Preskočiť na hlavný obsah

Vyhotovovanie faktúr

Význam faktúry z pohľadu zákona o DPH spočíva v tom, že plní predovšetkým funkciu kontroly dane z pridanej hodnoty. Slúži na kontrolu DPH, ktorú je povinný odviesť dodávateľ z dodania tovaru alebo služby a slúži aj na kontrolu odpočtu dane uplatňovaného príjemcom tovaru alebo služby.

Problematiku faktúr upravujú ustanovenia § 71 - § 76 zákona o DPH. Podrobné informácie nájdete v Metodickom pokyne k fakturácii podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov  [nové okno]

Informácie v tomto článku Vám poskytujeme v nasledujúcej štruktúre:

Definícia faktúry

Podľa § 71 ods. 1 zákona o DPH faktúrou je každý doklad alebo oznámenie, ktoré je vyhotovené v listinnej forme alebo elektronickej forme podľa tohto zákona alebo zákona platného v inom členskom štáte upravujúceho vyhotovenie faktúry.

Za faktúru sa považuje aj každý doklad alebo oznámenie, ktoré mení pôvodnú faktúru a osobitne a jednoznačne sa na ňu vzťahuje (tzv. dobropis, ťarchopis). Takouto faktúrou nie je opravný doklad podľa § 25a zákona o DPH.

Formy faktúry

Faktúra môže mať listinnú formu alebo elektronickú formu.

Elektronickou faktúrou je faktúra, ktorá obsahuje údaje podľa § 74 a je vydaná a prijatá v akomkoľvek elektronickom formáte. Výber formátu neurčuje členský štát, ale použitie elektronického formátu záleží od zdaniteľných osôb. Môže ísť o faktúry ako štruktúrované správy, napríklad XML, alebo iné typy elektronického formátu, ako napr. PDF. Zákon podmieňuje vyhotovenie elektronickej faktúry súhlasom príjemcu tovaru alebo služby. Tento súhlas môže byť vyjadrený písomne, elektronicky – emailom, ústne alebo aj samotným spracovaním faktúry zo strany príjemcu alebo jej úhradou. Príjemca si musí byť istý, že je schopný po technickej stránke prijať elektronickú faktúru a zabezpečiť vierohodnosť jej pôvodu, neporušenosť obsahu a čitateľnosť.

Požiadavky, ktoré musia byť zabezpečené pri faktúrach

Podľa § 71 ods. 3 zákona o DPH je zdaniteľná osoba povinná zabezpečiť vierohodnosť pôvodu, neporušenosť obsahu a čitateľnosť faktúry od jej vydania do konca obdobia na uchovávanie faktúr. Tieto požiadavky musí zabezpečiť každá zdaniteľná osoba, či už v postavení dodávateľa alebo odberateľa. Je na každej zdaniteľnej osobe, aký spôsob alebo technológiu na zabezpečenie tejto povinnosti si zvolí.

Vierohodnosťou pôvodu faktúry sa rozumie, že faktúra bola vydaná dodávateľom alebo inou osobou v jeho mene.

Neporušenosťou obsahu faktúry sa rozumie zachovanie obsahu faktúry, teda že obsah pôvodnej faktúry nebol zmenený. Za zásah do obsahu faktúry sa nepovažuje zmena formátu pri konvertovaní elektronickej faktúry napr. na účely jej archivácie.

Faktúry musia byť čitateľné ľudským okom. Podmienka čitateľnosti u listinných faktúr nie je splnená, ak sú údaje nečitateľné (napr. vyblednuté z titulu netrvanlivej tlače); podmienka čitateľnosti elektronických faktúr nie je splnená, ak zdaniteľná osoba počas celej doby archivácie nemá k dispozícii vhodný prehliadač formátu elektronickej faktúry.

