Preskočiť na hlavný obsah

Zrušenie registrácie pre DPH

Zákon o DPH upravuje zrušenie registrácie pre daň v § 81, § 81a a § 82 zákona o DPH.

Zrušenie registrácie platiteľa dane znamená, že právnická osoba alebo fyzická osoba odo dňa určeného daňovým úradom prestáva byť platiteľom dane z pridanej hodnoty.

Informácie v tomto článku Vám poskytujeme v nasledujúcej štruktúre:

Zrušenie registrácie platiteľa registrovaného podľa § 4 zákona o DPH

Kto môže požiadať o zrušenie registrácie pre daň

Platiteľ dane registrovaný pre daň podľa § 4 zákona o DPH môže podať žiadosť o zrušenie registrácie podľa § 81 ods. 1 zákona o DPH:

 • a to najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa, keď sa stal platiteľom, ak jeho obrat nedosiahol za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov sumu 49 790 eur,
 • ak dosiahol za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat 49 790 eur výlučne z dodaní tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 37 až 39, a odôvodnene predpokladá, že bude v tuzemsku uskutočňovať výlučne dodania tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až 42.

Ak platiteľ dane nesplní vyššie uvedené podmienky, daňový úrad mu registráciu pre DPH nezruší. Platiteľ dane žiadosť o zrušenie registrácie nájde na stránke www.financnasprava.sk.

Príklady

Príklad č. 1: Fyzická osoba je registrovaná za platiteľa dane podľa § 4 zákona o DPH od 1.5.2022. Platiteľ dane podal dňa 1.2.2023 žiadosť o zrušenie registrácie z dôvodu, že jeho obrat zo živnosti je 10 000 eur. Zároveň v žiadosti uvádza, že ani v budúcnosti nepredpokladá vyšší obrat zo živnosti.

Riešenie: Platiteľ dane registrovaný podľa § 4 zákona o DPH má právo požiadať o zrušenie registrácie platiteľa dane, ak spĺňa podmienky ustanovené zákonom. Žiadosť môže byť podaná až po uplynutí jedného roka odo dňa, keď sa stal platiteľom dane a obrat platiteľa dane nesmie dosiahnuť za najbližších uplynulých dvanásť po sebe idúcich kalendárnych mesiacov sumu 49 790 eur. Daňový úrad nezruší registráciu pre daň z dôvodu, že nie je splnená jedna z podmienok stanovených v § 81 ods. 1 zákona o DPH. Žiadosť o zrušenie registrácie pre daň bola podaná platiteľom dane pred uplynutím jedného roka odo dňa, keď sa stal platiteľom dane.

Príklad č. 2: Platiteľ dane je registrovaný pre DPH podľa § 4 zákona o DPH od 01.06.2022 z titulu dosiahnutia obratu z činnosti prenájmu nehnuteľnosti. Tento platiteľ DPH žiadnu inú činnosť nevykonáva. Prenájom nehnuteľnosti fakturuje nájomcovi s oslobodením od dane podľa § 38 ods. 3 zákona o DPH. Môže požiadať o zrušenie registrácie pre DPH?

Riešenie: Áno. V danom prípade, ak zdaniteľná osoba dosahuje obrat výlučne len z činnosti oslobodenej od dane podľa § 38 zákona o DPH, môže podať žiadosť o zrušenie registrácie DPH.

Kto musí požiadať o zrušenie registrácie

Povinnosť podať žiadosť o zrušenie registrácie podľa § 81 ods. 2 zákona o DPH má platiteľ dane, keď prestane vykonávať podnikanie podľa § 3 ods. 2 zákona o DPH. Daňový úrad zruší registráciu platiteľa až po preverení splnenia podmienok ustanovených v § 81 ods. 2 zákona o DPH.

Príklad

SZČO - platiteľ DPH pozastavil živnosť od januára do novembra 2023. Má povinnosť podať žiadosť o zrušenie registrácie?

