Preskočiť na hlavný obsah

Miesto dodania služieb

Pre správne uplatnenie DPH pri službách je potrebné určiť miesto dodania, aby bolo zrejmé, daň ktorého štátu sa uplatní. Daň patrí tomu štátu, v ktorom je miesto dodania služby.

Informácie v tomto článku Vám poskytujeme v nasledujúcej štruktúre:

Určenie miesta dodania podľa základného pravidla - § 15 zákona o DPH

Základným pravidlom určenia miesta dodania služieb podľa § 15 zákona o DPH, vymenovaných v nižšie uvedenom zozname, je určenie miesta podľa postavenia zákazníka t.j. či odberateľ je zdaniteľnou osobu (podnikateľom) alebo ide o nezdaniteľnú osobu (nepodnikateľský subjekt).

Ak má odberateľ (zdaniteľná osoba) usadenie (sídlo – miesto podnikania) v inom členskom štáte – je miesto dodania služby podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH iný členský štát. Ak má odberateľ – zdaniteľná osoba (podnikateľ) - miesto usadenia v tuzemsku – je miesto dodania tuzemsko (§ 15 ods. 1 zákona o DPH).

Ak by bola odberateľom nezdaniteľná osoba (nepodnikateľ) – miesto dodania by sa určilo podľa § 15 ods. 2 zákona o DPH podľa sídla, miesta podnikania alebo bydliska a ak by bola služba dodaná z prevádzkarne dodávateľa služby, potom by sa miesto dodania určilo tam, kde je prevádzkareň okrem výnimky zo základného pravidla podľa § 16 zákona o DPH.

Služby dodané v tuzemsku

Kedy dochádza k zdaneniu služieb v tuzemsku?

 • Ak platiteľ dodá službu inému platiteľovi, alebo podnikateľovi, ktorý má miesto podnikania v tuzemsku (§ 15 ods. 1 zákona o DPH), zdaní službu tuzemskou DPH (viď zoznam nižšie).
 • Ak platiteľ dodá službu inej ako zdaniteľnej osobe (napr. súkromnej osobe), určí sa miesto dodania služieb podľa § 15 ods. 2 zákona o DPH zdaní tuzemskou DPH (viď zoznam nižšie) okrem výnimiek, ktorých miesto dodania sa určí podľa § 16 zákona o DPH.
 • Ak osoba registrovaná pre daň (§ 7 a § 7a zákona o DPH) dodá službu s miestom v tuzemsku tuzemskému platiteľovi – službu nezdaňuje, ale si hodnotu dodanej služby pre účely registrácie podľa § 4 ods. 1 zákona o DPH.
 • Ak zahraničná osoba (podnikateľ usadený v zahraničí – buď v členskom štáte alebo v treťom štáte) dodá do tuzemska služby vymenované v zozname nižšie slovenskému zákazníkovi - zdaniteľnej osobe alebo právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou a je registrovaná pre daň podľa § 7 zákona o DPH, daň platí tento slovenský zákazník (§ 69 ods. 3 zákona o DPH). Osobou povinnou platiť daň pri prijatí služby je aj zdaniteľná osoba, ktorá si nesplnila registračnú povinnosť.

Zoznam služieb:

 • Baliarske práce
 • Elektronické služby (služby cez internet okrem objednávok tovaru cez internet, okrem fyzickej dodávky CD, diskety a hmotných nosičov, okrem kníh, periodík, videokaziet, hier na CD, okrem služieb profesionálov, ktorí radia prostredníctvom elektronickej pošty, okrem vzdelávacích služieb cez internet, okrem telefonických služieb cez internet)
 • Inžinierske služby (okrem služieb spojených s nehnuteľnosťou)
 • Kultúrne služby, umelecké služby, športové, zábavné ktoré nie sú spojené so vstupom pre širokú verejnosť, ak sú dodané zdaniteľnej osobe
 • Marketingové služby
 • Montáž rôznych častí stroja (aj ako subdodávka), pokiaľ nejde o montáž stroja, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou nehnuteľnosti, ak sú dodané zdaniteľnej osobe
 • Nakládka, prekládka a vykládka tovaru, ak sú dodané zdaniteľnej osobe
 • Natieračské práce hnuteľného majetku (nesúvisia so stavbou alebo rekonštrukciou nehnuteľnosti), ak sú dodané zdaniteľnej osobe
 • Odtiahnutie vozidla, ak sú dodané zdaniteľnej osobe
 • Opravy hnuteľného majetku, ak sú dodané zdaniteľnej osobe
 • Práce na hnuteľnom majetku zákazníka – rôzne, ak sú dodané zdaniteľnej osobe
 • Poradenské služby
 • Právne služby
 • Predaj emisií
 • Prenájom dopravných prostriedkov na obdobie dlhšie ako 30 dní

Dopravné prostriedky pre účely prenájmu dopravného prostriedku sú: pozemné vozidlá, ale aj bicykle a obytné prívesy, prívesy a návesy, železničné vagóny, plavidlá, lietadlá, sanitky, poľnohospodárske traktory, kombajny, iné poľnohospodárske vozidlá, invalidné vozíky)