Vierohodnosť pôvodu, neporušenosť obsahu a čitateľnosť faktúry môže zdaniteľná osoba zabezpečiť jedným z nasledovných spôsobov, resp. ich kombináciou:

 • kontrolnými mechanizmami podnikových procesov (u listinných aj elektronických faktúr)
 • zaručeným (kvalifikovaným) elektronickým podpisom (u elektronických faktúr)
 • elektronickou výmenou údajov (EDI) (u elektronických faktúr)
 • iným spôsobom zabezpečujúcim vierohodnosť a neporušenosť obsahu faktúry (u elektronických faktúr)

Náležitosti faktúry

Podľa § 74 ods. 1 zákona o DPH faktúra musí obsahovať nasledovné náležitosti:

 1. meno a priezvisko zdaniteľnej osoby alebo názov zdaniteľnej osoby, adresu jej sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jej identifikačné číslo pre daň, pod ktorým tovar alebo službu dodala,
 2. meno a priezvisko príjemcu tovaru alebo služby alebo názov príjemcu tovaru alebo služby, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jeho identifikačné číslo pre daň, pod ktorým mu bol dodaný tovar alebo pod ktorým mu bola dodaná služba,
 3. poradové číslo faktúry,
 4. dátum, keď bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, keď bola platba prijatá, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,
 5. dátum vyhotovenia faktúry,
 6. množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby,
 7. základ dane pre každú sadzbu dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,
 8. uplatnenú sadzbu dane alebo oslobodenie od dane; pri oslobodení od dane sa uvedie odkaz na ustanovenie tohto zákona alebo smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v platnom znení alebo slovná informácia "dodanie je oslobodené od dane",
 9. výšku dane spolu v eurách, ktorá sa má zaplatiť, okrem výšky dane uplatnenej podľa osobitnej úpravy v § 66,
 10. slovnú informáciu "vyhotovenie faktúry odberateľom", ak odberateľ, ktorý je príjemcom tovaru alebo služby, vyhotovuje faktúru podľa § 72 ods. 6,
 11. slovnú informáciu "prenesenie daňovej povinnosti", ak osobou povinnou platiť daň je príjemca tovaru alebo služby,
 12. údaje o dodanom novom dopravnom prostriedku podľa § 11 ods. 12,
 13. slovnú informáciu "úprava zdaňovania prirážky - cestovné kancelárie", ak sa uplatní osobitná úprava podľa § 65,
 14. slovnú informáciu "úprava zdaňovania prirážky - použitý tovar", "úprava zdaňovania prirážky - umelecké diela" alebo "úprava zdaňovania prirážky - zberateľské predmety a starožitnosti", a to v závislosti od tovaru, pri ktorom sa uplatní osobitná úprava podľa § 66,
 15. meno a priezvisko alebo názov daňového zástupcu podľa § 69a alebo § 69aa, adresu jeho sídla alebo bydliska a jeho osobitné identifikačné číslo pre daň, ak zahraničná osoba je zastúpená daňovým zástupcom podľa § 69a alebo § 69aa.

Faktúra vyhotovená pri dodaní tovaru alebo služby s miestom dodania v inom členskom štáte, ak osobou povinnou platiť daň je príjemca tovaru alebo služby, nemusí obsahovať údaje podľa odseku 1 písm. g) až i), ak formou odkazu na množstvo alebo rozsah a druh tovaru alebo služby možno určiť základ dane.

Zjednodušená faktúra

Zjednodušená faktúra je faktúra, ktorá neobsahuje všetky náležitosti podľa § 74 ods. 1 zákona o DPH, ale i napriek tejto skutočnosti, pri splnení ostatných podmienok § 49 - § 51 zákona o DPH je možné si z nej odpočítať daň.

Zjednodušenou faktúrou je:

