Preskočiť na hlavný obsah

Práva a povinnosti zahraničnej osoby

Zahraničná osoba je v zákone o DPH definovaná ako zdaniteľná osoba, ktorá nemá v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle nezdržiava. Registrácia zahraničnej osoby v SR je upravená v § 5 zákona o DPH.

Informácie v tomto článku Vám poskytujeme v nasledujúcej štruktúre:

Registrácia zahraničnej osoby podľa § 5

Kedy sa zahraničná osoba musí registrovať

Zdaniteľná osoba, ktorá nie je v tuzemsku usadená, t. j., ktorá nemá v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle nezdržiava (ďalej len "zahraničná osoba"), je povinná podať žiadosť o registráciu pre daň Daňovému úradu Bratislava pred začatím vykonávania činnosti, ktorá je predmetom dane okrem dovozu tovaru. Zahraničná osoba nemá určenú výšku obratu ani žiaden iný limit na registráciu v tuzemsku. Daňový úrad Bratislava je povinný zahraničnú osobu registrovať pre daň a prideliť jej identifikačné číslo pre daň bezodkladne, najneskôr do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň; ak zahraničná osoba má identifikačné číslo pre daň na účely uplatňovania osobitnej úpravy podľa § 68b ods. 2, Daňový úrad Bratislava jej pridelí to isté identifikačné číslo pre daň. Dňom uvedeným v rozhodnutí o registrácii pre daň sa zahraničná osoba stáva platiteľom; tento deň nesmie byť neskorší ako 31. deň po doručení žiadosti o registráciu pre daň.

Príklad

Účasť na výstave, na ktorej zahraničná osoba predá časť svojich výrobkov: Podnikateľ so sídlom v Nemecku nemá v SR sídlo, miesto podnikania ani prevádzkareň. V období od 9.2.2023 do 12.2.2023 sa v SR zúčastnil výstavy, na ktorej predal svoje výrobky iným ako zdaniteľným osobám (napr. občanom). Má zahraničná osoba povinnosť registrácie v tuzemsku? Dokedy sa musí registrovať?

Riešenie: Vzhľadom k tomu, že zahraničná osoba v SR vykoná činnosť, ktorá je predmetom dane, má povinnosť podať žiadosť o registráciu na DÚ Bratislava ešte pred predajom tovaru na výstave. Daňový úrad Bratislava vydá nemeckému podnikateľovi rozhodnutie a pridelí mu identifikačné číslo pre daň. Dňom uvedeným v rozhodnutí sa zahraničná osoba stáva platiteľom.

Žiadosť o registráciu na DPH [.pdf; 76 kB; nové okno] podáva zahraničný subjekt Daňovému úradu Bratislava, ktorý ho zaregistruje do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti. Žiadosť môže podať:

 • osobne,
 • poštou,
 • elektronicky.

Prílohy k žiadosti sú:

 • ak má splnomocneného zástupcu, tak plnú moc,
 • odporúčame priložiť aj potvrdenie o vykonávaní ekonomickej činnosti (napr. výpis z obchodného registra).

Dokumenty (k registrácii) môže žiadateľ o registráciu doručiť vo forme príloh k žiadosti o registráciu, alebo ich predloží k nahliadnutiu priamo na daňovom úrade. Ak sú dokumenty vyhotovené v inom ako štátnom jazyku, musia byť na výzvu správcu dane predložené spolu s úradne overeným prekladom do štátneho jazyka. Správca dane však môže po dohode s daňovým subjektom upustiť od požiadavky úradne overeného prekladu do štátneho jazyka.

Upozornenie

S účinnosťou od 1.3.2024 vzniká registračná povinnosť pre DPH aj zahraničnej osobe, na ktorú v tuzemsku prechádza hmotný alebo nehmotný majetok platiteľa dane za podmienok uvedených § 5 ods. 3 zákona o DPH. Táto zahraničná osoba je povinná oznámiť Daňovému úradu Bratislava, skutočnosť, na základe ktorej sa stala platiteľom dane, do desiatich dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti a v tej istej lehote predložiť doklady osvedčujúce túto skutočnosť (§ 5 ods. 4 zákona o DPH).

Zastúpenie:

Zahraničná osoba sa pri registrácii na DPH môže nechať zastupovať zástupcom, ktorého si zvolí v zmysle Zákona  o správe daní § 9 č. 563/2009 Z.z.. Plnomocenstvo nemusí byť overené notárom.  Ak rozsah plnomocenstva nie je vymedzený, považuje sa plnomocenstvo za všeobecné.

Plnomocenstvo je voči správcovi dane účinné odo dňa jeho doručenia správcovi dane alebo odo dňa jeho udelenia do zápisnice u správcu dane.

