Preskočiť na hlavný obsah

Základ dane a oprava základu dane

Informácie v tomto článku Vám poskytujeme v nasledujúcej štruktúre:

Základ dane pri dodaní tovaru alebo služby

Čo tvorí základ dane

Základom dane pri dodaní tovaru alebo služby je všetko, čo tvorí protihodnotu, ktorú dodávateľ prijal alebo má prijať od svojho odberateľa – príjemcu plnenia alebo od inej osoby za dodanie tovaru alebo služby, zníženú o daň. Protihodnotou za plnenie sa rozumie odplata, ktorá nemusí byť vždy platená v peniazoch, ale môže ísť aj o platenie inou formou, napr. v naturáliách, ktorú je vždy možné vyjadriť v peniazoch. Protihodnota – odplata, ktorú dodávateľ má prijať alebo prijal za dodaný tovar alebo službu teda obsahuje aj sumu dane a pri určení základu dane, z ktorého sa daň vypočítava, sa odplata zníži o sumu dane.

Do základu dane sa zahŕňajú aj:

 1. iné dane, clá a poplatky vzťahujúce sa na tovar alebo službu. Napr. do základu dane vchádza aj spotrebná daň, ak ide o dodávku tovaru ktorý podlieha spotrebnej dani,
 2. súvisiace náklady (výdavky), ako napríklad provízia, náklady na balenie, náklady na prepravu a náklady poistenia požadovaného dodávateľom od kupujúceho alebo zákazníka,
 3. dotácia alebo príspevok, ktorý dodávateľ prijal alebo má prijať k cene tovaru alebo služby avšak iba vtedy, ak je platený inou osobou ako samotným dodávateľom tovaru alebo služby.

Pri určení základu dane u dodávateľa tovaru alebo služby je potrebné rozlišovať, či ide o náklad dodávateľa alebo prijímateľa, alebo či ide o taký „náklad“, ktorý sa zdaňuje ako samostatné dodanie tovaru alebo služby. Plnenie, ktoré je nákladom prijímateľa sa do základu dane u dodávateľa nezahŕňa.

U platiteľov dane, ktorí využívajú § 68d zákona o DPH (osobitná úprava) základ dane tvorí prijatá platba za dodávku tovarov alebo služieb.

Príklady

Príklad č. 1: V zmysle uzavretej zmluvy sa firma A - platiteľ dane - zaviazala, že pre firmu B v jej mene a na jej účet zariadi predaj výrobkov a firma B sa zaviazala, že firme A za zariadenie predaja výrobkov zaplatí odmenu 10 % z hodnoty predaných výrobkov. Firma A predala v mene a na účet firmy B výrobky v celkovej hodnote 30 000 eur. Odmena vo výške 10 % zo sumy 30 000 eur je 3 000 eur vrátane dane, t.j. základ dane je 3 000 : 1,2 = 2 500 eur (daň je 500 eur).

Príklad č. 2: Platiteľ A na základe zmluvy dodáva tovar pre platiteľa dane B. Zo zmluvy vyplýva, že dodávateľ zabezpečí aj dopravu. Podľa uzavretej kúpnej zmluvy sa zaviazal dodávateľ dodať tovar vrátane jeho prepravy na dohodnuté miesto odberateľovi. Dodávateľ nemá vlastné dopravné prostriedky, preto dopravu objednal u dopravcu vo svojom mene na svoj účet. Dodávateľ prepravu ako náklad spojený s dodávkou tovaru zahŕňa do základu dane pri dodaní tovaru.

Príklad č. 3: Slovenský dopravca - platiteľ dane A uskutočnil prepravu tovaru zo Slovenska do Chorvátska. Prepravu si objednal slovenský platiteľ dane B. V Maďarsku dopravca A zaplatil mýtne poplatky. Prepravca A fakturuje prepravu s daňou, pričom do základu dane zahrnie aj tieto mýtne poplatky.

Príklad č. 4: Spoločnosť XY prevádzkuje jedáleň, v ktorej poskytuje stravovanie svojim zamestnancom. Cena hlavného jedla je 3 eurá bez DPH. Spoločnosť ako výdavok podľa zákona o dani z príjmov uplatňuje príspevok vo výške 55 % z ceny jedla, t.j. 1,65 eura a zo sociálneho fondu 0,30 eura. Základom dane pri poskytovaní stravovania zamestnancom je suma 1,05 eura (3-1,95) bez DPH. V danom prípade spoločnosť XY uplatní sadzbu dane 10 % na sumu 1,05 eura.