 • Prepravné služby, ak sú dodané zdaniteľnej osobe
 • Prevod a postúpenie autorských práv, patentov, licencií, ochranných známok a podobných práv
 • Reklamné služby
 • Služby súvisiace s vrátením dane zahraničným osobám
 • Skladovacie služby
 • Služby rozhlasového a televízneho vysielania
 • Sprostredkovateľské služby (fakturuje sa len provízia za sprostredkovanie služieb) napr. sprostredkovanie zamestnania SZČO, sprostredkovanie predaja tovaru alebo služieb
 • Sprostredkovanie pri poskytovaní ubytovania alebo ubytovania v sektoroch s podobnou funkciou, ako sú dovolenkové tábory alebo miesta upravené na stanovanie, ak sprostredkovateľ koná v mene a na účet inej osoby, ak sú tieto služby dodané zdaniteľnej osobe
 • Strážna služba súvisiaca s ochranou osôb, osôb a majetku pri preprave, logistikou finančných hotovostí
 • Telekomunikačné služby
 • Tlmočnícke služby
 • Účtovnícke služby
 • Upratovacie služby (ak ide výlučne o upratovanie nábytku a zariadenia, ktoré nie je neoddeliteľnou súčasťou nehnuteľnosti)
 • Vedecké služby, ktoré nie sú spojené so vstupom pre širokú verejnosť, ak sú dodané zdaniteľnej osobe
 • Vzdelávacie služby, ktoré nie sú spojené so vstupom pre širokú verejnosť ak sú dodané zdaniteľnej osobe
 • Výstavnícke služby (zapožičanie stánku a služby s tým spojené), ktoré nie sú spojené so vstupom pre širokú verejnosť, ak sú dodané zdaniteľnej osobe
 • Zapožičanie hnuteľného majetku
 • Zapožičanie zamestnancov
 • Zámočnícke práce (ak nesúvisia s nehnuteľnosťou ) – napr. oprava prenosného trezoru, oprava zámku a pod, ak sú dodané zdaniteľnej osobe
 • Zváračské práce hnuteľného majetku (nesúvisia so stavbou nehnuteľnosti), ak sú dodané zdaniteľnej osobe
 • Prenájom lešenia, montáž a demontáž lešenia a práce bezpečnostného technika alebo inštruktora lešenárskej techniky, ak sú dodané zdaniteľnej osobe
 • Poskytnutie plochy na umiestnenie stánku na výstave alebo veľtrhu spolu s ostatnými službami, ktoré umožňujú vystavovateľom predviesť svoj tovar, alebo služby, ak sú dodané zdaniteľnej osobe.

Poznámka

Ide o pomocný zoznam, kde sú služby uvedené ako príklad.

Služby dodané do iného členského štátu

Ak platiteľ alebo osoba registrovaná pre daň podľa § 7a alebo § 7 zákona o DPH dodá služby, ktoré sú vo vyššie uvedenom zozname, pre zdaniteľné osoby z iných členských štátov, ktoré majú usadenie v inom členskom štáte, je miesto dodania členský štát zákazníka, t.j. tieto služby nepodliehajú dani v tuzemsku, ale v štáte príjemcu služby.

Služby dodané do tretieho štátu

Ak platiteľ alebo osoba registrovaná pre daň podľa § 7a alebo § 7 zákona o DPH dodá služby, ktoré sú v zozname uvedenom vyššie, pre podnikateľov z tretích štátov (usadenie v treťom štáte), je miesto dodania tretí štát, t.j. tieto služby nepodliehajú dani v tuzemsku.

Služby prijaté z iného členského štátu

Ak je prijatá služba - vymenovaná vo vyššie uvedenom zozname - dodaná podnikateľom z tretieho štátu alebo iného členského štátu, pričom sa miesto dodania určilo podľa miesta usadenia tuzemského podnikateľa v zmysle § 15 ods. 1 zákona o DPH, potom podľa § 69 ods. 3 zákona o DPH zdaniteľná osoba prípadne právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou a je registrovaná pre daň podľa § 7 zákona o DPH, sú povinné platiť daň v tuzemsku. Daň sa priznáva prostredníctvom daňového priznania v riadku 9 a 10 daňového priznania.

Určenie miesta dodania služieb podľa výnimiek (§ 16 zákona o DPH)

Podľa § 16 zákona o DPH sa určí miesto dodania napr. pri nasledovných službách:

 • Služby vzťahujúce sa na nehnuteľnosť
 • Krátkodobý prenájom dopravných prostriedkov
 • Dodanie kultúrnych, umeleckých, športových, vedeckých, vzdelávacích, zábavných, výstavníckych spojených so vstupom
 • Osobná preprava
 • Preprava tovaru voči nezdaniteľnej osobe
 • Doplnkové služby pri preprave tovaru voči nezdaniteľnej osobe
 • Ocenenie prác na hnuteľnom majetku voči nezdaniteľnej osobe
 • Reštauračné a stravovacie služby
 • Sprostredkovanie dodania tovaru alebo služby voči nezdaniteľnej osobe

Služby vzťahujúce sa na nehnuteľnosť (§ 16 ods. 1)

Miesto dodania týchto služieb sa určuje podľa toho, kde sa nehnuteľnosť nachádza. K predmetným službám patria aj ubytovacie služby, služby realitných maklérov, služby architektov, stavebný dozor, služby zamerané na koordináciu a prípravu stavebných prác.