Ak ide o daňový subjekt, ktorý má registračnú povinnosť a ktorý má trvalý pobyt alebo sídlo mimo územia členského štátu, je povinný zvoliť si zástupcu na doručovanie s trvalým pobytom alebo sídlom na území SR; inak sa budú písomnosti ukladať u správcu dane s účinkami doručenia v deň ich vydania.

Upozornenie

Zahraničná osoba, ktorá si na území tuzemska zriadi sídlo, stálu prevádzkareň alebo miesto podnikania, sa registruje pre daň podľa ustanovení uvedených v § 4 zákona o DPH, pričom na registráciu použije tlačivo – Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia [.pdf; 76 kB; nové okno].

Kedy sa zahraničná osoba nemusí registrovať

Zahraničná osoba nemusí požiadať o registráciu na DPH v prípadoch, ak dodá:

 1. prepravné služby a s nimi súvisiace doplnkové služby, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 47 ods. 6, 8, 10 a 12 a § 48 ods. 8 (prepravné služby spojené s vývozom alebo dovozom tovaru)
 2. služby a tovar a osobou povinnou platiť daň je príjemca – zdaniteľná osoba (§ 69 ods. 2 až 4),
 3. tovar podľa § 13 ods. 1 písm. e) a f) a osobou povinnou platiť daň je platiteľ alebo osoba registrovaná pre daň podľa § 7 alebo § 7a (§ 69 ods. 9),
 4. tovar z tuzemska do iného členského štátu, ktorý bol dovezený z tretieho štátu, a zahraničná osoba bola zastúpená daňovým zástupcom podľa § 69a, alebo ak dodáva tovar z tuzemska do iného členského štátu alebo tretieho štátu, ktorý bol nadobudnutý v tuzemsku z iného členského štátu, a zahraničná osoba bola zastúpená daňovým zástupcom podľa § 69aa,
 5. tovar v rámci trojstranného obchodu podľa § 45, na ktorom je zúčastnená ako prvý odberateľ,
 6. tovar a služby, na ktoré uplatňuje osobitné úpravy podľa § 68a až 68c a členským štátom spotreby je SR alebo osobitné úpravy podľa ustanovení zákona platného v inom členskom štáte zodpovedajúcich § 68a až 68c a členským štátom spotreby je SR,
 7. tovar a služby oslobodené od dane podľa § 28 až 42,
 8. tovar a služby oslobodené od dane podľa § 48c ods. 1 a 2.

Príklady

Príklad č. 1: Podnikateľ z ČR dodal prepravné služby tovaru, ktorý bol prepravený z ČR do SR pre slovenského platiteľa dane. Má sa český prepravca registrovať na DPH v SR?

Riešenie: Miesto dodania prepravných služieb podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH je na Slovensku, ale český prepravca, ktorý vykoná prepravu tovaru z ČR do SR, nemá povinnosť registrácie v SR, nakoľko platiť daň z predmetnej služby je podľa § 69 ods. 3 zákona o DPH povinný príjemca služby - slovenský platiteľ.

Príklad č. 2: Podnikateľ z Poľska dodal slovenskému platiteľovi dane výrobnú linku vrátane jej inštalácie. Má sa poľská zahraničná osoba registrovať na DPH v tuzemsku?

Riešenie: Miesto dodania tovaru vrátane jeho montáže podľa § 13 ods. 1 písm. b) zákona o DPH je na Slovensku, ale poľský podnikateľ nemá v tuzemsku povinnosť registrácie, nakoľko platiť daň z predmetnej dodávky je podľa § 69 ods. 2 zákona o DPH povinný príjemca služby- slovenský platiteľ.

Príklad č. 3: Nemecký podnikateľ dodal slovenskému platiteľovi dane stavebné práce na nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v SR. Má sa nemecká zahraničná osoba registrovať na DPH v tuzemsku?

Riešenie: Miesto dodania stavebných prác je podľa § 16 ods. 1 zákona o DPH na Slovensku, ale nemecký podnikateľ nemá v tuzemsku povinnosť registrácie, nakoľko platiť daň z predmetných prác je podľa § 69 ods. 2 zákona o DPH povinný príjemca služby- slovenský platiteľ.

Príklad č. 4: Podnikateľ z ČR dňa 11.1.2023 nakúpil v tuzemsku tovar od iného platiteľa SK1. Tento tovar následne predal dňa 12.1.2023 inému slovenskému podnikateľovi SK2, ktorý je usadený v tuzemsku. Má sa podnikateľ z ČR registrovať na DPH v tuzemsku?
Riešenie: Nie, podnikateľ z ČR sa nemusí registrovať na DPH v SR. Ak podnikateľ z ČR predá v tuzemsku tovar slovenskému podnikateľovi SK2, osobou povinnou platiť daň je slovenský podnikateľ SK2.