Príklad č. 5: Dodávateľ z Rakúska, identifikovaný pre daň v Rakúsku, vykonal pre spoločnosť A, platiteľa dane, opravu 3 ks počítačov. Rakúsky dodávateľ služby nie je registrovaný pre daň v SR. Rakúsky dodávateľ vyhotovil faktúru pre spoločnosť A, (odberateľa služby) v ktorej samostatne rozpísal materiál pri oprave 1 000 eur, doprava z Rakúska na Slovensko a späť 500 eur, práce vykonané 2 pracovníkmi 5 000 eur, ostatné služby ako náklady na ubytovanie, cestovné náklady na území SR, v celkovej sume 3 500 eur. Celkom k úhrade je na faktúre uvedená suma 10 000 eur bez DPH. Spoločnosť A je osoba povinná za uvedenú službu platiť daň v tuzemsku, nakoľko miestom dodania služby v zmysle § 15 ods.1 zákona o DPH je tuzemsko. Spoločnosť A má povinnosť priznať daň (20 %) v tuzemsku, ktorú vypočíta zo základu dane 10 000 eur. Do základu dane v danom prípade musí zahrnúť všetky náklady súvisiace s dodaním služby.

Čo sa nezahŕňa do základu dane

Do základu dane sa nezahŕňajú výdavky, ktoré dodávateľ zaplatil v mene a na účet kupujúceho alebo zákazníka, ktorému dodáva tovar alebo službu, ktoré dodávateľ požaduje od kupujúceho alebo zákazníka. Výdavky platené v mene a na účet kupujúceho alebo zákazníka sú považované za tzv. „prechodné položky“ a nevchádzajú do základu dane. Je to napr. zaplatenie akýchkoľvek poplatkov advokátom v mene a na účet klienta; platenie kúpeľných poplatkov, ktoré platí ubytovacie zariadenie v mene a na účet klienta a pod. V prípade, ak je uplatnená DPH v inom členskom štáte pri dodaní tovaru alebo služby aj napriek tomu, že osobou povinnou platiť daň je tuzemská zdaniteľná osoba vzhľadom na miesto dodania v tuzemsku, tuzemská zdaniteľná osoba vypočíta daň len zo základu dane z ceny tovaru alebo služby.

Príklad

Slovenský podnikateľ, neregistrovaný pre daň v tuzemsku, si objednal právnu službu od českého podnikateľa, identifikovaného pre DPH v ČR. Ide o dodanie služby s miestom plnenia v tuzemsku pri ktorej sa povinnosť platiť daň prenáša na odberateľa v zmysle § 15 ods. 1 zákona o DPH. Český podnikateľ však vyfakturoval poskytnutie právnej služby s českou DPH. Slovenský podnikateľ – príjemca služby - má povinnosť priznať a odviesť DPH z prijatej právnej služby, ktorú mu dodala zahraničná osoba. Slovenský podnikateľ nezahŕňa pri určení základu dane českú DPH.

Základ dane pri poskytnutí zľavy v čase dodania tovaru alebo služby

Ak je v čase dodania tovaru alebo služby poskytnutá zľava z ceny alebo ak je poskytnutá zľava za skoršiu úhradu ceny, základ dane sa zníži o sumu zľavy.

Príklady

Príklad č. 1: Platiteľ dane A sa dohodol s platiteľom dane B, že mu predá tovar v celkovej hodnote 1 200 eur s DPH. Firma A poskytuje všetkým odberateľom zľavu vo výške 2 % z ceny tovaru, ak zaplatia za tovar v hotovosti v deň predaja tovaru. Vzhľadom k tomu, že odberateľ uhradil cenu tovaru v hotovosti pri jeho predaji, dodávateľ mu poskytol dohodnutú zľavu. Dodávateľ preto pôvodný základ dane 1 000 eur znížil už pri dodaní tovaru a daň priznal a odviedol zo základu dane 980 eur.

Príklad č. 2: Platiteľ dane X podniká v oblasti veľkoobchod s hračkami. Na sklade eviduje 10 ks autíčok v predajnej cene 10 euro/ks bez DPH, o ktoré nie je záujem a stoja na sklade už dlhšiu dobu. Pri ich nákupe bola daň odpočítaná v plnej výške. Firma A sa rozhodla, že osobe, ktorá nakúpi uvedené hračky, poskytne pri ich predaji zľavu 50 %. Firma X predala uvedené hračky dňa 2.11.2023. Nakoľko v čase dodania tovaru bola poskytnutá zľava z ceny, základ dane sa zníži o sumu zľavy, t.j. o 50 eur. Firme X vzniká daňová povinnosť dňom predaja predmetného tovaru a má povinnosť v zdaňovacom období november 2023, resp. IV.Q 2023, priznať a odviesť daň zo základu dane 50 eur (zníženého o sumu zľavy).