Riešenie: V čase pozastavenia živnostenského oprávnenia daňový subjekt nie je oprávnený vykonávať živnosť. Ak platiteľ DPH podniká len na základe živnostenského oprávnenia, tak počas doby pozastavenia prevádzkovania živnosti nevykonáva podnikateľskú činnosť v zmysle § 3 zákona o DPH. Ak platiteľ dane prestal vykonávať činnosť v tuzemsku, má povinnosť požiadať o zrušenie registrácie pre daň podľa § 81 ods. 2 zákona o DPH. Ak si túto povinnosť nesplnil, daňový úrad by mal zrušiť registráciu pre daň podľa § 81 ods. 3 písm. b) zákona o DPH. Rozhodujúcou skutočnosťou pre zrušenie registrácie platiteľa DPH, ktorý pozastavil prevádzkovanie živnosti je, či na účely zákona o DPH je zdaniteľnou osobou alebo nie, či okrem činnosti, ktorú vykonával na základe živnostenského oprávnenia vykonáva aj inú činnosť, ktorá sa na účely zákona o DPH považuje za podnikanie, resp. či sa počas pozastavenia prevádzkovania živnosti pripravuje na výkon inej činnosti.

Kto má oznamovaciu povinnosť

Oznamovaciu povinnosť podľa § 81 ods. 2 zákona o DPH majú právnické osoby, ktoré sa zrušujú bez likvidácie. Povinnosť oznámiť túto skutočnosť daňovému úradu majú pred svojím zánikom. Zákon o DPH neupravuje spôsob podania oznámenia o tom, že sa právnická osoba ruší bez likvidácie pre daň, platiteľ dane môže postupovať podľa § 13 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom z oznámenia musí byť zrejmé, kto ho podáva, v akej veci a dôvody podania.

Príklad

Právnická osoba, platiteľ dane bola zrušená podľa § 68 ods. 3 písm. d) Obchodného zákonníka z dôvodu, že bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku. Spoločnosť zaniká dňom výmazu z obchodného registra. Je právnická osoba povinná túto skutočnosť oznámiť daňovému úradu?

Riešenie: Právnická osoba, ktorá sa zrušuje bez likvidácie (v danom prípade sa likvidácia nevyžaduje), je túto skutočnosť povinná oznámiť miestne príslušnému daňovému úradu pred svojim zánikom. Daňový úrad nevydá rozhodnutie o zrušení registrácie. Právnická osoba prestáva byť platiteľom dane zo zákona dňom jej zániku.

Postup pri zrušení registrácie

Zrušenie registrácie na základe žiadosti platiteľa

Podľa § 81 ods. 3 zákona o DPH daňový úrad môže zrušiť registráciu pre daň na základe žiadosti platiteľa dane, ak zistí, že sú splnené podmienky na zrušenie registrácie.

Príklad

Platiteľ dane uskutočňoval zdaniteľné obchody, ale za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol obrat nižší ako 49 790 eur. Môže platiteľ požiadať o zrušenie registrácie ?

Riešenie: Podľa § 81 ods. 1 zákona o DPH platiteľ registrovaný podľa § 4 zákona o DPH môže požiadať o zrušenie registrácie pre daň najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa, keď sa stal platiteľom, ak jeho obrat nedosiahol za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov sumu 49 790 eur. Daňový úrad zruší registráciu pre daň na základe žiadosti platiteľa, ak zistí, že sú splnené podmienky na zrušenie registrácie podľa § 81 ods. 3 písm. a) zákona o DPH. Podľa § 81 ods. 4 zákona o DPH daňový úrad pri zrušení registrácie pre daň platiteľovi dane vydá rozhodnutie o zrušení registrácie pre daň, v ktorom určí deň, uplynutím ktorého prestáva byť platiteľom dane. Proti rozhodnutiu o zrušení registrácie pre daň nie je možné podať odvolanie. Uplynutím dňa, kedy právnická osoba alebo fyzická osoba prestáva byť platiteľom zaniká platnosť identifikačného čísla pre daň.

Zrušenie registrácie, ak nie sú dôvody na registráciu

Podľa § 81 ods. 3 písm. b) zákona o DPH, daňový úrad môže zrušiť registráciu pre daň, ak nie sú dôvody na registráciu, a to ak platiteľ

 • nevykonáva alebo prestal vykonávať podnikanie podľa § 3 zákona o DPH alebo
 • opakovane v kalendárnom roku nesplní povinnosť podať daňové priznanie, alebo kontrolný výkaz,
 • opakovane v kalendárnom roku nezaplatí vlastnú daňovú povinnosť,
 • opakovane nie je zastihnuteľný na adrese sídla, miesta podnikania a ani na adrese prevádzkarne alebo
 • opakovane porušuje povinnosti pri daňovej kontrole.