 1. doklad za tovar alebo službu, ak cena vrátane dane nie je viac ako 100 eur; doklad nemusí obsahovať identifikačné údaje o odberateľovi a jednotkovú cenu bez dane (príkladom môže byť doklad vydaný parkovacím automatom za parkovanie auta, pričom predmetné parkovisko prevádzkuje platiteľ DPH),
 2. doklad vyhotovený pokladnicou e-kasa klient podľa zákona č. 289/2008 Z.z. o používaní ERP v z.n.p., ak cena tovaru alebo služby vrátane dane uhradená v hotovosti nie je viac ako 1 000 eur alebo uhradená inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť nie je viac ako 1 600 eur a doklad vyhotovený tankovacím automatom pre bezobslužné čerpanie pohonných látok, ak cena tovaru vrátane dane uhradená elektronickým platobným prostriedkom nie je viac ako 1 600 eur; doklad nemusí obsahovať údaje identifikačné údaje o odberateľovi a jednotkovú cenu bez dane. (Z uvedeného ustanovenia plynie, že pri predaji tovaru zdaniteľnej osobe, ktorého cena je viac ako 1 000 eur a úhrada je v hotovosti, platiteľ už musí vyhotoviť faktúru so všetkými náležitosťami, vrátane identifikačných údajov o odberateľovi a jednotkovej ceny bez dane a na úhradu v hotovosti vyhotoviť doklad z pokladnice e-kasa klient podľa § 8 ods. 2 zákona o požívaní ERP, na ktorom nebudú údaje o tovare a výške DPH, ale informácia o úhrade príslušnej faktúry. Ak platiteľovi technické možnosti pokladnice e-kasa klient umožňujú do dokladu z pokladnice e-kasa klient doplniť /„dohrať“/ identifikačné údaje o odberateľovi a jednotkovú cenu bez dane, potom doklad vyhotovený pokladnicou e-kasa klient podľa § 8 ods. 1 zákona o používaní ERP vrátane týchto doplnených údajov nie je už zjednodušenou faktúrou ale faktúrou.)
 3. každý doklad alebo oznámenie, ktoré mení pôvodnú faktúru a osobitne sa na ňu vzťahuje (napr. ťarchopis, dobropis k pôvodnej faktúre). Tento doklad resp. oznámenie musí obsahovať poradové číslo pôvodnej faktúry, ktorým môže byť aj pôvodný identifikátor pokladničného dokladu podľa zákona č. 289/2008 Z.z. o používaní ERP v z.n.p., a údaje, ktoré sa menia.

Zjednodušená faktúra podľa vyššie uvedeného písmena a) a b) nemôže byť vyhotovená platiteľom pri dodaní tovaru oslobodeného od dane podľa § 43 zákona o DPH, predaji tovaru na diaľku na území Európskej únie s miestom dodania v tuzemsku a pri dodaní tovaru alebo služby s miestom dodania v inom členskom štáte, keď je osobou povinnou platiť daň príjemca tovaru alebo služby, a to aj ak je dodanie tovaru alebo služby oslobodené od dane.

Kto a kedy je povinný vyhotoviť faktúru

Povinnosť vyhotoviť faktúru s predpísanými náležitosťami má:

 • platiteľ,
 • zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom,
 • každá osoba, ktorá dodá nový dopravný prostriedok z tuzemska do iného členského štátu,
 • zahraničná osoba zastupovaná daňovým zástupcom podľa § 69a,
 • zahraničná osoba zastupovaná daňovým zástupcom podľa § 69aa.

Platiteľ je povinný vyhotoviť faktúru:

 • pri dodaní tovaru alebo služby v tuzemsku zdaniteľnej osobe alebo právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou do 15 dní odo dňa dodania tovaru alebo služby alebo do 15 dní odo dňa prijatia platby pred dodaním tovaru alebo služby, alebo do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola platba prijatá. Povinnosť vyhotoviť faktúru nemá platiteľ, ak dodáva tovar alebo služby oslobodené od dane podľa § 28 - § 42 zákona o DPH.

Príklad č. 1

Platiteľ na základe objednávky a prijatej zálohy vo výške 800 eur dňa 03.01.2023 od slovenskej firmy vykonal prepravu tovaru z Nemecka do SR v celkovej cene 1 600 eur. Vykládka tovaru v SR podľa CMR bola uskutočnená 01.02.2023.

Riešenie: Platiteľ je povinný na prijatú zálohu vyhotoviť faktúru do 31.01.2023 a na dodanú službu je povinný vyhotoviť faktúru do 16.02.2023.

 • pri dodaní služby s miestom dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH v inom členskom štáte, keď je osobou povinnou platiť daň príjemca služby, a to aj ak je dodanie služby oslobodené od dane, do 15 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola dodaná služba alebo prijatá platba pred dodaním služby. Povinnosť vyhotoviť faktúru nemá platiteľ, ak dodáva poisťovacie služby podľa § 37 a finančné služby podľa § 39 zákona o DPH.

Príklad č. 2

Platiteľ na základe zmluvy a prijatej zálohy vo výške 1 000 eur dňa 10.01.2023 od firmy so sídlom a prideleným IČ DPH v ČR poskytol dňa 02.02.2023 poradenské služby v celkovej cene 2 000 eur.

