Dovozom tovaru podľa ustanovenia § 12 zákona o DPH je vstup tovaru z územia tretích štátov na územie Európskych spoločenstiev. Pri dovoze tovaru do tuzemska sa na daň vzťahujú ustanovenia colných predpisov, ak zákon o dani z pridanej hodnoty neustanovuje inak.

Miestom dovozu tovaru je členský štát, v ktorom sa tovar nachádza v čase, keď vstupuje na územie Európskych spoločenstiev (§ 18 ods. 1 zákona o DPH).

Ak má dovážaný tovar pri jeho vstupe na územie Európskych spoločenstiev postavenie dočasne uskladneného tovaru alebo ak je umiestnený do slobodného colného pásma alebo do slobodného colného skladu alebo ak je prepustený do colného režimu uskladňovanie v colnom sklade, do colného režimu aktívny zušľachťovací styk, do colného režimu dočasné použitie s úplným oslobodením od dovozného cla a do colného režimu vonkajší tranzit alebo vpustený do teritoriálnych vôd, miestom dovozu tovaru je členský štát, v ktorom skončia tieto colné opatrenia (§ 18 ods. 2 zákona o DPH).

Pri dovoze tovaru do tuzemska je správcom dane colný orgán.

Trojstranný obchod

Trojstranný obchod je upravený v § 45 zákona o DPH.

Čo je trojstranný obchod

Trojstranný obchod je taký obchod, na ktorom sa zúčastňujú tri osoby, ktoré sú identifikované pre daň v troch rôznych členských štátoch a predmetom obchodu je dodanie toho istého tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený priamo od prvého dodávateľa k druhému odberateľovi z jedného členského štátu do iného členského štátu.

Podmienky trojstranného obchodu

Pre trojstranný obchod platia nasledujúce podmienky:

 • všetky tri zúčastnené osoby sú identifikované pre daň v troch rôznych členských štátoch,
 • prvý odberateľ nemá v členskom štáte druhého odberateľa sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa obvykle v členskom štáte druhého odberateľa nezdržiava a voči prvému dodávateľovi a druhému odberateľovi použije rovnaké identifikačné číslo pre daň,
 • tovar odoslal alebo prepravil prvý dodávateľ alebo prvý odberateľ alebo iná osoba na ich účet z členského štátu iného ako je členský štát identifikácie prvého odberateľa do členského štátu druhého odberateľa,
 • druhý odberateľ použije identifikačné číslo pre daň pridelené členským štátom, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru skončí a je osobou povinnou platiť daň.

Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru pre odberateľa bez dane a predkladať súhrnný výkaz za obdobie kalendárneho mesiaca alebo kalendárneho štvrťroka, v ktorom sa zúčastnil trojstranného obchodu. V daňovom priznaní dodávateľ uvádza dodanie tovaru v riadku 15 a 16.

Prvý odberateľ nie je povinný platiť daň pri nadobudnutí tovaru, ak sú splnené podmienky trojstranného obchodu a nadobudnutie tovaru sa považuje u neho za zdanené. Prvý odberateľ je povinný vyhotoviť pre druhého odberateľa faktúru, ktorá nebude obsahovať sumu dane a uvedie v nej slovnú informáciu "prenesenie daňovej povinnosti". Ak má prvý odberateľ pridelené identifikačné číslo pre DPH v tuzemsku, musí vo svojich záznamoch uvádzať dohodnutú odplatu za dodanie pre druhého odberateľa a názov alebo jeho meno. Prvý odberateľ je povinný predkladať súhrnný výkaz za obdobie kalendárneho mesiaca alebo kalendárneho štvrťroka, v ktorom sa zúčastnil trojstranného obchodu. V súhrnnom výkaze prvý odberateľ uvádza svoje identifikačné číslo pre DPH, pod ktorým tovar nadobudol a následne dodal, identifikačné číslo pre DPH druhého odberateľa pridelené v členskom štáte, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava, a celkovú hodnotu tovaru pre každého nadobúdateľa osobitne. V daňovom priznaní prvý odberateľ uvádza nadobudnutie tovaru v riadku 35 a dodanie tovaru v riadku 36.