Základ dane pri dodaní tovaru na iný účel ako podnikanie

Za dodanie tovaru za protihodnotu sa považuje aj také dodanie tovaru, ktoré platiteľ dodá na svoju osobnú spotrebu alebo na osobnú spotrebu svojich zamestnancov, dodá tovar bezodplatne alebo na ďalší účel ako na podnikanie a ak pri kúpe tohto tovaru alebo jeho súčasti alebo vytvorení tohto tovaru alebo jeho súčasti vlastnou činnosťou bola daň úplne alebo čiastočne odpočítaná. Z uvedeného vyplýva, že platiteľ dane má povinnosť priznať a odviesť DPH aj v prípade, ak dodá tovar (použije) pre svoju osobnú spotrebu alebo pre spotrebu vlastných zamestnancov alebo dodá tovar iným osobám bezodplatne na iný účel ako na podnikanie, ak bola pri kúpe tohto tovaru alebo jeho súčasti alebo vytvorení tohto tovaru alebo jeho súčasti vlastnou činnosťou daň čiastočne alebo úplne odpočítaná. Bezodplatným dodaním tovaru na iný účel ako na podnikanie je napr. darovanie počítača materskej škôlke platiteľom.

Bezodplatné dodanie tovaru, osobná spotreba platiteľa, zamestnancov

Základom dane pri dodaní tovaru na osobnú spotrebu, spotrebu zamestnancov alebo pri bezodplatnom dodaní tovaru, ak pri jeho kúpe alebo pri jeho vytvorení vlastnou činnosťou bola daň úplne alebo čiastočne odpočítaná, je cena, za ktorú bol tovar nadobudnutý vrátane nákladov súvisiacich s nadobudnutím, a ak bol tovar vytvorený vlastnou činnosťou, základom dane sú náklady na vytvorenie tovaru vlastnou činnosťou.

Základom dane pri bezodplatnom dodaní tovaru, ktorý je odpisovaným majetkom v zmysle zákona o dani z príjmov, je zostatková cena majetku zistená podľa zákona o dani z príjmov. Ak platiteľ dane dodá tovar, ktorý bol odpisovaným majetkom podľa zákona o dani z príjmov, pričom pri dodaní bol tento tovar odpísaný v plnej výške v zmysle zákona o dani z príjmov (jeho zostatková hodnota je nula), za cenu vyššiu ako nula, potom základom dane v zmysle § 22 ods. 1 zákona o DPH je všetko, čo tvorí protihodnotu, ktorú platiteľ dane prijal alebo má prijať od príjemcu plnenia za dodanie tovaru, znížená o daň.

Súčinnosťou od 1.1.2020 sa doplnilo ustanovenie § 22 ods. 5 zákona o DPH, z ktorého vyplýva, že základom dane pri bezodplatnom dodaní tovaru, ktorý bol nadobudnutý na iný účel ako na ďalší predaj a jeho obstarávacia cena neprevyšuje 1 700 eur a doba použiteľnosti je dlhšia ako 1 rok je základom dane je zostatková cena, ktorá sa vypočíta ako pri majetku, ktorý by bol odpisovaný rovnomerne po dobu štyroch rokov.
Ak platiteľ odpočítal daň pomerne alebo vykonal úpravu odpočítanej dane, zohľadní tieto skutočnosti pri výpočte dane.

Príklady

Príklad č. 1: Platiteľ dane - veľkoobchod s knihami - daruje 30 ks kníh o celkovej hodnote 360 eur pre neziskovú organizáciu. Pri nákupe kníh si platiteľ dane uplatnil odpočítanie dane vo výške 60 eur. Platiteľ je v čase darovania povinný odviesť daň vo výške 60 eur, ktorú si uplatnil pri nákupe predmetných kníh, t.j. zo základu dane 300 eur.

Príklad č. 2: Platiteľ dane daroval škole počítače. Pri kúpe počítačov si platiteľ dane uplatnil odpočítanie dane. V čase darovania mali počítače zostatkovú hodnotu 0 eur. Platiteľ dane nie je povinný odviesť DPH, pretože základ dane je 0 eur.

Príklad č. 3: Fyzická osoba A, platiteľ dane v mesiaci máj 2019 kúpila stavebný pozemok na účely svojho podnikania od podnikateľa, platiteľa dane B v sume 120 000 eur vrátane dane. U platiteľa A bola daň v plnej výške odpočítaná. V mesiaci január 2023 stavebný pozemok dodal svojmu zamestnancovi bezodplatne. Platiteľ A je povinný priznať a odviesť daň v sume 20 000 eur. Stavebný pozemok nie je v zmysle zákona o dani z príjmov odpisovaným majetkom. Základom dane je cena za ktorú bol tovar - pozemok nadobudnutý, t.j. 100 000 eur.

