Preskočiť na hlavný obsah

Kúpa a predaj ojazdeného auta platiteľom, ktorý je obchodníkom s ojazdenými autami, v rámci ES

Táto špecifická časť sa zaoberá kúpou a predajom ojazdených dopravných prostriedkov, platiteľom dane, ktorý je obchodníkom s ojazdenými autami. Tieto informácie sa nevzťahujú na nákup a predaj nového dopravného prostriedku definovaného v § 11 ods. 12 zákona o DPH. Rovnako sa tento materiál nevzťahuje na predaj ojazdeného auta, ktoré mal obchodník zaradené v obchodnom majetku ako dlhodobý hmotný majetok (tzv. firemné auto). Obchodník pri predaji tzv. firemného auta postupuje podľa informácií uvedených v samostatnej časti Kúpa a predaj ojazdeného auta platiteľom, ktorý nie je obchodníkom s ojazdenými autami, v rámci ES.

Informácie v tomto článku Vám poskytujeme v nasledujúcej štruktúre:

Čo sa rozumie ojazdeným dopravným prostriedkom

Pojem „ojazdený dopravný prostriedok“ (ďalej len ojazdené auto) nie je zákonom o DPH definovaný. V praxi sa často tento pojem používa a myslí sa tým auto, ktoré nespĺňa kritériá nového dopravného prostriedku uvedené v § 11 ods. 11 a 12 zákona o DPH, t.j. ojazdeným autom je pozemné motorové vozidlo so zdvihovým objemom motora viac ako 48 cm3 alebo s výkonom väčším ako 7,2 kW, ktoré je určené na prepravu osôb a nákladov a má najazdených viac ako 6 000 km a v čase jeho kúpy uplynulo viac ako šesť mesiacov od jeho prvého uvedenia do prevádzky (musia byť splnené obidve podmienky súčasne).

Kúpa ojazdeného auta v rámci ES a daňový režim (uplatnenie dane a nárok na odpočet dane)

 1. ak platiteľ, ktorý je obchodníkom s ojazdenými autami, kúpi ojazdené auto z iného členského štátu od platiteľa z iného členského štátu, ktorý predá ojazdené auto v režime oslobodeného dodania v rámci Spoločenstva v zmysle čl. 138 smernice Rady 2006/112/ES (obdoba § 43 zákona o DPH platného v SR), potom kupujúci má nadobudnutie auta v tuzemsku v zmysle § 11 zákona o DPH, pri ktorom je povinný platiť daň podľa § 69 ods. 6 zákona o DPH. Daňová povinnosť vzniká podľa § 20 ods.1 zákona o DPH. Zároveň platiteľ dane má nárok na odpočítanie dane v rozsahu a za podmienok uvedených v § 49 až § 51 zákona o DPH,
 2. ak platiteľ, ktorý je obchodníkom s ojazdenými autami, kúpi ojazdené auto z iného členského štátu od platiteľa z iného členského štátu, ktorý predá ojazdené auto v režime osobitnej úpravy uplatňovania dane v zmysle čl. 313 smernice Rady 2006/112/ES (obdoba § 66 zákona o DPH platného v SR), potom kupujúci nemá nadobudnutie auta v tuzemsku podľa § 11 zákona o DPH a nevzniká mu povinnosť platiť daň. Vzhľadom k tomu, že kupujúcemu nevzniká daňová povinnosť, nemá možnosť ani si odpočítať daň,
 3. ak platiteľ, ktorý je obchodníkom s ojazdenými autami, kúpi ojazdené auto z iného členského štátu od platiteľa z iného členského štátu, ktorý predá ojazdené auto v režime oslobodeného dodania v zmysle čl. 136 smernice Rady 2006/112/ES (obdoba § 42 zákona o DPH platného v SR), potom kupujúci síce má nadobudnutie auta v tuzemsku podľa § 11 zákona o DPH, avšak podľa § 44 písm. a) zákona o DPH je toto nadobudnutie auta oslobodené od dane a nevzniká mu povinnosť platiť daň. Vzhľadom k tomu, že kupujúcemu nevzniká daňová povinnosť, nemá možnosť ani si odpočítať daň,
 4. ak platiteľ, ktorý je obchodníkom s ojazdenými autami, kúpi ojazdené auto z iného členského štátu od osoby, ktorá nie je identifikovaná pre daň v inom členskom štáte (neplatiteľa), potom kupujúci nemá nadobudnutie auta v tuzemsku podľa § 11 zákona o DPH a nevzniká mu povinnosť platiť daň. Vzhľadom k tomu, že kupujúcemu nevzniká daňová povinnosť, nemá možnosť ani si odpočítať daň,
 5. ak platiteľ, ktorý je obchodníkom s ojazdenými autami, kúpi ojazdené auto v tuzemsku od iného platiteľa DPH, ktorý pri predaji v súlade so zákonom o DPH uplatnil k cene ojazdeného auta daň, potom kupujúci má nárok na odpočítanie dane v rozsahu a za podmienok uvedených v § 49 až § 51 zákona o DPH,
 6. ak platiteľ, ktorý je obchodníkom s ojazdenými autami, kúpi ojazdené auto v tuzemsku od iného platiteľa DPH, ktorý pri predaji v súlade so zákonom o DPH uplatnil oslobodenie od dane podľa § 42 alebo § 85i ods. 2 zákona o DPH, potom kupujúci nemá možnosť odpočítať si daň,
 7. ak platiteľ, ktorý je obchodníkom s ojazdenými autami, kúpi ojazdené auto v tuzemsku od iného platiteľa DPH, ktorý je obchodníkom s použitým tovarom, ktorý pri predaji ojazdeného auta použil osobitnú úpravu uplatňovania dane v zmysle § 66 zákona o DPH, potom kupujúci nemá možnosť odpočítať si daň (na faktúre od obchodníka nesmie byť daň ani uvedená),
 8. ak platiteľ, ktorý je obchodníkom s ojazdenými autami, kúpi ojazdené auto v tuzemsku od neplatiteľa (od osoby, ktorá nie je registrovaná k DPH alebo osoby, ktorá je registrovaná k DPH podľa § 7 alebo § 7a zákona o DPH), ktorý predal ojazdené auto bez DPH (neplatiteľ pri predaji nemôže k cene uplatňovať DPH), potom kupujúci ani nemá možnosť odpočítať si daň.