Príklad č. 5: Maďarský podnikateľ dodal slovenskému obchodníkovi s plynom - platiteľovi plyn prostredníctvom sústavy zemného plynu na územie SR. Má maďarská zahraničná osoba povinnosť registrácie na DPH v SR?

Riešenie: Miesto dodania plynu podľa § 13 ods. 1 písm. e) zákona o DPH je na Slovensku, ale maďarský podnikateľ nemá v tuzemsku povinnosť registrácie, pretože platiť daň z predmetnej dodávky je podľa § 69 ods. 9 zákona o DPH povinný príjemca plynu - slovenský platiteľ.

Príklad č. 6: Rakúsky podnikateľ si doviezol z Ukrajiny do Čiernej n/Tisou tovar, ktorý je určený na dodanie do ČR pre osobu identifikovanú pre daň v ČR. Rakúska spoločnosť sa pri prepustení tovaru do režimu voľný obeh s oslobodením od DPH dala v tuzemsku zastupovať daňovým zástupcom podľa § 69a zákona o DPH – slovenským platiteľom dane. Má rakúska spoločnosť povinnosť registrácie na DPH v SR?

Riešenie: Rakúska zahraničná osoba nemá v tuzemsku povinnosť registrácie na DPH, i keď miesto dovozu tovaru a miesto dodania pri jeho následnom predaji je v SR, nakoľko pri dovoze a následnom dodaní tovaru do iného členského štátu sa dala zastupovať daňovým zástupcom podľa § 69a zákona o DPH.

Príklad č. 7: Maďarský podnikateľ registrovaný na DPH v Maďarsku v rámci trojstranného obchodu nakúpil tovar v ČR od českého podnikateľa, registrovaného na DPH v ČR, pričom tento tovar prepravil na vlastné náklady z ČR do SR, kde tovar predal slovenskému platiteľovi dane. Má maďarský podnikateľ povinnosť registrácie na DPH v SR z titulu takéhoto predaja tovaru v SR?

Riešenie: Maďarský podnikateľ nemá registračnú povinnosť v SR a to aj napriek skutočnosti, že miestom dodania tovaru je tuzemsko, nakoľko ide o predaj tovaru v rámci trojstranného obchodu podľa § 45 zákona o DPH, na ktorom sa maďarská zahraničná osoba zúčastnila ako prvý odberateľ.

Zmeny v registrácii zahraničných osôb podľa § 6a

V prípade zahraničných osôb, registrovaných za platiteľa podľa § 4, § 5 zákona o DPH môže počas vykonávania ich činnosti na území SR dôjsť ku zmenám v registrácii z dôvodu zmeny statusu zahraničnej osoby (zrušenie stálej prevádzkarne, alebo naopak vznik stálej prevádzkarne v tuzemsku, presun sídla do SR a pod.)

Zmena registrácie platiteľa podľa § 6a ods. 1

Zdaniteľná osoba, ktorá je registrovaná podľa § 5 zákona o DPH a ktorá prestane spĺňať status zahraničnej osoby, sa považuje za platiteľa registrovaného podľa § 4 zákona o DPH odo dňa, keď prestala spĺňať status zahraničnej osoby a naďalej vykonáva činnosť, ktorá je predmetom dane v tuzemsku. Zdaniteľná osoba je povinná oznámiť daňovému úradu skutočnosť, že prestala spĺňať status zahraničnej osoby do desiatich dní odo dňa, keď prestala spĺňať status zahraničnej osoby. V oznámení uvedie deň, keď prestala spĺňať status zahraničnej osoby, a adresu sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo miesta, kde sa obvykle zdržiava, v tuzemsku.

Z uvedeného vyplýva, že ak zahraničná osoba prestane spĺňať status zahraničnej osoby (napr. z dôvodu, že v SR vznikla prevádzkareň v zmysle § 4 ods. 5 zákona o DPH, príp. došlo k presunu sídla do SR, zmena bydliska), považuje sa za osobu, ktorá je registrovaná podľa § 4 zákona o DPH (registrácia podľa § 4 zákona o DPH sa týka osôb usadených v SR). Zmena registrácie podľa § 5 zákona o DPH na registráciu podľa § 4 zákona o DPH nie je podmienená dosiahnutím obratu.

Zmena registrácie platiteľa podľa § 6a ods. 2

Ak zdaniteľná osoba spĺňa podmienky na registráciu podľa § 5 zákona o DPH a je registrovaná podľa § 4 zákona o DPH, považuje sa za platiteľa registrovaného podľa § 5 zákona o DPH odo dňa, keď prestala mať v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava; túto skutočnosť je povinná oznámiť daňovému úradu do desiatich dní odo dňa, keď prestala mať v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava.