Opakovane znamená, ak platiteľ dvakrát a viac nesplní niektorú z hore uvedených povinností.

Príklad

Právnická osoba, platiteľ dane, so správcom dane nekomunikuje, na výzvy správcu dane nereaguje, daňové priznanie podáva nepravidelne - napr. za mesačné zdaňovacie obdobia november 2022 – február 2023 vôbec nepodala daňové priznanie a z podaných daňových priznaní vyplýva, že vykazuje ekonomickú činnosť. Správca dane zistil, že konateľ spoločnosti sa na adrese, ktorá je totožná s adresou sídla spoločnosti nezdržiava. Môže správca dane zrušiť registráciu pre daň?

Riešenie: Ak správca dane po vyčerpaní a využití zákonných možností nezistil skutočnosti, ktoré by preukazovali vykonávanie reálnej ekonomickej činnosti daňovým subjektom, ktorú subjekt formálne deklaruje podanými daňovými priznaniami, daňový úrad zruší registráciu z úradnej moci. Podľa § 81 ods. 4 zákona o DPH daňový úrad pri zrušení registrácie pre daň právnickej osobe (platiteľovi) vydá rozhodnutie o zrušení registrácie pre daň, v ktorom určí deň, uplynutím ktorého prestáva byť platiteľom dane. Proti rozhodnutiu o zrušení registrácie pre daň nie je možné podať odvolanie. Právnická osoba prestáva byť platiteľom a zaniká platnosť  jeho identifikačného čísla pre daň.

Výpočet daňovej povinnosti pri zrušení registrácie pre daň

V daňovom priznaní za posledné zdaňovacie obdobie je platiteľ dane povinný podľa § 81 ods. 5 zákona o DPH zdaniť majetok, pri ktorého obstaraní alebo vytvorení odpočítal daň. S účinnosťou od 1.1.2020 výšku odvodu dane vypočíta platiteľ dane, ktorý je účtovnou jednotkou, ale aj platiteľ dane, ktorý nie je účtovnou jednotkou zo základu dane podľa § 22 ods. 5 zákona o DPH, a to:

 • pri tovare, ktorý je podľa § 22 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o DzP") odpisovaným majetkom, zo zostatkovej ceny zistenej podľa § 25 zákona o DzP. Daň sa vypočíta ku dňu skončenia posledného zdaňovacieho obdobia, t. j. ku dňu, ktorým prestal byť platiteľom dane.
 • pri tovare nadobudnutom na iný účel ako na ďalší predaj, ktorého obstarávacia cena je nižšia ako 1 700 eur vrátane a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok, zo zostatkovej ceny, ktorá sa určí ako pri majetku, ktorý by bol odpisovaný rovnomerne po dobu štyroch rokov. Daň sa vypočíta ku dňu skončenia posledného zdaňovacieho obdobia, t. j. ku dňu, ktorým prestal byť platiteľom dane.
 • pri zásobách z ceny, za ktorú bol tovar nadobudnutý vrátane nákladov súvisiacich s nadobudnutím; ak bol tovar vytvorený vlastnou činnosťou, z nákladov na vytvorenie tovaru vlastnou činnosťou. Daň sa vypočíta ku dňu skončenia posledného zdaňovacieho obdobia, t. j. ku dňu , ktorým prestal byť platiteľom dane.

Ak platiteľ dane pri výpočte odpočítavanej dane postupoval podľa § 50 zákona o DPH, to znamená, že vstupnú daň krátil koeficientom, použije koeficient aj pri výpočte odvodu dane.

Platiteľovi vzniká daňová povinnosť najviac do výšky odpočítanej dane.

Pri výpočte odvodu dane sa použije sadzba dane platná v čase vzniku daňovej povinnosti, t.j. v poslednom zdaňovacom období.

Upozornenie

Daňová povinnosť pri zrušení registrácie nevzniká pri zániku platiteľa dane bez likvidácie, keď právny nástupca je platiteľom dane alebo sa stáva platiteľom dane podľa § 4 ods. 4 zákona o DPH alebo podľa § 5 ods. 3 zákona o DPH (§ 81 ods. 7 zákona o DPH).