Príklad č. 4: Platiteľ dane daruje v auguste 2023 neziskovej organizácii notebook. Platiteľ dane si pri kúpe notebooku v júni 2022 odpočítal DPH v plnom rozsahu, pretože ho využíval na svoje podnikanie. Obstarávacia cena počítača bola 1 000 eur bez DPH. Ide o majetok, ktorého obstarávacia cena je nižšia ako 1 700 eur a jeho doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok. Počítač nebol kúpený za účelom jeho ďalšieho predaja.
Pri darovaní tovaru v auguste 2023 je platiteľ dane povinný priznať a odviesť daň zo základu dane, ktorým je zostatková cena, ktorá sa určí ako pri majetku, ktorý by bol odpisovaný po dobu štyroch rokov. K bezodplatnému dodaniu tovaru (§ 8 ods. 3 zákona o DPH) teda dochádza v druhom roku odpisovania. Pri rovnomernom odpisovaní je ročný odpis 250 eur (1 000:4 = 250). Platiteľ dane je povinný v zdaňovacom období august 2020 priznať zo zostatkovej ceny 750 eur (1 000 OC – 250 suma odpisu za 1 rok) daň v sume 150 eur (zostatková cena 750 x 20 % sadzba dane). Ak by si platiteľ dane pri kúpe tohto tovaru uplatnil odpočet dane v pomernej výške, túto skutočnosť by pri výpočte dane zohľadnil.

Bezodplatné dodanie služby, osobná spotreba platiteľa, zamestnancov

Základom dane pri dodaní služby na osobnú spotrebu seba alebo svojich zamestnancov, alebo ak je služba dodaná bezodplatne, alebo službu použije na účel iný ako podnikanie, sú v zmysle zákona o DPH náklady na službu. Ak platiteľ odpočítal daň pomerne alebo vykonal úpravu odpočítanej dane, zohľadní tieto skutočnosti pri výpočte dane.

Aj poskytnutie práva užívať hmotný majetok, t.j. hnuteľnú alebo nehnuteľnú vec za protihodnotu sa považuje za poskytnutie služby. Z ustanovení zákona o DPH vyplýva, že aj využitie hmotného majetku, ktorý je vo vlastníctve platiteľa a pri ktorého kúpe alebo vytvorení vlastnou činnosťou bola daň úplne alebo čiastočne odpočítateľná, pre svoju osobnú spotrebu alebo spotrebu vlastných zamestnancov alebo na ďalší iný účel ako na podnikanie platiteľa sa považuje za dodanie služby za protihodnotu. Za dodanie služby za protihodnotu sa považuje aj iné bezodplatné dodanie služby ako užívanie hmotného majetku, ak ide o dodanie služby na osobnú spotrebu platiteľa alebo na spotrebu jeho zamestnancov alebo na ďalší iný účel ako na podnikanie. O bezodplatnom dodaní služby na iný účel ako na podnikanie by mohlo ísť napr. vtedy, ak dopravca, platiteľ dane, vykoná bezodplatne dopravu žiakov, alebo maliar, platiteľ dane bezodplatne vymaľuje triedu, ..atď.

Príklad

Stavebná firma, platiteľ dane opraví strechu na rodinnom dome svojho zamestnanca. Na opravu strechy použije materiál – krytinu a dosky, pracovnú silu svojej firmy, dodá lešenie a zabezpečí dopravu materiálu. Základom dane pri dodaní služby, ktorou je oprava strechy pre osobnú spotrebu svojho zamestnanca, sú všetky skutočne vynaložené náklady súvisiace s vykonanou opravou.

Základ dane pri premiestnení tovaru do iného členského štátu

Základom dane pri premiestnení tovaru, ktorý je vo vlastníctve zdaniteľnej osoby z tuzemska do iného členského štátu na účely jej podnikania je cena, za ktorú bol tovar nadobudnutý vrátane nákladov súvisiacich s nadobudnutím. Ak bol tovar vytvorený vlastnou činnosťou, základom dane sú náklady na vytvorenie tovaru vlastnou činnosťou.

Pre premiestnenie tovaru do iného členského štátu platia rovnaké pravidlá ako pre dodanie tovaru do iného ČŠ so zmenou vlastníctva tovaru (podnikateľ, ktorý premiestňuje tovar do iného ČŠ, zároveň uskutoční intrakomunitárne nadobudnutie tovaru v ČŠ, kde sa preprava tovaru skončila).

Premiestnenie tovaru, ktorý je vo vlastníctve zdaniteľnej osoby z tuzemska do iného členského štátu je v zmysle zákona o DPH oslobodené od dane, ak osoba, ktorá si premiestňuje tovar na účely svojho podnikania, je registrovaná pre daň v tuzemsku a zároveň je identifikovaná pre daň v členskom štáte, do ktorého tovar premiestňuje. Platiteľ dane, ktorý si premiestňuje tovar z tuzemska do iného členského štátu ako dodanie tovaru za protihodnotu na účely svojho podnikania, musí uviesť premiestnenie tohto tovaru aj v daňovom priznaní a aj v súhrnnom výkaze.

Príklad

Slovenský podnikateľ A, platiteľ dane vyrába na Slovensku chladničky (tovar) a zároveň podniká aj v Nemecku, kde je identifikovaný pre daň. V januári 2023 si premiestnil tovar zo SR do Nemecka na účely svojho podnikania. Tovar bol vytvorený vlastnou činnosťou, preto základom dane sú všetky náklady na výrobu uvedených chladničiek. Určenie základu dane je dôležité z dôvodu, v akej výške uvedie do daňového priznania a súhrnného výkazu premiestnenie - dodanie tohto tovaru za protihodnotu do iného ČŠ v tuzemsku a na druhej strane z akého základu dane z nadobudnutia tovaru v inom ČŠ prizná DPH vo výške platnej sadzby dane v tomto ČŠ.