Z uvedeného vyplýva, že sa podobne rieši zmena registrácie z § 4 zákona o DPH na registráciu podľa § 5 zákona o DPH (napr. prevádzkareň v zmysle § 4 ods. 5 zákona o DPH zahraničnej právnickej osoby prestane spĺňať kritériá prevádzkarne). Zmena registrácie z § 4 zákona o DPH na § 5 zákona o DPH pripadá do úvahy vtedy, ak existuje dôvod na registráciu podľa § 5 zákona o DPH, t. j. ak táto osoba, ktorá nadobudla status zahraničnej osoby, bude v tuzemsku vykonávať činnosť, z ktorej je povinná platiť DPH v tuzemsku.

Vykonanie zmeny podľa § 6a ods. 3

Daňový úrad vydá nové rozhodnutie o registrácii pre daň ku dňu, keď nastala skutočnosť, na základe ktorej došlo k zmene registrácie a to do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia podľa odseku 1 alebo odseku 2.

Daňová povinnosť

Zahraničnej osobe, ktorá na území tuzemska dodáva tovary a služby, pri ktorých je povinná platiť daň v zmysle § 69 ods. 1 zákona o DPH, vzniká daňová povinnosť:

 • pri dodaní tovaru dňom jeho dodania (práva nakladania s tovarom ako vlastník) - § 19 ods. 1 zákona o DPH,
 • pri dodaní služby dňom dodania služby (ukončenia služby) - § 19 ods. 2 zákona o DPH,
 • pri opakovanom alebo čiastkovom dodaní tovaru alebo služby najneskôr posledným dňom obdobia, na ktoré sa platba vzťahuje - § 19 ods. 3 zákona o DPH,
 • pri prijatí platby vopred dňom jej prijatia - § 19 ods. 4 zákona o DPH,
 • pri dodaní tovaru na základe komisionárskej zmluvy vzniká komitentovi daňová povinnosť v ten istý deň, keď vzniká daňová povinnosť komisionárovi – 19 ods. 5 zákona o DPH,
 • pri obstaraní služby podľa § 9 ods. 4 zákona o DPH vrátane obstarania opakovane alebo čiastkovo dodávaných služieb sa služba obstaraná osobou, ktorá koná vo svojom mene, považuje za dodanú dňom vyhotovenia faktúry, ktorou obstarávateľ požaduje úhradu za službu, a ak faktúra nie je vyhotovená do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola služba dodaná, daňová povinnosť vzniká posledným dňom tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola služba dodaná; deň dodania služby podľa vyššie uvedeného sa neurčí, ak sa obstará služba s miestom dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, pri ktorej je povinný platiť daň obstarávateľ služby - § 19 ods. 6 zákona o DPH,
 • pri prevode autorských práv nositeľovi autorských práv dňom prijatia platby od organizácie kolektívnej správy autorských práv, ak táto organizácia vyberá vo svojom mene pre nositeľa autorských práv odmeny a náhrady odmien za poskytnutie práva na použitie diela - § 19 ods. 6 zákona o DPH,
 • pri dodaní tovaru prostredníctvom predajných automatov, prípadne iných obdobných prístrojov uvádzaných do chodu mincami, bankovkami, známkami alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi peniaze vzniká daňová povinnosť dňom, keď sa vyberú peniaze alebo známky z prístroja alebo iným spôsobom sa zistí výška obratu - § 19 ods. 7 zákona o DPH,
 • pri dodaní tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený z tuzemska do iného členského štátu a jeho dodanie spĺňa podmienky na oslobodenie od dane podľa § 43 ods. 1 až 4 zákona o DPH (§ 19 ods. 8 zákona o DPH)
  1. 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď bol tovar dodaný, alebo
  2. deň vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pred 15. dňom podľa písm. a),
 • pri dodaní tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený z tuzemska do miesta určenia na území tretieho štátu (§ 47 ods. 1 a 2 zákona o DPH). Za deň dodania sa považuje deň výstupu tovaru z územia EÚ, ktorý je potvrdený colným orgánom v colnom vyhlásení alebo v zjednodušenom colnom vyhlásení - § 19 ods. 9 zákona o DPH,
 • pri dodaní zálohovaných obalov spolu s tovarom, ktoré uvádzajú na trh dodávatelia ako prví v rámci obchodného reťazca, vzniká daňová povinnosť posledným dňom príslušného kalendárneho roka, to znamená 31.12. (§ 19 ods. 10 zákona o DPH).

Daňová povinnosť uvedená vyššie zahraničnej osobe registrovanej podľa § 5 nevzniká v prípade, ak je osobou povinnou platiť daň jej odberateľ – zdaniteľná osoba v tuzemsku.

Osobou povinnou platiť daň je tuzemská zdaniteľná osoba aj v prípade, ak jej  zahraničná osoba registrovaná pre daň v tuzemsku podľa § 5 dodá služby, pri ktorých sa miesto dodania určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH. 