Príklady

Príklad č. 1: Pri zrušení registrácie v poslednom zdaňovacom období vzniká platiteľovi povinnosť odviesť daň zo zostatkovej ceny odpisovaného majetku. V účtovníctve spoločnosť vedie odpisy účtovné, ktoré nie sú zhodné s daňovými, nakoľko jeden rok spoločnosť neuplatnila daňové odpisy, takže daňová zostatková cena je vyššia ako účtovná zostatková cena. Z ktorej zostatkovej ceny je potrebné odviesť DPH?

Riešenie: Podľa § 81 ods. 5 zákona o DPH platiteľovi DPH vzniká v poslednom zdaňovacom období daňová povinnosť vzťahujúca sa na majetok, pri ktorého nadobudnutí alebo vytvorení vlastnou činnosťou bola daň úplne alebo čiastočne odpočítaná, pričom daň sa v nadväznosti na § 22 ods. 5 zákona o DPH vypočíta zo zostatkovej ceny majetku zistenej podľa § 25 zákona o DzP, t.j. z daňovej zostatkovej ceny ku dňu skončenia posledného zdaňovacieho obdobia.

Príklad č. 2: Spoločnosť sa pred dvomi rokmi stala platiteľom DPH. V tom istom roku nakúpila dlhodobý hmotný majetok z EU. Prešli dva roky a spoločnosť nedosahuje požadovaný obrat, a preto by chcela zrušiť registráciu platiteľa DPH. Je spoločnosť povinná uplatniť daň z majetku, ktorý nakúpila v EU a uplatnila na tento majetok samozdanenie? Ako bude spoločnosť postupovať, ak tento majetok predá?

Riešenie: Platiteľ DPH registrovaný podľa § 4 zákona o DPH môže požiadať o zrušenie registrácie pre daň najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa, keď sa stal platiteľom, ak jeho obrat nedosiahol za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov sumu 49 790 eur. V poslednom zdaňovacom období vzniká platiteľovi podľa § 81 ods. 5 zákona o DPH daňová povinnosť vzťahujúca sa na majetok, pri ktorého nadobudnutí alebo vytvorení vlastnou činnosťou bola daň úplne alebo čiastočne odpočítaná, a na majetok, ktorý nadobudol bez dane. Daň sa v nadväznosti na § 22 ods. 5 zákona o DPH vypočíta zo zostatkovej ceny majetku zistenej podľa § 25 zákona o DzP, ku dňu skončenia posledného zdaňovacieho obdobia. V prípade, ak platiteľ predá majetok pred uplynutím posledného zdaňovacieho obdobia, uplatní daň pri predaji zo základu dane určeného podľa § 22 zákona o DPH. Ak zdaniteľná osoba predá majetok po zrušení registrácie platiteľa DPH, majetok predá v postavení neplatiteľa DPH a pri jeho predaji neuplatní daň z pridanej hodnoty.

Príklad č. 3: Platiteľ DPH ukončuje podnikanie, na základe čoho ruší registráciu pre DPH. Má povinnosť odviesť daň z nadobudnutých zásob, ktoré mu zostali na sklade pri zrušení registrácie pre DPH?

Riešenie: Platiteľovi DPH vzniká v poslednom zdaňovacom období daňová povinnosť vzťahujúca sa zásoby, z ktorých si pri kúpe uplatnil odpočítanie DPH. Daňová povinnosť pri zrušení registrácie sa vypočíta zo základu dane podľa § 22 ods. 5 zákona o DPH, t.j. pri zásobách z ceny, za ktorú bol tovar nadobudnutý vrátane nákladov súvisiacich s nadobudnutím. Daň sa vypočíta ku dňu skončenia posledného zdaňovacieho obdobia, t. j. ku dňu, ktorým prestal byť platiteľom dane.