Riešenie: Platiteľ je povinný na prijatú zálohu vyhotoviť faktúru do 15.02.2023 a na dodanú službu je povinný vyhotoviť faktúru do 15.03.2023. Na faktúre okrem iných povinných náležitostí je povinný uviesť text: "prenesenie daňovej povinnosti". 
 • pri dodaní tovaru alebo služby s miestom dodania v inom členskom štáte, keď je osobou povinnou platiť daň príjemca tovaru alebo služby, a to aj, ak je dodanie tovaru alebo služby oslobodené od dane, do 15 dní odo dňa dodania tovaru alebo služby alebo do 15 dní odo dňa prijatia platby pred dodaním tovaru alebo služby, alebo do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola platba prijatá.

Príklad č. 3

Platiteľ na základe zmluvy a prijatej zálohy vo výške 3 000 eur dňa 05.03.2023 od firmy so sídlom v Poľsku dňa 10.04.2023 dodal tovar vrátane jeho montáže v sídle odberateľa v Poľsku v celkovej sume 6 000 eur.

Riešenie: Platiteľ je povinný na prijatú zálohu vyhotoviť faktúru do 31.03.2023 a na dodaný tovar vrátane montáže je povinný vyhotoviť faktúru do 25.04.2023. Na faktúre okrem iných povinných náležitostí je povinný uviesť text: "prenesenie daňovej povinnosti".

 • pri dodaní tovaru alebo služby s miestom dodania v treťom štáte pre zdaniteľnú osobu, do 15 dní odo dňa dodania tovaru alebo služby alebo do 15 dní odo dňa prijatia platby pred dodaním tovaru alebo služby, alebo do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola platba prijatá.

Príklad č. 4

Platiteľ na základe zmluvy a prijatej zálohy vo výške 10 000 eur dňa 26.02.2023 od firmy so sídlom v Rusku dňa 10.03.2023 poskytol stavebné práce na nehnuteľnosti v Rusku v celkovej sume 20 000 eur.

Riešenie: Platiteľ je povinný na prijatú zálohu vyhotoviť faktúru do 13.03.2023 a na dodanú službu je povinný vyhotoviť faktúru do 25.03.2023.

 • pri predaji tovaru na diaľku na území Európskej únie s miestom dodania v tuzemsku okrem predaja tovaru na diaľku, pri ktorom dodávateľ uplatňuje osobitnú úpravu podľa § 68b zákona o DPH, a to do 15 dní odo dňa dodania tovaru alebo do 15 dní odo dňa prijatia platby pred dodaním tovaru, alebo do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola platba prijatá.

Príklad č. 5

Slovenský platiteľ zaslal dňa 10.08.2023 na dobierku tovar v hodnote 200 eur maďarskému občanovi.

Riešenie: Platiteľ je povinný vyhotoviť faktúru v prospech maďarského občana do 25.08.2023.

 • pri dodaní tovaru oslobodeného od dane podľa § 43 zákona o DPH do 15 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bol dodaný tovar

Príklad č. 6

Platiteľ na základe kúpnej zmluvy a prijatej zálohy vo výške 500 eur dňa 25.01.2023 od firmy so sídlom a prideleným IČ DPH v Poľsku dňa 03.02.2023 dodal tovar do Poľska tomuto odberateľovi v celkovej sume 2 000 eur.

Riešenie: Platiteľ je povinný na dodaný tovar vyhotoviť faktúru do 15.03.2023; (na prijatú zálohu platiteľ nemá povinnosť vyhotoviť faktúru). Na faktúre okrem iných povinných náležitostí je povinný uviesť oslobodenie od dane s odkazom na ustanovenie zákona o DPH, alebo smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v platnom znení alebo slovnú informáciu "dodanie je oslobodené od dane".

 • dodaní služby uvedenej v § 16 ods. 14 zákona o DPH s miestom dodania v inom členskom štáte právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou a nie je identifikovaná pre daň v inom členskom štáte, ak uplatňuje osobitnú úpravu podľa § 68a alebo § 68b zákona o DPH, do 15 dní odo dňa dodania služby alebo do 15 dní odo dňa prijatia platby pred dodaním služby, alebo do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola platba prijatá.