Príklad

Český podnikateľ – registrovaný na DPH v SR podľa § 5 zákona o DPH, ktorý v tuzemsku nemá prevádzkareň, poskytol poradenské služby voči odberateľovi, podnikateľovi zo SR, ktorý je platiteľom dane. Môže predmetné služby fakturovať so slovenskou DPH?

Riešenie: Osobou povinnou platiť daň je odberateľ - tuzemský platiteľ v zmysle § 69 ods. 3 zákona o DPH, z čoho vyplýva, že zahraničná osoba, ktorá je v tuzemsku registrovaná podľa § 5 zákona o DPH, nemá povinnosť zdaniť poradenské služby slovenskou DPH.

Na účely určenia osoby povinnej platiť daň podľa § 69 zákona o DPH sa za zahraničnú osobu považuje aj taká osoba, ktorá má v tuzemsku prevádzkareň, ale táto prevádzkareň sa nezúčastňuje na dodaní tovaru alebo služby v tuzemsku touto osobou.

Príklad

Český podnikateľ – registrovaný na DPH v SR podľa § 4 zákona o DPH, ktorý má v tuzemsku prevádzkareň za účelom predaja stavebných materiálov – poskytol poradenské služby pre oblasť kozmetiky voči odberateľovi – podnikateľovi zo SR, ktorý je platiteľom dane. Môže predmetné služby fakturovať so slovenskou DPH?

Riešenie: Osobou povinnou platiť daň je odberateľ - tuzemský platiteľ v zmysle § 69 ods. 3 zákona o DPH, z čoho vyplýva, že zahraničná osoba, ktorá je v tuzemsku registrovaná podľa § 4 zákona o DPH, avšak jej prevádzkareň sa nezúčastňuje na dodaní uvedených služieb, nemá povinnosť poradenské služby pre oblasť kozmetiky zdaniť slovenskou DPH.

Odpočítanie dane

Odpočítať daň v tuzemsku môže zahraničná osoba pri dodržaní zákonom stanových podmienok.

Odpočítanie dane podľa § 49 až 51 zákona o DPH

Právo odpočítať daň z tovaru alebo služby vzniká platiteľovi v deň, kedy pri tomto tovare alebo službe vznikla daňová povinnosť. 

Kedy vzniká právo na odpočítanie dane (§ 49)

Platiteľovi vzniká právo na odpočítanie dane, ak je daň 

 • voči nemu uplatnená iným platiteľom v tuzemsku z tovarov a služieb, ktoré sú alebo majú byť platiteľovi dodané,
 • ním uplatnená z tovarov a služieb, pri ktorých je povinný platiť daň príjemca podľa  § 48c ods. 5 zákona o DPH a § 69 ods. 12 zákona o DPH,
 • ním uplatnená pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku,
 • zaplatená správcovi dane v tuzemsku pri dovoze tovaru z tretieho štátu.

Príklad

Český podnikateľ – registrovaný na DPH v SR podľa § 5 zákona o DPH, ktorý v tuzemsku nemá prevádzkareň – dodal maliarske práce na nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v tuzemsku voči odberateľovi – súkromnej osobe. Osobou povinnou platiť daň je český podnikateľ – registrovaný na DPH podľa § 5 zákona o DPH. V tuzemsku nakúpil farby od platiteľa dane. Má právo na odpočítanie dane z týchto farieb prostredníctvom daňového priznania podaného v tuzemsku?

Riešenie: Český podnikateľ, registrovaný na DPH podľa § 5 zákona o DPH, má právo na odpočítanie dane z nákupu farieb, nakoľko spĺňa podmienky podľa § 49 ods. 2 zákona o DPH.

Uplatnenie práva na odpočítanie dane (§ 51)

Právo na odpočítanie dane podľa § 49 zákona o DPH môže platiteľ uplatniť, ak

 • pri odpočítaní dane za dodanie tovaru a služby v tuzemsku má faktúru od platiteľa vyhotovenú podľa § 71 zákona o DPH,
 • pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) zákona o DPH je daň uvedená v záznamoch,
 • pri odpočítaní z nadobudnutia tovaru z iného členského štátu má faktúru od dodávateľa z iného členského štátu,
 • pri odpočítaní dane podľa pri dovoze z tretieho štátu má dovozný doklad potvrdený colným orgánom, v ktorom je platiteľ uvedený ako príjemca alebo dovozca.

Kedy nemôže odpočítať daň

Platiteľ - zahraničná osoba registrovaná podľa § 5 zákona o DPH - nemôže odpočítať daň pri:

 • kúpe tovarov a služieb na účely pohostenia a zábavy,
 • použití nakúpeného tovaru alebo služieb za iným účelom ako podnikanie,
 • kúpe tovarov a služieb, ktoré použije na oslobodené dodávky, pri ktorých nevzniká právo na odpočítanie dane.