Vrátenie odpočítanej dane

Podľa § 81 ods. 9 zákona o DPH, ak osoba, ktorá prestala byť platiteľom dane, dostane dobropis, ktorý vystavil dodávateľ, platiteľ dane, ktorým opraví základ dane alebo výšku dane pri tovare alebo službe dodanej v čase, keď odberateľ bol platiteľom dane, je odberateľ povinný vrátiť daňovému úradu odpočítanú daň alebo jej pomernú časť viažucu sa na vykonanú opravu základu dane. Odberateľ vráti odpočítanú daň alebo jej pomernú časť do 10 dní odo dňa vyhotovenia faktúry (dobropisu, uhradením sumy dane na účet daňového úradu bez podania daňového priznania) alebo odo dňa prijatia opravného dokladu podľa § 25a ods. 7 písm. a) zákona o DPH. Ak táto osoba neprijala opravný doklad do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom jej bol odoslaný, má sa za to, že tento doklad prijala v posledný deň tohto nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Povinnosť vrátenia dane sa nevzťahuje na prípad, ak sa oprava týka majetku, z ktorého bola odvedená daň v daňovom priznaní podanom za posledné zdaňovacie obdobie (§ 81 ods. 5 zákona o DPH).

V poslednom zdaňovacom období vzniká platiteľovi dane povinnosť vrátiť odpočítanú daň z platby podľa § 19 ods. 4 zákona o DPH, ak ku dňu skončenia posledného zdaňovacieho obdobia tovar nebol dodaný alebo služba nebola dodaná. Túto povinnosť nemá platiteľ dane pri zániku bez likvidácie, ak právny nástupca je platiteľom dane alebo sa stáva platiteľom dane podľa § 4 ods. 4 zákona o DPH (§ 81 ods. 8 zákona o DPH).

Podrobné informácie k zrušeniu registrácie pre daň podľa § 81 zákona o DPH nájdete v Metodickom pokyne k postupu pri zrušení registrácie pre daň podľa § 81 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktorý sa nachádza na portáli Finančnej správy SR v časti Daňoví a colní špecialisti/Dane/Metodické pokyny/Nepriame dane.

Zrušenie registrácie pre daň osobe registrovanej podľa § 7 alebo § 7a zákona o DPH

Osoby registrované pre daň podľa § 7 zákona o DPH môžu požiadať o zrušenie registrácie pre daň podľa § 82 ods. 1 zákona o DPH, ak spĺňajú súčasne nasledujúce  podmienky:

 • v bežnom kalendárnom roku celková hodnota tovaru bez dane nadobudnutého v tuzemsku z iného členského štátu nedosiahne 14 000 eur, 
 • v predchádzajúcom kalendárnom roku celková hodnota tovaru bez dane nadobudnutého v tuzemsku z iného členského štátu nedosiahla 14 000 eur.

Daňový úrad zruší registráciu pre daň na základe žiadosti osoby. Zrušením registrácie pre daň zaniká platnosť identifikačného čísla pre daň. Ak právnická osoba alebo fyzická osoba uplatňuje osobitnú úpravu podľa § 68b zákona o DPH, platnosť identifikačného čísla pre daň na účely uplatňovania tejto osobitnej úpravy nezaniká.

Príklad

Zdaniteľná osoba bola zaregistrovaná pre daň ako nadobúdateľ tovaru z Maďarska od 1.2.2022 podľa § 7 zákona o DPH. V roku 2022 zdaniteľná osoba nadobudla z Maďarska tovar bez dane v hodnote 9 000 eur. V roku 2023 zdaniteľná osoba nadobudla z Maďarska tovar bez dane v hodnote 4 000 eur. Môže zdaniteľná osoba podať žiadosť o zrušenie registrácie?

Riešenie: Podľa § 82 zákona o DPH osoba registrovaná ako nadobúdateľ tovaru z iného členského štátu, môže požiadať o zrušenie registrácie, ak v bežnom kalendárnom roku celková hodnota tovaru bez dane nadobudnutého v tuzemsku z iného členského štátu nedosiahne 14 000 eur a súčasne v predchádzajúcom kalendárnom roku celková hodnota tovaru bez dane nadobudnutého v tuzemsku z iného členského štátu nedosiahla 14 000 eur. Daňový úrad zruší osobe registráciu podľa § 7 zákona o DPH, ak zistí splnenie zákonom stanovených podmienok.

