Preskočiť na hlavný obsah

Základné pojmy v oblasti DPH

Informácie v tomto článku Vám poskytujeme v nasledujúcej štruktúre:

Zdaniteľná osoba

Zdaniteľnou osobou je osoba, ktorá vykonáva nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť definovanú v § 3 ods. 2 zákona o DPH bez ohľadu na účel alebo výsledky tejto činnosti.

Zdaniteľnými osobami sú predovšetkým podnikatelia, avšak zdaniteľnou osobou môže byť aj osoba, ktorá nie je založená alebo zriadená na účely podnikania, ak vykonáva ekonomickú činnosť, z ktorej dosahuje príjmy. Pri vykonávaní ekonomickej činnosti by malo ísť o vykonávanie  činnosti na pokračujúcej báze, z ktorej sa opakovane dosahujú príjmy. 

Za zdaniteľnú osobu sa považuje aj osoba, ktorá vykonáva prípravné práce pred samotným začatím uskutočňovania zdaniteľných obchodov (rozhodnutie Súdneho dvora C-268/83).

Zdaniteľnou osobou je aj každá osoba, ktorá príležitostne dodá nový dopravný prostriedok z tuzemska do iného členského štátu, t.j. je zdaniteľnou osobou len na tento účel.

Ekonomická činnosť (podnikanie v zmysle zákona o DPH)

Ekonomickou činnosťou sa rozumie každá činnosť, z ktorej sa dosahuje príjem a ktorá zahŕňa činnosť výrobcov, obchodníkov a dodávateľov služieb vrátane ťažobnej, stavebnej a poľnohospodárskej činnosti, činnosť vykonávanú ako slobodné povolanie podľa osobitných predpisov (lekári, právnici, znalci, tlmočníci a pod.), duševnú tvorivú činnosť a športovú činnosť.

Za vykonávanie ekonomickej činnosti sa považuje aj využívanie hmotného a nehmotného majetku na účel dosahovania príjmu z tohto majetku (napr. prenájom nehnuteľnosti). Ak je majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, považuje sa jeho využívanie na účel dosahovania príjmu za podnikanie v rovnakom pomere u každého z manželov, ak sa manželia nedohodnú inak.

Za nezávislé vykonávanie ekonomickej činnosti sa nepovažuje vykonávanie činnosti na základe pracovnoprávneho vzťahu, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru alebo iného obdobného vzťahu, keď fyzická osoba je povinná dodržiavať pokyny alebo príkazy, čím sa vytvára stav podriadenosti a nadriadenosti z hľadiska podmienok vykonávanej činnosti a jej odmeňovania.

Obrat

Podľa § 4 ods. 7 zákona o DPH obratom sa rozumie hodnota bez dane dodaných tovarov a služieb v tuzemsku. Miesto dodania tovaru je upravené v § 13, § 14 a § 16a zákona o DPH a miesto dodania služieb v § 15, § 16 a § 16a zákona o DPH.

Do obratu sa nezahŕňa hodnota z týchto plnení:

 • Poštových služieb podľa § 28
 • Služieb zdravotnej starostlivosti podľa § 29
 • Služieb sociálnej pomoci podľa § 30
 • Výchovných a vzdelávacích služieb podľa § 31
 • Služieb dodávaných členom podľa § 32
 • Služieb súvisiacich so športom a telesnou výchovou podľa § 33
 • Kultúrnych služieb podľa § 34
 • Služieb zameraných na zhromažďovanie finančných prostriedkov podľa § 35
 • Služieb verejnoprávnej televízie a rozhlasu podľa § 36
 • Predaja poštových cenín, kolkov a úradných cenín podľa § 40
 • Prevádzkovania lotérií a iných podobných hier podľa § 41
 • Dodania tovarov, pri kúpe ktorých nemohla byť odpočítaná daň podľa § 42
 • Poisťovacie a finančné služby podľa § 37 a § 39, ak sú poskytované v súvislosti s iným hlavným plnením ako doplnkové služby
 • Príležitostný predaj nehmotného a hmotného majetku (okrem zásob).

Do obratu sa okrem iného zahŕňa aj hodnota:

 •  dodania a nájmu nehnuteľností podľa § 38
 •  poisťovacích a finančných služieb podľa § 37 a § 39, ak sú poskytované ako hlavné služby a nie ako doplnkové služby k inej hlavnej službe.

Tuzemsko a tuzemská zdaniteľná osoba

V zmysle zákona o DPH tuzemskom je územie Slovenskej republiky.

Tuzemskou zdaniteľnou osobou je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku (na území SR), a ak nemá takéto miesto, ale má bydlisko v tuzemsku alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava.

Prevádzkareň

Podľa § 4 ods. 5 zákona o DPH sa prevádzkarňou rozumie stále miesto vykonávania  samostatnej a nezávislej ekonomickej činnosti, z ktorej sa dosahuje príjem (vykonávanie činnosti na pokračujúcej báze resp. opakovane), ktoré má personálne a materiálne vybavenie, potrebné na výkon podnikania.

Na to, aby išlo o prevádzkareň na účely DPH, musia byť splnené tieto kritériá: dostatočný stupeň stálosti, nezávislosť resp. samostatnosť pri poskytovaní plnení, vlastný personál (zamestnanci alebo personál, ktorí sú stále k dispozícii na uvedenom mieste) a materiálne zabezpečenie potrebné na poskytovanie služieb alebo dodávky tovarov.

