Preskočiť na hlavný obsah

Miesto dodania tovaru

Zákon o DPH v § 13 upravuje základné pravidlá, podľa ktorých sa určuje miesto dodania tovaru. Daňová povinnosť vzniká v tom štáte, kde je miesto dodania tovaru, t.j. daň patrí tomu štátu, v ktorom je miesto dodania tovaru, s výnimkou dodávok, ktoré sú oslobodené od dane.

Informácie v tomto článku Vám poskytujeme v nasledujúcej štruktúre:

Miesto dodania tovaru spojené s prepravou

Ak je dodanie tovaru spojené s odoslaním alebo prepravou tovaru, je miestom dodania miesto, kde sa tovar nachádza v čase, keď sa odoslanie alebo preprava tovaru pre osobu, ktorej má byť tovar dodaný, začína uskutočňovať (§ 13 ods. 1 písm. a) zákona o DPH). Podľa ods. 1 písm. a) citovaného ustanovenia sa neurčí miesto dodania pri dodaní tovaru spojeného s inštaláciou alebo montážou, pri preprave alebo odoslaní tovaru z tretieho štátu a pri zásielkovom predaji.

Príklady

Príklad č. 1: Slovenský platiteľ dane na základe kúpnej zmluvy dodal tovar z Bratislavy do Košíc. Dodávateľ tovar odovzdal na prepravu slovenskému dopravcovi, ktorý prepravil tovar do Košíc. Miesto dodania tovaru je tuzemsko, pretože ide o dodanie tovaru spojené s prepravou, ktorá začala na území tuzemska. V tuzemsku vzniká daňová povinnosť a slovenský platiteľ dane vyhotoví faktúru za dodanie tovaru s DPH.

Príklad č. 2: Slovenský platiteľ dane na základe kúpnej zmluvy dodal tovar z Bratislavy do Budapešti maďarskému podnikateľovi, ktorý je identifikovaný pre DPH v Maďarsku. Dodávateľ tovar odovzdal na prepravu slovenskému dopravcovi, ktorý ho prepravil do Budapešti. Miesto dodania tovaru je tuzemsko, pretože ide o dodanie tovaru spojené s prepravou, ktorá sa začala na území tuzemska. Ak sú splnené podmienky pre oslobodenie od dane podľa 43 zákona o DPH, slovenský platiteľ dane vyhotoví faktúru za dodanie tovaru bez DPH a uvedie túto dodávku tovaru v riadku 13 a 14 daňového priznania a v I. časti súhrnného výkazu.

Miesto dodania tovaru spojené s inštaláciou alebo montážou

Ak je dodanie tovaru spojené s inštaláciou alebo montážou dodávateľom alebo na jeho účet, je miestom dodania tovaru miesto, kde je tovar inštalovaný alebo zmontovaný (§ 13 ods. 1 písm. b) zákona o DPH). Toto ustanovenie sa uplatní v prípade, keď dodávateľ dodáva tovar spolu s montážou alebo inštaláciou. Ak by dodávateľ dodal len tovar a službu si objednal prijímateľ tovaru u inej osoby, v tomto prípade sa tovar zdaňuje osobitne podľa ustanovenia pre dodanie tovaru a dodanie služby (montáž a inštalácia) sa zdaňuje podľa ustanovenia pre zdanenie služby.

Príklady

Príklad č. 1: Slovenský platiteľ dane uzatvoril zmluvu so slovenským podnikateľom (neplatiteľom dane) o dodaní prístroja spolu s jeho inštaláciou. Prístroj bol nainštalovaný platiteľom dane v prevádzke v Bratislave. Pri dodaní prístroja spolu s jeho inštaláciou je miestom dodania tovaru miesto, kde je tovar nainštalovaný, t.j. v Slovenskej republike a daňová povinnosť vzniká v tuzemsku. Slovenský platiteľ dane vyhotoví faktúru za dodanie tovaru s montážou s DPH.

Príklad č. 2: Slovenský platiteľ dane uzatvoril zmluvu s poľským podnikateľom o dodaní stroja spolu s jeho montážou. Stroj bol namontovaný platiteľom dane vo výrobnej hale v Poľsku. Pri dodaní stroja spolu s jeho montážou je miesto dodania tovaru miesto, kde je tovar zmontovaný, t.j. v Poľsku a daňová povinnosť vzniká v Poľsku.

Miesto dodania tovaru bez prepravy

Ak sa dodanie tovaru uskutočňuje bez odoslania alebo prepravy, je miestom dodania tovaru miesto, kde sa tovar nachádza v čase, keď sa dodanie uskutočňuje (§ 13 ods. 1 písm. c) zákona o DPH).

Príklad

Slovenská stavebná firma (platiteľ dane) na základe zmluvy o dielo postavila rodinný dom pre českého občana v Brne. Miestom dodania stavby je miesto, kde sa stavba nachádza v čase, keď sa dodanie uskutočňuje, t.j. v Českej republike a daňová povinnosť vzniká slovenskému platiteľovi v Českej republike. Slovenský platiteľ dane sa informuje o svojich registračných a daňových povinnostiach v tomto štáte.