Ak sa nehnuteľnosť nachádza v SR, daň sa platí v SR, ak sa nehnuteľnosť nachádza v IČŠ (iný členský štát) alebo v treťom štáte, miestom dodania je ČŠ alebo tretí štát, kde sa nehnuteľnosť nachádza a daň sa odvádza tam.

Tuzemsko: ak sa služby vzťahujú k nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v SR, miestom dodania je SR.

Ide o nasledovné služby:

 • Prenájom parkovacej plochy, prenájom nehnuteľnosti (kancelárií, bytov a pod.)
 • Stavebné práce na nehnuteľnosti
 • Výkopové práce
 • Zámočnícke práce súvisiace s výstavbou nehnuteľnosti
 • Pokrývačské práce súvisiace s nehnuteľnosťou
 • Klampiarske práce súvisiace s nehnuteľnosťou
 • Vodoinštalatérske práce súvisiace s nehnuteľnosťou
 • Maliarske práce súvisiace s nehnuteľnosťou
 • Strážna služba – ak sa stráži objekt
 • Upratovacie práce súvisiace s výstavbou nehnuteľnosti a so zariadeniami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou nehnuteľnosti a globálne upratovacie služby, ktoré v sebe zahŕňajú aj upratovanie nábytku + upratovanie strojov a zariadení, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou nehnuteľnosti
 • Poskytovanie dozoru "na mieste"(napr. na stavbe) alebo bezpečnostných služieb súvisiacich s ochranou nehnuteľného majetku
 • Betonáže
 • Práce žeriavom pri stavbe konštrukcií
 • Stavební znalci
 • Ubytovacie služby
 • Elektrikárske práce súvisiace s nehnuteľnosťou
 • Deratizačné práce, ak súvisia s objektom
 • Čistenie komunikácií
 • Geodetické práce
 • Služby za užívanie ciest, diaľnic (Mýtne poplatky)
 • Montáž oceľových konštrukcií
 • Lesnícke práce (ťažba dreva)
 • Poľnohospodárske práce (siatie, úprava povrchov, zber úrody)
 • Poddodávky stavebných prác vzťahujúce sa na nehnuteľnosť
 • Realitná činnosť

Poznámka

Ide o pomocný zoznam dodania služieb vzťahujúcich sa na nehnuteľnosť.

Viac informácií nájdete v Metodickom pokyne k uplatneniu DPH pri službách vzťahujúcich sa na nehnuteľnosť v nadväznosti na vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 282/2011, zmenené vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 1042/2013 [.pdf; 394 kB; nové okno].

Kto v tuzemsku platí daň

Pri dodaní služieb, ktoré sa vzťahujú na nehnuteľnosť s miestom dodania v tuzemsku je osobou povinnou platiť daň podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH dodávateľ – platiteľ dane, ale

 • ak služby, ktoré sa vzťahujú na nehnuteľnosť s miestom dodania v tuzemsku dodá zahraničná osoba tuzemskej zdaniteľnej osobe, tejto tuzemskej zdaniteľnej osobe – odberateľovi vzniká povinnosť platiť daň podľa § 69 ods. 2 písm. a) zákona o DPH,
 • ak ide o služby - stavebné práce s miestom dodania v tuzemsku zatriedené v sekcii F Klasifikácie produktov podľa činnosti (CPA), platí prenos daňovej povinnosti z dodávateľa – platiteľa dane na odberateľa – platiteľa dane, ktorému povinnosť platiť daň vyplýva z § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH.

Kto v tuzemsku neplatí daň

 • Tuzemská zdaniteľná osoba (podnikateľ) registrovaná pre daň podľa § 7 a § 7a zákona o DPH, ak dodáva služby vzťahujúce sa k nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na území tuzemska, ale hodnota dodaných služieb vstupuje do obratu pre účely registrácie v zmysle § 4 ods. 1 zákona o DPH
 • Tuzemský platiteľ – ak dodáva služby vzťahujúce sa k nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v zahraničí
 • Tuzemský platiteľ ako subdodávateľ – ak dodáva služby vzťahujúce sa k nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v zahraničí

Zahraničie

Ak sa služby vzťahujú k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v inom členskom štáte (IČŠ) alebo v treťom štáte, miestom dodania je IČŠ alebo tretí štát, t.j. v takom prípade služby vzťahujúce sa k nehnuteľnosti sa nezdaňujú tuzemskou DPH. Odporúčame dodávateľovi služby, aby sa informoval na legislatívu platnú v členskom štáte, resp. v treťom štáte, kde je miesto dodania služby za účelom splnenia si daňových a registračných povinností, prípadne na možnosť prenosu daňovej povinnosti.

Ak sa určí miesto dodania služieb vzťahujúcich sa na nehnuteľnosť v inom členskom štáte alebo v treťom štáte, daná služba sa neuvádza v daňovom priznaní, v kontrolnom výkaze ani v súhrnnom výkaze.

Príklad

Dodanie stavebných prác na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v ČR: Slovenský platiteľ poskytol pokrývačské práce na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v ČR pre podnikateľa, ktorý má sídlo v ČR. Ako ma slovenský platiteľ vystaviť faktúru? Uvedie slovenskú daň? Musí sa registrovať v ČR?

