Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 11

Zdaňovacie obdobie

Od 1.10.2012 je v zmysle § 77 ods.1 zákona o DPH základným zdaňovacím obdobím platiteľa kalendárny mesiac, okrem prípadov uvedených v § 77 ods.2 tohto zákona. Zákon o DPH v prechodnom ustanovení § 85ka upravuje postup platiteľov dane pri zmene zdaňovacieho obdobia registrovaných pred 1.10.2012 ako štvrťročných platiteľov dane.

Podrobnejšie informácie k zdaňovaciemu obdobiu platiteľov dane sú upravené v Metodickom pokyne k uplatňovaniu zdaňovacieho obdobia podľa § 77 zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov účinného od 1.10.2012 [.pdf; 91 kB; nové okno].

Informácie v tomto článku Vám poskytujeme v nasledujúcej štruktúre:

Platiteľ DPH registrovaný po 1.10.2012

Zdaňovacie obdobie novo registrovaného platiteľa

Zdaňovacím obdobím novo registrovaného platiteľa dane, ktorý je registrovaný po 1.10.2012, je kalendárny mesiac. Uvedené vyplýva z § 77 ods.1 zákona o DPH.

Príklad

Zdaniteľná osoba dosiahla k 31. januáru 2019 obrat vo výške 55 000 eur. Žiadosť o registráciu pre daň podala na daňový úrad dňa 6. februára 2019. Podľa osvedčenia vydaného daňovým úradom zdaniteľná osoba sa stala platiteľom DPH 1. marca 2019. Aké zdaňovacie obdobie má platiteľ dane?

Riešenie: Platiteľ dane registrovaný pre DPH k 1. marcu 2019 má zo zákona určené zdaňovacie obdobie kalendárny mesiac.

Zmena zdaňovacieho obdobia

Zmena z kalendárneho mesiaca na kalendárny štvrťrok - dobrovoľná zmena

Pre zmenu zdaňovacieho obdobia sa môže novo registrovaný platiteľ dane rozhodnúť až v prípade, ak uplynulo viac ako 12 kalendárnych mesiacov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa stal platiteľom (časová podmienka), a za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov nedosiahol obrat 100 000 eur (obratová podmienka). Platiteľ dane, ktorý sa rozhodne pre zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok, musí splniť tieto dve podmienky, t.j. časovú a obratovú podmienku (§ 77 ods. 2 zákona o DPH).

Platiteľ dane splní časovú podmienku, ak je registrovaný pre DPH po dobu viac ako 12 kalendárnych mesiacov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bol registrovaný. Začiatok lehoty sa počíta od posledného dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sa stal platiteľom dane. Časová podmienka je splnená až k prvému dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí dvanásteho kalendárneho mesiaca. V prípade, ak bol platiteľ dane registrovaný napr. 1. decembra 2017, začiatok lehoty je 31. decembra 2017, uplynutie 12 kalendárnych mesiacov je 31. decembra 2018. Časová podmienka viac ako 12 kalendárnych mesiacov bude splnená v prvý deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca - 1. januára 2019.

Platiteľ dane splní obratovú podmienku, ak nedosiahol obrat 100 000 eur za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Platiteľ dane, ktorý dosiahol obrat 60 000 eur napr. v období od novembra 2018 do októbra 2019, spĺňa obratovú podmienku k 1. novembru 2019, v tomto mesiaci je splnená podmienka, t.j. za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov nedosiahol obrat vo výške 100 000 eur.

Zmena zdaňovacieho obdobia platiteľa dane z kalendárneho mesiaca na kalendárny štvrťrok môže nastať len k prvému dňu kalendárneho štvrťroka nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom platiteľ dane splnil časovú a obratovú podmienku a preto je potrebné sledovať splnenie podmienok vždy v mesiaci bezprostredne predchádzajúcom začiatku kalendárneho štvrťroka.