Druhý odberateľ, ktorý je identifikovaný pre DPH v tuzemsku, musí vo svojich záznamoch uvádzať základ dane, sumu dane a názov alebo meno a adresu prvého odberateľa. Druhý odberateľ prizná daň z dodávky tovaru prvým odberateľom v daňovom priznaní (v riadku 13 uvedie základ dane a v riadku 14 daň) a ak spĺňa podmienky na odpočítanie dane, daň si odpočíta v tom istom zdaňovacom období. Platiteľ dane (druhý odberateľ) uvedie údaje o nadobudnutí tovaru aj v kontrolnom výkaze.

Príklady

Príklad č. 1 – slovenský platiteľ dane (prvý odberateľ): Slovenský platiteľ dane uzatvoril kúpnu zmluvu na materiál s českým podnikateľom, ktorý je registrovaný pre DPH v Českej republike. Slovenský platiteľ tento tovar nemá, ale vie, že ho má jeho obchodný partner v Maďarsku, ktorý je registrovaný pre DPH v Maďarsku. Slovenský platiteľ si objednal materiál v Maďarsku pod svojim identifikačným číslom pre DPH, s tým, že požiadal maďarského dodávateľa o dodanie materiálu priamo českému odberateľovi. Ako postupuje pri tomto zdaniteľnom obchode slovenský platiteľ dane?

Riešenie: Slovenský platiteľ dane (prvý odberateľ):

 • uskutoční „nadobudnutie“ tovaru z Maďarska bez dane, z ktorého nemusí v Slovenskej republike zaplatiť daň z nadobudnutia a toto nadobudnutie sa považuje za zdanené,
 • vyhotoví faktúru pre podnikateľa z Českej republiky (druhý odberateľ) bez dane, v ktorej uvedie svoje IČ DPH a taktiež IČ DPH podnikateľa z Českej republiky,
 • uvedie vo faktúre slovnú informáciu "prenesenie daňovej povinnosti",
 • uvedie dodanie tovaru v súhrnnom výkaze, kde uvedie svoje IČ DPH, IČ DPH podnikateľa z Českej republiky, hodnotu dodávky tovaru oslobodenú od dane a kód trojstranného obchodu „1“,
 • uvedie nadobudnutie tovaru v riadku 35 a dodanie tovaru v riadku 36 daňového priznania.

Príklad č. 2 – slovenský platiteľ dane (druhý odberateľ): Slovenský platiteľ dane si objednal pod svojim identifikačným číslom pre DPH prístroj v Nemecku u nemeckého podnikateľa, ktorý je registrovaný pre DPH v Nemecku. Nemecký podnikateľ tento prístroj nemal a objednal si tento prístroj u obchodného partnera v Taliansku, ktorý je identifikovaný pre DPH v Taliansku. Tovar z Talianska na Slovensko prepravil taliansky dodávateľ. Ako postupuje slovenský platiteľ dane?

Riešenie: Slovenský platiteľ dane (druhý odberateľ) prizná daň z dodávky tovaru prvým odberateľom v daňovom priznaní - v riadku 13 uvedie základ dane a v riadku 14 daň, a ak spĺňa podmienky na odpočítanie dane podľa § 49 až § 51 zákona o DPH, daň si odpočíta v tom istom zdaňovacom období. Slovenský platiteľ dane (druhý odberateľ) uvedie údaje o nadobudnutí tovaru aj v kontrolnom výkaze.  

Miesto nadobudnutia tovaru pri trojstrannom obchode

Miestom nadobudnutia tovaru v tuzemsku z iného členského pri trojstrannom obchode je miesto, kde sa tovar nachádza v čase skončenia jeho prepravy alebo odoslania k nadobúdateľovi, ak sú splnené podmienky pre trojstranný obchod podľa § 17 ods.4 a § 45 zákona o DPH.

Zásielkový predaj

Zásielkový predaj je upravený v § 6 a v § 14 zákona o DPH.