Predaj ojazdeného auta v rámci ES a daňový režim (uplatnenie dane)

V prípade, ak obchodník s ojazdenými autami predá ojazdené auto, ktoré kúpil za účelom jeho ďalšieho predaja, postupuje pri uplatňovaní dane v závislosti od toho, v akom daňovom režime konkrétne auto kúpil.

Predaj ojazdeného auta v režime osobitnej úpravy zdaňovania

Platiteľ, ktorý je obchodníkom s ojazdenými autami, pri predaji ojazdeného auta použije osobitnú úpravu uplatňovania dane podľa § 66 zákona o DPH v prípadoch, ak ojazdené auto kúpil v daňovom režime, pri ktorom nemal nárok na odpočet dane – ide o prípady, ktoré sú uvedené v časti Kúpa ojazdeného auta v rámci ES a daňový režim č. 2. až 4. a 6. až 8.

Na základe § 66 zákona o DPH obchodník pri predaji tohto ojazdeného auta odvedie daň len zo svojej obchodnej marže, ktorú tvorí kladný rozdiel medzi predajnou a nákupnou cenou. Sumu takto vypočítanej dane obchodník s ojazdenými autami nesmie uviesť na faktúre. Na faktúre je však povinný okrem iných náležitostí uviesť slovnú informáciu „úprava zdaňovania prirážky – použitý tovar“.

Obchodník je povinný na účely určenia základu dane viesť osobitne záznamy o predajných cenách a kúpnych cenách ojazdených áut.

Okrem týchto záznamov je obchodník s ojazdenými autami povinný viesť a predkladať záznamy o nákupe vozidiel z iného členského v zmysle § 70 ods. 6 a 7 zákona o DPH.

Predaj ojazdeného auta v bežnom režime uplatňovania dane

Platiteľ, ktorý je obchodníkom s ojazdenými autami, pri predaji ojazdeného auta použije bežný režim uplatňovania dane, ak ojazdené auto kúpil v daňovom režime, pri ktorom mal nárok na odpočet dane – ide o prípady uvedené v časti Kúpa ojazdeného auta v rámci ES a daňový režim č. 1 a 5.

Ak obchodník predá takéto auto:

 • kupujúcemu z iného členského štátu, ktorý poskytol predávajúcemu svoje IČ DPH pridelené v inom členskom štáte, potom predaj je od dane oslobodený pri splnení podmienok uvedených v § 43 zákona o DPH a k cene neuplatňuje daň,
 • kupujúcemu z iného členského štátu, ktorý neposkytol predávajúcemu IČ DPH, potom predávajúci uplatní k cene daň, ktorú je povinný platiť podľa § 69 ods.1 zákona o DPH,
 • kupujúcemu v SR, potom predávajúci uplatní k cene daň, ktorú je povinný platiť podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH.

Mohlo by Vás zaujímať