Zahraničie a zahraničná osoba

Zahraničím je v zmysle zákona o DPH územie, ktoré nie je tuzemsko. Z uvedeného vyplýva, že zahraničím sú všetky štáty Európskej únie okrem Slovenskej republiky a tretie krajiny.

Zahraničnou osobou sa v zmysle zákona o DPH rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nemá na území Slovenskej republiky sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň a ktorá podniká v zahraničí.

Územie Európskej únie

Územie spoločenstva je tvorené 27 členskými štátmi Európskej únie s výnimkou území, ktoré sú vylúčené z území jednotlivých členských štátov a nevzťahuje sa na nich uplatňovanie smernice Rady 2006/112/ES a teda sú územím tretích štátov.

Na účely zákona o DPH sa plnenia pochádzajúce z Monackého kniežatstva alebo určené pre Monacké kniežatstvo považujú za plnenia pochádzajúce z Francúzska alebo určené pre Francúzsko.

Územie spoločenstva tvorí :

 • územie Belgického kráľovstva,
 • územie Bulharskej republiky,
 • územie Dánskeho kráľovstva s výnimkou Faerských ostrovov a Grónska,
 • územie Spolkovej republiky Nemecko okrem ostrova Helgoland a územia Büsingenu,
 • územie Španielskeho kráľovstva s výnimkou Ceuty a Melilly,
 • územie Helénskej republiky (Grécko),
 • územie Francúzskej republiky s výnimkou zámorských území a St.Pierre et Miquelon a Mayotte,
 • územie Írska,
 • územie Talianskej republiky s výnimkou obcí Livigno a Campione d Italia ako aj pobrežných vôd jazera Lugano nachádzajúcich sa medzi brehom a politickou hranicou
 • územia Ponte Tresa a Porto Ceresio,
 • územie Luxemburského veľkovojvodstva,
 • územie Holandského kráľovstva v Európe,
 • územie Rakúskej republiky,
 • územie Portugalskej republiky,
 • územie Fínskej republiky,
 • územie Švédskeho kráľovstva,
 • územie Poľskej republiky,
 • územie Českej republiky,
 • územie Slovenskej republiky,
 • územie Litovskej republiky
 • územie Lotyšskej republiky,
 • územie Estónskej republiky,
 • územie Maďarskej republiky,
 • územie Slovinskej republiky,
 • územie Cyperskej republiky,
 • územie Maltskej republiky,
 • územie Rumunskej republiky,
 • územie Chorvátskej republiky.

Územie tretích štátov

V zmysle zákona o DPH územím tretích štátov je územie, ktoré nie je územím Európskej únie.

Zdaniteľné obchody, ktoré sú predmetom dane

Tovar a dodanie tovaru

Predmetom dane podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona o DPH je dodanie tovaru za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby.

Tovarom na účely zákona o DPH sa rozumie hmotný majetok, ktorým je hnuteľná vec, nehnuteľná vec vrátane pozemkov, elektrina, voda, chlad, teplo, bankovky a mince, ak sú dodané (predané) na účely zberateľské za cenu inú, ako je ich nominálna hodnota.

Dodaním tovaru je prevod práva nakladať s hmotným majetkom ako vlastník. Zo slovného spojenia „ako vlastník“ vyplýva, že pri určení toho, či bolo uskutočnené dodanie tovaru nie je dôležité nadobudnutie právneho vlastníctva k tovaru kupujúcim, ale je  rozhodujúce, aby kupujúci získal právo disponovať s tovarom ako vlastník.

Služba a dodanie služby

Predmetom dane podľa § 2 ods. 1 písm. b)  zákona o DPH je poskytnutie služby (dodanie služby) za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby.

Službou je každé plnenie zdaniteľnej osoby, ktoré nie je dodaním tovaru. Za dodanie služby v zmysle zákona o DPH sa považuje aj prevod práva k nehmotnému majetku, napr. poskytnutie práva k výsledkom priemyselného alebo duševného vlastníctva, prevod práva užívať hmotnú vec (napr. nájomné zmluvy), prijatie záväzku zdržať sa konania alebo strpieť konanie alebo stav, služba poskytnutá na základe poverenia alebo rozhodnutia vydaného štátnym orgánom, alebo na základe zákona (napr. činnosť notárov a súdnych exekútorov). O dodanie (poskytnutie) služby, ktoré je zdaniteľným obchodom, ide v  tom prípade, ak existuje právny vzťah medzi dodávateľom (poskytovateľom) služby a prijímateľom služby, ktorý sa realizuje za určitú protihodnotu.

Nadobudnutie tovaru

Predmetom dane podľa § 2 ods. 1 písm. c) zákona o DPH je nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu Európskej únie.

Nadobudnutím tovaru v tuzemsku z iného členského štátu sa rozumie nadobudnutie práva nakladať s tovarom ako vlastník s hnuteľným majetkom odoslaným alebo prepraveným nadobúdateľovi dodávateľom alebo nadobúdateľom alebo na ich účet do tuzemska z iného členského štátu Európskej únie, ak dodávateľom z iného členského štátu Európskej únie je osoba identifikovaná pre daň.  

Dovoz tovaru

Predmetom dane podľa § 2 ods. 1 písm. d) zákona o DPH je dovoz tovaru do tuzemska.

Dovozom tovaru sa rozumie nákup tovaru v tretej krajine (mimo územia Európskej únie), ktorý bol dovezený z tretieho štátu na územie Európskej únie.

Mohlo by Vás zaujímať