Riešenie: Miesto dodania je ČR – tam, kde sa nachádza nehnuteľnosť. Z uvedeného vyplýva, že daň je splatná v ČR. Slovenský podnikateľ vo faktúre neuvádza slovenskú DPH a v ČR si overí registračnú povinnosť ako aj podmienky platenia dane v ČR (napr. prenos daňovej povinnosti na českého podnikateľa).

Prenájom dopravných prostriedkov (§ 16 ods. 2)

Krátkodobý prenájom dopravného prostriedku okrem lodí

Poskytnutie krátkodobého nájmu dopravného prostriedku predstavuje službu, ktorej miesto dodania sa určí podľa miesta, kde sa dopravný prostriedok dá k dispozícii, pričom musia byť splnené nasledovné podmienky:

 • Ide o dopravné prostriedky (zahŕňajú motorové a nemotorové vozidlá a iné vybavenie a prístroje určené na prevoz osôb alebo predmetov z jedného miesta na druhé, pričom ich možno ťahať, vliecť alebo tlačiť vozidlami a ktoré sú bežne určené na prepravu a dajú sa na ňu skutočne používať). Ide o predovšetkým o tieto dopravné prostriedky: pozemné vozidlá ako autá, motocykle, bicykle, tricykle a obytné prívesy, pokiaľ nie sú pripevnené k zemi; prívesy a návesy; železničné vagóny; lietadlá; vozidlá osobitné určené na prevoz chorých alebo zranených osôb; poľnohospodárske traktory a iné poľnohospodárske vozidlá; vozidlá určené na vojenské účely, účely sledovania alebo civilnej obrany iné ako boj; mechanicky alebo elektronicky poháňané invalidné vozíky)
 • Prenájom netrvá dlhšie ako 30 dní

Príklad

Krátkodobý prenájom vozidla voči českému podnikateľovi: Platiteľ poskytol prenájom vozidla českej osobe identifikovanej pre daň 20.1.2019 v dĺžke 20 dní s tým, že český odberateľ si prišiel vozidlo prevziať do tuzemska. Ako má platiteľ vystaviť faktúru?

Riešenie: Miestom dodania tejto služby je tuzemsko – kde sa dal dopravný prostriedok k dispozícii zákazníkovi, z čoho vyplýva, že platiteľ predmetnú službu zdaní slovenskou DPH.

Dlhodobý prenájom dopravného prostriedku okrem lodí voči zdaniteľnej osobe

Ak by prenájom trval dlhšie ako 30 dní a bol by poskytnutý podnikateľovi z iného členského štátu, potom sa miesto dodania prenáša do miesta odberateľa v zmysle § 15 ods. 1 zákona o DPH a vtedy by sa podával súhrnný výkaz, avšak služba by sa neuvádzala v daňovom priznaní k DPH.

Príklad

Dlhodobý prenájom vozidla voči českému podnikateľovi: Tuzemský platiteľ poskytol prenájom osobného auta v dĺžke 2 mesiacov českému podnikateľovi identifikovanému pre daň v ČR. Dopravný prostriedok dal k dispozícii zákazníkovi v tuzemsku. Ako má platiteľ vystaviť faktúru?

Riešenie: Miesto dodania tejto služby sa v zmysle § 15 ods. 1 zákona o DPH prenesie do členského štátu odberateľa z čoho vyplýva, že tuzemský platiteľ na faktúre neuvádza daň, uvedie službu do I. časti súhrnného výkazu a do záznamov pre účely DPH v zmysle § 70 zákona o DPH, nie do daňového priznania k DPH.

Dlhodobý prenájom dopravného prostriedku okrem lodí voči nezdaniteľnej osobe

Poskytnutie dlhodobého nájmu dopravného prostriedku voči nezdaniteľnej osobe predstavuje službu, ktorej miesto dodania sa určí podľa miesta, kde má táto osoba sídlo, bydlisko, alebo kde sa obvykle zdržiava.

Príklad

Dlhodobý prenájom vozidla voči českej súkromnej osobe: Tuzemský platiteľ poskytol prenájom osobného auta v dĺžke 6 týždňov súkromnej osobe z ČR.

Ako má platiteľ vystaviť faktúru? Kde je miesto dodania?

Riešenie: Miesto dodania tejto služby je v štáte odberateľa, t.j. tam, kde má trvalý pobyt súkromná osoba z ČR Tuzemský platiteľ dane sa informuje na svoje daňové a registračné povinnosti v ČR.

Krátkodobý prenájom lode

Poskytnutie krátkodobého nájmu na obdobie nepresahujúcich 90 dní predstavuje službu, ktorej miesto dodania sa určí podľa miesta, kde sa loď dá k dispozícii zákazníkovi.

Príklad

Krátkodobý prenájom lode: Platiteľ, ktorý má sídlo v tuzemsku, vlastní loď, ktorá kotví v prístave v Taliansku. Loď prenajme slovenskej súkromnej osobe na obdobie od 1.7.2018 do 1.9. 2018. Kde je miesto plnenia?

Riešenie: Ide o krátkodobý prenájom. Miestom dodania služby prenájmu je miesto, kde sa dá loď k dispozícii zákazníkovi – t.j. Taliansko. Tuzemský platiteľ dane sa informuje na svoje daňové a registračné povinnosti v Taliansku.