Základ dane pri predaji podniku

Základom dane pri dodaní tovarov a dodaní služieb v rámci predaja podniku alebo časti podniku tvoriacej samostatnú organizačnú zložku sa základ dane určí na základe dohodnutej ceny vzťahujúcej sa na jednotlivý prevádzaný hmotný majetok a nehmotný majetok a jednotlivé iné majetkovo využiteľné hodnoty. Základ dane sa nemôže znížiť o záväzky, ktoré prechádzajú na kupujúceho (§ 22 ods. 7 zákona o DPH).

Ak platiteľ dane predáva podnik alebo časť podniku osobe, ktorá je platiteľom dane alebo sa stáva platiteľom dane podľa § 4 ods. 4 zákona o DPH, potom tento predaj sa nepovažuje za dodanie tovaru alebo dodanie služby v zmysle § 10 zákona o DPH. Osoba, ktorá nadobudne podnik alebo časť podniku od platiteľa dane sa dňom nadobudnutia podniku stáva zo zákona platiteľom dane v zmysle § 4 ods. 4 zákona o DPH. Uvedené  znamená, že predaj podniku alebo časti podniku bude spravidla predaný bez dane. Výnimkou bude prípad, ak platiteľ dane predá podnik alebo časť podniku osobe, ktorá bude výlučne alebo prevažne dodávať tovary a služby, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až 41 zákona o DPH, v tomto prípade platiteľ dane prizná a odvedie daň zo základu dane. Táto výnimka sa nevzťahuje na predaj alebo vloženie podniku alebo časti platiteľom, ktorý výlučne alebo prevažne dodáva tovary alebo služby, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až § 41 zákona o DPH.

Základ dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu

Základ dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu sa určí podľa § 22 ods. 1 – 4 zákona o DPH. Základom dane je všetko, čo tvorí protihodnotu, ktorú dodávateľ prijal alebo má prijať od príjemcu plnenia alebo inej osoby za dodanie tovaru, znížená o daň. Do základu dane sa zahŕňajú iné dane, clá, a poplatky vzťahujúce sa k tovaru a súvisiace náklady (výdavky) ako napr. provízia, náklady na balenie, náklady na prepravu a náklady poistenia požadované dodávateľom od kupujúceho alebo zákazníka. Do základu dane sa nezahŕňajú výdavky platené v mene a na účet kupujúceho alebo zákazníka, ktoré dodávateľ požaduje od kupujúceho. Ak je v čase dodania tovaru poskytnutá zľava z ceny alebo zľava za skoršiu úhradu ceny, základ dane sa zníži o sumu zľavy.

V podstate pri nadobudnutí tovaru, určí základ dane odberateľ - nadobúdateľ na základe faktúry, ktorú vyhotovil dodávateľ identifikovaný pre daň v inom členskom štáte. Ak napr. odberateľ neobdrží faktúru od dodávateľa, základ dane určí podľa zmluvne dohodnutej ceny. V prípade, že platiteľ dane zistí po obdržaní faktúry, že fakturovaná cena sa odlišuje od základu dane stanoveného zo zmluvne dohodnutej ceny, platiteľ dane vykoná opravu priznanej a odvedenej dane buď podaním opravného, resp. dodatočného daňového priznania k príslušnému zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu. Ak by napr. na faktúre od predávajúceho bola uvedená osobitne dohodnutá cena za tovar a osobitne cena za súvisiace náklady s dodaním tovaru, základom dane u nadobúdateľa je dohodnutá cena za tovar, vrátane nákladov súvisiacich s dodaním tovaru.

Príklady

Príklad č. 1: Platiteľ dane nadobúda v tuzemsku tovar od českého podnikateľa identifikovaného pre daň v Českej republike. V zmysle dohodnutých zmluvných podmienok, prepravu tovaru zabezpečuje český podnikateľ. Český podnikateľ faktúru za tovar vyhotovil v deň začatia prepravy dňa 15.8.2023 v celkovej sume 51 000 eur bez dane, z toho za tovar suma 50 000 eur a doprava 1 000 eur. Pre účely určenia základu dane platiteľ dane, nadobúdateľ v tomto prípade zahŕňa aj náklady na prepravu tovaru. Daňová povinnosť z nadobudnutia tovaru v tuzemsku vznikne platiteľovi zo základu dane zisteného zo sumy 51 000 eur.