Ak sa platiteľ dane rozhodne pre zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok, je povinný túto zmenu oznámiť daňovému úradu do 25 dní od skončenia kalendárneho mesiaca, v ktorom splnil podmienky. Platiteľ dane pri podaní oznámenia o zmene zdaňovacieho obdobia postupuje v zmysle § 13 zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Príklad

Platiteľ dane, ktorý je registrovaný pre DPH k 15. októbru 2017, má zdaňovacie obdobie kalendárny mesiac. Platiteľ dane dosiahol za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov (t.j. od 1. novembra 2017 do 31. októbra 2018 obrat vo výške 50 000 eur. Môže sa takýto platiteľ dane rozhodnúť pre zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok od 1. januára 2019?

Riešenie

Platiteľ dane v tomto prípade spĺňa časovú podmienku, pretože sa sleduje uplynutie viac ako 12 kalendárnych mesiacov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bol platiteľ dane registrovaný, to znamená podmienka uplynutia viac ako 12 kalendárnych mesiacov od 31. októbra 2017, je splnená 1. novembra 2018. Obratovú podmienku splní 1. novembra 2018. To znamená, že takýto platiteľ dane môže zmeniť zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok k 1. januáru 2019. Rozhodujúcim mesiacom pre zmenu zdaňovacieho obdobia z kalendárneho mesiaca na kalendárny štvrťrok bude splnenie obratovej podmienky v decembri 2018, a teda dosiahnutý obrat k 30. novembru 2018. Platiteľ dane ku koncu novembra 2018 dosiahol obrat 60 000 eur, v decembri splní obratovú podmienku (za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov nepresiahol obrat 100 000 eur) a rozhodne sa pre zmenu zdaňovacieho obdobia. Od 1. januára 2019 má tento platiteľ dane štvrťročné zdaňovacie obdobie. Platiteľ dane oznámi túto zmenu daňovému úradu najneskôr do 25. januára 2019.

Zmena z kalendárneho štvrťroka na kalendárny mesiac - povinná zmena

Ak platiteľ dane, prestane plniť obratovú podmienku (t.j. dosiahne obrat 100 000 eur za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov) a prekročí obrat 100 000 eur v priebehu štvrťročného zdaňovacieho obdobia, musí ukončiť prebiehajúce štvrťročné zdaňovacie obdobie kalendárnym mesiacom, v ktorom prestal plniť podmienku obratu (§77 ods.3 zákona o DPH- tretia veta). To znamená, že od nasledujúceho kalendárneho mesiaca bude mať takýto platiteľ dane zdaňovacie obdobie kalendárny mesiac. Takáto zmena zdaňovacieho obdobia je pre platiteľa dane povinná. Platiteľ dane pri povinnej zmene zdaňovacieho obdobia (z kalendárneho štvrťroka na kalendárny mesiac) nemusí oznámiť túto zmenu daňovému úradu.

Príklad

Platiteľ dane je registrovaný k 1. novembru 2014 a od 1.4.2016 má štvrťročné zdaňovacie obdobie. Platiteľ dane k 30.9.2018 dosiahol za 12 predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych mesiacov (t.j. od 1. októbra 2017 do 30. septembra 2018) obrat vo výške 120 000 eur, to znamená že v mesiaci október 2018 prestal plniť podmienky pre štvrťročné zdaňovacie obdobie. Ako bude platiteľ dane podávať daňové priznanie?

Riešenie: Keďže platiteľ dane prestal plniť podmienky podľa § 77 ods. 2 zákona o DPH, skončí sa prebiehajúce zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok v mesiaci október 2018. Takýto platiteľ dane bude mať už od novembra 2018 zdaňovacie obdobie kalendárny mesiac. To znamená, že platiteľ dane podá daňové priznania nasledovne: prvé daňové priznanie podá v lehote do 25. novembra 2016 za prebiehajúce štvrťročné zdaňovacie obdobie, ktoré mu skončí v októbri 2018. Toto daňové priznanie platiteľ dane označí ako štvrťročné a bude pozostávať len z jedného kalendárneho mesiaca štvrtého štvrťroka 2018. Druhé daňové priznanie za mesiac november už platiteľ dane podá v lehote do 27. decembra 2018 a v priznaní vyznačí kalendárny mesiac – november 2018 a tretie daňové priznanie za mesiac december platiteľ dane podá v lehote do 25. januára 2019 a v priznaní vyznačí kalendárny mesiac – december 2018.