Dlhodobý prenájom lode voči zdaniteľnej osobe

Poskytnutie dlhodobého prenájmu lode na obdobie presahujúce 90 dní predstavuje službu, ktorej miesto dodania sa určí podľa miesta usadenia zdaniteľnej osoby - odberateľa v zmysle § 15 ods. 1 zákona o DPH. Ak by bola služba prenájmu lode poskytnutá voči zdaniteľnej osobe z iného členského štátu, potom sa miesto dodania prenáša do štátu usadenia odberateľa, z čoho vyplýva, že predmetná služba sa uvedie v súhrnnom výkaze, v osobitných záznamoch pre DPH v zmysle § 70. Neuvedie sa však v daňovom priznaní k DPH.

Príklad

Dlhodobý prenájom lode voči zdaniteľnej osobe z Grécka: Platiteľ, ktorý má sídlo v tuzemsku, vlastní loď, ktorá kotví v prístave v Taliansku. Loď prenajme gréckemu podnikateľovi, ktorý má pridelené IČ DPH v Grécku na obdobie od 1.4.2023 do 1.9. 2023. Ako má platiteľ vystaviť faktúru?

Riešenie: Ide o dlhodobý prenájom lode presahujúci dĺžku 90 dní. Miesto dodania tejto služby je v Grécku, z čoho vyplýva, že tuzemský platiteľ na faktúre neuvádza daň, uvedie službu do I. časti súhrnného výkazu a do záznamov pre účely DPH v zmysle § 70 zákona o DPH. Dodanie služby sa neuvádza nie do daňového priznania k DPH.

Dlhodobý prenájom lode voči nezdaniteľnej osobe

Osobitné pravidlo určenia miesta dodania pre poskytnutie dlhodobého prenájmu výletnej lode na obdobie presahujúce 90 dní sa týka prípadu, ak je poskytnuté nezdaniteľnej osobe. Miesto dodania sa v takom prípade určí podľa toho, kde sa dá výletná loď k dispozícii zákazníkovi, za podmienky, že dodávateľ služby má v tomto mieste svoje sídlo alebo stálu prevádzkareň. V prípade, že v mieste poskytnutia výletnej lode by dodávateľ služby nemal stálu prevádzkareň, potom by sa miesto dodania určilo podľa toho, kde má odberateľ sídlo, trvalé bydlisko, alebo kde sa obvykle zdržiava.

Príklad

Dlhodobý prenájom lode voči nezdaniteľnej osobe: Platiteľ, ktorý má sídlo v tuzemsku, vlastní loď, ktorá kotví v prístave v Taliansku. V Taliansku má stálu prevádzkareň.

Loď prenajme slovenskej súkromnej osobe na obdobie od 1.4.2023 do 1.9.2023. Ide o dlhodobý prenájom na viac ako 90 dní. Kde je miesto plnenia?

Riešenie: Miestom dodania je Taliansko. Uvedená služba podlieha dani v Taliansku, neuvádza sa v súhrnnom výkaze, ani v daňovom priznaní k DPH.

Ak by slovenský platiteľ nemal stálu prevádzkareň zriadenú v Taliansku, potom je týmto miestom miesto, kde má príjemca služby bydlisko, t.j. SR a táto služba by sa zdanila slovenskou DPH. Uvádzala by sa v daňovom priznaní k DPH v riadku 03 a 04.

Dodanie kultúrnych, umeleckých, športových, vedeckých, vzdelávacích, zábavných, výstavníckych (§ 16 ods. 3)

Osobitné pravidlo určenia miesta dodania služby podľa § 16 ods. 3 zákona o DPH pre zdaniteľnú osobu v súvislosti s uvedenými službami sa bude vzťahovať len na vstup na kultúrne, umelecké, športové a podobné podujatia (napr. výstavy a veľtrhy) ako aj na doplnkové služby, ktoré bezprostredne súvisia so vstupom na tieto podujatia (napr. šatňa). Všetky ostatné kultúrne, umelecké, športové, vzdelávacie a podobné služby iné ako vstup na tieto podujatia sa budú posudzovať pri poskytnutí zdaniteľnej osobe podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH.

Príklad č.1

Organizovanie vedeckého seminára s voľným vstupom: Slovenský platiteľ uskutočnil vedecký seminár na Slovensku pre zdaniteľné osoby z ČR a SR. Išlo o voľné vstupné na základe vstupenky. Nešlo o vopred zmluvne dohodnutú vzdelávaciu aktivitu. Vedecký seminár bol uverejnený na webovej stránke slovenského platiteľa, takže sa ho mohol zúčastniť každý podnikajúci subjekt až do zaplnenia kapacity sály. Kde je miesto dodania?

Riešenie: Za miesto dodania sa bude považovať tuzemsko v zmysle § 16 ods. 3 zákona o DPH. Vstupenka bude so slovenskou DPH.

Ak sa poskytne vzdelávacia, kultúrna, športová, umelecká, výstavnícka, zábavná alebo vedecká aktivita na základe vopred dohodnutej zmluvy a len pre určitý okruh zdaniteľných osôb, bude miesto dodania posúdené podľa pravidla § 15 ods. 1 zákona o DPH. Nejde o voľný vstup.