Refundácia dane § 55a až § 55e zákona o DPH 

Zahraničná osoba – platiteľ dane, ktorá spĺňa podmienky na vrátenie dane podľa § 55a zákona o DPH (refundácia dane), nemôže uplatňovať odpočítanie dane z tovarov a služieb prostredníctvom daňového priznania. Odpočítanie dane prostredníctvom daňového priznania si zahraničná osoba (platiteľ dane) môže podľa § 49 ods. 9 zákona o DPH uplatniť, ak,
prijaté plnenie od platiteľa dane použije na plnenia uskutočnené v Slovenskej republike, z ktorých je povinná platiť DPH v Slovenskej republike podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH (resp. ktoré sú oslobodené od DPH podľa § 43 a § 47 zákona o DPH) alebo ak z prijatého plnenia v Slovenskej republike je osobou povinnou platiť daň (samozdaňuje prijatý tovar alebo službu).

Viac informácií k vráteniu dane nájdete v Metodickom pokyne DR SR k vráteniu dane z pridanej hodnoty uplatnenej v cenách tovarov a služieb podľa ustanovení § 55a až § 55g zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Príklady

Príklad č. 1: Český podnikateľ – registrovaný na DPH v SR podľa § 5 zákona o DPH, ktorý v tuzemsku nemá prevádzkareň – dodal geodetické práce na nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v tuzemsku, odberateľovi – slovenskému podnikateľovi. Osobou povinnou platiť daň je odberateľ - tuzemský platiteľ v zmysle § 69 ods. 2 zákona o DPH.
V rámci výkonu svojej činnosti bol český podnikateľ ubytovaný v hoteli v tuzemsku a má faktúru s uplatnenou DPH od platiteľa dane. Má právo na odpočítanie dane prostredníctvom daňového priznania podaného v tuzemsku?

Riešenie: Český podnikateľ, registrovaný v SR na DPH podľa § 5 zákona o DPH, nemá právo na odpočítanie dane z nákupu ubytovacej služby, nakoľko spĺňa podmienky na vrátenie dane podľa § 55a  zákona o DPH.

Príklad č. 2: Český podnikateľ – registrovaný na DPH v SR podľa § 5 zákona o DPH , ktorý v tuzemsku nemá prevádzkareň – poskytol poradenské služby voči odberateľovi – podnikateľovi zo SR, ktorý je platiteľom dane. Môže predmetné služby fakturovať so slovenskou DPH? Ak áno, má právo na odpočítanie dane?

Riešenie: Osobou povinnou platiť daň je odberateľ - tuzemský platiteľ v zmysle § 69 ods. 3 zákona o DPH, z čoho vyplýva, že zahraničná osoba, ktorá je v tuzemsku registrovaná podľa § 5 zákona o DPH, nezdaňuje poradenské služby slovenskou DPH. Pretože osobou povinnou platiť daň je tuzemská zdaniteľná osoba, podľa § 49 ods. 9 zákona o DPH zahraničná osoba nemá právo na odpočítanie dane, nakoľko sa na ňu vzťahuje refundácia dane podľa § 55a zákona o DPH.

Príklad č. 3: Zahraničná osoba registrovaná v tuzemsku podľa § 5 zákona o DPH prijme stavebné práce, ktoré patria do sekcie F Štatistickej klasifikácie produktov podľa činností CPA od tuzemského platiteľa dane. Zahraničná osoba prijaté stavebné práce samozdaní, lebo je osobou povinnou platiť daň podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH. Akým spôsobom si bude môcť táto zahraničná osoba registrovaná podľa § 5 zákona o DPH v SR uplatňovať odpočítanie dane z prijatých stavebných prác?

Riešenie: Na základe § 49 ods. 9 zákona o DPH si môže zahraničná osoba uplatniť odpočítanie dane z prijatých stavebných prác, pri ktorých platila daň podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH prostredníctvom daňového priznania k DPH pri splnení ostatných podmienok § 49 - § 51 zákona o DPH.

Vedenie záznamov

Platiteľ je povinný viesť podrobné záznamy podľa jednotlivých zdaňovacích období o dodaných tovaroch a službách a o prijatých tovaroch a službách; osobitne vedie záznamy o dodaní tovarov a služieb do iného členského štátu, o nadobudnutí tovaru z iného členského štátu a o dovoze tovaru. V záznamoch sa uvádzajú údaje rozhodujúce pre správne určenie dane. Na účely odpočítania dane vedie platiteľ záznamy v členení na tovary a služby s možnosťou odpočítania dane a bez možnosti odpočítania dane.  Platiteľ vedie záznamy aj o platbách prijatých pred dodaním tovarov a služieb a o platbách poskytnutých pred dodaním tovarov a služieb.