Príklad č. 7

Platiteľ dane uplatňujúci osobitnú úpravu podľa § 68b zákona o DPH dodal dňa 7.1.2023 elektronickú službu právnickej nezdaniteľnej osobe z Rakúska v hodnote 100 eur. Platiteľ neprijal vopred platbu.

Riešenie: Platiteľ je povinný vyhotoviť faktúru v prospech právnickej nezdaniteľnej osoby do 22.02.2023.

 • pri oprave základu dane podľa § 25 ods. 1 zákona o DPH do 15 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom nastala skutočnosť rozhodná pre vykonanie opravy základu dane podľa citovaného ustanovenia (ide o vyhotovenie tzv. zjednodušenej faktúry na opravu základu dane).

Príklad č. 8

Platiteľ dodal 20.01.2023 živnostníkovi tovary v cene 12 000 eur, z tohto základ dane 10 000 eur, a DPH 20 % vo výške 2 000 eur. Dňa 25.01.2023 odberateľ vrátil platiteľovi poškodený tovar z tejto dodávky v cene 1 200 eur vrátane dane.

Riešenie: Skutočnosť rozhodná pre vykonanie opravy je deň vrátenia poškodeného tovaru: 25.01.2023. Platiteľ je povinný do 15.02.2023 vyhotoviť faktúru (zjednodušenú), tzv. doklad o oprave základu dane, ktorou vyúčtuje odberateľovi zápornou hodnotou vrátený tovar: základ dane – 1 000 eur a 20 % DPH – 200 eur.

Zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom, je povinná vyhotoviť faktúru:

 • pri dodaní služby s miestom dodania podľa § 15 ods. 1 v inom členskom štáte, do 15 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola dodaná služba alebo prijatá platba pred dodaním služby. Povinnosť vyhotoviť faktúru nemá zdaniteľná osoba, ak dodáva poisťovacie služby podľa § 37 a finančné služby podľa § 39 zákona o DPH s miestom dodania v inom členskom štáte.

Príklad č. 1

Zdaniteľná osoba na základe zmluvy a prijatej zálohy vo výške 1 000 eur dňa 24.03.2023 od firmy so sídlom a prideleným IČ DPH v Poľsku poskytla dňa 10.04.2023 reklamné služby v celkovej cene 2 000 eur.

Riešenie: Zdaniteľná osoba je povinná na prijatú zálohu vyhotoviť faktúru do 15.04.2023 a na dodanú službu je povinná vyhotoviť faktúru do 15.05.2023. Na faktúre okrem iných povinných náležitostí je povinná uviesť text: "prenesenie daňovej povinnosti".

 • pri dodaní služby s miestom dodania podľa § 15 ods. 1 v treťom štáte, do 15 dní odo dňa dodania služby alebo do 15 odo dňa prijatia platby pred dodaním služby, alebo do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola platba prijatá. Povinnosť vyhotoviť faktúru nemá zdaniteľná osoba, ak dodáva poisťovacie služby podľa § 37 a finančné služby podľa § 39 zákona o DPH s miestom dodania v treťom štáte.

Príklad č. 2

Zdaniteľná osoba na základe zmluvy a prijatej zálohy vo výške 1 000 eur dňa 26.01.2023 od firmy so sídlom v Rusku dňa 10.02.2023 poskytla danému odberateľovi poradenské služby v celkovej sume 2 000 eur.

Riešenie: Zdaniteľná osoba je povinná na prijatú zálohu vyhotoviť faktúru do 10.02.2023 a na dodanú službu je povinná vyhotoviť faktúru do 25.02.2023.

 • pri oprave základu dane podľa § 25 ods. 1 zákona o DPH do 15 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom nastala skutočnosť rozhodná pre vykonanie opravy základu dane podľa citovaného ustanovenia (ide o vyhotovenie tzv. zjednodušenej faktúry na opravu základu dane)

Každá osoba, ktorá dodá nový dopravný prostriedok, je povinná vyhotoviť faktúru:

 • pri dodaní nového dopravného prostriedku (§ 11 ods. 12 zákona o DPH) z tuzemska do iného členského štátu DPH do 15 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bol dodaný nový dopravný prostriedok.