Príklad č.2

Organizovanie vzdelávacej aktivity na základe objednávky pre zamestnancov firmy: Slovenský platiteľ uskutočnil vzdelávaciu aktivitu na Slovensku pre poľskú zdaniteľnú osobu a českú zdaniteľnú osobu - obe usadené a identifikované pre daň, pričom ide o vopred zmluvne dohodnutú aktivitu.

Kde je miesto dodania? Ako sa má správne vystaviť faktúra?

Riešenie: Miesto dodania sa bude posudzovať v zmysle § 15 ods. 1 zákona o DPH, t.j. miesto dodania sa prenesie do štátu odberateľa. T.j. faktúra bude vystavená bez slovenskej dane, dodaná služba sa uvedie v I. časti súhrnného výkazu  a v záznamoch pre účely DPH v zmysle § 70 zákona o DPH. Dodanie služby sa neuvádza v daňovom priznaní k DPH.

Doprava osôb (§ 16 ods. 4)

Miesto dodania pri doprave osôb sa určí vždy tam, kde sa samotná doprava osôb vykonáva. V prípade, ak by išlo o medzinárodnú dopravu osôb, určí sa miesto dodania v pomere k najazdeným kilometrom na území každého štátu. Z uvedeného vyplýva, že ak by vykonal dopravu osôb platiteľ len na území tuzemska, podlieha dani výlučne v tuzemsku. Ak by však išlo o medzinárodnú dopravu osôb, napr. zo SR do ČR, potom sa považuje za vykonanú tak na území SR ako aj ČR v pomere k najazdeným km. Keďže medzinárodná doprava osôb je od dane oslobodená podľa § 46 ods. 2 zákona o DPH, úsek dopravy na území tuzemska by bol oslobodený od dane.

Preprava tovaru medzi členskými štátmi pre nezdaniteľnú osobu (§ 16 ods. 5)

Osobitné pravidlo pri určení miesta dodania prepravných služieb tovaru medzi členskými štátmi sa použije pri preprave tovaru voči nezdaniteľnej osobe. Miestom dodania je miesto, kde sa preprava začína.

Príklad

Preprava tovaru zo SR do Rakúska pre súkromnú osobu: Slovenský platiteľ vykonal na základe objednávky súkromnej osoby prepravu tovaru z Bratislavy do Hainburgu. Kde je miesto dodania?

Riešenie: Miesto dodania je tam, kde začína preprava tovaru, t.j. miestom dodania je tuzemsko a služba bude zdanená tuzemskou DPH.

Preprava tovaru pre nezdaniteľnú osobu pri inej preprave (§ 16 ods. 6)

Osobitné pravidlo pri určení miesta dodania prepravných služieb tovaru medzi inými ako členskými štátmi sa použije pri preprave tovaru voči nezdaniteľnej osobe. Miestom dodania je miesto, kde sa preprava vykonáva a ak sa vykonáva viac ako v jednom štáte, potom sa považuje za vykonanú v týchto štátoch pomerne k najazdeným km.

Príklad

Preprava tovaru pre súkromnú osobu zo SR do Švajčiarska: Tuzemský občan si objednal prepravu tovaru zo Slovenska cez Rakúsko, Taliansko do Švajčiarska.

Riešenie: Preprava na území tuzemska bude oslobodená od dane podľa § 47 ods. 6 zákona o DPH v rozsahu podľa počtu najazdených km na území tuzemska. Táto preprava by mala byť oslobodená aj na území ostatných tranzitných štátov, nakoľko je spojená s prepravou tovaru do tretieho štátu (vývoz tovaru).

Doplnkové služby pri preprave tovaru (§ 16 ods. 8)

Osobitné pravidlo pri určení miesta dodania doplnkových služieb pri preprave tovaru (nakládka, vykládka, prekládka tovaru) sa použije v prípade, ak je služba poskytnutá voči nezdaniteľnej osobe. Miestom dodania je miesto, kde sa táto služba fyzicky vykoná.

Príklad

Vykládka tovaru: Slovenský platiteľ vykonal vykládku tovaru pre súkromnú osobu z ČR. Išlo o tovar, ktorý si český občan objednal v SR a bol mu dovezený do ČR. Kde je miesto dodania služby?

Riešenie: Miestom vykládky je ČR a slovenský platiteľ by si mal overiť prípadnú registračnú povinnosť v ČR. Z uvedeného vyplýva, že predmetná služba nepodlieha dani v tuzemsku za podmienky, že ide o výlučne službu vykládky, t.j. že nejde o prepravnú službu, ktorej súčasťou by bola aj vykládka tovaru.

Ocenenie prác na hnuteľnom majetku (§ 16 ods. 9)

Miestom dodania služieb, ktorými sú ocenenie hnuteľného hmotného majetku a práce na hnuteľnom hmotnom majetku, ak sú tieto služby dodané osobe inej ako zdaniteľnej osobe, je miesto, kde sa tieto služby fyzicky vykonajú.

Príklady

Príklad č. 1 k oprave stroja pre poľského občana v Poľsku: Tuzemský platiteľ dodal poľskému občanovi drevoobrábací stroj. Po skončení záruky ho poľský občan požiadal o vykonanie pozáručnej opravy na tomto stroji.