Zmena z kalendárneho štvrťroka na kalendárny mesiac - dobrovoľná zmena

Keďže od 1.10.2012 je v zmysle § 77 ods. 1 zákona o DPH základným zdaňovacím obdobím platiteľa dane kalendárny mesiac a štvrťročné zdaňovacie obdobie platiteľa dane je dobrovoľné, štvrťročný platiteľ dane sa vždy môže vrátiť k zdaňovaciemu obdobiu kalendárny mesiac, a to aj v prípade, ak stále spĺňa obratovú podmienku (t.j. ak nedosiahol obrat 100 000 eur za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov) pre štvrťročné zdaňovacie obdobie. Zmena zdaňovacieho obdobia platiteľa dane môže nastať len k prvému dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po poslednom dni kalendárneho štvrťroka, v ktorom sa platiteľ dane rozhodol pre zmenu zdaňovacieho obdobia z kalendárneho štvrťroka na kalendárny mesiac. Platiteľ dane nie je povinný takúto zmenu zdaňovacieho obdobia oznámiť daňovému úradu.

Príklad

Platiteľ dane je registrovaný k 1. novembru 2014 a od januára 2016 má zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok, pretože splnil obratovú a časovú podmienku (t.j. nedosiahol za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat 100 000 eur a uplynulo viac ako 12 kalendárnych mesiacov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa stal platiteľom dane). Platiteľ dane sa v februári 2019 rozhodne, že by chcel prejsť späť na zdaňovacie obdobie kalendárny mesiac, napriek tomu, že spĺňa podmienky pre štvrťročné zdaňovacie obdobie. Ako bude platiteľ dane podávať daňové priznanie?

Riešenie: Ak sa platiteľ dane rozhodne v februári 2019, že chce prejsť na zdaňovacie obdobie kalendárny mesiac, dokončí prebiehajúce zdaňovacie obdobie prvý kalendárny štvrťrok 2019 (t.j. podá daňové priznanie za prvý kalendárny štvrťrok 2019) a mesačné zdaňovacie obdobie bude mať od 1. apríla 2019.

Platiteľ DPH registrovaný pred 1.10.2012

Zákon o DPH v prechodnom ustanovení § 85ka upravuje postup zmeny zdaňovacieho obdobia platiteľov dane registrovaných pred 1.10.2012 ako štvrťročných platiteľov dane. Podľa tohto ustanovenia platiteľ, ktorý mal k 30. septembru 2012 zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok, môže pokračovať v tomto zdaňovacom období, najviac však do konca kalendárneho štvrťroka, v ktorom prestane plniť podmienky § 77 ods.2. U platiteľa dane, ktorý mal k 30. septembru 2012 zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok, sa jedná len o splnenie jednej podmienky, a to obratovej podmienky, a to že za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov nedosiahol obrat 100 000 eur.  To znamená, že ak štvrťročný platiteľ dane bol k 30.9.2012 registrovaný za platiteľa DPH napr. len 8 kalendárnych mesiacov, nesleduje si splnenie časovej podmienky.

Príklady

Príklad č. 1: Spoločnosť je platiteľom dane od 1.1.2011, k 30.9.2012 mala zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok. Spoločnosť spĺňala obratovú podmienku aj po 1.10.2012, to znamená pokračovala v štvrťročnom zdaňovacom období. Za obdobie január až december 2018 dosiahla obrat vyšší ako 100 000 eur. Od ktorého dátumu je platiteľ dane povinný zmeniť zdaňovacie obdobie na mesačné od 1.1.2019 alebo od 1.4.2019?