Príklad č. 2: Nemecký podnikateľ, identifikovaný pre daň v Nemecku si premiestnil tovar na účely svojho podnikania do svojej prevádzkarne zriadenej v tuzemsku. Nemecký podnikateľ predmetný tovar v rámci svojho podnikania kúpil od nemeckého výrobcu. Nemecký podnikateľ je v tuzemsku registrovaný za platiteľa dane. Platiteľ dane musí v tuzemsku pri nadobudnutí tovaru platiť daň z nadobudnutia tohto tovaru. Základom dane je cena, za ktorú bol tovar v Nemecku nadobudnutý vrátane nákladov súvisiacich s nadobudnutím.

Základ dane pri dovoze tovaru

Pri dovoze tovaru sa pri určení základu dane vychádza podľa § 24 zákona o DPH z colnej hodnoty tovaru. Do základu dane sa musí za výhradnej podmienky, že nie sú zahrnuté do colnej hodnoty, zahrnúť aj:

 • clá, dane (napr. spotrebná daň) a iné platby splatné v zahraničí a splatné pri dovoze tovaru okrem dane, ktorá sa má vymerať,
 • súvisiace náklady (výdavky), ako napríklad provízia, náklady na balenie, náklady na prepravu a náklady poistenia vzniknuté do prvého miesta určenia v tuzemsku (medzi súvisiace náklady je možné zahrnúť aj položky, ktoré sa v zmysle colných predpisov nepripočítali k colnej hodnote).

Základom dane pri späť dovážanom tovare prepustenom do colného režimu voľný obeh z colného režimu pasívny zušľachťovací styk je:

 1. hodnota spracovateľských operácií vykonaných v treťom štáte,
 2. dane, clá a iné platby splatné v zahraničí a splatné pri dovoze tovaru okrem dane, ktorá sa má vymerať,
 3. súvisiace náklady (výdavky), ako napríklad provízia, náklady na balenie, prepravu alebo náklady poistenia vzniknuté do prvého miesta určenia v tuzemsku (tie náklady, ktoré neboli zahrnuté do hodnoty spracovateľských operácií v zmysle colných predpisov).

Hodnota spracovateľských operácií vykonaných v treťom štáte pri späť dovážanom tovare prepustenom do colného režimu voľný obeh z colného režimu pasívny zušľachťovací styk sa nezahrnie do základu dane pri dovoze tovaru, ak sú tieto spracovateľské operácie službami s miestom dodania v tuzemsku podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH.

Oprava základu dane

Pri dodaní tovaru alebo služby

Opravu základu dane pri dodaní tovaru alebo služby v tuzemsku (keď je povinnosť platiť daň v tuzemsku) upravuje § 25 ods. 1 – 3 a ods. 6 zákona o DPH. Základ dane pri dodaní tovaru alebo služby a pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu sa opraví, ak dôjde k:

 1. úplnému alebo čiastočnému zrušeniu dodávky tovaru alebo služby, alebo ak dôjde k úplnému alebo čiastočnému vráteniu dodávky tovaru,
 2. zníženiu ceny tovaru alebo služby po vzniku daňovej povinnosti. Ide napr. o poskytnutie rôznych zliav, bonusov, množstevných rabatov poskytnutých po vzniku daňovej povinnosti v závislosti od splnenia dohodnutých zmluvných podmienok medzi predávajúcim a kupujúcim,
 3. zvýšeniu ceny tovaru alebo služby.

Rozdiel medzi pôvodným základom dane a pôvodne priznanou daňou a opraveným základom dane a opravenou daňou sa vykazuje v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom bol vyhotovený doklad o oprave základu dane. To zn., že oprava základu dane sa neuvádza v dodatočnom daňovom priznaní. Uvedené platí, pre prípady, keď je povinný platiť daň dodávateľ. V prípadoch, keď je povinný platiť daň príjemca tovaru alebo služby sa oprava uvedie v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom nadobúdateľ tovaru alebo príjemca služby obdržal doklad o oprave základu dane. Ak sa pri oprave základu  dane nevyhotovuje doklad o oprave základu dane, uvedie sa rozdiel medzi pôvodným základom dane a opraveným základom dane a rozdiel medzi pôvodnou daňou a opravenou daňou v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom nastala skutočnosť, ktorá má za následok opravu základu dane.

Ak platiteľ dane, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu uplatňovania dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby (§ 68d zákona o DPH) znižuje následne po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť, základ dane a daň podľa § 25 ods.1 zákona o DPH, platiteľ dane zníženie základu dane vykoná v zdaňovacom období, v ktorom vrátil svojmu odberateľovi platbu, resp. časť platby za dodanie tovaru alebo služby (§ 68d ods. 8 zákona o DPH). Ak sa opravou základu dane zvýši základ dane, platiteľ dane, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu, uvedie opravu základu dane a dane v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom prijal platbu, a to v rozsahu prijatej platby. Platiteľ dane, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu má právo opraviť pôvodne odpočítanú daň pri zvýšení základu dane v tom zdaňovacom období, v ktorom zaplatil dodávateľovi a vo výške zodpovedajúcej sume, ktorú zaplatil (§ 68d ods. 9 zákona o DPH).