Tuzemský platiteľ vykonal opravu na území Poľska. Kde je miesto dodania služby?

Riešenie: Miestom dodania je Poľsko, z čoho vyplýva, že služba podlieha dani v Poľsku a tuzemský platiteľ by si mal overiť svoje registračné povinnosti v Poľsku.

Príklad č. 2 k oprave stroja pre poľského občana vykonanej v SR: Tuzemský platiteľ dodal poľskému občanovi drevoobrábací stroj. Po skončení záruky ho poľský občan požiadal o vykonanie pozáručnej opravy na tomto stroji.

Tuzemský platiteľ vykonal opravu na území SR. Kde je miesto dodania služby?

Riešenie: Miestom dodania je SR, z čoho vyplýva, že služba podlieha dani v SR a tuzemský platiteľ službu zdaní slovenskou DPH.

Reštauračné a stravovacie služby (mimo lietadiel, vlakov a lodí) (§16 ods. 10)

Miestom dodania reštauračných a stravovacích služieb okrem reštauračných a stravovacích služieb dodaných na palubách lietadiel, lodí a vlakov, je miesto, kde sa tieto služby fyzicky poskytnú.

Z uvedeného vyplýva, že nie je dôležité, voči komu sa poskytnú, ale kde sa poskytnú.

Podmienkou, aby sa reštauračné služby považovali za reštauračné, je pridruženie aj ďalších služieb k poskytnutiu predmetnej služby (obsluha, prestretie stola a pod.)

Za poskytnutie stravovacej služby sa nepovažuje príprava a dovoz jedla na objednávku do priestorov mimo stravovacieho zariadenia. V takom prípade ide o dodanie tovaru.

Príklady

Príklad č. 1 k poskytnutiu reštauračných služieb pre českého podnikateľa: Slovenský platiteľ poskytol na základe objednávky českého podnikateľa reštauračné služby v SR, ktorý si tieto služby objednal u slovenského platiteľa v súvislosti s prezentáciou svojich výrobkov. Kde je miesto dodania reštauračných služieb?

Riešenie: Miestom dodania tejto služby je SR, z čoho vyplýva, že služba bude zdanená slovenskou DPH.

Príklad č. 2 k poskytnutiu reštauračných služieb pre českú súkromnú osobu: Slovenský platiteľ poskytol českej súkromnej osobe reštauračné služby v SR. Kde je miesto dodania reštauračných služieb?

Riešenie: Miestom dodania tejto služby je SR, z čoho vyplýva, že služba bude zdanená slovenskou DPH.

Reštauračné a stravovacie služby na palubách lietadiel, vlakov a lodí - (§ 16 ods. 11)

Osobitné pravidlo určenia miesta dodania sa použije aj pri poskytnutí reštauračných a stravovacích služieb na palubách lietadiel, vlakov a lodí počas osobnej prepravy na území EÚ. Miesto dodania sa určí podľa toho, kde sa začína preprava. Reštauračné služby podliehajú dani príslušného členského štátu začiatku prepravy iba v prípade, ak sú dodané v rámci prepravy v členských štátoch.

Príklad k dodaniu reštauračnej služby na palube vlaku v rámci prepravy z Maďarska cez Rumunsko a Bulharsko: Maďarský vlakový prepravca poskytol slovenskému občanovi v rámci prepravy z Maďarska cez Rumunsko a Bulharsko reštauračné služby v reštauračnom vozni. Akou daňou mali byť služby zdanené?

Riešenie: Keďže preprava začína na území Maďarska, bude reštauračná služba podliehať maďarskej dani a to pri poskytnutí stravy počas celej trasy.

Sprostredkovanie dodania tovaru (§ 16 ods. 13)

Sprostredkovanie dodania tovaru alebo služby, ktoré podnikateľ fakturuje inej osobe ako podnikateľovi, je to isté miesto, ako miesto dodania alebo nadobudnutia tovaru alebo služby, ktoré sú predmetom sprostredkovania. Z uvedeného vyplýva, že ak je miesto základnej dodávky napr. tovaru v tuzemsku, potom aj samotné sprostredkovanie dodania tohto tovaru je v tuzemsku, ak je fakturované nezdaniteľnej osobe. Ak by bolo sprostredkovanie fakturované zdaniteľnej osobe, potom sa miesto dodania určí podľa základného pravidla - § 15 ods. 1 zákona o DPH.

Príklady

Príklad č. 1 k sprostredkovaniu nadobudnutia nového dopravného prostriedku: Slovenský občan požiadal tuzemského platiteľa o sprostredkovanie dodania nového dopravného prostriedku z Nemecka. Nemecký dodávateľ bude fakturovať dodávku tovaru do SR priamo slovenskému občanovi a tuzemský platiteľ – sprostredkovateľ – bude fakturovať len províziu za sprostredkovanie. Zo strany nemeckého dodávateľa ide o dodanie nového dopravného oslobodeného od dane (daň platí nadobúdateľ občan v SR). V danom prípade sa sprostredkováva nadobudnutie tovaru s miestom nadobudnutia v tuzemsku. Keďže platí, že miestom dodania služby sprostredkovania je to isté miesto, ako miesto nadobudnutia tovaru, bude miestom dodania tuzemsko a služba sprostredkovania bude podliehať tuzemskej DPH.