Zdaňovacie obdobie

Zahraničná osoba registrovaná podľa § 5 zákona o DPH podáva daňové priznanie za zdaňovacie obdobie (kalendárny mesiac alebo kalendárny štvrťrok) iba vtedy, ak jej vznikla v zdaňovacom období povinnosť platiť daň podľa § 69 zákona o DPH; ak v zdaňovacom období dodala tovar oslobodený od dane podľa § 43 alebo § 47 zákona o DPH; dodala tovar podľa § 45 zákona o DPH alebo ak uplatňuje odpočítanie dane.

Daňové priznanie

Daňové priznanie zahraničná osoba registrovaná podľa § 5 zákona o DPH podá do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, ak jej vznikla v zdaňovacom období povinnosť platiť daň podľa § 69 zákona o DPH, alebo ak v zdaňovacom období dodala tovar oslobodený od dane podľa § 43 zákona o DPH, vyviezla tovar do tretieho štátu podľa § 47, nadobudla tovar s oslobodením od dane podľa § 44 zákona o DPH alebo ak uplatňuje odpočítanie dane. Zahraničná osoba je povinná zaplatiť vlastnú daňovú povinnosť do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia. A ak je výsledkom daňového priznania nadmerný odpočet, postup pri jeho vrátení je upravený v § 79 ods. 1 a 2 zákona o DPH. Vlastná daňová povinnosť predstavuje kladný rozdiel medzi odpočítanou daňou a celkovou splatnou daňou.

Nadmerným odpočtom sa rozumie prevýšenie celkovej výšky odpočítateľnej dane nad celkovou výškou dane za príslušné zdaňovacie obdobie okrem dane pri dovoze.  

Súhrnný výkaz

Platiteľ je povinný podať súhrnný výkaz za každý kalendárny mesiac, v ktorom

 • dodal tovar oslobodený od dane podľa § 43 ods. 1 zákona o DPH z tuzemska do iného členského štátu osobe, ktorá je identifikovaná pre daň v inom členskom štáte,
 • premiestnil tovar oslobodený od dane podľa § 43 ods. 4 zákona o DPH,
 • sa zúčastnil na trojstrannom obchode ako prvý odberateľ podľa § 45 zákona o DPH,
 • odoslal alebo prepravil tovar v režime call-off stock,
 • zdaniteľná osoba, pre ktorú bol tovar odoslaný alebo prepravený v režime call-off stock, bola nahradená inou zdaniteľnou osobou podľa § 8a ods. 5 zákona o DPH,
 • tovar, ktorý bol odoslaný alebo prepravený v režime call-off stock, bol vrátený do tuzemska.

Platiteľ môže podať súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok, ak hodnota tovarov  dodaných do iného členského štátu nepresiahne v príslušnom kalendárnom štvrťroku a súčasne v predchádzajúcich štyroch kalendárnych štvrťrokoch hodnotu 50 000 eur. Možnosť podať súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok prestáva platiť od skončenia kalendárneho mesiaca, v ktorom hodnota tovarov presiahne v príslušnom kalendárnom štvrťroku 50 000 eur, a platiteľ je povinný podať súhrnný výkaz osobitne za každý kalendárny mesiac príslušného kalendárneho štvrťroka. 

Súhrnný výkaz sa podáva výlučne elektronicky do 25. dní  po skončení obdobia, za ktoré je povinný podať súhrnný výkaz. 

Kontrolný výkaz

Povinnosť podať kontrolný výkaz

Zahraničná osoba, ktorá je v tuzemsku registrovaná pre daň podľa § 5 zákona o DPH, je povinná podať elektronickou formou aj kontrolný výkaz podľa s § 78a zákona o DPH. Pri vypĺňaní kontrolného výkazu postupuje v súlade s poučením na vyplnenie kontrolného výkazu, ktoré je dostupné na www.financnasprava.sk.

Kedy sa kontrolný výkaz nepodáva:

 • ak zahraničná osoba v príslušnom zdaňovacom období nemá povinnosť podať daňové priznanie,
 • ak zahraničná osoba dodala dodávku s oslobodením od dane podľa § 43 zákona o DPH (intrakomunitárne dodanie) a zároveň neodpočítava daň,
 • ak zahraničná osoba dodá tovar do tretieho štátu, ktorý je v tuzemsku oslobodený od dane podľa § 47 zákona o DPH (vývoz) a zároveň neodpočítava daň,
 • ak zahraničná osoba dodá tovar s inštaláciou a montážou s miestom dodania v inom členskom štáte alebo v treťom štáte a zároveň neodpočítava daň,
 • ak zahraničná osoba dodá energie (plyn, elektrinu, teplo a chlad) s miestom dodania v inom členskom štáte a súčasne neodpočítava daň,
 • ak zahraničná osoba dodá oslobodené služby (finančné, zdravotnícke a pod.).