Kto nemusí opraviť základ dane

Ak nastanú vyššie uvedené skutočnosti, dodávateľ je povinný opraviť pôvodný základ dane a pôvodne uvedenú daň s výnimkou podľa § 25 ods. 6 zákona o DPH podľa ktorej platiteľ dane nemusí opraviť základ dane a daň, ak zníži cenu tovaru alebo služby po vzniku daňovej povinnosti voči inému platiteľovi dane za predpokladu, že na takom postupe sa obidve strany (dodávateľ a odberateľ) písomne dohodli. Platiteľ dane môže dohodu uzatvoriť len vtedy, ak odberateľ je platiteľ dane podľa zákona o DPH (registrovaný v SR podľa § 4, § 4b, § 5).

Príklady

Príklad č. 1: Platiteľ dane na základe kúpnej zmluvy dodal v januári 2023 tovar v hodnote 10 000 eur + 2 000 eur DPH. Odberateľ za tovar zaplatil v januári 2023 čiastku 12 000 eur. Tovar nevyhovuje dohodnutým kvalitatívnym podmienkam, a preto odberateľ tovar vrátil vo februári 2023 dodávateľovi.

Platiteľ dane – dodávateľ – vyhotoví doklad, v ktorom opraví pôvodný základ dane. Opravu uvedie v daňovom priznaní a v kontrolnom výkaze za to zdaňovacie obdobie, kedy vyhotovil doklad o oprave základu dane. Odberateľ musí odpočet dane vrátiť podľa § 53 zákona o DPH.

Príklad č. 2: Dodávateľ, platiteľ dane v mesiaci január 2023 opravil zákazníkovi (slovenskému platiteľovi dane) automobil v celkovej sume 1 200 eur, z toho DPH v čiastke 200 eur. Dodávateľ dňa 3.2.2023 vyhotovil pre odberateľa za dodanie služby (oprava automobilu) faktúru na celkovú sumu 1 200 eur. Odberateľ reklamoval, že na opravu automobilu nebola použitá taká súčiastka (tovar), ktorá bola vyfakturovaná a žiadal o zníženie ceny poskytnutej služby. Dodávateľ pri znížení ceny plnenia po vzniku daňovej povinnosti vykoná opravu základu dane v zmysle § 25 ods. 1 písm. b) zákona o DPH. Dodávateľ v mesiaci apríl 2023 vyhotovil faktúru, ktorou opravil základ dane a výšku dane, t.j. znížil celkovú cenu poskytovaných služieb na základe uznanej reklamácie zo sumy 1 200 eur na sumu 1 130 eur. Opravu základu dane uviedol v riadku 24 a 25 daňového priznania a v časti C.1. kontrolného výkazu.

Pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu

Ak si nadobúdateľ tovaru v tuzemsku z iného členského štátu – platiteľ dane, odpočítal daň na vstupe a neskôr obdrží doklad o oprave základu dane od dodávateľa z iného členského štátu identifikovaného pre daň v inom členskom štáte, je povinný v zmysle § 53 ods. 1 zákona o DPH opraviť odpočítanú daň v tom zdaňovacom období, v ktorom platiteľ dostal doklad o oprave základu dane. Ak platiteľ dane doklad o oprave základu dane nedostane do 30 dní odo dňa, keď nastala skutočnosť podľa § 25 ods. 1 zákona o DPH, ktorá má za následok zníženie základu dane, opraví odpočítanú daň v zdaňovacom období, v ktorom uplynulo 30 dní odo dňa, keď nastala skutočnosť podľa § 25 ods. 1 zákona o DPH. Ak sa povinnosť opraviť odpočítanú daň viaže na  nadobudnutie tovaru z iného členského štátu, prípadne dodanie tovaru alebo služby, ak osobou povinnou platiť daň je odberateľ tovaru alebo služby, spolu so základom dane opraví aj daň podľa § 25 zákona o DPH.

Príklad

Príklad č. 1: Platiteľ dane nadobudol tovar z Rakúska 20.2.2023 za cenu 40 000 eur. Slovenský podnikateľ uplatnil k cene slovenskú DPH (samozdanenie) vo výške 8 000 eur a zdaniteľný obchod uviedol do daňového priznania za zdaňovacie obdobie február 2023 (daňová povinnosť vznikla nadobúdateľovi dňom vyhotovenia faktúry, ktorý bol totožný s dňom nadobudnutia tovaru), príp. I.Q 2023. Platiteľ si zároveň uplatní odpočítanie dane v rámci toho istého zdaňovacieho obdobia. Vzhľadom k tomu, že tovar bol čiastočne poškodený, odberateľ požadoval zľavu vo výške 55 % z celkovej ceny. Rakúsky dodávateľ vyhotovil doklad o znížení ceny a odberateľ tento doklad obdržal v apríli 2023. Slovenský podnikateľ (platiteľ dane) uvedie opravu základu dane a taktiež opravu odpočítanej dane za zdaňovacie obdobie apríl 2023, príp. II.Q 2023 v daňovom priznaní k DPH v riadku 24, 25 a 28  a v kontrolnom výkaze v časti C.2.