Čo je zásielkový predaj

Zásielkovým predajom je dodanie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený dodávateľom alebo na jeho účet z členského štátu iného ako je členský štát, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru, a odberateľom je osoba, ktorá nemá pridelené identifikačné číslo pre daň. Sú to napr. prípady predaja tovaru na základe katalógovej ponuky, internetovej ponuky, letákovej ponuky, televíznej ponuky určenej najmä konečnému spotrebiteľovi.

Tovary vylúčené zo zásielkového predaja

Predmetom zásielkového predaja nemôžu byť tieto tovary:

 • tovary, ktoré sú predmetom spotrebnej dane, okrem prípadov, keď sa tieto tovary dodávajú fyzickým osobám na ich osobnú spotrebu,
 • nové dopravné prostriedky (definícia nového dopravného prostriedku je upravená v § 11 ods.12 zákona o DPH),
 • tovary, ktoré dodávateľ dodáva spolu s montážou alebo inštaláciou.

Miesto dodania tovaru pri zásielkovom predaji

Miestom dodania pri zásielkovom predaji je:

 • tuzemsko, ak je tovar dodaný z iného členského štátu do tuzemska s výnimkou, ak hodnota tovaru bez dane dodaného do tuzemska nedosiahne v kalendárnom roku 35 000 eur. Ak hodnota zasielaného tovaru v kalendárnom roku nepresiahne 35 000 eur, môže si dodávateľ za miesto dodania zvoliť tuzemsko, ktoré však bude potom miestom dodania tovaru najmenej dva nasledujúce po sebe idúce kalendárne roky,
 • členský štát, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru, ak je tovar dodaný z tuzemska do iného členského štátu a ak hodnota dodaného tovaru dosiahne v kalendárnom roku hodnotu určenú týmto členským štátom, alebo ak si dodávateľ zvolí za miesto dodania tovaru tento členský štát,
 • miesto, kde sa tovar nachádza v čase skončenia jeho odoslania alebo prepravy ku kupujúcemu, ak ide o zásielkový predaj tovaru, ktorý je predmetom spotrebnej dane.

Pri zásielkovom predaji sa uplatňuje princíp zdanenia v krajine pôvodu, čo znamená, že tovar je zdanený v členskom štáte dodávateľa, ale len do určitej hodnoty dodaného tovaru bez dane. Z uvedeného dôvodu je dôležité poznať hodnoty (limity) pre zásielkový predaj v jednotlivých členských štátoch. Limit sa sleduje vždy za kalendárny rok.

Ak dodávateľ prekročí hodnotu pre zásielkový predaj stanovenú členským štátom, do ktorého tovar dodáva, je povinný požiadať o pridelenie identifikačného čísla pre DPH v tomto členskom štáte a uplatniť sadzbu dane tohto členského štátu. V tomto prípade sa uplatňuje princíp zdanenia v krajine určenia.

Príklady

Príklad č. 1: Je zásielkový predaj aj prípad, ak si materiál objednala cez internetovú stránku osoba z Českej republiky, ktorá nemá pridelené identifikačné číslo pre DPH a príde si pre materiál osobne na Slovensko?

Riešenie: Zásielkovým predajom tovaru nie je prípad, ak si kupujúci sám prepravil tovar z tuzemska do iného členského štátu, resp. si kupujúci objednal na svoj účet prepravu tovaru u prepravcu.

Príklad č. 2: Slovenský platiteľ dane zasielal tovar formou zásielkového predaja do Rakúska osobám, ktoré nemajú pridelené identifikačné číslo pre DPH. Limit pri zásielkovom predaji pre registráciu v Rakúsku je 35 000 eur. V kalendárnom roku 2015 slovenský podnikateľ zrealizoval dodávku tovaru v celkovej hodnote bez dane 10 000 eur. Ďalšiu dodávku do Rakúska zrealizoval v januári 2016 v hodnote 3 000 eur. Ako postupuje slovenský platiteľ dane pri predaji tohto tovaru?

Riešenie: Slovenský platiteľ dane nedosahuje limit pre určenie miesta dodania tovaru formou zásielkového predaja v Rakúsku a zdaní dodávku tovaru v tuzemsku sadzbou dane z pridanej hodnoty platnou v Slovenskej republike. Daň z pridanej hodnoty je splatná v tuzemsku.

Mohlo by Vás zaujímať