Osoba registrovaná podľa § 7 alebo 7a zákona o DPH je podľa § 82 ods. 2 zákona o DPH povinná požiadať o zrušenie registrácie pre daň, keď končí v tuzemsku podnikanie.

Príklad

Fyzická osoba je od 9.9.2018 registrovaná podľa § 7a zákona o DPH. Od januára 2023 nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť a dňa 1.2.2023 podala žiadosť o zrušenie registrácie z dôvodu ukončenia činnosti. Môže daňový úrad vyhovieť žiadosti a zrušiť registráciu?

Riešenie: Ak daňový úrad po preverení skutočností zistí, že nie sú dôvody na registráciu pre daň podľa § 7a zákona o DPH (neprijíma služby, resp. nedodáva služby z/do iného členského štátu, pri ktorých sa miesto dodania určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH a osobou povinnou platiť daň je prijímateľ služby), žiadosti o zrušenie registrácie pre daň vyhovie.

Podľa § 82 ods. 3 zákona o DPH daňový úrad zruší registráciu pre daň:

 • na žiadosť osoby registrovanej podľa § 7 alebo 7a zákona o DPH, ak zistí, že sú splnené podmienky na zrušenie registrácie na daň,
 • z úradnej moci, ak osoba registrovaná podľa § 7 alebo § 7a zákona o DPH nesplnila povinnosť podať žiadosť o zrušenie registrácie pre daň,
 • z úradnej moci, ak sa osoba registrovaná podľa § 7 alebo 7a zákona o DPH stala platiteľom ku dňu, keď sa stala platiteľom. Daňový úrad rozhodnutie o zrušení registrácie nevydáva.

Zrušením registrácie zaniká platnosť identifikačného čísla pre daň. 

Pri zrušení registrácie osoby registrovanej podľa § 7 alebo 7a zákona o DPH na základe žiadosti alebo z úradnej moci (keď osoba registrovaná podľa § 7 alebo § 7a nesplnila povinnosť podať žiadosť o zrušenie registrácie pre daň), ak sú splnené podmienky pre zrušenie registrácie pre daň, daňový úrad vydáva rozhodnutie. Proti rozhodnutiu o zrušení registrácie pre daň nie je možné podať odvolanie.

Podrobné informácie k zrušeniu registrácie pre daň podľa § 82 zákona o DPH nájdete v Metodickom pokyne k postupu pri zrušení registrácie podľa § 82 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov osôb registrovaných pre daň podľa § 7 a § 7a, ktorý sa nachádza na portáli Finančnej správy SR v časti Daňoví a colní špecialisti/Dane/Metodické pokyny/Nepriame dane.

Zrušenie registrácie skupiny

Zrušenie skupinovej registrácie podľa § 81a zákona DPH je možné na základe žiadosti zástupcu skupiny alebo z úradnej moci v prípade, že daňový úrad zistí, že sa prestali plniť podmienky pre skupinovú registráciu. Ak žiadosť o zrušenie skupiny bude podaná do 31. októbra kalendárneho roka, daňový úrad zruší registráciu skupiny k 31. decembru kalendárneho roka. Ak je žiadosť o zrušenie registrácie skupiny podaná po 31. októbri kalendárneho roka, daňový úrad zruší registráciu skupiny najneskôr k 31. decembru kalendárneho roka nasledujúceho po podaní žiadosti. V deň nasledujúci po dni zrušenia registrácie skupiny sa členovia skupiny stávajú samostatnými platiteľmi.

Ak skupina prestane spĺňať podmienky podľa § 4a zákona DPH, zástupca skupiny je povinný bezodkladne podať žiadosť o zrušenie registrácie skupiny. Daňový úrad zruší registráciu skupiny najneskôr do 30 dní odo dňa podania žiadosti o zrušenie registrácie skupiny. Ak daňový úrad zistí, že skupina prestane spĺňať podmienky podľa § 4a zákona DPH, zruší registráciu skupiny z úradnej moci.

Podrobné informácie k zrušeniu registrácie pre daň podľa § 81a zákona o DPH nájdete v Metodickom pokyne k uplatňovaniu DPH skupinou podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktorý sa nachádza na portáli Finančnej správy SR v časti Daňoví a colní špecialisti/Dane/Metodické pokyny/Nepriame dane.

Mohlo by Vás zaujímať