Príklad č. 2 k sprostredkovaniu ubytovania vo Francúzsku: Platiteľ dane sprostredkuje ubytovanie pre občana v Paríži. Miestom dodania sprostredkovateľskej služby je to isté miesto, ako miesto dodania ubytovacej služby, t.j. Francúzsko (kde sa nachádza nehnuteľnosť – hotel). Pri registračnej povinnosti a daňových povinnostiach platiteľ dane postupuje podľa francúzskeho zákona o DPH.

Elektronické služby, telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania (§ 16 ods. 14 a § 16a)

Miestom dodania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronických služieb dodaných osobe inej ako zdaniteľnej osobe je miesto, kde má táto osoba sídlo, bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava, ak § 16a ods. 1 neustanovuje inak (§16 ods. 14 zákona o DPH).

Podľa § 16a ods. 1 zákona o DPH, miestom dodania tovaru pri predaji tovaru na diaľku na území Európskej únie je miesto, kde sa odoslanie alebo preprava tovaru začína, a miestom dodania pri dodaní telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronických služieb, ktoré sú dodané osobe inej ako zdaniteľnej osobe, je miesto, kde má dodávateľ služby sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, a ak nemá sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, miestom dodania služby je jeho bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava, ak

 1. dodávateľ tovaru alebo služby má len v jednom členskom štáte sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň alebo bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava,
 2. tovar sa odosiela alebo prepravuje do iného členského štátu, ako je členský štát podľa písmena a), alebo služba sa dodáva osobe, ktorá má sídlo, bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava, v inom členskom štáte, ako je členský štát podľa písmena a) a
 3. celková hodnota dodaní uvedených v písmene b) bez dane nepresiahne v prebiehajúcom kalendárnom roku 10 000 eur a súčasne v predchádzajúcom kalendárnom roku celková hodnota dodaní uvedených v písmene b) bez dane nepresiahla 10 000 eur.

Elektronickými službami sú:

 1. poskytovanie webových stránok, hosťovanie na webových stránkach, diaľkové udržiavanie programov a vybavenia,
 2. dodanie programového vybavenia (softvéru) a jeho aktualizácia,
 3. dodanie obrázkov, textu a informácií a sprístupnenie databáz,
 4. dodanie hudby, filmov a hier vrátane výherných a hazardných hier a politického, kultúrneho, umeleckého, športového, vedeckého a zábavného vysielania a vysielania udalostí,
 5. vyučovanie na diaľku.

Bližšie sú služby špecifikované vo vykonávacom nariadení Rady (EÚ) č. 282/2011 – príloha č. 1.

Za elektronickú službu sa nepovažuje komunikácia prostredníctvom elektronickej pošty medzi dodávateľom služby a jeho zákazníkom.

Telekomunikačnými službami sú:

 • služby spočívajúce v prenose, vo vysielaní alebo v prijímaní signálu, písaného textu, obrazov a zvukov alebo informácií akejkoľvek povahy telegraficky, rádiom, opticky alebo pomocou ostatných elektromagnetických systémov vrátane súvisiaceho prevodu alebo postúpenia práva na používanie kapacity na takýto prenos, vysielanie alebo príjem; telekomunikačné služby zahŕňajú aj poskytnutie prístupu ku globálnym informačným sieťam. Bližšie sú služby špecifikované vo vykonávacom nariadení Rady (EÚ) č. 282/2011 v článku 6a.

Služby rozhlasového a televízneho vysielania v zmysle článku 6b vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1042/2013 zahŕňajú:

 • služby tvorené zvukovým a audiovizuálnym obsahom, ako sú napríklad rozhlasové alebo televízne programy, ktoré poskytuje širokej verejnosti cez komunikačné siete poskytovateľ mediálnej služby a je za ne redakčne zodpovedný, na simultánne počúvanie alebo sledovanie na základe programovej skladby.

Príklady

Príklad č. 1 k poskytnutiu elektronických služieb: Tuzemský platiteľ dane (usadený len v SR) v júli 2021 poskytol elektronické služby voči nezdaniteľným osobám, ktoré sú usadené v ČR, Poľsku a v Maďarsku. Ako sa určí miesto dodania služby?

Riešenie: Platiteľ dane si určí miesto dodania služby v zmysle § 16a ods. 1 zákona o DPH, ak spĺňa podmienky uvedeného ustanovenia, t. j. miesto dodania služby je v mieste usadenia dodávateľa služby. Ak platiteľ dane nespĺňa podmienky uvedené v § 16a ods. 1 zákona o DPH, potom sa miesto dodania služby určí podľa § 16 ods. 14 zákona o DPH, t. j. miesto dodania služby je v mieste usadenia odberateľa služby. Aj v prípade, ak platiteľ dane spĺňa podmienky uvedené v § 16a ods. 1 zákona o DPH, môže sa rozhodnúť pre určenie miesta dodania služby podľa § 16 ods. 14 zákona o DPH, pričom  je týmto svojim rozhodnutím viazaný po dobu dvoch kalendárnych rokov (§ 16a ods. 3 zákona o DPH).

Mohlo by Vás zaujímať