Riešenie: Platiteľ dane registrovaný pred 1.10.2012, ktorý mal k 30.9.2012 štvrťročné zdaňovacie obdobie, nesleduje splnenie časovej podmienky, ale len splnenie obratovej podmienky. Ak platiteľ dane k 31.12.2018 dosiahol obrat vo výške 100 000 eur za 12 predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych mesiacov, v januári 2019 prestal plniť obratovú podmienku, dokončí prebiehajúce zdaňovacie obdobie prvý kalendárny štvrťrok 2019, pričom od 1.4.2019 je jeho zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac. To znamená, že platiteľ dane podá daňové priznanie za prvý kalendárny štvrťrok 2019 a od 1.4.2019 bude podávať daňové priznania za každý kalendárny mesiac. Túto zmenu zdaňovacieho obdobia platiteľ dane nie je povinný oznámiť daňovému úradu.

Príklad č. 2: Platiteľ dane so štvrťročným zdaňovacím obdobím vo štvrtom štvrťroku 2018 k 1. novembru 2018 (za obdobie od 1.11.2017 do 31.10.2018) prestal plniť podmienku obratu - dosiahol obrat 129 000 eur, ale následne za obdobie od 1.12. 2017 do 30.11.2018 ako aj za celý rok 2018 platiteľ dane dosiahol obrat nižší ako 100 000 eur. Na základe týchto skutočností má platiteľ DPH od 1.1.2019 mesačné zdaňovacie obdobie alebo aj v prvom štvrťroku je zdaňovacím obdobím platiteľa dane kalendárny štvrťrok?

Riešenie: Ak platiteľ dane so štvrťročným zdaňovacím obdobím od 1. novembra 2017 do 31. októbra 2018 presiahol obrat 100 000 eur, platiteľ dane prestal plniť obratovú podmienku k 1. novembru 2018. Platiteľ dane dokončí prebiehajúce zdaňovacie obdobie štvrtý kalendárny štvrťrok 2018 a od 1. januára 2019 je jeho zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac. Platiteľ dane má v takomto prípade mesačné zdaňovacie obdobie a túto zmenu zdaňovacieho obdobia zo štvrťročného na mesačné nie je povinný oznámiť daňovému úradu.

Platiteľ dane, ktorý je registrovaný pred 1.10.2012 a má zdaňovacie obdobie kalendárny mesiac, ak sa takýto platiteľ dane chce rozhodnúť pre zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok podľa § 77 ods. 2 zákona o DPH, musí splniť obe podmienky – časovú aj obratovú podmienku zároveň. V prípade, ak platiteľ dane splní obe podmienky (t.j. ak uplynulo viac ako 12 kalendárnych mesiacov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa stal platiteľom a za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov nedosiahol obrat 100 000 eur), zmena zdaňovacieho obdobia bude môcť nastať najskôr k prvému dňu kalendárneho štvrťroka nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom splnil obe podmienky. Túto zmenu zdaňovacieho obdobia je platiteľ dane povinný oznámiť daňovému úradu do 25 dní od skončenia kalendárneho mesiaca, v ktorom sa splnili podmienky. Platiteľ dane pri podaní oznámenia o zmene zdaňovacieho obdobia postupuje v zmysle § 13 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Príklad

Platiteľ dane registrovaný pre DPH k 1. júnu 2012 má zdaňovacie obdobie kalendárny mesiac. V roku 2018 sa mu znížili tržby a v sledovanom období od 1. októbra 2017 do 30. septembra 2018 dosahuje výšku obratu 50 000 eur. Môže takýto platiteľ dane od 1. októbra 2018 prejsť na zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok?

Riešenie: V tomto prípade platiteľ dane spĺňa časovú podmienku, ale nebude sa môcť rozhodnúť pre zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok už k 1.10.2018, pretože platiteľ dane začal spĺňať obratovú podmienku až v októbri 2018. Platiteľ dane preto bude musieť počkať až do decembra 2018 a v tomto mesiaci skontrolovať splnenie podmienky obratu za 12 predchádzajúcich kalendárnych mesiacov (1. december 2017 až 30. november 2018). Platiteľ dane nepresiahne výšku obratu ani k 30. novembru 2018. Preto sa k 1. januáru 2019 bude môcť rozhodnúť pre zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok. Platiteľ dane oznámi túto zmenu daňovému úradu najneskôr do 25. januára 2019.

Mohlo by Vás zaujímať