Zrušenie registrácie zahraničnej osoby

Zrušenie registrácie zahraničnej osoby registrovanej podľa § 5 zákona o DPH

Zahraničná osoba registrovaná podľa § 5 zákona o DPH je povinná požiadať o zrušenie registrácie pre daň, keď prestala vykonávať podnikanie podľa § 3 ods. 2 zákona o DPH bez ohľadu na dĺžku obdobia, v ktorom bola platiteľom dane a výšku dosiahnutého obratu.

O zrušenie registrácie nemusí požiadať zahraničná osoba v prípade, ak na území tuzemska poskytuje občasné práce a má zámer ich poskytovať aj naďalej.

Zahraničná osoba registrovaná pre daň podľa § 5 zákona o DPH môže požiadať o zrušenie registrácie, ak odôvodnene predpokladá, že bude v tuzemsku uskutočňovať výlučne dodania tovarov a služieb podľa § 5 ods. 1 písm. a) až h).

Všeobecné podmienky zrušenia registrácie

Uplynutím dňa, ktorým právnická alebo fyzická osoba prestáva byť platiteľom dane:

 • končí prebiehajúce zdaňovacie obdobie,
 • zaniká platnosť identifikačného čísla pre daň.

Osoba, ktorej bola zrušená registrácia pre daň, má povinnosť podať daňové priznanie do 25 dní od skončenia posledného zdaňovacieho obdobia a v tej istej lehote je povinná zaplatiť vlastnú daňovú povinnosť (§ 78 ods. 2 zákona o DPH). 

Oneskorená registrácia zahraničnej osoby

Zahraničná osoba, ktorá si nesplnila svoju registračnú povinnosť v SR, alebo sa zaregistrovala na DPH oneskorene, má práva a povinnosti, ktoré jej vyplývajú zo zákona o DPH.

Povinnosť platiť daň 

Zahraničná osoba, ktorá nesplnila povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň alebo podala žiadosť o registráciu pre daň oneskorene, je za obdobie, v ktorom mala mať postavenie platiteľa povinná platiť daň z dodania tovarov a služieb v tuzemsku, okrem dane z dodania tovarov a služieb, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň príjemca plnenia.  Svoju daňovú povinnosť priznáva v tzv. mimoriadnom daňovom priznaní, ktoré je zhodné s tlačivom daňového priznania k DPH.  Základom dane je protihodnota, ktorú zahraničná osoba dostala alebo má dostať od príjemcu plnenia znížená o daň.

Odpočítanie dane

Zahraničná osoba, ktorá nesplnila povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň alebo podala žiadosť o registráciu pre daň oneskorene, má za obdobie, v ktorom mala byť platiteľom, právo na odpočítanie dane viažucej sa na tovary a služby, ktoré použila na dodanie tovarov a služieb, v rozsahu a za podmienok podľa § 49 a 51 zákona o DPH; pri odpočítaní dane je táto osoba povinná zohľadniť aj opravu odpočítanej dane podľa § 53b ods. 1 písm. a), ktorú by bola povinná vykonať v tomto období, ak by mala postavenie platiteľa. Odpočítanie dane sa uplatní v tom istom daňovom priznaní, v ktorom sa uvádza daň podľa § 78 ods. 9 zákona o DPH. Obdobie, v ktorom zahraničná osoba mala byť platiteľom, sa začína dňom, kedy uskutočnila prvý zdaniteľný obchod v tuzemsku, z ktorého by jej vznikla povinnosť platiť daň, keby mala postavenie platiteľa.

Podanie daňového priznania

Osoba, ktorá nesplnila povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň alebo podala žiadosť o registráciu pre daň oneskorene, je povinná podať jedno tzv. mimoriadne daňové priznanie za obdobie, v ktorom mala byť platiteľom, do 60 dní odo dňa zistenia daňovým úradom, že osoba nesplnila povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň, alebo do 60 dní od podania oneskorenej žiadosti o registráciu pre daň.

V daňovom priznaní osoba prizná daň, ktorú je povinná platiť podľa § 69 ods. 13 zákona o DPH a v lehote na podanie daňového priznania je povinná túto daň zaplatiť po odpočítaní dane podľa § 55 ods. 4 zákona o DPH;

V daňovom priznaní zahraničná osoba na prvej strane vyznačí len rok, v ktorom podáva mimoriadne daňové priznanie. Napr. ak sa mala zahraničná osoba registrovať na DPH už 22.8.2022 a zahraničná osoba sa zaregistrovala až 1.3.2023, vyznačí na prvej strane len rok 2023. Nevyznačuje mesiac alebo štvrťrok.

Mohlo by Vás zaujímať