Príklad č. 1

Občan na základe kúpnej zmluvy predal dňa 25.01.2023 poľskému občanovi nový automobil v cene 18 000 eur (počet najazdených kilometrov: 1000 km, počet dní od prvého uvedenia do prevádzky: 8 mesiacov), ktorý si kupujúci v ten deň previezol aj do Poľska.

Riešenie: Občan je povinný na dodaný nový automobil vyhotoviť faktúru do 15.02.2023. Na faktúre okrem iných povinných náležitostí je povinný uviesť:

 • počet najazdených kilometrov (pri automobile) resp. počet prevádzkových hodín (pri lietadle a plavidle),
 • počet dní, resp. mesiacov od prvého uvedenia nového dopravného prostriedku do prevádzky.
 • oslobodenie od dane s odkazom na ustanovenie zákona o DPH, alebo smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v platnom znení alebo slovnú informáciu "dodanie je oslobodené od dane" (Faktúrou na účely DPH môže byť aj predmetná kúpna zmluva, ak bude obsahovať všetky povinné údaje).
 • pri oprave základu dane podľa § 25 ods. 1 zákona o DPH do 15 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom nastala skutočnosť rozhodná pre vykonanie opravy základu dane podľa citovaného ustanovenia (ide o vyhotovenie tzv. zjednodušenej faktúry na opravu základu dane).

Príklad č. 2

Občan na základe  uznanej reklamácie poškodenia laku karosérie automobilu zo dňa 02.02.2023, znížil pôvodnú cenu predaného nového automobilu poľskému občanovi o 500 eur.

 

Riešenie: Občan je povinný v nadväznosti na akceptovanú reklamáciu vyhotoviť poľskému občanovi faktúru na opravu základu dane do 15.03.2023. Na faktúre okrem iných povinných náležitostí je povinný uviesť poradové číslo pôvodnej faktúry a údaje, ktoré sa menia.

 Zahraničná osoba z tretieho štátu je povinná vyhotoviť faktúru:

 • pri dodaní tovaru alebo dodaní služby s miestom dodania v tuzemsku; to neplatí, ak má táto osoba na území Európskej únie prevádzkareň, ktorá sa zúčastňuje na tomto dodaní.

Zahraničná osoba zastupovaná daňovým zástupcom podľa § 69a zákona o DPH je povinná vyhotoviť faktúru:

 • pri dodaní tovaru oslobodeného od dane podľa § 43 zákona o DPH do 15 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bol dodaný tovar,
 • pri oprave základu dane podľa § 25 ods. 1 zákona o DPH do 15 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom nastala skutočnosť rozhodná pre vykonanie opravy základu dane podľa citovaného ustanovenia.

Zahraničná osoba zastupovaná daňovým zástupcom podľa § 69aa zákona o DPH je povinná vyhotoviť faktúru:

 • pri dodaní tovaru oslobodeného od dane podľa § 43 zákona o DPH do 15 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bol dodaný tovar,
 • pri dodaní tovaru oslobodeného od dane podľa § 47 zákona o DPH do 15 dní odo dňa dodania tovaru alebo do 15 dní odo dňa prijatia platby pred dodaním tovaru alebo do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola platba prijatá,
 • pri dodaní tovaru v tuzemsku zdaniteľnej osobe (ktorá je povinná platiť daň pri tomto tovare podľa § 69 ods. 2 písm. b) zákona o DPH) do 15 dní odo dňa dodania tovaru alebo do 15 dní odo dňa prijatia platby pred dodaním tovaru, alebo do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola platba prijatá,
 • pri oprave základu dane podľa § 25 ods. 1 zákona o DPH do 15 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom nastala skutočnosť rozhodná pre vykonanie opravy základu dane podľa citovaného ustanovenia.

Súhrnná faktúra

Ak platiteľ dane, prípadne zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom dane, uskutoční v priebehu kalendárneho mesiaca viac dodaní tovarov alebo služieb alebo prijme viac platieb pred dodaním tovaru alebo služieb, môže vyhotoviť jednu súhrnnú faktúru, pričom táto súhrnná faktúra môže pokrývať najviac obdobie kalendárneho mesiaca. Súhrnná faktúra sa musí vyhotoviť do 15 od skončenia kalendárneho mesiaca.