Miesto dodania tovarov na palubách lietadiel, lodí a vlakov

Pri dodaní tovaru na palubách lietadiel, lodí a vlakov počas osobnej dopravy na území Európskej únie je miestom dodania tovaru miesto, kde sa osobná doprava začína (§ 13 ods. 1 písm. d) zákona o DPH).

Príklad

Slovenská letecká spoločnosť (platiteľ dane) počas letu z Bratislavy do Prahy predáva na palube lietadla tovar. Miestom dodania tovaru, ktorý je predaný na palube lietadla cestujúcim, je miesto, kde sa osobná doprava začína, t.j. tuzemsko a platiteľ dane uplatní k cene tovaru slovenskú DPH.

Miesto dodania tovarov - plynu, elektriny, tepla a chladu

Informácie sú upravené v Metodickom pokyne k uplatňovaniu zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov pri dodaní plynu, elektriny, tepla a chladu [.pdf; 126 kB; nové okno].

Pri dodaní plynu, elektriny, tepla a chladu sa uplatňuje osobitná úprava určenia miesta dodania.

Miestom dodania plynu prostredníctvom sústavy zemného plynu, ktorá sa nachádza na území Európskej únie, alebo siete, ktorá je k takejto sústave pripojená, pri dodaní elektriny a pri dodaní tepla a chladu prostredníctvom teplárenských a chladiarenských sietí obchodníkovi je miesto, kde má obchodník sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, pre ktorú sa uvedený tovar dodáva, alebo ak obchodník nemá takéto miesto, miestom dodania tovaru je jeho bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava. Obchodníkom na účely tohto ustanovenia je zdaniteľná osoba, ktorej hlavnou činnosťou vo vzťahu ku kúpenému plynu, elektrine, teplu alebo chladu je ich ďalší predaj a ktorého vlastná spotreba týchto tovarov je zanedbateľná (§ 13 ods. 1 písm. e) zákona o DPH).

Príklad

Slovenský platiteľ dane so sídlom v Košiciach, ktorý je obchodníkom s elektrinou (obchodník nemá prevádzkareň v zahraničí), si objednal dodanie elektriny od maďarského podnikateľa. Miesto dodania elektriny sa určí podľa sídla odberateľa elektriny, ktoré je v tuzemsku a osobou povinnou platiť daň pri dodaní elektriny je slovenský platiteľ dane v zmysle § 69 ods. 9 zákona o DPH.

Miestom dodania plynu prostredníctvom sústavy zemného plynu, ktorá sa nachádza na území Európskej únie, alebo siete, ktorá je k takejto sústave pripojená, pri dodaní elektriny a pri dodaní tepla a chladu prostredníctvom teplárenských a chladiarenských sietí inej osobe ako obchodníkovi je miesto, kde zákazník skutočne využije a spotrebuje tento tovar. Ak zákazník tento tovar alebo jeho časť skutočne nespotrebuje, považuje sa nespotrebovaný tovar za využitý a spotrebovaný v mieste, kde má zákazník sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, pre ktorú sa tovar dodáva, alebo ak zákazník nemá takéto miesto, považuje sa nespotrebovaný tovar za využitý a spotrebovaný v mieste jeho bydliska alebo v mieste, kde sa obvykle zdržiava (§ 13 ods. 1 písm. f) zákona o DPH).

Príklad

Slovenský platiteľ dane si objednal dodanie elektriny od českého podnikateľa za účelom jej spotreby vo svojom podniku umiestnenom v Čadci. Miesto dodania elektriny sa určí podľa miesta spotreby elektriny zákazníkom, ktoré je v tuzemsku a osobou povinnou platiť daň pri dodaní elektriny je slovenský platiteľ dane v zmysle § 69 ods. 9 zákona o DPH.

Miesto dodania tovaru pri preprave tovaru z tretieho štátu

Zákon osobitne určuje miesto dodania tovaru, keď sa preprava alebo odoslanie tovaru začína v treťom štáte. Podľa § 13 ods. 2 zákona o DPH, ak sa odoslanie alebo preprava tovaru začína na území tretieho štátu, považuje sa za miesto dodania tovaru dovozcom a za miesto prípadných ďalších dodaní tohto tovaru členský štát dovozu (miesto dovozu tovaru je upravené v § 18 zákona o DPH).

Príklad

Český podnikateľ doviezol tovar z Ruska do Českej republiky. Tovar vstúpil na územie Slovenskej republiky, kde bol prepustený do colného režimu voľný obeh. Miestom dovozu tovaru je Slovenská republika. Tovar bol ďalej prepravený do Českej republiky, kde má sídlo kupujúci. Miestom dodania tovaru je Slovenská republika. Dovozcovi vzniká daňová povinnosť v Slovenskej republike. Ak sú splnené podmienky § 48 ods. 3 zákona o DPH, dovozca uplatní oslobodenie od dane (dovozca musí byť registrovaný na území Slovenskej republiky, aby mohol uplatniť oslobodenie od dane, alebo sa môže dať zastúpiť na účely oslobodenia od dane daňovým zástupcom podľa § 69a zákona o DPH).

Mohlo by Vás zaujímať