Príklad č. 2: Podnikateľ z Nemecka registrovaný na DPH v Nemecku dodal dňa 29.3.2023 tovar tuzemskému odberateľovi. Tovar bol do tuzemska prepravený 29.3.2023 a faktúru, ktorá bola vystavená 29.3.2023, odberateľ obdržal spolu s dodávkou tovaru 29.3.2023. Hodnota dodávky bola vo výške 10 000 eur. Na faktúre bolo uvedené, ak bude úhrada faktúry do 20 dní, poskytne sa skonto 1 % z fakturovanej ceny. Nemecký dodávateľ žiadnu opravnú faktúru už vyhotovovať nebude. Tuzemský odberateľ – platiteľ dane – priznal daň vo výške 2 000 eur za zdaňovacie obdobie marec 2023 a zároveň si uplatnil odpočítanie dane vo výške 2 000 eur. Faktúru uhradil 9.4.2023, čím naplnil podmienky skonta, t.j. čiastka 10 000 eur sa znížila o 1 %, t.j. na čiastku 9 900 eur, z čoho daň je vo výške 1 980 eur.

Keďže 9.4.2023 nastala skutočnosť, na základe ktorej dochádza k zníženiu základu dane a dane (o 100 eur sa zníži základ dane a DPH sa zníži o 20 eur), pričom nemecký dodávateľ nebude vyhotovovať ďalší doklad o oprave základu dane, tuzemský odberateľ má povinnosť opraviť základ dane za zdaňovacie obdobie máj 2023, príp. II.Q 2023, nakoľko lehota 30 dní uplynie dňom 9.5.2023.

Pri dovoze tovaru

V prípade, že pri dovoze tovaru po vymeraní cla a dane nastanú prípady, ktoré zakladajú právo na vrátenie alebo odpustenie cla, colný orgán vráti alebo odpustí daň na základe podania žiadosti žiadateľa s výnimkou prípadu, ak žiadateľ môže odpočítať daň z dovezeného tovaru v plnom rozsahu.

Oprava základu dane pri nezaplatení protihodnoty

S účinnosťou od 1. januára 2021 sa zaviedla možnosť opravy základu dane v prípade dodania tovaru alebo služby, ak platiteľovi dane uskutočňujúcemu tieto dodania nebolo úplne alebo čiastočne zaplatené zo strany odberateľa a jeho pohľadávka sa stala nevymožiteľnou. Oprava základu dane podľa § 25a zákona o DPH sa vzťahuje na odplatné dodania tovarov alebo služieb s miestom dodania v tuzemsku, v cene ktorých bola platiteľom dane uplatnená daň podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH.

Ustanovenie § 25a ods. 2 zákona o DPH vymedzuje kedy a v akom rozsahu sa na účely zákona o DPH pohľadávka stáva nevymožiteľnou. Na účely opravy základu dane platiteľ musí zohľadniť akúkoľvek platbu od dlžníka alebo inej osoby za dodaný tovar alebo službu, ak ju platiteľ dane príjme po vzniku nevymožiteľnej pohľadávky.

Obdobie na opravu základu dane začne plynúť platiteľovi dane posledným dňom lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom bol tovar alebo služba dodaná a skončí uplynutím troch rokov od tohto dňa. V § 25a ods. 5 sú uvedené prípady kedy sa prerušuje plynutie uvedenej lehoty z dôvodu, aby oprava základu dane nebola znemožnená márnym uplynutím lehoty ešte predtým ako sa pohľadávka platiteľa dane stane nevymožiteľnou.

Platiteľ dane opravujúci základ dane je súčasne v zákonom stanovenej lehote povinný vyhotoviť opravný doklad voči zdaniteľnej osobe a to  najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nesledujúceho po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom vykonal opravu základu dane.

Bližšie informácie k predmetnej problematike sú dostupné v nižšie uvedenom metodickom pokyne.

Príklad

Platiteľ dane dodal občanovi službu (opravu auta) dňa 14.1.2023 a vyhotovil mu faktúru vo výške 120 eur vrátane DPH a so splatnosťou 31.1.2023. Občan dlžnú sumu neuhradil a bol platiteľom dane opakovane vyzývaný na úhradu tejto sumy. Platiteľ dane vie túto skutočnosť aj preukázať, pretože disponuje aj potvrdením o doručení a prevzatí výzvy na zaplatenie. 150 dní od splatnosti pohľadávky uplynie 1.7.2023. Platiteľ dane môže uplatniť opravu základu dane podľa § 25a zákona o DPH v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie júl 2023 (resp. III. štvrťrok 2023).

Mohlo by Vás zaujímať