Vyhotovenie súhrnnej faktúry predstavuje pre dodávateľa zjednodušenie administratívy, pretože na jednom doklade uvedie všetky dodávky resp. prijaté platby v prospech jedného odberateľa za obdobie jedného kalendárneho mesiaca. Predmetné dodávky resp. platby pred dodaním musia byť na súhrnnej faktúre osobitne „rozpísané“ podľa dňa dodania, resp. dňa prijatia platby; nemôžu sa na súhrnnej faktúre sčítať.

Súhrnnou faktúrou je aj:

 • dohoda o platbách, ktorá je súčasťou zmluvy o dodaní elektriny, plynu, vody alebo tepla, ak pokrýva obdobie najviac 12 kalendárnych mesiacov,
 • dohoda o platbách nájomného, ktorá je súčasťou nájomnej zmluvy,

ak obsahujú údaje podľa § 74 ods. 1 zákona o DPH a ak miesto dodania tovaru alebo služby je v tuzemsku.

Faktúra vyhotovená inou osobou

Faktúru môže v mene a na účet dodávateľa tovaru alebo služby vyhotoviť odberateľ alebo tretia osoba. Odberateľ môže vyhotoviť faktúru v mene a na účet dodávateľa, ak medzi dodávateľom a odberateľom je uzavretá písomná dohoda o vyhotovovaní faktúr, ktorá musí obsahovať podmienky, ktoré musia byť splnené, aby dodávateľ akceptoval faktúry vyhotovené odberateľom. Faktúru v mene a na účet dodávateľa vyhotovuje odberateľ podľa zákona členského štátu, v ktorom je miesto dodania tovaru alebo služby.

Faktúra vyhotovená v cudzom jazyku

Faktúra môže byť platiteľom alebo zdaniteľnou osobou, ktorá nie je platiteľom, vyhotovená v cudzom jazyku, ale na požiadanie daňového úradu sú povinní na účel kontroly zabezpečiť jej preklad do slovenského jazyka; ustanovenie osobitného predpisu - § 5 zákona č. 563/2009 Z.z. týmto nie je dotknuté.

Uchovávanie faktúr

Platiteľ je povinný uchovávať:

 • kópie faktúr, ktoré vyhotovil alebo ktoré vyhotovil v jeho mene a na jeho účet odberateľ alebo tretia osoba, po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú,
 • prijaté faktúry vyhotovené zdaniteľnou osobou alebo treťou osobou v jej mene a na jej účet po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú,
 • prijaté faktúry vzťahujúce sa na investičný majetok uvedený v § 54 ods. 2 písm. b) a c) zákona o DPH do konca obdobia na úpravu odpočítanej dane podľa § 54 a 54a zákona o DPH,
 • dovozné doklady a vývozné doklady potvrdené colným orgánom do konca kalendárneho roka, v ktorom uplynie 10 rokov od skončenia roka, ktorého sa týkajú.

Zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom dane, je povinná uchovávať:

 • kópie faktúr podľa § 72 ods. 2 zákona o DPH, ktoré vyhotovila alebo ktoré vyhotovil v jej mene a na jej účet odberateľ alebo tretia osoba, po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú,
 • prijaté faktúry vzťahujúce sa na tovary a služby, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň, po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú.

Právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, je povinná uchovávať:

 • prijaté faktúry vzťahujúce sa na tovary a služby, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň, po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú.

Každá osoba, ktorá predá nový dopravný prostriedok do iného členského štátu, a každá osoba, ktorá kúpi nový dopravný prostriedok z iného členského štátu je povinná uchovať:

 • faktúru o predaji alebo kúpe nového dopravného prostriedku po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom došlo k predaju alebo kúpe.

Osoby povinné uchovávať faktúry si môžu zvoliť formu ich uchovávania bez ohľadu na to, ako boli faktúry poslané alebo sprístupnené. Je na zvážení týchto osôb, či budú faktúry uchovávať v elektronickej alebo papierovej forme. Zdaniteľná osoba, ktorá uchováva faktúry elektronicky, je povinná umožniť daňovému úradu na účely kontroly prístup k týmto faktúram, ich sťahovanie a používanie.

Legislatíva

Mohlo by Vás zaujímať